Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер25 Kb.
ТипРешение
източникhttp://irakliresort.com/upl_doc/natura.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис


Р Е Ш Е Н И Е N 122

от 2 март 2007 година

за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаНа основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:


1. Приема списък на защитени зони за опазване на дивите птици съгласно приложение № 1.

2. Приема списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2.

3. Защитените зони за опазване на дивите птици: „Шабленски езерен комплекс”, ”Варненско-Белославско езеро”, “Дервентски възвишения”, “Провадийско-Роякско плато”, “Емине”, „Комплекс Камчия”, „Дуранкулашко езеро”, „Калиакра”, „Галата”, „Мелнишки пирамиди”, “Добростан”, „Места”, “Бакарлъка”, „Батова”, “Палакария", „Рупите”, „Триград-Мурсалица”, „Белите скали”, „Балчик”, „Камчийска планина”, „Комплекс Мандра Пода”, „Западна Странджа”, „Васильовска планина”, „Сакар”, „Западен Балкан” и „Средна гора”, както и защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: „Плаж Шкорпиловци”, „Долината на река Батова”, „Галата”, „Камчия”, „Река Долна Луда Камчия”, „Езеро Дуранкулак”, „Дервентски възвишения 1”, „Долна Места”, „Комплекс Калиакра”, „Палакария”, „Варненско-Белославски комплекс”, „Емине-Иракли”, „Река Места”, „Рупите-Струмешница”, „Среден Пирин – Алиботуш” и „Комплекс Мандра Пода” да се внесат за повторно разглеждане в Националния съвет по биологично разнообразие не по-късно от 30 октомври 2007 г.

4. В защитените зони не се включват населените места и селищните образувания, териториите с приет общ устройствен и/или подробен устройствен план към датата на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на съответната защитена зона, включително концесионните площи за добив на полезни изкопаеми, както и териториите от първостепенен обществен интерес по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

5. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на земеделието и горите и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Агенцията по геодезия, картография и кадастър) на актуалните граници и площи на имотите в тях, като в границите на защитените зони се включват цели имоти.

6. Като взе предвид съображенията за осъществяването на защита на особено важни държавни интереси – изпълнение на задълженията на Република България като член на Европейския съюз да представи в Европейската комисия към 1 януари 2007 г. национален списък със защитени зони, своевременно изпълнение на чл. 4 от Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията за превенция и защита от увреждане или унищожаване на потенциално защитени зони от Европейската екологична мрежа до окончателното им обявяване за такива съгласно вътрешното законодателство, както и избягване на значителни и труднопоправими щети – налагане на санкции от Европейския съд за неизпълнение на задълженията по Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и блокиране на средствата по европейските фондове, както и необратима загуба на биологично разнообразие, допуска предварително изпълнение на решението.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconСписък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Одобрени с решение на министерски съвет №122 от 02 март 2007 г., обнародвано в дв брой 21 от 09. 03. 2007 г
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconМинистерскисъве т препис решение n 61 от 2 февруари 2006 година За създаване на Комисия по превенция и противодействие на корупцията министерскиятсъветреш и
Създава Комисия по превенция и противодействие на корупцията, наричана по-нататък “комисията”, в състав
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconРешение №122 Пазарджик, 21. 03. 2008 г
...
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година icon62147 министерство на околната среда и водите
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерския...
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите национален фонд „българска гора
Чл. 2 По програмата се финансират проекти в рамките на наличните средства за съответната календарна година
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconМинистерство на околната среда и водите
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски...
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconПроект! Министерство на околната среда и водите запове д
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и” т. 2 от Решение на Министерския...
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconПроект! Министерство на околната среда и водите запове д
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и” т. 2 от Решение на Министерския...
Републикабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година iconМинистерство на околната среда и водите заповед
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом