Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
ИмеУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cet-vtu.com/site/bul/3_8_M_4320_2_M3.doc
  1   2   3   4   5

ОД 2-01-03 (3-8-М-4320_2)УЧЕБЕН ПЛАН – МАРКЕТИНГ, МАГИСТЪР, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


УЧЕБЕН ПЛАН


Специалност МАРКЕТИНГ

/за завършили степен бакалавър или магистър по професионално направление Икономика/


Форма на обучение: Образователно-квалификационна степен:

ДИСТАНЦИОННА МАГИСТЪР


Срок на обучение: Професионална квалификация:

1,5 години ИКОНОМИСТ-МАРКЕТОЛОГ


Кредити: Направление:

90 ИКОНОМИКА


Приет от Факултетен съвет: Утвърден от Академически съвет:

Протокол № 3/05.09.2007 г. Протокол № 12/29.10.2007 г.


ДЕКАН ______________ _ РЕКТОР _______ ________

/проф. д-р Георги Стефанов/ /проф. дпн Пламен Легкоступ/

А Квалификационна характеристика


НА СПЕЦИАЛНОСТ МАРКЕТИНГ,

С ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ПО ИКОНОМИКА


Програмата е насочена към кандидати с бакалавърска степен по икономически специалности с интерес към маркетинговата наука. В учебния план са включени дисциплини, даващи специализирани знания в областта на маркетинга и маркетинговото управление. Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както в производствената, така и в непроизводствената сфера, а също и в управленски звена от държавната администрация.

Обучението в магистърска степен е подчинено на виждането, че трябва да бъде насочено главно към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната мисъл в областта на маркетинга и мениджмънта.

Учебният план на специалността „Маркетинг” е със срок на обучение 1 ½ години след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност от същото професионално направление. Магистърската степен надгражда знания и умения над обучението по управление в бакалавърската степен. Формата на обучение е дистанционна.

В обучението акцентът се поставя върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, намиране на оптимални решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Обучението в магистърска степен се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, изявени специалисти в научно-изследователската област и от практиката.

Катедра “Маркетинг и туризъм” на Стопански факултет при ВТУ и преподаватели от Икономически институт на БАН осъществяват обучението на студентите от специалността.


След завършване на образователно-квалификационна степен „магистър”, студентите от специалност „Маркетинг” притежават знания и придобиват умения в сферата на:

 • Разработване и провеждане на маркетингови изследвания; сегментиране на пазара, избор на целеви пазар и позициониране на стоки, услуги или идеи;

 • Разработване на продуктова и продуктово-иновационна политика на фирмата;

 • Използване на подходите и методите на фирменото ценообразуване като един от основните маркетингови инструменти; изграждане на ценова система;

 • Изграждане и управление на комуникационния процес на фирмата;

 • Избор на стратегия и управление на дистрибуционните канали, използване на съвременни логистични методи;

 • Анализ, планиране и управление на маркетинг микса в условията на интернационално обкръжение и тенденциите в развитието на конюнктурата на международните пазари;

 • Стратегическо планиране, прогнозиране и инвестиране в нови бизнес дейности; конкурентното позициониране на фирмата на пазара.


Дипломираните магистри по специалност „Маркетинг” могат да работят в следните сфери:

 • Производствена

 • Непроизводствена

 • В различни структури на държавната администрация

 • Научната област

 • Маркетинг мениджъри


Обучението се осъществява въз основа на учебна документация (учебни планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база (ЗВО, правилници на ВТУ и др.).

Б. Съдържание на учебния процес

студентска заетост, форми на контрол и кредитна характеристика


Шифър

Наименование на дисциплината

Семест-ри,

в които се изучава

Контрол

Хорариум и кредитиОбщ

хорариумОбщо креди-ти

Работа в Интернет

среда

(минимум 70%)


Други форми – практически и семинарни упражнения и самост. работа в обслужващите звена на ВТУ и ИИ на БАН

(максимум 30%)


Работа с преподавател

Самостоятелна работа

Реферат

 Курсова

работа

Практика

Сем.

Форма

Хор.

Кр.

Хор.

Кр.

Хор.

Кр.

Хор.

Кр.

Хор.

Кр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
 Задължителни


1997856

 1. Право на държавната и общинска собственост (публична и частна)

1

1

И

40

1,5

100

340

1,5180

6

20041434

 1. Дистрибуционна политика

1

1

И

40

1,5

100

340

1,5180

6

20041436

 1. Комуникационна политика

1

1

И

40

1,5

100

340

1,5180

6

2001284

 1. Управление на рекламата

1

1

И

40

1,5

100

340

1,5180

6

1997868

 1. Стратегически маркетинг

2

2

И

40

1,5

100

340

1,5180

6

20041421

 1. Цени и ценообразуване

2

2

И

40

1,5

100

340

1,5180

6

20041457

 1. Банков маркетинг

2

2

И

40

1,5

100

340

1,5180

6

20041399

 1. Международно търговско право

2

2

И

30

1

120

430

1180

6

20041350

 1. Управление на маркетинга

3

3

И

30

1

30

130

190

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20045044

 1. Фирмена стратегия и конкурентоспособност

3

3

И

30

1

30

130

190
  1   2   3   4   5

Свързани:

Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършилите придобиват професионална квалификация по маркетинг, която им дава възможност за реализация като маркетинг мениджъри както...
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Това е необходимо, за да могат работещите да отговарят адекватно на новите изисквания на пазара на труда, съобразявайки се със съвременните...
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план туризъм, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършена образователно-квалификационната степен “бакалавър” или “магистър” по друго направление
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" стопански факултет
Учебен план – стопанско управление. Бизнес администрация, магистър, дистанционно обучение
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план транслатология за чуждестранни българисти, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план транслатология за чуждестранни българисти, магистър, дистанционно обучение
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план счетоводство и контрол,магистър,дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Обучението по специалност “Счетоводство и контрол” във вту “Св. Св. Кирил и Методий” в образователно – квалификационна степен “магистър”...
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план социално предприемачество, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебният план на специалността “Социално предприемачество”, магистър е със срок на обучение 2 семестъра за завършилите образователно-квалификационна...
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план специалност „културен туризъм", окс „магистър", дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – специалност „културен туризъм”, окс „магистър”, дистанционно обучение
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план управление на образованието, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
На базата на практически занимания и тренинги студентите овладяват методи за изработване и вземане на управленски решения, придобиват...
Учебен план маркетинг, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет \"СВ. Св. Кирил и методий\" iconУчебен план специалност етнология окс(магистър) дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършено висше образование – бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом