Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
ИмеБизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011
страница11/13
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.tetradka.bg/files/files/1332770949-d-advdoc.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Инвестиционни разходи


В таблица долу са показани основните инвестиционни разходи, свързани с изграждането разширението на печатната база на „Д Адвъртайзинг“ ООД. Изчисленията на разходите са направени след консултации с предприемачи от строителната индустрия, с актуални за момента на ремонта цени на строителните материали. Разходите за оборудване са получени чрез проучване на цените на търговците на едро и избор на най-изгодните оферти.

Инвестиционни разходи в лева


таблица 7Инвестиционни направления

Разходи

1.

Първоначални разходи за наетото помещение

25 000

2.

Разходи за оборудване

53 000

3.

Разходи по откриване

2 500

4.

Материали

5 000

5.

Разходи за учредяване и други непредвидени разходи

10 500
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ:

96 000

Като най-удачен избрахме линейния метод на амортизация.

Годишната амортизационна квота за оборудването приемаме 20 %Общо годишната амортизация е 10600 лв.

Прогнозен проект за приходите и разходите и прогнозни парични потоци


В таблицата долу са отразени прогнозните приходи и разходи за първите три години от дейността на разширението на печатната база на „Д Адвъртайзинг“ ОД. Приходите са изчислени при допускане, че се осигури 45 % натоварване на материално-техническата база (1 г.), а разходите – чрез проучване на разходите на печатните бази със същия капацитет. Приходите са получени като се умножат прогнозните продажби в натура по съответните прогнозни цени на услугите. За сега при тези изчисления не са взети предвид други възможни приходи.

Прогнозен проект за приходите и разходите на „Д Адвъртайзинг“ ООД.


таблица 8

Основни групи

I година

II година

III година

І. Приходи от дейността

363 650

618 120

844 860

ДДС 20%

72 730

123 624

168 972

Приходи без ДДС

290 920

494 496

675 888

II. Разходи за дейността

Материали

30 000

51 000

70 000

Наем

72 000

78 000

84 000

Разходи за външни услуги

18 600

31 615,65

43 212,97

Общо маркетингови разходи

14 060

16 300

18 550

Разходи за заплати

36 960

42 000

45 360

Надбавки към заплатите (10 % от приходите)

36 365

61 812

84 486

Социални осигуровки – персонал

24 197,25

34 257,96

42 849,18

Други разходи

7 200

11 400

13 800

Амортизации

10 600

10 600

10 600

Общо разходи

249 982,25

336 985,6

412 858,2

III. Облагаема печалба

40 938

157 510

263 030

IV. Данъци

Данък печалба (18.5 %)

7573,48

29139,42

48660,52

Вноски за общините (10 %)

4093,78

15751,04

26302,99

Общо данъци

11667,26

44890,46

74963,51

V. Нетна печалба

29270,49

112619,93

188066,34

Прогнозни парични потоци на „Д Адвъртайзинг“ ООД


В таблицата долу са представени прогнозните парични потоци на разширението на печатната база на „Д Адвъртайзинг“ ООД и е изчислен нетният паричен поток (NCF) в лева.

таблица 9

Па­ри­ч­ни по­то­ци

І година

ІІ година

ІІІ година

Нетни при­хо­ди в лева

363 650

618 120

844 860

ДДС 20 %

72 730

123 624

168 972

Раз­хо­ди за дейността (включва ДДС, но без амортизации)

312 112,30

450 009,60

571 230,20

Амортизации

10 600

10 600

10 600

Доходи преди лихви и данъци

40 938

157 510

263 030

Да­нък печалба 18.5 % + об­щин­с­ки 10 %

11 667,26

44 890,46

74 963,49

Доход (печалба) след данъци

29 270

112 620

188 066

Нетен паричен поток (NCF)

39 870

123 220

198 666

За първата година се очаква нетните приходи от продажби на продуктите (услугите) (ред 1) да бъдат в размер на 363 650 лв. ДДС е 20% (ред 2).

Разходите за дейността (ред 3) са сумарните текущи разходи без разходите за амортизации (включват и ДДС).

От разходите (ред 3) сумирани с разходите за амортизация (ред 4) и извадени от нетните приходи от продажби (ред 1) се получават доходите преди лихви и данъци (ред 5) в размер на 40 938 лева (за І г.).

Върху тези доходи се начислява данък печалба (10%) – получаваме (ред 6) или общо данъци в размер на ========= лв.

Доходите (печалбата) след данъци (ред 7) = (ред 5) – (ред 6).

Нетният паричен поток (ред 8) се получава от сумирането на доходите след данъци (ред 7) и амортизационните отчисления (ред 4).

За втората и третата година изчисленията са аналогични.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconИзбор на рекламна агенция
Възможностите пред вас са две: да работите в компания или да подхванете свой бизнес. Има и трета – да заживеете като рентиери, което...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconОферт а
Институтът по индустриални отношения и мениджмънт „оком” в съдружие с Агенция за професионално развитие и адаптация – оод и Агенция...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconЗапознаване с бизнес климата в Китай
Бон Марин Агенция оод е фирма с утвърдена репутация в сферата на транспортните услуги
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план за разширяване на малък бизнес в шивашката индустрия Изготвила: Преподавател
Разработеният по- долу бизнес план е за реорганизиране и разширяване дейността на фирма „Аксиел”
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на фирма „вело - оод
Прогнозни баланси, прогнозни приходи и разходи и прогноза за паричните потоци през кредитния период
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” еоод – гр. Благоевград...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconФормуляр за участие
Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр...
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconВъзлагателно писмо
С цел удостоверяване на обстоятелството за възлагане рекламното обслужване на рекламна агенция
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconШифър догово р
Рекламна агенция: регистрирана по ф д.№ Сгс със седалище и адрес на управление еин №
Бизнес план на рекламна агенция „д адвъртайзинг оод 1/15/2011 iconКонкурс за "най-добър млад предприемач на гр. Пловдив" за 2012 год
Пловдив“ за 2012 год., е подпомагане формулирането на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом