Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче
ИмеКонкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер182.43 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://vlevski.eu/site/upload/lessons/11329381414.rtf
Ето новото разделение:


по международни програми

по оперативни програми

по национални програми

по общински програми

по училище програми


1.

По-здрави и щастливи, ползвайки презервативи


Наименование на съответния финансов инструмент или програма:

„По-здрави и щастливи, ползвайки презервативи”


Бюджетна линия: UNFPA


Сума (лева): 13 397 лв.


Година на получаване: 2007 г.


Основни дейности по проекта:

- Общински младежки форум и презентиране на проекта;

- Шествие срещу СПИН във връзка с 1 декември

- Обучение по метода “Връстници обучават връстници”;

- Създаване на електронна игра „Безопасен секс”;

- Концерт за младите хора в община Троян.


2.

Едно приключение с Пипи Дългото чорапче в библиотеката


Наименование на съответния финансов инструмент или програма:

„Едно приключение с Пипи Дългото чорапче в библиотеката”


Бюджетна линия: Посолството на Кралство Швеция-София


Сума (лева): 1 740 лв.


Година на получаване: 2007 г.


Основни дейности по проекта:

- Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче”;

- Мултимедийна презентация на живота и творчеството на Астрид Линдгрен;

- Викторина върху презентацията;

- Драматизация „Пипи се представя”.


3.

Пътуващо училище


Наименование на съответния финансов инструмент или програма:

НП „Училището – територия на учениците”;модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” проект „Пътуващо училище- „Моята България”


Бюджетна линия: МОН по приети от МС целеви програми


Сума (лева): 12 583 лв.


Година на получаване: 2008 г.


Основни дейности по проекта:

- развиване на практически умения за ра-бота с туристическа карта и компас; отчитане на метео-рологични и астрономични данни;

- наблюдение на основни морфоструктури на релефа, растителни и животински видове;

- анализиране и обобщава-не на данни отнаблюдения;

- работа в екипи по интереси.


4.

С грижа за всеки ученик


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” - 2008/09г.


МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”


ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

1. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 1 ГРУПА – 8 УЧЕНИЦИ

2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 2 ГРУПИ – 16 УЧЕНИЦИ


Основни цели:


- Чрез реализирането на проекта „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” изявените ученици от СОУ „Васил Левски”, гр. Троян в областите на астрономията и информационните технологии да постигнат високи резултати в националните олимпиади и състезания.

- Да се създадат условия всеки талантлив ученик да получи индивидуално допълнителни знания в зависимост от възможностите, интересите и потребностите си.

- Да се мотивират преподавателите за допълнителна работа с изявените учениците от училището чрез прилагане на интерактивни методи в обучението, отчитайки индивидуалните способности и интереси на всяко дете.

- Да се усъвършенстват уменията за работа в екип, като се спазват съответните норми на поведение при такъв стил на работа.


ОБЩ БЮДЖЕТ: 1800 ЛВ.


5.

С грижа за всеки ученик


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” - 2008/09г.


МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА”


ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА/ 1 група от 8 ученици /

2. МАТЕМАТИКА / 2 групи по 8 ученици/

3. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА/ 1 група от 8 ученици /


Основни цели:

- Чрез реализирането на проекта по НП „С грижа за всеки ученк”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на постиженията им по общообразователна подготовка” учениците от 6 клас на СОУ „Васил Левски”- гр. Троян, които имат проблеми с усвояване на учебния материал, да овладеят основните знания и умения по предметите български език и литература, математика, география и икономика през учебната 2008/2009 година според Държавните образователни изисквания и да постигнат по-високи от миналогодишните резултати на външното оценяване за 6 клас в края на учебната година.

- Да се създадат условия всеки учещ да придобие необходимите му ключови компетентности в зависимост от възможностите, интересите и потребностите си.

- Мотивиране на преподавателите за работа с учениците чрез прилагане на интерактивни методи в допълнителното обучение, отчитайки индивидуалните способности и интереси на всяко дете.


ОБЩ БЮДЖЕТ 4 600 ЛВ.


6.

С качулка на главата, далеко от бедата


УЧИЛИЩЕН ПОДПРОЕКТ НА СИП „СРЗ” - „УЧИЛИЩЕ И ЗДРАВЕ”


Наименование на проекта: ”С качулка на главата, далеко от бедата”


Период на реализиране: 15.01.2009г - 15. 06. 2009 година


Общ бюджет на проекта в лв.: 1667.40 лева


Собствен принос в лв.: 676.20 лева


Искана сума от UNFPA в лв.: 991.20 лева


ЕКИП ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА:

Надка Троанска –учител по СИП „СРЗ”-ръководител

Марийка Станчева – учител по СИП „СРЗ”- ръководител

Петя Маринова – библиотекар - координатор

Ученици от СИП СРЗ - 4 групи 52 ученика- асистенти


Целта ни е възможно най-голям брой млади хора да разполагат с дотатъчно пълна и надеждна информация по въпроса.

В тази посока са и дейностите, предвидени от нас:

1.Изготвяне на информационни материеали.

2. Побликации и изяви в местните медии.

3.Среща- разговор с лекар – обучен от фонда на ООН.

4.Образователно -ролеви игри, филми и презентации в час на класа / VІІІ-ХІ /клас.

5.Сексуално обучение на деца в неравностойно социално положение от „Дом за деца” в гр. Ловеч.

6.Гостуване и провеждане на кръгла маса с ученици от СОУ „В.Левски” с.Ч.Осъм.

7. Оформяне на алея „Анти СПИН” кампания и др.

В резултат на проекта очакваме повишаване информираността на учениците, формиране на отговорно поведение по отношение на ППИ и преодоляване бариерите на младите хора да споделят проблеми свързани със сексуални въпроси.


7.

Млади и буйни в живота – отговорни в любовта


ПРОЕКТ BUL1R205/BUL1R303


“Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”


Наименование на проекта на Ученическия съвет при СОУ»В.Левски»-Троян:

“Млади и буйни в живота – отговорни в любовта”


Период на реализиране: ноември 2008 г. – юни 2009 г.


Общ бюджет на проекта в лв.: 3681.70 лв.


Собствен принос в лв.: 1681.70 лв.


Искана сума от UNFPA в лв.: 2000 лв.


1. Цели на проекта


Дългосрочни цели:

- повишаване сексуалната култура на младите хора в Община Троян;

- намаляване случаите на нежелана бременност и заразяване с полово-предавани инфекции /ППИ/.


2. Задачи на проекта:


- издаване на информационни материали сред младите хора;

- прожектиране на филми;

- организиране и провеждане на развлекателно шоу;

- обучение по метода “Връстници обучават връстници”;

- провеждане на волейболен турнир


3. Дейности, които ще бъдат осъществени :


1. Организиране на младежки форум и презентиране на проекта

2. Издаване на информационни листовки

3. Кампания за раздаване на кондоми и организиране на развлекателно шоу за 14 февруари

4. Издаване на вестник „Междучасие” с теми за СРЗ

5. Прожектиране на филми с превантивна цел

6. Среща за обмяна на опит по проекта с младежи от МОС – гр.Ловеч

7. Обучение по метода “Връстници обучават връстници”

8. Заснемане на видеоклип за СРЗ /по проблеми на местно ниво/

9. Организиране на волейболен турнир

10. Мултимедийно презентиране резултатите по проекта и младежко парти


8.

Моето училище - път към бъдещето


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”


Модул „Ритуализация на училищния живот”


ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА


„МОЕТО УЧИЛИЩЕ – ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО”

АВГУСТ 2009 Г. – ЯНУАРИ 2010 г.

ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА: НЧ „НАУКА” – ГР.ТРОЯН


Проектът е разработен с грижата в СОУ „Васил Левски” да бъдат осигурени училищни, национални и европейски символи, чиято цел е повишаване мотивацията на учениците за по-активното им участие в училищния и извънучилищния живот. Ритуализацията е неизменна част от функциите и приоритетите на всяка институция, работеща с деца.

Чрез реализирането на проектното предложение ще се осъществи идеята на училищното ръководство и педагогическия екип 45-годишнината от построяването на училищната сграда да бъде достойно отбелязана от учениците и троянската общественост. Празничният концерт на 15 септември 2009 г., във връзка с юбилея, ще създаде условия за творческа изява на даровитите ученици в СОУ „Васил Левски”.

За формиране и израстване на младите хора като граждански ангажирани личности ще допринесе организирането и провеждането на втори ден на ученическо самоуправление през месец октомври. Мероприятието ще се осъществи изцяло от Ученическия съвет и ще осигури участието на всички ученици от училището. Те ще се запознаят с отговорностите при управлението на една институция и ще станат съпричастни с привлекателните и трудни страни на преподавателската професия. Това ше бъде предпоставка за формиране на позитивни взаимоотношения между ученици и учители. „Решенията”, взети от „новото училищно ръководство” в лицето на учениците, ще провокират нови идеи, които да направят училищният живот по-богат и пълноценен.


9.

ПРОЕКТ «УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ СКОРОСТИ», КОМПОНЕНТ 1 «БЕЗ ЗВЪНЕЦ»


ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ»


По схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.02 “Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”


Оновни дейности по проекта:

1.Допълнителна работа с ученици от начален курс за преодоляване на пропуските и изоставането от учебния материал.

2. Обучение на учителите, които ще работят с децата от целевите групи.


Одобрени на първи етап: 2 групи за училището

- една група във 2 клас, с включени 4 ученици

- една група в 3 клас, с включени 5 ученици


ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 2 302.08 лв.


10.

Училище и бизнес - ръка за ръка


Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

Република България

Министерство на образованието и науката


Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”


Наименование на проект №0013: “Училище и бизнес – ръка за ръка”


Продължителност на проекта: септември 2009 г. – май 2010 г.


Партньори по проекта:

„Балкан Плаза” АД

„Веника турс” ООД

„Лесо – Експорт – Импорт” ООД


Екип за реализация и управление на проекта:

Ръководител на проекта: Р. Русенова

Координатор на проекта: И.Радевска

Счетоводител на проекта: М.Матева


Цели на проекта:

Обща цел: Да се създадат условия за адаптиране на професионалното обучение в съответствие с нуждите на туристическия бранш в община Троян.


Специфични цели:

- да се постигне по-високо качество в обучението на учениците от професионалните паралелки на СОУ “Васил Левски” - Троян;

- да се създаде трайно взаимодействие на училището с работодателите в съответствие с техните нужди;

- да се формират умения и навици у обучаемите за работа в реална работна среда чрез провеждане на допълващо практическо обучение по специалностите „Готвач”, „Сервитьор – барман”, „Администратор” и „Камериер”.


Общ брой на целевата група:

Ученици – 76; Учители – 6; Наставници - 3

Целевата група включва:

- ученици от X, XI и XII клас от професионалните паралелки “Организация на хотелиерство” на СОУ “В. Левски”, гр. Троян;

- учители от професионалните паралелки “Организация на хотелиерството” и профилираните технологични паралелки с направление “Туризъм” на СОУ “В. Левски”, гр. Троян;

- наставници от организациите – партньори.


Сума на безвъзмездна финансова помощ: 55 779.33 лева


Основни дейности:

1. Подготовка, организиране, наблюдение и оценка на проекта.

2. Разработване на програма и времеви график за провеждане на практическото обучение.

3. Подготовка и организация на практическото обучение:

3.1. Сформиране на учебните групи за практиката;

3.2. Определяне на наставници и преподаватели, които да наблюдават работата на обучаемите;

3.3. Разработване на индивидуална работна програма.

4. Провеждане на предварително обучение.

5. Провеждане на практическото обучение.

6. Обучение на преподаватели от водещата организация.

7. Оценка на обучаемите, участвали в практиката:

7.1. Изработване на критерии за оценка на обучаемите;

7.2. Провеждане на конкурс;

7.3. Удостоверяване на завършената практика.

8. Провеждане на дискусионен семинар на тема “Укрепване на връзките между образователните институции и бизнеса в съответствие с нуждите на туристическия бранш в региона”.

9. Дейности по информация и публичност:

9.1. Начална пресконференция;

9.2. Публикации;

9.3. Информация за проекта на информационното табло на училището;

9.4. Информация за проекта на интернет страницата на училището;

9.5. Издаване и разпространение на информационна дипляна за проекта;

9.6. Заключителна пресконференция.


11.

В ателиетата прекрасни - талантливи ще пораснем


Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

Република България, МОМН


Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”


Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ:

BG051PO001 - 4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Наименование на проект №0287: “В ателиетата прекрасни - талантливи ще пораснем”


Продължителност на проекта: септември 2009 г. – юли 2010 г.


Партньори по проекта:

- Община Троян

- ОУ “Васил Левски” – с.Борима

- НЧ “Наука” – Троян


Екип за реализация и управление на проекта:


Ръководител на проекта: Р. Русенова

Координатор на проекта: Т. Василкова

Организатор “Информация и публичност”: И. Радевска

Счетоводител на проекта: М. Матева


Цели на проекта

Обща цел: Да се подобри достъпът до образование и обучение и да се създадат условия за развитие на личностния потенциал на учениците от СОУ “В.Левски” – Троян и ОУ “В. Левски” – с. Борима чрез целогодишното им ангажиране, вкл. и през ваканциите, в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с техните потребности, заложби и интереси.


Специфични цели:

- Да се осигури целогодишно ангажиране на учениците и осмисляне на свободното им време чрез провеждане на различни форми на отдих, туризъм, училищни и междуучилищни състезания и форуми.

- Да се подобрят личните и социални умения на учениците чрез създаване на ателиета по интереси в сферите на науката, изкуството и спорта.

- Да се създадат условия за социализация на учениците, чрез постигане на подобрен психологически и етнически климат в училищата и чрез участието на преподавателите и родителите.


Общ брой на целевата група: 575 ученици


541 ученици от СОУ “В.Левски“ – Троян

34 ученици от ОУ “В.Левски“ – с. Борима


Обща стойност на проекта: 155 415 лева


Сума на безвъзмездна финансова помощ: 143 270.77 лева


Основни дейности по проекта:


1. Подготовка, организиране, наблюдение и оценка на проекта

2. Организация и провеждане на ваканционните дейности:

2.1. Събиране на заявления за участие и сформиране на групите

2.2. Разработване на програми и времеви график

2.3. Провеждане на Лятна лагер-школа /1.09. – 6.09.2009 г./

2.4. Провеждане на “Пътуващо училище”/7.09. – 12.09.2009 г./

2.5. Провеждане на “Ски-училище” /януари 2010 г./

2.6. Провеждане на “English Holiday School” /април 2010 г./

2.7. Провеждане на “Зелено училище” /април 2010 г./

2.8. Представяне на резултатите от ваканционните дейности и връчване на свидетелства за участие

3. Организация и провеждане на извънкласните дейности /септември

2009 г. – май 2010 г./

3.1. Събиране на заявления за участие и сформиране на групите за различните ателиета /септември 2010 г./

3.2. Разработване на програми и времеви график на провеждане /септември 2010 г./

3.3. Провеждане на извънкласни дейности в създадените ателиета: /октомври 2009 г. - май 2010 г./

“Палитра” и “Иконопис”;

“Книжен свят” и “В обектив”;

“Музика” и “Танци”;

“Спорт” /баскетбол, волейбол, футбол/;

“Туризъм”;

“Наука” /информационни технологии и астрономия/.


Общ брой на ателиетата - 18

/СОУ “В.Левски” - 13; ОУ “В.Левски” – с.Борима - 3; НЧ”Наука” - 2/


4.Представяне на междинните резултати от работата в ателиетата и провеждане на междуучилищни дейности:

4.1. Организиране на изложба

4.2. Издаване на училищен вeстник ”Междучасие”

4.3. Издаване на Алманах

4.4. Организиране на концерт

4.5. Провеждане на спортни състезания

4.6. Организиране на празник “Две училища – един патронен празник”

4.7. Провеждане на туристически поход “По стъпките на Левски”

5. Организиране на “Парад на талантите” за представяне на резултатите от проведените извънкласни занимания и връчване на грамоти

6. Провеждане на Общинска конференция на тема: “Образованието и децата – ангажимент на цялото общество”

7. Дейности по информация и публичност


Количествени индикатори за изпълнение на дейностите по проекта:


- Брой обхванати ученици – 575;

- Брой училища, включени в проекта – 2;

- Брой проведени дейности през ваканциите – 5;

- Издадени 90 броя Книга за участника в “Пътуващо училище”;

- Брой издадени сертификати – 270;

- Издадени грамоти – 305;

- Брой сформирани групи в ателиета – 18;

- Организиран 1 концерт;

- Организирана 1 изложба;

- Проведени 2 междуучилищни спортни състезания;

- Издадени 4 броя на в. “Междучасие”;

- Издаден Алманах – 200 броя;

- Организиран 1 междуучилищен празник;

- Проведен 1 туристически поход;

- Организирано междуучилищно мероприятие “Парад на талантите”;

- Проведени 2 пресконференции;

- Направени минимум 8 прессъобщения;

- Издадени 4 публикации;

- Изработен 1 рекламен клип;

- Изработен 1 видеофилм;

- Минимум 5 изнесени информации на училищното табло;

- Минимум 7 информационни материала публикувани на интернет-страниците на училището и партньорите;

- Издадени и разпространени 1000 броя информационни дипляни;

- Издадени и разпространени 800 броя информационни листовки;

- Направени 650 броя знаменца, отговарящи на изискванията за визуална идентификация;

- Закупени 650 броя тениски, отговарящи на изискванията за визуална идентификация;

- Закупени 650 броя шапки, отговарящи на изискванията за визуална идентификация.


Качествени индикатори за изпълнение на дейностите по проекта:

- Създадени условия за развитие на личностния потенциал на учениците от СОУ “В.Левски” и ОУ “В.Левски” – с.Борима;

- Разширени и разнообразени извънкласните и извънучилищни дейности и повишено качество на обучение в тях;

- Засилен междуучилищен диалог и трайно изградено партньорство между училища, местна власт и НПО;

- Включени всички заинтерисовани страни, вкл. и родителите в процеса на социализация на учениците;

- Подобрен психически и етнически климат в училищата;

- Създадени условия за работа в екип;

- Въведени нови методики на преподаване;

- Популяризиран проект и принос на ЕСФ и българско правителство сред всички заинтересовани страни и широката общественост.


12.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” - 2009/10г.

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА”


ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 1 ГР../ 1 група от 4 ученици в 7 клас /

2. МАТЕМАТИКА – 3 гр. / 1 група от 4 ученици в 6 клас и 2 групи с общо 15 ученици в 7 клас/

3. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 1 гр./ 1 група от 6 ученици в 7 клас /

4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 2 гр. /1 група от 5 ученици в 6 клас и 1 група от 6 ученици в 7 клас

ВСИЧКО: 42 УЧЕНИЦИ В 7 ГРУПИ


Основни цели:

- Чрез реализирането на проекта по НП „С грижа за всеки ученк”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на постиженията им по общообразователна подготовка” учениците от 6 и 7 клас на СОУ „Васил Левски”- гр. Троян, които имат проблеми с усвояване на учебния материал, да овладеят основните знания и умения по предметите български език и литература, математика, география и икономика и английски език през учебната 2009/2010 година според Държавните образователни изисквания и да постигнат по-високи от миналогодишните резултати на външното оценяване за 6 и 7 клас в края на учебната година.

- Да се създадат условия всеки учещ да придобие необходимите му ключови компетентности в зависимост от възможностите, интересите и потребностите си.

- Мотивиране на преподавателите за работа с учениците чрез прилагане на интерактивни методи в допълнителното обучение, отчитайки индивидуалните способности и интереси на всяко дете.


ОБЩ БЮДЖЕТ 7 950 ЛВ.


13.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” - 2009/10г.

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”


ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

1. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 1 ГРУПА – 8 УЧЕНИЦИ

2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 2 ГРУПИ – 10 УЧЕНИЦИ


Основни цели:

- Чрез реализирането на проекта „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” изявените ученици от СОУ „Васил Левски”, гр. Троян в областите на астрономията и информационните технологии да постигнат високи резултати в националните олимпиади и състезания.

- Да се създадат условия всеки талантлив ученик да получи индивидуално допълнителни знания в зависимост от възможностите, интересите и потребностите си.

- Да се мотивират преподавателите за допълнителна работа с изявените учениците от училището чрез прилагане на интерактивни методи в обучението, отчитайки индивидуалните способности и интереси на всяко дете.

- Да се усъвършенстват уменията за работа в екип, като се спазват съответните норми на поведение при такъв стил на работа.

- Да се приложат нови методи на работа с талантливите ученици с цел усвояване наа умения и знания с по-голямо практическо приложение

- Да се открият скритите възможности на учениците и да осигури развитието на тяхната неповторима индивидуалност

- Да се изследва влиянието на интерактивните методи върху личните постижения на ученика

- Да се работи за успешно представяне на учениците в националния кръг на олимпиадата по астрономия


ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 000 ЛВ.


14.

Международни контакти и проекти


От учебната 2009/ 2010 год. СОУ «Васил Левски» започна работа по програма „Учене през целия живот” на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Регистрацията на училището в сайта на европейските училища „etwinning” му донесе много контакти с колеги от различни страни.

От 1.10.2009г. училището започна работа по проект тип «etwinning» със заглавие “ Пътуване през Европа”. Партньори по проекта са ни училища от Италия, Франция, Португалия и Гърция. В него са включени ученици от 7а и 8-те класове. Работният език е английски. Целите на проекта са да се развие умението на учениците да използват английския език в контакта си със свои връстници от други страни; да опознаят ежедневието на приятелите си от Европа, техните градове и държави, традициите и начина им на живот.

Краен продукт на проекта ще е изработването на пътеводител за всеки град, участващ в проекта, който ще бъде представен в портала «etwinning” и ще кандидатства за европейски знак за качество.

Училището ни получи покана за партньорство и по програма «Коменски».

Заедно с училища от Холандия, Франция, Италия, Финландия и Естония започнахме работа по проект със заглавие «Да разрушим стените и да изградим мостове». Реализирането му ще започне през 2010г. и ще продължи 2 години. В него ще бъдат включени ученици на възраст 16- 18г. Работният език отново ще е английски. Първата визита по проекта е предвидена за 30.01. – 06.02. 2010г. и ще бъде в Холандия.

Това многостранно партньорство ще даде възможност на участниците да опознаят съответните чужди страни, култури и начин на мислене и живот. Посещението на училища от други европейски страни ще насърчи и усъвършенства уменията на учениците да използват английския език за комуникация, както и ще ги запознае с непознати за тях европейски езици ( холандски, финландски и др.)

Освен контакти със страни от Западна Европа, училището ни получи предложение и за сключване на двустранен договор между 222 СОУ в гр. Киев, Украйна и СОУ «Васил Левски» за съвместно сътрудничество в областта на обмяната на иновационни практики в образованието, размяна на делегации от учители и ученици, изучаването на традициите и обичаите на двете страни.

Свързани:

Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче icon„В покрайнините на малкото градче имаше една запустяла градина. Сред градината се издигаше стара къща, а в къщата живееше Пипи Дългото чорапче. Колкото и пъти
Пипи Дългото чорапче”. Колкото и пъти да чета тези редове, те никога няма да ми омръзнат. За всеки четенето на любимата му книга...
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconПриказка за Пипи Дългото чорапче

Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconТоми и Аника бяха разказали на своята учителка за новата ученичка, която се казва Пипи Дългото чорапче. А и учителката беше слушала да се говори за Пипи в
Пипи се тръшна на един свободен чин, без никой да й разреши. Но учителката не обърна внимание на нехайното й поведение. Само и рече...
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconСкандинавия северно сияние, принц Хамлет и Снежната кралица, Пипи Дългото Чорапче и авва, викингите и "Кон-Тики" През май и юни Скандинавия е земята на неотразимите бели нощи! Цена
Северно сияние, принц Хамлет и Снежната кралица, Пипи Дългото Чорапче и авва, викингите и “Кон-Тики”
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconСкандинавия северно сияние, принц Хамлет и Снежната кралица, Пипи Дългото Чорапче и авва, викингите и "Кон-Тики" През май и юни Скандинавия е земята на неотразимите бели нощи! Цена
Северно сияние, принц Хамлет и Снежната кралица, Пипи Дългото Чорапче и авва, викингите и “Кон-Тики”
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconАстрид Линдгрен Пипи Дългото чорапче
Томи и Аника. Пипи е най-силното момиче в света. Стига да поиска, тя може да вдигне коня с едната си ръка. Освен това е и богата...
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconСеверно сияние, принц Хамлет и Снежната кралица, Пипи Дългото Чорапче и авва, викингите и "Кон-Тики"
Северно сияние, принц Хамлет и Снежната кралица, Пипи Дългото Чорапче и авва, викингите и “Кон-Тики”
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconМагията на книгите
Познавам отдавна Пипи Дългото чорапче, а сега се запознах и с Хари Потър. Самотни са, въпреки че имат приятели, които ги обичат
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconНе принадлежи на Пипи: Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Есмералда Ефраимова Дългото чорапче…
Ако свържете правилно еднаквите геометрични фигури,ще откриете имена на други произведения на Астрид Линдгрен
Конкурс за илюстрация по книгата „Пипи Дългото чорапче iconЦена – 760 eur / 1486 лв дати
Полет до Копенхаген. Отпътуване за Швеция – родината на Алфред Нобел, основоположника на Нобеловата награда; на Астрид Лингрен, подарила...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом