Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
ИмеБизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
страница6/13
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.tetradka.bg/files/files/1332770949-d-advdoc.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ІV. Пазари

SWOT анализ


Силни страни

 • Млад и високо образован екип;

 • Изпълняване на индивидуални проекти по задание на клиента;

 • Тенденция за постигане на сериозни позитивни промени в бизнес средата;

 • Денонощен цикъл на работа;

 • Гарантирано високо качество;

 • Модерна техническа база;

 • Широка продуктова гама.
Слаби страни

 • Фирмата не се разпознава;

 • Малък брой активни търговци;

 • Недоразвит пазарен дял.

Възможности

 • Разширяване на пазарния дял на база на техническите възможности;

 • Увеличаване броя на активните търговци с цел привличане на повече клиенти и партньори;

 • Инвестиции в регионална и местна инфраструктура, които ще осигуряват потенциални наши клиенти.
Заплахи

 • Ниска конкурентоспособност на работната ръка;

 • Емигриране на млади и високообразовани кадри;

 • Нелоялна конкуренция – дъмпинг на цените;

 • Навлизане на множество конкурентни фирми в отрасъла.
таблица 1

Силни страни


 • Млад и високо образован екип;

 • Изпълняване на индивидуални проекти по задание на клиента;

 • Тенденция за постигане на сериозни позитивни промени в бизнес средата;

 • Денонощен цикъл на работа;

 • Гарантирано високо качество;

 • Модерна техническа база;

 • Широка продуктова гама.

Слаби страни


 • Фирмата не се разпознава;

 • Малък брой активни търговци;

 • Недоразвит пазарен дял.

Възможности


 • Разширяване на пазарния дял на база на техническите възможности;

 • Увеличаване броя на активните търговци с цел привличане на повече клиенти и партньори;

 • Инвестиции в регионална и местна инфраструктура, които ще осигуряват потенциални наши клиенти.

Заплахи


 • Ниска конкурентоспособност на работната ръка;

 • Емигриране на млади и високообразовани кадри;

 • Нелоялна конкуренция – дъмпинг на цените;

 • Навлизане на множество конкурентни фирми в отрасъла.

PEST анализ


За оценка на показателите в PEST-анализа се използва скала от 1 до 10.

Политико-правната среда

Политическа стабилност


Основни фактори оказващи влияние върху бранша са:

 • Политическа стабилност;

 • Международна политическа обстановка;

 • Основни закони и нормативни актове.

За определяне оценката на политическатата стабилност се използват редица критерии:

Брой партии:

 • 5 – от 2 до 3 партии;

 • 10 – от 4 до 6 партии;

 • 1 – над 7 партии.

Рейтинг на парламентарно представените партии:

На управляващата партия – коефициента има количествени измерение, така че може да бъде отразен директно на скалата – 2,9;

На опозицията – оценката се получава като средна аритметична от рейтингите на опозиционните партии – 2,1

Рейтинг на държавните институции – той се получава като средна аритметична между 3-те основни институции:

 • Президент – 5,1 (има количествено измерение);

 • Народно събрание – 1,9 (има количествено измерение);

 • Министерски съвет – 2,7 (има количествено измерение).

Брой служебни правителства последните 10 г.:

 • 1 – над 5 години;

 • 5 – между 3 и 5 години;

 • 10 – от 0 до 2 години.
Международна политическа обстановка

Визови режими:

За български граждани към други страни:

 • 1 – страната се намира в Шенгенския списък;

 • 5 – страната не е в списъка, но има визов режим с някои от важните си търговски партньори.

За чужди граждани (от основните икономически партньори) към България:

 • 1 – Страната има визи за всички чужди граждани;

 • 5 – Страната има либерализиран визов режим и има визи само за някои страни;

 • 10 – за влизане в страната не са нужни визи.

Присъединителни процеси:

Към ЕС:

 • 1 – страната не е в ЕС, не е поканена за член и не води преговори;

 • 2,5 – страната не е в ЕС, не е поканена за член, но има дата за започване на преговори;

 • 5 – страната не е в ЕС, не е поканена за член, но води преговори;

 • 7,5 – страната не е в ЕС, но е поканена за член;

 • 10 – страната е член на ЕС.

Към НАТО:

 • 1 – страната не е поканена;

 • 5 – страната е поканена;

 • 10 – страната е приета.
Основни закони и нормативни актове

Промени в европейското законодателство:

 • 1 – неутрално влияние;

 • 5 – слабо влияние;

 • 10 – силно влияние.

Общи закони:

 • 1 – неутрално влияние;

 • 5 – слабо влияние;

 • 10 – силно влияние.

Специфични закони:

 • 1 – неутрално влияние;

 • 5 – слабо влияние;

 • 10 – силно влияние.

Други нормативни актове:

 • 1 –неутрално влияние;

 • 5 – слабо влияние;

 • 10 – силно влияние.

Икономическа среда

Стабилен валутен курс

 • 1 – нестабилен валутен курс със силни колебания;

 • 5 – относително стабилен с редки колебания;

 • 10 – стабилен валутен курс без силни колебания.
Инфлация

 • 1 – висока инфлация с над 17%;

 • 5 – средна инфлация от 7 до 17%;

 • 10 – ниска инфлация в норма под 7%.
Безработица

 • 1 – безработица над 15%;

 • 5 – безработица от 7% до 15%;

 • 10 – безработица под 7%.
БВП

Размер на глава от населението:

 • 1 – под 5000 USD;

 • 5 – между 5000 и 15000 USD;

 • 10 – над 15000 USD.

Динамика на растеж БВП:

 • 1 – под 4% на година;

 • 5 – между 4% и 8%;

 • 10 – над 8%.
Чужди инвестиции

 • 1 – под 300 млн. USD;

 • 2,5 – между 300 млн. USD и 500 млн. USD;

 • 5 – между 500 млн. USD и 700 млн. USD;

 • 7,5. – между 700 млн. USD и 1 млрд. USD;

 • 10 – над 1млрд. USD.
Внос/износ

Показателят има количествено измерение като на 0,1 от скалата съответства 20 млн. долара. Когато търговското салдо за година е равно на нула (износ – внос = 0), то на скалата отразяваме 5. Има ли положителен резултат то оценката се движи посока 10.

 • 1 – износ- внос = -1 млрд.

 • 5 – износ- внос = 0 млрд.

 • 10 – износ-внос = 1млрд.
Размер на развитие на услугите в Североизточен регион като дял от БДС.

 • 1 – под 20%;

 • 2,5 – между 20% и 40%;

 • 5 – между 40% и 60%;

 • 7,5 – между 60% и 80%;

 • 10 – над 80%.
Промени в местната бизнес среда

 • 1 – много промени в местната бизнес среда, приватизациони сделки, фалити на основни клиенти, настаняване на пазара на силни конкуренти и др.;

 • 5 – относително стабилна среда, извършване на приватизационни сделки минаващи без сътресения, малко фалити на важни предприятия;

 • 10 – стабилна среда, завършена приватизация, липса на фалити на важни за пазара фирми.
Бариери за вземане на кредит

 • 1 – високи бариери за вземане на кредит, изисквания за ипотеки и гаранти, невъзможност за вземане на голяма сума и високи лихви;

 • 5 – значително опростен режим, възможност за вземане на кредит без ипотека на имущество, все още високи лихви и невъзможност за вземане на голяма сума;

 • 10 – ниски бариери за вземане на кредит. Липса на изискване на ипотека. Нормални за срока лихви.

Социо-културна среда

Доходи на потребителите

Изследването на този показател е важен от гледна точка размера на количеството пари което влиза в домакинствата.

 • 1 – под 100 лв.;

 • 2,5 – от 100 лв. до 150 лв.;

 • 5 – от 150 лв. до 200 лв.;

 • 7,5 – от 200 лв. до 250 лв.;

 • 10 – над 250 лв.
Разходи на потребителите

Изследването на този показател е важно от гледна точка на количеството пари което харчи един човек на месец.

 • 1 – под 100 лв.

 • 2,5 – от 100 лв. до 150 лв.

 • 5 – от 150 лв. до 200 лв.

 • 7,5 – от 200 лв. до 250 лв.

 • 10 – над 250 лв.
Образование

Разглеждани са лица от 25 до 64 годишна възраст.

 • 1 – под 25% са с средно или висши образование;

 • 2,5 – от 25% до 33% са с средно или висше образование;

 • 5 – от 33% до 50 % са с средно или висше образование;

 • 7,5 –от 50% до 75% са с средно или висше образование;

 • 10 – над 75% са с средно или висше образование.
Демографски характеристики на населението

Този показател се образува от средна аритметична между следните показатели.

Степен на урбанизация:

 • 1 – под 20 % от населението живее в градовете;

 • 2,5 – от 20% до 40 % живеят в градове;

 • 5 – от 40% до 60% живеят в градове;

 • 7,5 – от 60% до 80 % живеят в градове;

 • 10 – над 80% живеят в градове.

Религия:

 • 1 – в страната има множество религии с равно влияние;

 • 5 – в страната има две религии с равно влияние;

 • 10 – в страната доминира една религия.

Национална принадлежност:

 • 1 – страната е мултинационална;

 • 5 – страната има 2 националности с приблизително равен брой;

 • 10 – страната доминира една националност.

Възрастови групи:

 • 1 – средната възраст в страната е над 45 г.;

 • 2,5 – средната възраст в страната е от 40 до 45 г.;

 • 5 – средната възраст в страната е от 35 до 40 г.;

 • 7,5 – средната възраст в страната е от 30 до 35 г.;

 • 10 – средната възраст в страната е под 30 г.
Социални нагласи

Този показател се измерва с доверието на потребителите.

 • 1 – за стойности под -40%;

 • 2,5 – за стойности над -20%;

 • 5 – за стойности над 0%;

 • 7,5 – за стойности над 20%;

 • 10 – за стойности над 40%.

Технологична среда

Нови технологии

 • 1 – в голям период (над 2 години) от време няма развитие в пазара на технологии предназначени за бранша които разглеждаме;

 • 5 – има развитие, но се обуславя само в подобрения на съществуващите технологии и софтуер;

 • 10 – за определен период от време (под 2 години) има пускане за продажба на напълно нови или изцяло обновени технологии и софтуер.
Информационни технологии

Този показател показва нивото на информационна технологична осигуреност в бранша.

 • 1 – над 50 % от фирмите в бранша работят със стара техника и стар софтуер (в зависимост от технологиите и техниката, която навлиза);

 • 5 – над 50 % от фирмите в бранша работят по нови технологии, но техническата им осигуреност е слаба;

 • 10 – бранша е както технически, така и технологично осигурен според световните изисквания.
Амортизация

Показателя показва бързината с която се амортизира техниката.

 • 1 – висока степен на морално изхабяване на активите (под 6 месеца);

 • 5 – средна степен на изхабяване (от 6 до 18 месеца);

 • 10 – ниска степен на изхабяване на активите (над 18 месеца).
Развитие на глобалната мрежа

 • 1 – слаби предпочитания на фирмите към интернет-реклама;

 • 5 – използване на интернет реклама само ако е в пакет с други услуги;

 • 10 – силен интерес към интернет-реклама;

Екологична среда


 • 1 – силна зависимост от екологичната среда и нормативните актове в тази насока;

 • 10 – слаба зависимост нормативните актове в тази насока не влияят върху дейността.

Pest анализ – таблица


таблица 2

Фактор

Значимост

Оценка

Квота

ПОЛИТИКО-ПРАВНА СРЕДА

Политическа стабилност

Брой партии

0,005

10,00

0,050

Рейтинг на парламентарно представените партии

На управляващата партия

0,013

2,90

0,038

На опозицията

0,007

2,10

0,015

Рейтинг на държавните институции

0,025

3,20

0,080

Брой служебни правителства

0,005

5,00

0,025

Международна политическа обстановка

Визови режими

За български граждани към други страни

0,008

5,00

0,040

За чужди граждани към България

0,012

5,00

0,060

Присъединителни процеси

Към ЕС

0,007

10,00

0,070

Към НАТО

0,003

10,00

0,030

Основни закони и нормативни актове

Промени в европейското законодателство

0,007

5,00

0,035

Общи закони

0,015

5,00

0,075

Специфични закони

0,040

10,00

0,400

Други нормативни актове

0,008

5,00

0,040

ОБЩО

0,155

78,20

0,957

ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

Стабилен валутен курс

0,030

10,00

0,300

Инфлация

0,030

10,00

0,300

Безработица

0,020

5,00

0,100

БВП

Размер на глава от населението на година

0,060

1,00

0,060

Динамика на БВП

0,040

5,00

0,200

Инвестиции

0,040

2,50

0,100

Внос/износ

0,010

2,40

0,024

Размер на развитие на услугите в Североизточен регион

0,030

5,00

0,150

Промени в местната бизнес среда

0,100

5,00

0,500

Бариери за вземане на кредит

0,010

5,00

0,050

ОБЩО

0,370

50,90

1,784

СОЦИО-КУЛТУРНА СРЕДА

Доходи на потребителите

0,030

7,50

0,225

Разходи на потребителите

0,070

5,00

0,350

Образование

0,030

7,50

0,225

Демографски характеристики на населението

0,080

7,50

0,600

Социални нагласи

0,040

2,50

0,100

ОБЩО

0,250

30,00

1,500

ТЕХНОЛОГИЧНА СРЕДА

Нови технологии

0,07

10,00

0,700

Информационни технологии

0,04

5,00

0,200

Степен на амортизации

0,04

1,00

0,040

Развития на глобалната мрежа

0,04

5,00

0,200

ОБЩО

0,190

21,00

1,140

ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА

0,010

10,00

0,100

ОБЩО

 

 

0,100диаграма 1 - PEST анализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconИзбор на рекламна агенция
Възможностите пред вас са две: да работите в компания или да подхванете свой бизнес. Има и трета – да заживеете като рентиери, което...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconОферт а
Институтът по индустриални отношения и мениджмънт „оком” в съдружие с Агенция за професионално развитие и адаптация – оод и Агенция...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconЗапознаване с бизнес климата в Китай
Бон Марин Агенция оод е фирма с утвърдена репутация в сферата на транспортните услуги
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на фирма „вело - оод
Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconВъзлагателно писмо
С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на рекламна агенция
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconШифър догово р
Рекламна агенция: регистрирана по ф д.№ Сгс със седалище и адрес на управление еин №
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом