Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
ИмеЙончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
страница2/3
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер349.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3849/196641212531911495.doc
1   2   3
1.Д. Публикации след конкурс за доцент


144. Y. Pelovski, K. Ninova, Iv. Gruntsharov, S. Stefanova, Iv. Dombalov, "Reduction of barium supphate by hydrogen in the presence of aditives", IX International congress on thermal analyses", Jerusalem, 21-25. 08. 1988, 1988.

145. Iv. Dombalov, A. Toneva, Iv. Gruntscharov, Y. Pelovski, "Phase-transition in tribochemical activated natural phosphates", Thermochimica acta, vol. 148, 479-484, 1989.

146. Iv. Gruntsharov, El. Kashieva, Iv. Dombalov, A. Toneva, Y. Pelovski, "Effect of pitch additive on the thermochemical decomposition of phosphogypsum", Thermochimica Acta, 133, 233-237, 1988.

147. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, И. Бакалова, И. Пеловски, Ив. Домбалов "Прекристализация на апатитов фосфогипс - дихидрат до анхидрит", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХ, кн. 4, 140-145, 1990.

148. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, И. Бакалова, Ив. Домбалов, И. Пеловски, "Прекристализация на фосфоритов фосфогипс-дихидрат до анхидрит", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХ, кн. 4, 145-151, 1990.

149. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, "Изследване процеса на прекристализация на фосфогипс", Сп. "Химия и индустрия", кн. 4, 158-160, 1988.

150. Iv. Dombalov, A. Toneva, E. Kashieva, Iv. Gruncharov, Y. Pelovski, "Structure of mechanochemically activated phosphate", V ISCMP, Varna, (деп. ЦИНТИ), 1988.

151. Ив. Домбалов, Ан. Тонева, Ел. Кашчиева, Ив. Грънчаров, И. Пеловски "Структурни нарушения в кристалите на сместа в резултат на механохимична активация", Сп. "Химия и индустрия, 10, 446-448, 1988.

152. Й. Пеловски, К. Кирилов, “Изследване влиянието на натриевия карбонат върху кинетиката на термохимично разлагане на фосфогипса”, Сб. тр. ТНТМ-ВХТИ, София, 365-368, 1982.

153. Й. Пеловски, Пл. Кирилов, “Термографско изследване върху влиянието на някои добавки на термичното разлагане на фосфогипса”, Сб. тр. ТНТМ-ВХТИ, София, кн. 2, 358-362, 1983.

154. Iv. Dombalov, A. Toneva, El. Kashieva, Y. Pelovski, Iv. Gruntscarov, "Electron microskope investigations on the activated appatite in the magnetic field", V ISCMP, Varna, (деп. ЦИНТИ), 1988.

155. I. Gruncharov, Y. Pelovski, Pl. Kirilov, Iv. Dombalov, "Effect of some Additives on the thermochemical decomposition of Phosphogypsum", Gypsum & Line, 205, 33-36, Japan, 1986.

156. I. Gruncharov, Pl. Kirilov, Y. Pelovski, Iv. Dombalov "Influence of the gas medium on the thermochemical decomposition of phosphogypsum", Comtes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, tome 40, №2, 63-66, 1987.

157. Y. Pelovski, I. Grunscharov, Pl. Kirilov, Iv. Dombalov, "Influence of the partial pressure of oxygen on the process of thermochemicol decomposition of posphogypsum" Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, tome 39, 10, 75-77, 1986.

158. Ив. Грънчаров, Пл. Кирилов, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, "Термодинамичен анализ на термохимично разлагане на фосфогипс", Сборник научни трудове по химическа промишленост, София, кн. 8, 39-49, 1984.

159. .Белчев, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски Пл. Кирилов, "Изследване термичната стабилност на фосфогипс", Годишник на ВМ И, том ХХVIII, св. IV, 161-169, 1981.

160. Ив. Грънчаров, Пл. Кирилов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов, "Термодинамичен анализ на термохимичното разлагане на фосфогипса при различни парциални налягания на газовите компоненти", Сп. "Химия и индустрия", кн. 1, 27-29, 1983.

161. Й. Пеловски, Кр. Нинова, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов "Влияние на парциалното налягане на газовите компоненти върху равновесието в системата барии-сяра-кислород", Сп. "Химия и индустрия" 2, 60-61, 1988.

162. Ив. Домбалов, Ан. Тонева, Ел. Кашчиева, А. Миневска, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Електрокинетичен ефект в системата вода-механохимично активирани природни фосфати, Сб. доклади Национална конференция с международно участие "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. (деп. ЦИНТИ), 1988.

163. Ив. Домбалов, Ан. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Възможности за определяне степента на механохимична активация чрез измерване броя на активните центрове", Сб. доклади на национална конференция с международно участие "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. (деп. ЦИНТИ), 1988.

164. Ив. Домбалов, Р. Искали, Буазра Али, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, "Върху възможността за съвместно механохимично въздействие и киселинно разлагане на природните фосфати", Сб. доклади на национална конференция с международно участие "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. 1988, (деп. Цинти), 1988.

165. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, "Изследване хидролизата на монокалциев фосфат, съдържащ се във фосфорните торове", Сп. "Химия и индустрия, 2, 36-38, 1991.

166. Ив. Домбалов, Л. Теохаров, Ан. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Влияние на фотохимичното въздействие върху киселинното разлагане на природни фосфати", Сборник доклади на националната конференция с международно участие "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. 1988, (деп. ЦИНТИ), 1988.

167. Ив. Домбалов, Д. Димитров, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, "Върху възможността за разлагане на природни фосфати с кисели газове", Сборник доклади на национална конференция с международно участие "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. 1988, (деп. ЦИНТИ), 1988.

168. Д. Божинова, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, "Изследване прекристализацията на апатитов фосфогипс до полухидрат", Сборник доклади на националната конференция с международно участие "Минералните торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. 1988 (деп. ЦИНТИ) 1988.

169. Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Д. Божинова, Ив. Домбалов, К. Граматиков, Ел. Стоева, М. Дигилиева, "Върху прекристализацията на фосфогипс в промишлени условия", Сборник доклади на националната конференция с международно участие "Минералните торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. 1988, (деп. ЦИНТИ), 1988.

170. Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Цв. Нишев, В. Петкова, Пл. Кирилов, Ив. Домбалов, "Върху редукцията на фосфогипс до калциев сулфид", Сборник доклади на националната конференция с международно участие "Минералните торове - производство и приложение", Варна, 26-29. 10. 1988, (деп. ЦИНТИ под No НД/2270/89), 1989.

171. Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, К. Карев "Гранулиране на фосфорити и тяхното използване в селското стопанство", Сп. "Земеделие", 5, 25-27, 1989.

172. Y. Pelovski, V. Raynova, I. Gruncharov, Iv. Dombalov, "Thermal stability of the system BaO-BaO2", Journal of Thermal Analysis 37, 841-847, 1991.

173. Н. Виденов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров "Приложение на полиетиленовия окис в народното стопанство", Сборник доклади "Национална научно-техническа конференция по приложение на полиетиленовия окис", 13-14. ХI. - Димитровград, (деп. ЦИНТИ), 1988.

174. Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Механохимична активация на туниски фосфорит", Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие "Малотонажната химия - основно направление за структурно преустройство на биотехнологическата и химическата промишленост", 16-17 март, Димитровград, (деп. ЦИНТИ), 1989.

175. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Изследване влиянието на добавки върху хидролизата на монокалциев фосфат", Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие "Малотонажната химия - основно направление за структурно преустройство на биотехно- логическата и химическата промишленост", 16-17 март, Димитровград, (деп. ЦИНТИ), 1989.

176. Й. Пеловски, В. Райнова, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров "Дериватографско изследване върху получаването на бариев окис и бариев нитрат", Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие "Малотонажната химия - основно направление за структурно преустройство на биотехнологичната и химическата промишленост", 16-17 март, Димитровград, 1989. (деп. ЦИНТИ); Сп. "Химия и индустрия", 7-8, 50, 1991.

177. Й. Пеловски, Ц. Нишев, В. Петкова, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Пл. Кирилов "Термохимична стабилност на някои видове фософгипс", Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие "Малотонажната химия - основно направление за структурно преустройство на биотехнологическата и химическата промишленост", 16-17 март, Димитровград, (деп. ЦИНТИ) 1989, Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 2, 1991.

178. Й. Пеловски, В. Петкова, Ив. Домбалов, Пл. Кирилов, Ив. Грънчаров "Термохимично изследване на системата железен сулфат - железен сулфид - бариев прекис", Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие "Малотонажната химия - основно направление за структурно преустройство на биотехнологичната и химическата промишленост", 16-17 март, Димитровград, (деп. ЦИНТИ), 1989.

179. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ф. Туджарова, Д. Божинова, Пл. Кирилов "Малко- и безотпадъчни технологии при получаването на минерални торове и киселини в развитието на малотонажни химически производства", Сборник доклади на научно-техническата конференция с международно участие "Малотонажната химия основно направление за структурно преустройство на биотехнологическата и химическата промишленост", 16-17 март, Димитровград, (Деп. ЦИНТИ), 1989, Сп. "Химия и индустрия" 1, 6-11, 1990.

180. Iv. Dombalov, Y. Pelovski, A. Toneva, A. Minevska, Iv. Grunscharov, "The effect of thermal treatment on the properties of some naturalphosphates", Journal of Thermal Analysis, vol. 36, 2061-2067, 1990.

181. Y. Pelovski, Kr. Ninova, I. Grunscharov, Iv. Dombalov "Isothermal reduction of barium sulphate with hydrogen", Journal of Thermal Analysis, 36, 2037, 1990.

182. Ив. Домбалов, Й. Пеловски, А. Тонева, А. Миневска, Ив. Грънчаров, "Влияние на термичното и трибохимично третиране върху свойствата на морокански фосфорит", Годишник на ВХТИ - София, том ХХХI, кн. 3, 147-151, 1993.

183. Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Структурни промени на марокански фосфорит под влияние на механично въздействие", Сп. "Биотехнология и химия", 1989.

184. Ив. Домбалов, Й. Пеловски, А. Тонева, А. Миневска, Ив. Грънчаров "Влияние на термичното третиране върху свойствата на марокански фосфорит", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 3, 133-138, 1992.

185. Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Превръщане на неусвояемите фосфати в усвояеми чрез механична активация на природни фосфати. Механична активация на туниски фосфорит", - I съобщение, Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 3, 139-146, 1992.

186. Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Превръщане на неусвояемите фосфати в усвояеми чрез механична активация на природни фосфати. Механична активация на израелски фосфорит", - II съобщение, Годишник на ВХТИ - София том ХХХI, кн. 3, 147-152, 1992.

187. Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Получаване на фосфорен тор с регулируемо съотношение на усвояемите форми на фосфора", Сп. "Химия и индустрия", 6, 19-22, 1991.

188. Ив. Домбалов, Р. Исиали, Б. М. Али, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, "Разлагане на сирийски фосфорит с фосфорна киселина", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 155-162, 1991.

189. Ив. Домбалов, Б. М. Али, Р. Исиали, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Разлагане на йордански фосфорит с фосфорна киселина", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 145-151, 1991.

190. Ив. Домбалов, Р. Исиали, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Изследване условията на сушене на пулп от разлагането на марокански фосфорит с екстракционна фосфорна киселина", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 151-155, 1991.

191. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Влияние на киселинността на монокалциево фосфатен пулп върху степента нан неговата хидролиза", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 166-171, 1991.

192. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Влияние на някои неорганични добавки върху хидролизата на монокалциев фосфат", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 162-166, 1991.

193. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Върху възможностите за получаване на монокалциево фосфатен пулт с ниско съдържание на свободна фосфорна киселина", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 171-176, 1991.

194. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Изследване хидролизата на монокалциев фосфат съдържащ се във фосфорните торове", Сп. "Химия и индустрия", кн. 2, 36-38, 1991.

195. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Върху възможността за получаване на фосфорен тор с регулируемо съотношение на усвояемите форми на фосфора, Сп. "Химия и индустрия, 1, 32-35, 1992.

196. Ив. Домбалов, М. Б. Али, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Киселинно разлагане на туниски фосфорит с фосфорна киселина", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 176-184, 1991.

197. Ив. Домбалов, Б. М. Али, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Изследване процеса на сушене на пулп, получен при фосфорно киселинното разлагане на тунизийски фосфорит", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 184-188, 1991.

198. Iv. Dombalov, P. Delchev, Iv. Gruncharov, Y. Pelovski "An investigation on monocalcium phosphate contained in the phosphoric fertilizers", XIX seminarium naukowe technicznego "Prace rozwojowe dla przemysl u kwasu fosforowego soil, fosforowych i nawozow fosforowych, 21-25 maia 1990, Kazimerz Dolny, Pulavy, Scient. Papers Inst. Inorg. Techn. and Mineral, Fertilizers, 37, 70-74, 1990.

199. Iv. Dombalov, A. Toneva, I. Pelovsky, Iv. Grunscharov "Production of the phosphoric fertilizers with controllable ratio of the available forms of the phosphorus", XIX seminarium naukowe technicznego "Prace rozwojowe dla przemysl u kwasu fosforowego, soil fosforowych i nawozow", Wrozlaw, Poland, 37, 89-96, 1990.

200. Iv. Dombalov, R. Issiali, I, Grunsharov, I. Pelowski "Decomposition of the maroccan phosphorite with phosphoric Acid", XIX seminarium naukowe technicznego "Prace rozwojowe dla przemyse u kwasu fosforwego, soil fosforowych i nawozow , Wrozlaw, Poland, 1990, Scient. Papers Inst. Inorg. Techn. a Min. Fertilizers, 37, 82-88, 1990.

201. Iv. Dombalov, D. Bojinova, Iv. Gruncharov, I. Pelowski, "Investigation on the recrystallization of phosphogypsum in the CaSO4-H3PO4-H2SO4-H2O suspension", XIX seminarium naukowe technicznego "Prace rozwojowe dla przemyse u kwasu fosforowego, soil fosforowych i nawozow", Wrozlaw, Poland, 1990. Scient. Papers Inst. Inorg. Techn. and Min. Fertilizers, 37, 75-81, 1991.

202. Ив. Домбалов, П. Делчев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Върху възможността за получаване на фосфорен тор с регулируемо съотношение на усвояемите форми на двуфосфорния петоокис", Сп. "Химия и индустрия", кн. 1, 32-35, 1992.

203. Й. Пеловски, В. Петкова, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров "Термично разлагане на железен сулфат в присъствие на железен сулфид и бариев окис", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 3, 153-160, 1992.

204. Y. Pelowski, V. Petkova, Iv. Dombalov, Iv. Gruncharov "On the decomposition of FeSO4 in the presence of FeS2 and BaO2", Journal of Thermal Analysis, 36, 1727-1742, 1990.

205. G. Bechev, Y. Pelovski, I. Gruncharow, I. Dombalov, "Highotemperature optical microscope in westigations of the CaSO4 system-additives", XIV Conference on Applied Crystallography, Cieszyn, 5-8 August, (деп. ЦИНТИ), 1990.

206. Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Цв. Нишев, Ив. Домбалов "Радиоктивните примеси във фосфогипса - проблеми заз оползотворяването", Сп. "Химия и индустрия", кн. 2, 8-11, 1992.

207. Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Влияние на фосфорните торове върху екологията на почвите", Сп. "Химия и индустрия", 4-5, 4-7, 1991.

208. Ив. Домбалов, Р. Исиали, Б. М. Али, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Влияние на фракционния състав на природните фосфати върху киселинното им разлагане с фосфорна киселина", Годишник на ВХТИ-София, кн. 1, 227-234, 1991.

209. Ив. Домбалов, Ек. Тодорова, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Екологичен анализ на производството на екстракционна фосфорна киселина", Сп. "Химия и индустрия", 4, 38-41, 1990.

210. Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Влияние на минероложкия състав на природните фосфати върху условията на механохимична активация", Двенадцатая научная конференция болгарских аспирантов в СССР с международным участием "Актуальные проблемы современной науки - 90", 13-15 юня 1990, Москва (деп. ЦИНТИ), 1990.

211. Ив. Домбалов, Ек. Тодорова, П. Делчев, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Екологически анализ на инсталация за производство на фосфорни торове", Сб. доклади национална конференция с международно участие "ЕКО'Русе"-90, (деп. ЦИНТИ), 1990.

212. Ив. Домбалов, Ек. Тодорова, Д. Кожухарова, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Ексергиен анализ на производството на екстракционна фосфорна киселина по дихидратния метод", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 1, 232-238, 1991.

213. Ив. Грънчаров, Цв. Нишев, Пл. Кирилов, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Проблеми и възможности за оползотворяване на фосфогипса", Сборник доклади на национална конференция с международно участие "ЕКО'Русе"-90, (деп. ЦИНТИ), 1990.

214. Й. Пеловски, В. Петкова, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров "Съвременни направления за преработване на отпаден феросулфат", Сборник доклади на националнан конференция с международно участие "ЕКО'Русе"-90, (деп. ЦИНТИ), No НД/4155/90, 1990.

215. Й. Пеловски, П. Делчев, “Върху гранулирането на кремиковски баритен концентрат чрез екструзия”, ХVII конф. на ТНТМ, ВХТИ-София, 1986.

218. Ив. Домбалов, Ек. Тодорова, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Еколого-експертен анализ на производството на екстракционна фосфорна киселина", Конференция по проблемам физической химии, АН СССР, Звенигород, 29. 10. -02. 11. 90 (деп. ЦИНТИ), 1990

219. Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, М. Петкова, Пл. Ангелов, В. Тодоров, Пл. Марков "Еколого-икономически анализ на екстридирани фазерноармирани изделия", Сборник доклади от европейски форум "Столиците нан бъдеща Европа", 8-11. 10. 1991, София, (деп. ЦИНТИ), 1991.

220. Ек. Тодорова, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Екологични проблеми на почвите при използване на фосфорните торове", Международна екологична конференция "Устойчиво развитие и екологията на ХХI век", 22-24. Х. 1991, София, (деп. ЦИНТИ), 1991.

221. Ив. Домбалов, Ек. Тодорова, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Екологически проблеми при производството и приложението на природните фосфати", Сп. Химия и индустрия" 3, 4-7, 1991.

222. Ив. Домбалов, А. Тонева, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, "Върху възможността за използване на българските природни фосфати", Сборник доклади на националната конференция с международно участие "Трибология'91", Созопол, 1-3. Х. 1991, 3-4, 201-206, 1991.

223. Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров "Промени в свойствата на туниски фосфорит в резултат на трибохимична и термохимична обработка", Сборник доклади на национална конференция с международно участие "Трибология'91" Созопол, 1-3. Х. 1991, кн. 3-4, 201-206, 1991.

224. Й. Пеловски, В. Петкова, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов "Интензифициране процеса на термично разлагане на алуминиев сулфат", Сборник доклади на национална конференция с международно участие "Трибология'91", Созопол, 1-3. Х. 1991, кн. 3-4, 178-190, 1991.

225. Й. Пеловски, М. Петкова, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров "Изменение свойствата на екструдиращите се смеси при механично активиран цимент", Сборник доклади на национална конференция с международно участие "Трибология'91", Созопол, 1-3. Х. 1991, кн. 3-4, 191-200, 1991.

226. Ив. Домбалов, М. Аръшева, П. Делчев, Й. Пеловски, И. Грънчаров "Температурният фактор при взаимодействията в системата марокански фосфорит - амониев сулфат", Сп. "Химия и индустрия", кн. 3, 29-33, 1992.

227. Y. Pelovski, Ek. Todorova, Iv. Dombalov, Iv. Grunscharov "Soil accumulation of heavy metals from phosphoric fertilizers", International conference on protecting the environment; Assesing the problems facing eastern Europe", ICPE-92, 19-26 September, Varna (деп. ЦИНТИ), 1992.

228. А. Тонева, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Термотрибохимичен ефект при природните фосфати", Нац. семинар с международно участие "Трибология'92", 1-3. Х. 92, Созопол, 129-138, 1992.

229. Й. Пеловски, В. Янева, Ив. Домбалов, "Трибомеханичен ефект при хидротермично преработване на пиритни концентрати", Сборник доклади на нац. семинар с международно участие "Трибология'92", Созопол, 1-3. Х. 92, 169-174, 1992.

230. Й. Пеловски, В. Янева, Ив. Домбалов, "Върху ефективното преработване на пирит", Сборник доклади на нац. семинар с международно участие "Трибология'92", Созопол, 1-3. Х. 92, 174-181, 1992.

231. Iv. Dombalov, A. Toneva, Y. Pelovski, Iv. Gruncharov "Tribochemistry of sedimentary natural phosphates", First. international conference on mechanochemistry, March 23-26, 1993, Kosice-Slovakia, 1993.

232. A. Toneva, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, "Thermotribochemical treatment of natural phosphates and ecology", VI Krajowe seminarium im St. Bretsznajdera z udzialem cosci zagranicznych, Plock, 22-24, Wrzesnia, 1993, Journal of Thermal Analysis, vol. 43, 1995.

233. A. Toneva, V. Petkova, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, "Tribochemical Processis in the system BaO-TiO2" First balkan conference on tribology "Balkantrib'93", 1-3 october 1993, Sofia, vol. 2. 3, 188-194, 1993.

234. V. Petkova, A. Toneva, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, "Tribochemical Processes in the system BaO-Fe2O3" First Balkan Conference on Tribology "Balkantrib'93", 1-3. X. 93, Sofia, vol. 2. 3, 195-206, 1993.

235. Iv. Dombalov, Y. Pelovski, A. Toneva, I. Gruncharov, "The effect of termal treatment on the properties of some natural phosphates", Journal of Thermal Analysis, vol. 36, 2061-2067, 1990.

236. I. Gruncharov, Iv. Dombalov, A. Toneva, Pl. Kirilov Y. Pelovski, "On the conversion of carbon oxide with water vapour of the thermochemical decomposition of phosphogypsum", Compt. rend. Acad. Bulg. Sci, 11, 63-66, 1988.

237. I. Gruncharov, Iv. Dombalov, D. Toneva, E. Kashieva, Y. Pelovski, "Investigation of products from the termochemical decomposition of phosphorite phosphogypsum with additives of ammonium sulphate and carbamide", Thermanol'88, XI Celestatna konferencia a thermickey analise, Vysoke Tatry, 20-23. 09. 1988, 104-113, 1988.

238. I. Gruncharov, Pl. Kirilov, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, "Solid phase equilibrum composition during the thermochemicol decomposition of phosphogypsum in a reducing caseous medium". Compt, rend, Acad. Bulg. Sci. , 10, 57-61, 1988.

239. Iv. Gruncharov, Y. Pelovski, T. Nishev, Iv. Dombalov "On the thermochemical recovery of sulfur from phosphogypsum", Proc. III Int. Symp. on Phosphogypsum, Orlando, USA, vol. I, 169-174, 1990.

240. P. Delchev, Iv. Dombalov, Iv. Gruncharov, Y. Pelovski "Production of phosphorus fertilizers with low consumption of phosphoric acid", Proc. kongres AGRICHEM, Nitra, CSSR, 69-73, 1990.

241. D. Bojinova, Y. Pelovski, I. Gruncharov, Iv. Dombalov "On the possibilities of unilization of waste fluoric gasses and powder from triple superphosphate during the production of double superphosphate", Proc. Kongres AGRICHEM, Nitro, CSSR, 73-78, 1991.

242. I. Gruncharov, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, "Economical process for production of Sulfer Acid from Phosphogypsum", Proc. of the III Int. Symp. on phosphogypsum, Orlando, Florida, 174-180, 4-7. 12. 1990, 1990.

243. G. Bechev, Y. Pelovski, I. Dombalov, High temperature optical Microskope investigations of the CaSO4 and additives, Proc. of the XIV Conf. on Appl. Crystallography, Ciezin, 5-8. 08. 1990, (1990)

244. Y. Pelovski, V. Petkova, I. Dombalov, I. Gruncharov, "On the decomposition of FeSO4 in the presence of FeS2 and BaO2", "Journal of Thermal Analisys", v. 36, (1990), 1727 - 1742

245. Y. Pelovski, V. Petkova, I. Gruncharov, I. Dombalov, Investigation of thermal decomposition of Al2(SO4)3, Proc. of the Int. Conf. on Tribology, Sofia, Livre 3-4, (1991), 178-190

246. Y. Pelovski, M. Petkova, I. Dombalov, I. Gruncharov, Properties of extruded mixtures with mechanoactivated cement, Proc. of the Int. Conf. on Tribology, Sofia, Livre 3-4, (1991), 191-200

247. I. Dombalov, A. Toneva, I. Gruncharov, Y. Pelovski, On the possibilities for utilization of Bulgarien natural phosphates, Proc. of the Int. Conf. on Tribology, Sofia, Livre 3-4, (1991), 201-206

248. Y. Pelovski, T. Nishev, V. Petkova, I. Gruncharov, I. Dombalov, Thermal Stabillity of Phosphogypsum with Different Origin, Annuaire de l'ecole Superieure de Chimie Technologique, Sofia, vol. XXXI, Livre 2, (1991), 51-57

249. I. Dombalov, P. Delchev, I. Gruncharov, Y. Pelovski, An investigation on the hydrolysis of Ca(H2PO4)2 contained in the P-Fertilisers, Chemistry and Industry, vol. LXII, No 2, (1991), 36-38

250. Y. Pelovski, V. Raynova, I. Gruncharov, I. Dombalov, Thermal stability of system BaO - BaO2, J. of Therm. Anal. , vol. 37, (1991), 841-847

251. Y. Pelovski, V. Raynova, I. Gruncharov, I. Dombalov, Thermal stability of system BaO - BaO2, J. of Therm. Anal. , vol. 37, (1991), 841-847

252. I. Dombalov, P. Delchev, I. Gruncharov, Y. Pelovski, On the possibilities for producing P-Fertilisers with controllable ratio of the available P2O5 forms, Chemistry and Industry, vol. LXIII, No 1, (1992), 32-35

253. I. Dombalov, Y. Pelovski, K. Popov, I. Gruncharov, I. Kurchev, F. Tudjarova, N. Videnov, The possibilities for improuvment the quality of Ammonium Sulfate, Annuaire de l'ecole Superieure de Chimie Technologique, Sofia, vol. XXXI, Livre 3, (1992), 126-132

254. I. Dombalov, Y. Pelovski, A. Toneva, A. Minevska, I. Gruncharov, The influence of Thermmal and Tribochemical Treatment on the Properties of Morroco Phosphorites, Annuaire de l'ecole Superieure de Chimie Technologique, Sofia, vol. XXXI, Livre 3, (1992), 133-138

255. I. Dombalov, A. Toneva, Y. Pelovski, I. Gruncharov, Mechanical Activation of Tunisien Phosphorites, Annuaire de l'ecole Superieure de Chimie Technologique, Sofia, vol. XXXI, Livre 3, (1992), 139-146

256. I. Dombalov, A. Toneva, Y. Pelovski, I. Gruncharov, Mechanical Activation of Israelien Phosphorites, Annuaire de l'ecole Superieure de Chimie Technologique, Sofia, vol. XXXI, Livre 3, (1992), 147-152

257. Y. Pelovski, V. Petkova, I. Dombalov, I. Gruncharov, Thermochemical investigation on the system FeSO4 - BaO2, Annuaire de l'ecole Superieure de Chimie Technologique, Sofia, vol. XXXI, Livre 3, (1992), 153-160

258. Y. Pelovski, M. Petkova, Iv. Dombalov, G. Liptay, "Modification of asbestos by siliconates", Journal of Thermal Analysis, 42, 485, 1994

259. Y. Pelovski, T. Nishev, I. Gruncharov, Mathematical Description of Hygrogen Partial Pressure Effect on the Kinetics of Reduction of Phosphogypsum to Calcium Sulphide, Gypsum & Lime, No 241, (1992), 425-428

260. Y. Pelovski, O. Matova, St. Shumkov, Thermal decomposition of aqueous solutions of manganese (II) nitrate, Thermochimica Acta, 196, (1992), 503-509

261. Y. Pelovski, O. Matova, St. Shumkov, On the thermal decomposition of Mn(NO3)2. xH2O, Comptes rendus de A'cademie Bulgare des Sciences, 45, No 7, (1992), 37-40

262. Y. Pelovski, W. Pietkova, I. Gruncharov, B. Pacewska, J. Pysiak, The thermal decomposition of aluminium sulfate in different gas phase environments, Thermochimica Acta, v. 205, (1992), 219 - 224

263. Y. Pelovski, W. Pietkova, I. Gruncharov, B. Pacewska, J. Pysiak, Investigation of thermal decopmosition of aluminium sulphate by the emf-method, Thermochimica Acta, v. 205, (1992), 283 - 287

264. T. Nishev, Y. Pelovski, Kinetics of Carbonization of Calcium Sulphide in Water Suspension, J. Chem. Tech. Biotechnology, 56, (1993), 271-272

265. Y. Pelovski, M. Petkova, I. Gruncharov, G. Liptay, Effects of some silikonates on moulding and properties of extruded asbestos cement products, J. of Therm. Anal. 38, (1993), 1445

266. A. Toneva, V. Petkova, Y. Pelovski, I. Dombalov, Tribochemical prosses in the system BaO - TiO2, Proc of the First Balkan conference on Tribology, BALKANTRIB'93, 1-3 October 1993, Proceeding, v. 2. 3, (1993), 188-194

267. V. Petkova, A. Toneva, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, Tribochemical processes in the system BaO - Fe2O3, Proc of the First Balkan conference on Tribology, BALKANTRIB'93, 1-3 October 1993, Proceeding, v. 2. 3, (1993), 195-206

268. M. J. Rahman, P. Bosadjiev, Y. Pelovski, Studies on the effects of some additives on the physicomechanical properties of urea-ammonium sulphate (UAS) pellets, Fertilizer Research, 38, (1994), 89-93

269. Y. Pelovski, M. Petkova, I. Dombalov, G. Liptay, Modification of asbestos by siliconates, J. of Therm. Anal. , 42, (1994), 485

270. P. Kirilov, I. Gruncharov, Y. Pelovski, Enthalpy of Thermal decomposition of Pyrite Concentrate, Thermochimica Acta, 244, (1994), 79-83

271. Y. Pelovski, Thermal decomposition of Inorganic Sulphates, Ictac News, year 27, No 2, (1994), 95-103

272. A. Toneva, Y. Pelovski, I. Dombalov, Tribochemical treatment of natural phosphates and ecology, J. of Therm. Anal. , 43, (1995)

273. Y. Pelovski, V. Petkova, Tribochemistry and kinetics of Al2(SO4)3. xH2O decomposition, J. of Therm. Anal. , v. 43, (1995), 339-349

274. Y. Pelovski, M. Tsankov, V. Petkova, I. Gruncharov, On the thermochemical decomposition of Al-Na sulphate crystallohydrate, J. of Therm. Anal. , v. 43, (1995), 351-357

275. Y. Pelovski, M.K.Garrett, Prtially Acidulated Phosphate Rock Fertilisers - Agronomic, Environmental and Production Aspects, The Fertiliser Society, 364, London, |1995|, 1-27.

276. С. Мирчева, Й.Пеловски, Приложение на диференциалния термичен анализ за изследване на листната маса на дървесни видове в зони с атмосферно замърсяване, Лесовъдска мисъл, 3-4, /1995/,

277. S.Mircheva, Y.Pelovski, DTA Studies of Wood Leaves from Air polluted areas, Forestry Science, Sofia, 3-4, /1995/

278. M.Rahman, Y.Pelovski, S.Stefanova, P.Bozadjiev, Study of the properties of urea-ammonium sulphate /UAS/ pellets, Fertiliser Research, 44, /1996/, 189-194/.

279. Y. Pelovski, V. Petkova, S. Nikolov, Study of the mechanism of the thermochemical decomposition of ferros sulphate monohydrate, Thermochimica Acta, 274, 1996, /273-280/.

280. Y. Pelovski, V. Petkova, "Thermal decomposition of FeSO4. H2O - BaO2 mixtures", Thermochim. Acta, 284, (1996), 407-418

281. Й.Пеловски, Р.Кикучи, Възможности за приложение на електронно-лъчева технология за очистване на отпадни газове в България, Химия и индустрия, LXVII, 3-4, /1996/, 20-23.

Y.Pelovski, R.Kikuchi, Possibilities for Use of E-Beam Technology to Clean up the Waste Gases in Bulgaria, Chemistry and Industry, 3-4, /1996/, 20-23.

282. И. Грънчаров, Й. Пеловски, И. Домбалов, Т. Ангелов, Д. Димитров, М. Бояджиева, М. Иванов, Технология за производство на сложен тор, съдържащ фосфор, сяра и азот - СФАСТ, Химия и индустрия, 3-4, /1996/; I.Gruncharov, Y.Pelovski et all, Technology for production of complex N-P-S fertilisers, Chemistry and Industry, 3-4, /1996/

283. R.Kikuchi, Y.Pelovski, Energy and Electricity Aspects in Bulgaria, J. Oversea Electricity, Vol.38, N 6, Tokyo, /1996/, 61-66.

284. R.Kikuchi, Y.Pelovski, V.Tosheva, Energy and Electricity Strategies after the Revolution in Bulgaria, J. Of International Development, Tokyo, 478, /1996/, 32-34.

285. R.Kikuchi, Y.Pelovski, Clean Methods at Odor Pollution in Pulp- Cellulose Industry, Journal EKO Magazine, Sofia, 3, /1996/, 6

286. Й. Пеловски, В. Янева, И. Домбалов, Термотрибохимичен ефект при третиране на пиритни концентрати, Год. На ХТМУ-София, т.ХХХII, N 1, /1997/, 115-118; Y. Pelovski, V. Yaneva, I Dombalov Thermotribochemical effect of Pyrite Concentrates Treatment, Annual of the University of Chemical Technology and Metallurgy /UCTM/, 32, 1, /1997/, 115-118.

287. Е.Тодорова, И.Домбалов, Й.Пеловски, Екологични проблеми на почвите при използуване на фосфорни торове, Год. На ХТМУ-София, т.32, N.1, /1997/, 175-179.; E.Todorova, I.Dombalov, Y.Pelovski, Ecological Soil Problems after Use of Phosphorus Fertilisers, Annual of UCTM, 32, 1, /1997/, 175-179.

288. Y. Pelovski, V. Petkova, Mechanism and Kinetics of Inorganic Sulphates Decomposition, J. of Therm. Anal., 49, (1997), 1227-124

(289).
1   2   3

Свързани:

Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconПубликации по темата на дисертационна разработка
Георгиева, Т., Технологичен трансфер (управленски аспекти), Свищов, Стопански свят, 1999
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconКиркегоровото разбиране за Сократовата ирония* Димка Гочева
Известно е, че “Върху понятието за ирония” е ранна, при това дисертационна работа на Сьорен Киркегор, с която той на 28 години е...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconДимитър енчев сираков
А. Публикации, свързани с кандидатската дисертация (5)
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНаучни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски
Опит върху християнската етика. Сравнение на нравствените позиции на ранното християнство и на древна Гърция
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconТема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа
Високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа продължително...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работни групи -договор за партньорство 2014-200 и мониторингови комитети на програми 2014-2020: рг мс – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов
Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов /предлагат сдруженията За един по добър живот, Институт за...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconВниманию авторов! Здесь мы сообщаем о тезисах поступивших на публикацию, а не о принятых к публикации. Пометка отказ рядом с тезисами, не принятыми к публикации
Об отказе в публикации авторам будет сообщено по электронным адресам, указанным в регистрационных картах, после окончания приема...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНа н с I ст д-р Маргарита Димитрова Попова
Представените публикации и научните изследвания свързани с тях са насочени в следните направления
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом