Съдържание увод 2
ИмеСъдържание увод 2
страница1/14
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.95 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://www.kirova.org/database-burgas.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД 2

ГЛАВА 1. РелационнИ базИ данни 4

1.1. Същност на релационната база данни 4

1.2. Манипулиране на релационни данни 4

1.3. Проектиране на релационни бази данни 6

1.4. Универсални отношения 8

1.5. Нормализация, функционални и многозначни зависимости 13

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС „КИТАЙСКИ РЕСТОРАНТ” 16

2.1. Обект на проучването 16

2.2. Видове дейности и документооборот 17

2.3. Предназначение и функции на ИС 20

2.4. Архитектура на ИС 20

2.5. Проектиране на базата данни 21

2.6. Избор на инструментална среда за разработка 26

2.7. Проектиране на форми на таблици, заявки и справки 28

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НА ИС 30

3.1. Описание на таблиците (Table) 30

3.2. Описание на релациите между таблиците 38

3.3. Създаване на заявки (Queries) 40

3.4. Създаване и използване на форми (Forms) 46

3.5. Създаване и използване на справки (Reports) 58

3.6. Създаване и използване на макроси 60

ЛИТЕРАТУРА 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Меню 64УВОДЦелта на настоящата дипломната работа е да се създаде информационна система (ИС), чрез която да се автоматизират дейностите по информационното обслужване на ресторант “МОРСКИ ДРАКОН” - гр. Бургас и да се повиши ефективността на работата на неговия персонал.

За достигането на поставената цел е необходимо да се решат следните основни задачи:

  • Да се извърши проучване на дейността в ресторант “МОРСКИ ДРАКОН” и да се определят ония от тях, които следва да се автоматизират чрез използването на ИС;

  • Да се представи проект на ИС, който да включва определяне на архитектурата на системата и нейните основни компоненти - базата данни и подсистемата за интерфейс с потребителя;

  • Да се разработи ИС със средствата на MS Access2003, която да оптимизира информационното обслужване на ресторанта и да подпомага вземането на управленски решения.

В ГЛАВА 1 на дипломната работа са разгледани някои теоретични аспекти на изграждането на релационните бази данни – тяхната същност, свойства, проектиране, основните операции за манипулиране на данните, нормални форми на тяхното представяне.

ГЛАВА 2 е посветена на проектирането на информационната система “МОРСКИ ДРАКОН”. База за проектирането е запознаването с възприетата организация и документооборотът на ресторанта “МОРСКИ ДРАКОН” – гр. Бургас. В тази глава са определени основните дейности, които подлежат на автоматизирана обработка – доставка на продукти, съставяне на меню, поръчки на клиентите, съставяне на рецептурник за кухнята, съхраняване на данни за персонала и др.

След изясняване на функциите на ИС се пристъпва към определянето на архитектурата на системата. Описана е структурата на таблиците, формиращи релационната база данни, и са разгледани конкретни примери за тяхното представяне.

Също така е разработен проект на интерфейса с потребителя и са уточнени формите за представяне на таблиците, заявките и отчетите.

В ГЛАВА 3 е описана реализацията на ИС със средствата на програмния продукт MS Access2003, който позволява лесно и удобно създаване на такива приложения.

Подробно е описана структурата на основните елементи на ИС:

  • таблиците от базата данни и релациите между тях;

  • генерираните заявки;

  • формите на таблиците и заявките;

  • генерираните справки;

  • менютата за интерфейс с потребителя;

  • използваните макроси.

Заключението съдържа някои основни изводи относно практическото приложение на ИС „МОРСКИ ДРАКОН в средата на операционната система MS WINDOWS XP.

Менюто на ресторант „МОРСКИ ДРАКОН” е дадено в отделно приложение.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Съдържание увод 2 iconСъдържание стр. Увод
Теоретична част
Съдържание увод 2 iconСъдържание увод 4
Анализ на рисковете и заплахите за функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация
Съдържание увод 2 iconНа Мария Владимирова Павлова 10к 3 По Икономическа информатика и География 2004 Съдържание
Географско положение (увод)
Съдържание увод 2 iconПримерна структура и съдържание на дисертационен труд увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Съдържание увод 2 iconПримерна структура и съдържание на дисертационен труд Увод
Изводи (достойнства и недостатъци на известните решения на проблема; нерешени задачи)
Съдържание увод 2 iconСъдържание увод а. Въведение в професионалната педагогика
Психическата готовност за труд като основа за професионалното самоопределяне в периода на избор на професия
Съдържание увод 2 iconСъдържание увод 2 входни данни 2 избор на метод 5
Статистически анализ на товарен вътрешен автомобилен транспорт по вид и тип на превоза за і-во трим. На 2006 Г
Съдържание увод 2 iconСъдържание увод 2 методически бележки 4 учениците 5
В днешните модерни общества се налага констатацията, че едновременно с традиционните механизми на взаимоотношения е необходимо изграждане...
Съдържание увод 2 iconСъдържание Увод Глава І. Дълготрайните материални активи като отчетно – икономическа категория
Същност на организацията на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи
Съдържание увод 2 iconСъдържание увод 5
Тактика“ и „Ло­гис­тич­но осигуряване на опе­ра­тивно-тактическите формирования“. Богатият фактически ма­териал, както и задълбоченото...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом