Заявление деклараци я
ИмеЗаявление деклараци я
Дата на преобразуване01.12.2012
Размер17.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-sliven.com/Studenti/zaiavlenie-dekl_sl.doc
ЗАЯВЛЕНИЕ - Д Е К Л А Р А Ц И Я


От........................................................................................................................................,

Адрес по лична карта:........................................................................................................,

Номер на лична карта:.....................................Издадена от:..............................................

Дата на издаване:.....................Валидна до:........................... Фак.№................................ Курс.............Група......................Специалност...........................Телефон............................

Декларирам, че се обучавам за първи път държавна поръчка в образователно-квалификационна степен………………………………………………........................................... /бакалавър, магистър/

Заявявам, че желая да ми бъде отпусната стипендия за.................семестър на

/зимен,летен/

учебната ................година със следните данни:


І. Среден успех:…………………………… …………………по точка……………………………... От предходните два семестъра /за първи курс – от първия семестър// т.1; т.5; т.6 от Заповедта на Ректора/

ІІ. Семейно положение:

1. Баща............................................ постоянен. ................................................

работи в ........................................... адрес:........................................................

2. Майка........................................... постоянен. ...............................................

работи в............................................ адрес:........................................................

3. Брат/сестра/............................... постоянен .................................................

редовна форма на обучение/.......................адрес:........................................................

4. Съпруг/а/.................................... постоянен .................................................

работи, учи..................................... ...адрес:.......................................................

5. Деца......................................... година на раждане.......................................

ІІІ.Личните ми доходи и доходите на членовете на семейството ми за периода, упоменат в заповедта за стипендии са:

  1. Заплати и хонорари:..................................................................................................

/вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност – болнични и безработица/

  1. Пенсии:..................................................................................................................лв.

/без добавките за чужда помощ /

  1. Месечни добавки и помощи за деца:....................................................................лв.

  2. Стипендии от външни организации:....................................................................лв.

  3. Други доходи:........................................................................................................лв.

/наеми, присъдени издръжки, търговия, продажба на селскостопанска продукция/


Всичко:................................................лв.

Месечен доход на член от семейството:............................лв.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.

Прилагам:1. .......................................................3..........................................................

2. .......................................................4..........................................................


ИЗБИРАМ „АЛИАНЦ - БЪЛГАРИЯ” ЗА ПРЕВОД НА СТИПЕНДИЯТА


Дата:....................................

Декларатор:

Свързани:

Заявление деклараци я iconПриложение №20 Попълва се от ръководителя на аптеката деклараци я
Във връзка с подаденото заявление за откриване на аптека и на основание на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната...
Заявление деклараци я iconЗаявление за посещаване на сборни групи през учебната година
Заявление от егн
Заявление деклараци я iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление
Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
Заявление деклараци я iconДо държавната комисия за енергийно и водно регулиране заявление
Заявление по чл. 91, ал. 2 и чл. 95 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката
Заявление деклараци я iconДиректора на басейнова дирекция за управление на водите ибр -пловдив заявление
Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 52, ал. 1, т. 3
Заявление деклараци я iconДиректора на басейнова дирекция за управление на водите ибр -пловдив заявление
Образец на заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 52, ал. 1, т. 3
Заявление деклараци я iconЗаявление за участие
Настоящото заявление е подадено от
Заявление деклараци я iconЗаявление на Господ Шива
Аз дойдох! Аз съм длъжен да направя заявление и бих искал да вникнете с голямо внимание и уважение в това, което имам желание да...
Заявление деклараци я iconЕвропейски парламент 2009 2014
За категориите биоциди, посочени в член 41, параграф 1, заявителят може да подаде заявление за разрешение на Съюза като алтернатива...
Заявление деклараци я iconУказани я попълване на заявление за вписване на договор за особен залог
Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за залог се посочва в заявление Образец №1, в полета, обединени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом