Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
ИмеЙончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
страница1/3
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер349.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3849/196641212531911495.doc
  1   2   3
2. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ – проф. д-р инж. Йончо Георгиев Пеловски


1. Б. Публикации, свързани с дисертационна работа


1. П. Бозаджиев, И. Грънчаров, Й. Пеловски, Д. Иванов, “Кинетика на разлагане на калциев флуорид със сярна киселина”, Химия и индустрия, кн. 2, 53-56, 1971.

2. П. Бозаджиев, И. Грънчаров, Й. Пеловски, Ф. Туджарова, Д. Иванов, “Върху кинетиката на разлагане на калциев флуорид с фосфорна киселина”, Химия и индустрия, кн. 7, 297-299, 1972.

3. И. Грънчаров, П. Бозаджиев, Й. Пеловски, Ф. Туджарова, Д. Иванов, “Върху разлагането на калциев флуорид с полифосфорна киселина”, Химия и индустрия, кн. 10, 438-441, 1972.

4. Й. Пеловски, И. Грънчаров, П. Бозаджиев, Д. Иванов, “Изследване върху разлагането на калциев флуорид със смес от сярна и фосфорна киселина”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХII, кн. 4, 249-256, 1974.

5. Й. Пеловски, “ Термодинамичен анализ на реакциите при разлагането на флуоритен концентрат с минерални киселини”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХVII, кн. 4, 153-158, 1980.

6. Й. Пеловски, “Изследвания върху фазовия състав на продукти от разлагането на флуоритен концентрат с полифосфорна киселина”, Год. на ВХТИ. София, т. ХХVI, кн. 1, 204-211, 1979.

7. Й. Пеловски, “Дериватографски анализ на смеси от флуоритен концентрат и фосфорсъдържащи киселини”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХVI, кн. 1, 199-204, 1979.

8. Д. Иванов, П. Бозаджиев, И. Грънчаров, Й. Пеловски, “Насоки в развитието на производството на флуороводород и възможности за организирането му у нас”, Химия и индустрия, кн. 7, 322-326, 1970.


1. В. Публикации, свързани с хабилитирането като ст.н.с. ІІст


9. И. Кършев, И. Грънчаров, Ф. Туджарова, П. Бозаджиев, К. Реттос, Й. Пеловски, “Върху получаването на полифосфатни фосфорно-калиеви минерални торове”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХ, кн. 2, 125-137, 1972.

10. И. Грънчаров, И. Кършев, Й. Пеловски, Ф. Туджарова, Г. Божинов, “Върху получаването на безхлорни полифосфатни фосфорно-калиеви минерални торове”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХII, кн. 4, 235-242, 1974.

11. Й. Пеловски, И. Грънчаров, И. Кършев, Сб. тр. от Първа нац. конф. по планиране на експерименталните изследвания, Враца, 130-135, 23. 9. 1974.

12. И. Грънчаров, Ф. Туджарова, Й. Пеловски, Д. Божинова, “Изследване кинетиката на хидролиза на полифосфатни сложни торове”, Сб. докл. ТНТМ , ВХТИ-София, т. IV, кн. 2, 237-240, 1974.

13. И. Кършев, П. Бозаджиев, И. Грънчаров, Ф. Туджарова, К. Реттос, Й. Пеловски, “Върху получаването на концентрирани торове на основа на дехидратирани фосфати в полупромишлени условия”, Iсъобщение, Год. на ВХТИ-София, т. ХХII, кн. 3, 131-138, 1975.

14. И. Кършев, И. Грънчаров, П. Бозаджиев, Ф. Туджарова, К. Реттос, Й. Пеловски, Т. Панушев, “Върху получаването на концентрирани торове на дехидратирани фосфати в полупромишлени условия”, II-ро съобщение, Год. на ВХТИ-София, т. ХХII, кн. 3, 141-146,1975.

15. И. Грънчаров, Й. Пеловски, “Върху възможноста за получаване на безхлорни сложни торове”, Химия и индустрия, кн. 5, 215-218, 1976.

16. И. Грънчаров, Й. Пеловски, С. Стоянов, Ф. Туджарова, “Разлагане на калиев хлорид със смес от фосфорна и сярна киселина и получаване на безхлорни полифосфатни торове”, Сб. докл. от спец. научна сесия на ВХТИ-София, 124-129, 23-24. 06. 1975.

17. Н. Виденов, Й. Бакалова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, Т. Панушев "Физикохимични изследвания на термичната дехидратация на фосфогипса" - I съобщение, Годишник на ВХТИ - София, том ХХVI, кн. 4, 32-37, 1980.

18. Н. Виденов, Й. Бакалова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, Т. Панушев "Физикохимични изследвания на термичната дехидратация на фосфогипса" - II съобщение, Годишник на ВХТИ - София, том ХХVI, кн. 4, 38-44, 1980.

19. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Т. Панушев, И. Бакалова, "Изследване процеса на гранулация на фосфогипс", Сб. доклади "III научно-техническа конференция по минерални торове и тяхното използване в селското стопанство", Варна, 26-28 май, 58-62, 1975 и Сб. доклади на "Специализирана научна сесия по автоматизация" София, 23-24 юни 219-223, 1975.

20. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Й. Бакалова, Т. Панушев " Гранулиране на фосфогипс от ХКМТ-Девня", Сб. доклади "Специализирана научна сесия по автоматизация", София, 23-24 юни, 231-236, 1975 и Сб. доклади на III-та национална научно-техническа конференция "Минерални торове и тяхното използване в селското стопанство", 26-28 май Варна, 58-62, 1975.

21. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Т. Панушев, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Й. Бакалова "Пилотна инсталация на термично разлагане на фосфогипс и изследване процеса на получаване на CaO и серен двуокис", Сборник доклади ТНТМ-75, ВХТИ, София, 339-342, 1975.

22. Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов, " Гранулиране на фосфогипс", Сп. "Химия и индустрия", кн. 1, 10-11, 1979.

23. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Т. Панушев, Й. Бакалова, Ат. Топалов "Технологични аспекти на гранулацията на фосфогипс и технико-икономическа оценка на процеса", Годишник на ВХТИ, том ХХVII, кн. 1, 172-177, 1980.

24. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ст. Димов, Н. Виденов "Опитно-промишлено производство на гранулиран фосфогипс", Сб. доклади на научно-техническата конференция на COPISEE "Минерални торове и тяхното използване в селското стопанство", Варна, 29-31 май, 54-59, 1978.

25. Ив. Грънчаров, Ф. Туджарова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Изследване обезфлуореването на фосфогипс", Сп. "Химия и индустрия", кн. 2, 58-60, 1979.

26. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Т. Панушев, Ф. Туджарова, И. Бакалова, И. Пеловски, Ив. Домбалов "Изследване обезфлуоряването на фосфогипса", Сб. доклади на ТНТМ, ВХТИ - София, (ден. ЦИНТИ), 1976.

27. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Ф. Туджарова "Преработване нан фосфогипса в кипящ слой до вар и серен двуокис", Годишник на ВХТИ - София, том ХХVI, кн. 2, 65-72, 1978.

28. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, И. Пеловски, Ив. Домбалов, Й. Бакалова, Т. Панушев "Гранулиране на фосфогипса при използване на нов вид свързваща добавка", Сб. доклади на ТНТМ, ВХТИ - София, кн. 1, 371-375, 1975.

29. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Т. Панушев, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, И. Бакалова "Върху технико-икономическата целесъобразност от преработване на отпадния фосфогипс в ХКМТ-Девня", Сп. "Химия и индустрия", кн. 9, 414-417, 1975.

30. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Т. Панушев, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Й. Бакалова "Приложна инсталация за термично разлагане на фосфогипс и изследване процеса нан получаване на калциев окис и серен двуокис", Сб. трудове на ТНТМ, ВХТИ-София кн. 2 340-345, 1975.

31 Н. Виденов, Р. Виденова, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски Ив. Домбалов, Й. Бакалова, Т. Панушев "Метод за получаване на стоителни материали от фосфогипс", Сб. доклади "Специализирана научна сесия по автоматизация", София, 23-24 юни, 175-181, 1975.

32. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Т. Панушев, Й. Пеловски, Й. Бакалова "Метод за получаванен на строителни изделия от фосфогипс чрез екструзия", Сб. доклади "Ефективно използване на материалните ресурси в НРБ", Пловдив, 221-228, 1976.

33. Ф. Туджарова, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Изследване влиянието на някои добавки върху конверсията на фосфогипса и скоростта на филтруване на получаваната суспензия", Годишник на ВХТИ-София, том ХХIV, кн. 3, 13-20, 1980.

34. Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ф. Туджарова, Ат. Мечев, Н. Виденов "Подобряване филтрацията при получаване на амониев сулфат от калциев сулфат", Сб. доклади на научно-техническата конференция на COPISEE "Минерални торове и тяхното използване в селското стопанство", Варна, 29-31 май, 71-81, 1978.

35. Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Ф. Туджарова, Н. Виденов "Намаляване загубите при получаване на амониев сулфат от калциев сулфат", Сб. доклади на научно-техническата конференция на COPISEE "Минерални торове и тяхното използване в селското стопанство", Варна, 29-31 май, 82-84, 1978.

36. И. Кършев, Й. Пеловски, И. Грънчаров,Ф. Туджарова, “Исследования по уменшению слеживаемости сложных минеральных удобрений”, Сб. докл. от VIII межд. конгрес по минерални торове, т. 3, 166-173, Москва, 1976.

37. Ив. Грънчаров, Ив. Николов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Оптимизация на технологичния режим при получаването на трсен суперфосфат в ЗМТ-Девня", Годишник на ВХТИ - София, том ХХIV, кн. 3, 29-35, 1980.

38. Ив. Грънчаров, Ив. Николов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Върху някои проблеми от работата на цеха за троен суперфосфат в ЗМТ-Девня", Сп. "Химия и индустрия", кн. 8-9, 367-370, 1979.

39. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Проучване възможността за получаване на бариев окис от бариев сулфат, сп. "Химия и индустрия", кн. 1, 22-24, 1980.

40. Н. Виденов, Т. Панушев, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Специфична електрична проводимост на твърди въглеродосъдържащи материали и смесите им с баритен концентрат", Годишник ВХТИ - София, том ХХIV, кн. 3, 37-44, 1980.

41. Н. Виденов, Т. Панушев, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Й. Бакалова "Метод за редукция на барит", Годишник на ВХТИ - София, кн. 1, том ХХIII, 321-328, 1977.

42. Н. Виденов, Ф. Туджарова, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Обогатяване на природни фосфати с разтвори на амониев нитрат и амониев сулфат и повишаване ефективността нан използваните суровини в производството на сложни торове", сп. "Материално-техническо снабдяване", кн. 8, 11-13, 1978.

43. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домб алов, Т. Панушев, Й. Бакалова, Д. Божинова "Съвместно преработване на българит и фосфогипс", Сб. доклади на II научно-техническа конференция с международно участие "Проблеми на експерименталните изследвания", Варна, 22-24 април, 154-158, 1976.

44. И. Кършев, П. Бозаджиев, И. Грънчаров, К. Реттос, Й. Пеловски, Ф. Туджарова, Т. Панушев, “Получаване на концентрирани високоефективни торове чрез дехидратация на фосфати”, Сб. докл. от VII межд. конгрес по минерални торове, т. III, 154-159, Москва, 1976.

45. Н. Виденов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Т. Панушев, Й. Бакалова "Върху възможността за производство на азбесто-циментови изделия чрез екапрузия", Сб. доклади "Ефективно използване материалните ресурси в НРБ", Пловдив, 380-385, 1976.

46. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Ф. Туджарова, Й. Бакалова, Т. Панушев, "Проблеми на преработването на фосфогипса в НРБ: Получаване на строителни изделия от фосфогипс (I съобщение), Сб. доклади на научно- техническа конференция "Ефективно използване на суровините и материалите и оползотворяване на отпадъците в химическата промишленост на Девненския промишлен комплекс", Варна, 28-30 октомври 1976, (деп. ЦИНТИ) 1976.

47. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Т. Панушев, Ф. Туджарова, Й. Бакалова "Проблеми при преработването на фосфогипса в НРБ: Преработване на фосфогипса в кипящ слой до вар и серенн двуокис" (II съобщение), Сб. доклади на научно-техническа конференция "Ефективно използване на суровините и материалите в оползотворяване нан отпадъците в химическата промишленост на Девненския промишлен комплекс", Варна, 28-30 октомври 1976, (деп. ЦИНТИ) 1976.

48. И. Кършев, Й. Пеловски, И. Грънчаров, П. Бозаджиев, К. Реттос, Ф. Туджарова, “Подобряване на физикомеханичните свойства на сложни минерални торове с използуване на неорганични и органични кондициониращи добавки”, Сб. докл. от III н. т. конф. по минерални торове, 179-186, Варна, 26-28. 05. 1975.

49. И. Грънчаров, В. Гочев, Й. Пеловски, “Метод за получаване на сложни торове и калцинирана сода с пълно използуване на натриевия хлорид”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХII, кн. 3, 193-199, 1975.

50. Т. Панушев, Й. Пеловски, “Върху редукцията на кремиковски баритен концентрат”, I съобщение, Год. на ВХТИ-София, т. ХХХI, кн. 2, 13-21, 1975.

51. Т. Панушев, Й. Пеловски, “Върху редукцията на кремиковски баритен концентрат”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХII, кн. 2, 23-29, 1975.

52. И. Грънчаров, Й. Пеловски, Д. Божинова, “Изследване разлагането на алунити със сярна киселина”, Сб. докл. от II н. техн. конф. по проблеми на експерименталните изследвания, 99-103, Варна, 22-24. 04. 1976.

53. Н. Виденов, И. Грънчаров, Д. Сулев, Ст. Шумков, Й. Пеловски, “Изследване амонячното разлагане на алунитизирани кварцити”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХIII, кн. 3, 223-233, 1977. I съобщение.

54.Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Ф. Туджарова, Й. Бакалова, Пл. Кирилов, Д. Божинова "Проблеми на преработването на отпадния фосфогипс в НРБ", Сборник доклади на научно-техническа конференция с международно участие "Оползотворяване на фосфогипса в НРБ", Димитровград, 16-17 септември (деп. ЦИНТИ), 1979.

55. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Д. Божинова "Върху разлагането на българит по алкалния метод", Годишник на ВХТИ - София, том ХХIV, кн. 3, 21-27, 1980.

56. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, И. Пеловски, Ив. Домбалов "Нови строителни материали от гипс и фосфогипс", Годишник на ВХТИ - София, том ХХVII, кн. 1, 166-171, 1980.

57. М. Стоянова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, Н. Виденов "Върху възможността за регулиране времето на свързване на гипса и фосфогипса", Годишник на ВХТИ-София, том ХХVII, кн. 1, 178-185, 1980.

58. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Приложение на метода на екструзия за получаване на азбестоциментови изделия", Годишник на ВХТИ - София, том ХХVI, кн. 1, 43-48, 1979.

59. Н. Виденов, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски "Асортимент и възможности за приложение на екструдирани азбестоциментови изделия в строителството", Сб. доклади на научно-техническа конференция "Приложение на азбесто-циментови изделия в строителството", София, 24-25 януари (деп. ЦИНТИ), 1979.

60. Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Пл. Кирилов, Й. Бакалова, Н. Виденов "Върху затваряне цикъла на промивно отделение в производството на контактна сярна киселина от пирит", Годишник на ВХТИ-София, том ХХVI, кн. 3, 89-96, 1980.

61. Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, Кр. Евтимова, С. Петрова, Н. Виденов "Интензификация на процеса на очистване на водите от оборотния цикъл на доменно производство в МК "Кремиковци", Годишник ВХТИ-София, том ХХVI, кн. 3, 97-102, 1979.

62. Ив. Домбалов, И. Пеловски, Ив. Грънчаров, Д. Божинова, П. Добрева, Н. Виденов "Изследване влиянието на флокуланти върху очистване на водите на оборотния цикъл в конверторно производство", Годишник ВХТИ-София, том ХХVI, кн. 2, 19-24, 1979.

63. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, И. Пеловски, И. Бакалова "Метод за преработване на отпадния фосфогипс до строителни изделия чрез екструзия", Сп. "Строителни материали и силикатна промишленост", кн. 6, 7-8, 1981.

64. Й. Пеловски, И. Грънчаров, “Върху разлагането на калиев хлорид със смес от киселини и получаването на сложни торове”, Год. на НИИХКП, кн. 3, 1977.

65. Н. Виденов, И. Грънчаров, Д. Сулев, Й. Пеловски, Ст. Шумков, “Изследване амонячното разлагане на алунитизирани кварцити”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХIII, кн. 3, 235-239, 1977. II съобщение


1. В. Публикации, свързани с конкурс за доцент


66. Y. Pelovski, M. Taniguchi, “Reduction of Barium Sulphate”, XVII-th Annual Conf. of the Japanese Soc. on Calorimatry and Thermal Anal., Shizuoka University, 13. 11. 1981.

67. М. Кукушева, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Д. Божинова, Н. Виденов "Получение огнеупорного огнеприпаса с использованием добавок органического пластификатора", Сборник доклади "ХIII конференция силикатной промишлености и науки о силикатах", Будапеща, 01-05 юни, 298-303, 1985.

68. М. Кукушева, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Ив. Грънчаров, Д. Божинова, Н. Виденов, "Производство на огнеупорни помощни изделия", Сп. "Строителни материали и силикатна промишленост", кн. 3, 17-18, 1981.

69. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Й. Бакалова, Пл. Кирилов, Д. Божинова, "Производство на екструдирани азбесто-циментови изделия за строителството", Сп. "Строителни материали и силикатна промишленост", кн. 10, 7-9, 1981.

70. Ив. Домбалов, Д. Божинова, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Н. Виденов "Върху възможността за подобряване кристализацията на амониевия сулфат от капролактамовото производство", Годишник на ВХТИ-София, том ХХVII, кн. 4, 167-173, 1980.

71. Ив. Грънчаров, Й. Бакалова, Хр. Бечев, И. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов, "Изследване влиянието на забавители върху хидратацията на фосфогипс полухидрат с метода на псевдоадиабатична термометрия", Сп. "Химия и индустрия", кн. 9, 398-401, 1981.

72. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Й. Бакалов, "Метод переработки отбросного фосфогипса до строительных изделии пушем экструзии", Сб. материали "Дни болгарской науки и техники", г. Минск, 20-30. ХI. 1979, 1-7, 1979

73. Ив. Грънчаров, П. Бозаджиев, Ив. Домбалов, Й. Пеловски Ф. Туджарова, Б. Михайлов, Н. Виденов, "Получаване на гранулиран суперфосфат с микроелементи", Годишник ВХТИ - София, том ХХVII, кн. 3, 165-169, 1980.

74. Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Д. Божинова, Й. Бакалова, Пл. Кирилов, Н. Виденов, "Използване на флокуланти при производството на фосфор-съдържащи минерални торове", Годишник на ВХТИ-София, том ХХVII, кн. 3, 157-169, 1980

75. Ив. Грънчаров, М. Фадел, Д. Божинова, И. Пеловски Ив. Домбалов, Н. Виденов "Получаване на фосфогипс с ниско съдържание на примеси", Сборник доклади от научна сесия на ВХТИ-София, 26-28 ноември, 189-193, 1981.

76. Ив. Грънчаров, И. Бакалова, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Н. Виденов "Изследване процеса на хидратация на фосфогипс - бета-полухидрат в присъствие на забавители", Сборник доклади от научна сесия на ВХТИ "1300 години България", София, 26-28 ноември, том I, 235-240, 1981.

77. Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Пл. Кирилов, Й. Бакалова, Д. Божинова, Н. Виденов "Върху затваряне цикъла на промивно отделение в производството на сярна киселина от пирит", Годишник ВХТИ-София, том ХХVI, кн. 3, 89-96, 1980.

78. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Пл. Кирилов, Й. Бакалова, Д. Божинова "О замыкании цикла отделение промывки на производстве серной кислоты из колчедана", Сборник доклады международной научно-технической конференции "Малоотходные и безотходные технологии - 1981", София, 13-16 октябрь 1981, Москва, стр. 309, 1983.

79. Ив. Грънчаров, Н. Виденов, Ив. Домбалов, И. Пеловски, Пл. Кирилов, Й. Бакалова, Д. Божинова, Ф. Туджарова "Проблемы перероботки отбросного фосфогипса в НРБ", Сборник доклади международной научно-технической конференции "Малоотходные и безотходные технологии - 1981", 13-16 октябрь Москва, 231-235, 1981.

80. Ив. Грънчаров, Н. Виденов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Й. Бакалова "Переработки отбросного фосфогипса до строительных изделии путям экструзии", Труды НИУИФ, Москва, вып. 243, 114- 118, 1983.

81. Ив. Грънчаров, Г. Бечев, Ив. Домбалов, Й. Пеловски Пл. Кирилов, "Исследования термической стабилности фосфогипса" Труды НИУИФ, Москва, вып. 243, 39-43, 1983.

82. Ив. Грънчаров, М. Фадел, Д. Божинова, Й. Пеловски Ив. Домбалов, Н. Виденов "Получение фосфогипса с ниском содержании примеси", Труды НИУИФ, Москва, вып. 243, 44-46, 1983.

83. Ив. Белчев, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Н. Виденов "Исследования свойств фосфоизвести полученного при термической переработке фосфогипса в кипящем слое", Труды НИУИФ, Москва, вып. 243, 83-87, 1983.

84. Ив. Белчев, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Н. Виденов, "О возможности регенерации аммиака в содовом производстве с использованием фосфоизвести полученной из фосфогипса", СЭВ, Инф. бюлетень по химической промишлености Москва, 1, 26-28, 1983.

85. Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Гранулиране на фосфогипс-дихидрат за приложение в циментовата промишленост", Сп. "Строителни материали и силикатна промишленост", кн. 11, 8-10, 1982.

86. Ив. Белчев, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски Н. Виденов, "Изследване свойствата на фосфоварта, получена при термохимическото разлагане на фосфогипса", Сп. Химия и индустрия", кн. 3, 108-110, 1988.

87. Ив. Белчев, Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски Н. Виденов "Върху възможността за регенерация на амоняка в содовото производство с фосфовар", Годишник на ВХТИ-София, том ХХVII, кн. 4, 131-136, 1980.

88. И. Грънчаров, Д. Божинова, Й. Пеловски, “Върху получаването на двуалуминиев триокис и сложни торове на основата на разлагането на алунити с калиева основа”, Год. на ВХТИ-София, т. ХХVII, кн. 1, 192 - 197, 1980.

89. Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, И. Бакалова, Й. Пеловски, "Влияние на изходния състав върху реологичните свойства на масата и физико-механичните показатели на получаваните от нея екструдирани фосфогипсови изделия" - II съобщение, Годишник на ВХТИ-София, том ХХХ, кн. 1, 35-41, 1988.

90. Ив. Грънчаров, М. Фадел, Д. Божинова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов, Д. Дамгалиев "Изследване влиянието на добавка от ПАВ на процеса на получаване на ЕФК с ниско съдържание на примеси", Сп. "Химия и индустрия", кн. 6, 256-258, 1983.

91. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Пл. Кирилов Н. Виденов, В. Борисов, Л. Раздорских, Н. Солодянкина, В. Епифанов, С. Хрящев "Опитно-промишлено преработване на фосфогипс до вар и сярна киселина", Сб. доклади на научно-техническа конференция с международно участие, "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 11-13 ноември, (деп. ЦИНТИ), 1982.

92. Ив. Грънчаров, Пл. Кирилов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Изследване процеса на термохимично разлагане на фосфогипса", Сборник доклади на научно-техническа конференция с международно участие, "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 11-13 ноември (деп. ЦИНТИ) 1982.

93. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, М. Фадел, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Н. Виденов "Изследване влиянието на ПАВ върху процеса на получаване на ЕФК", Сборник доклади на научно-техническа конференция с международно участие "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 11-13 ноември (деп. ЦИНТИ) 1982.

94. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Пл. Кирилов, Й. Бакалова, Н. Виденов, Р. Русев, Ж. Ангелова, Ел. Стоева "Преработване на отпадния фосфогипс в СХК-Димитровград до полупродукт за строителни изделия", Сборник доклади на научно-техническа конференция с международно участие "Минерални торове - производство и приложение", Варна, 11-13 ноември, (деп. ЦИНТИ), 1982.

95. Ив. Грънчаров, М. Фадел, Д. Божинова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Исследование влияние ПАВ на процесса получения ЕФК", СЭВ "Информационный бюлетень по химической промишлености", Москва, 1, (100), 28-31, 1983.

96. Н. Виденов, Ив. Белчев, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Вл. Стойнова, Н. Стойков, С. Дамянов "Намаляване разхода на топлинна енергия за калцинацията на бикарбоната в содовото производство, "Сб. доклади на научно-практическата конференция "Ефективно използване на суровините и енергийни ресурси в икономиката на Варненски окръг", Варна, 18 ноември (деп. ЦИНТИ), 1982, Годишник ВХТИ-София, том ХХVIII, кн. 3, 145-150, 1986.

97. Н. Виденов, Ив. Белчев, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ст. Евтимов, Н. Стоев, Ат. Бъчваров, "Двустепенно филтруване на бикарбоната в производството на калцинирана сода", Сборник доклади на научно-практическа конференция "Ефективно използване на суровините и енергийни ресурси в икономиката на Варненски окръг", Варна, 18 ноември, (деп. ЦИНТИ), 1982, Годишник ВХТИ - София, том ХХVIII, кн. 3, 151-155, 1986.

98. Н. Виденов, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, "Използване на екструзионния метод за получаване на нови видове изделия за строителството, Сборник доклади национална научно-техническа конференция "Проблеми на развитие на керамичното и пътно машиностроене", В. Търново, 12-13 май, 16-22, 1983; Сп. "Строителни материали и силикатна промишленост", кн. 8, 3-5, 1984.

99. Ив. рънчаров, Г. Бечев, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ал. Султанов, "Влияние на примесите от силициев, алуминиев и железен окиси върху фазовите превръщания при термичното разлагане на фосфогипса", Сб. доклади "Юбилейна научна сесия на ВМ И-София, том IV, 129-139, 1983.

100. Ив. Грънчаров, Пл. Кирилов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов "Термогравиметрично изследване кинетиката на разлагане на фосфогипса, Годишник ВХТИ-София, том ХХIХ, кн. 1, 14-18, 1984.

101. Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Д. Божинова, "Изследване влиянието на добавки върху процеса на кристализация на амониев сулфат", Годишник на ВХТИ-София, том ХХIХ, кн. 1, 177-180, 1983.

102. Ив. Грънчаров, Й. Бакалова, Ив. Домбалов, Й. Пеловски "Получаване на полупродукти от фосфогипс за строителни цели", Сборник доклади "Юбилейна научна сесия на ВХТИ- София, октомври, том ХХIХ, кн. 1, 146-151, 1983.

103. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Н. Виденов П. Михайлова "Използване на фосфоварта за неутрализация на отпадни води от СХК Девня", Сборник доклади от национална научно-техническа конференция с международно участие "Използване на морските химически ресурси и опазване на Черно море от замърсяване", Варна, 29-30. 09, (деп. ЦИНТИ), 1983.

104. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов, "Повишаване степента на използване на двуфосфорен петоокис в съществуващите производства на ЕФК", Годишник на ВХТИ-София, том ХХVIII, кн. 2, 158-164, 1985.

105. И. Пеловски, Ив. Грънчаров, Ф. Туджарова, Ив. Николов, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Изследване върху получававането на двоен суперфосфат по безкамерния метод при частична замяна на фосфорната киселина със солна киселина", Юбилейна сесия на ИХПМ-Димитровград 17-18. 05. 1984, (деп. ЦИНТИ), 1984.

106. Ф. Туджарова, Ив. Николов, Ив. Грънчаров, И. Пеловски Ив. Домбалов, Н. Виденов "Получаване на двоен суперфосфат по безкамерния метод с намален разход на фосфорна киселина", Юбилейна научна сесия на ИХПМ-Димитровград, 17-18 май 1984, (деп. ЦИНТИ), 1984.

107. Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Н. Виденов, Д. Божинова "Подобряване качествата на амониевия сулфат, получаван при производството на капролактам", Годишник ВХТИ - София, том ХХVIII, кн. 2, 165-171, 1984.

108. Ив. Грънчаров, Й. Бакалова, Ив. Домбалов, И. Пеловски "Изследване процеса на дехидратация на фосфогипс", Сборник доклади на национална научно-техническа конференция с международно участие "Икономия на енергийно-суровинни ресурси чрез внедряване на нови технологии, материали и заместители в промишлеността, строителството и транспорта", Пловдив, 17-19 октомври (деп. ЦИНТИ) 1984.

109. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов, "Интензификация на производството на ЕФК чрез използване на добавки", Сб. доклади на националната научно-техническа конференция с международно участие "Икономия на енергийно-суровинни ресурси чрез внедряване на нови технологии, материали и заместители в промишлеността, строителството и транспорта", Пловдив, 17-19 октомври (деп. ЦИНТИ), 1984.

110. Н. Виденов, Ив. Белчев, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Ат. Бъчваров, Н. Стоев, "Усовершенствование процесса разделении бикарбонатной суспензии при производстве калцинираной соды", Сб. доклади VI симпозиум по производству соды ЧССР, Усти над Лабе, 21-23 май, 43-46, 1985.

111. Ив. Грънчаров, Р. Русев, Ив. Домбалов, Й. Пеловски Ив. Белчев, Н. Виденов "Интенсификация процесса регенерации аммиака в содовом производстве с применением фосфоизвести в статического реактора - смесителя", СЭВ, Информационный бюлетень по химической промишлености, 2 (109) 19-21, Москва, 1985.

112. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, И. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Копаранов, Н. Виденов, "Интензификация на производството на ЕФК", Сп. "Химия и индустрия", кн. 5, 206-208, 1985.

113. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Интенсификации производства экстранционной фосфорной кислоты и повишении степени использования P2O5" Сборник доклади на международен симпозиум по минерални торове Иконом. комисия за Европа, ООН, Истамбул, доклад 20, 1985.

114. Ф. Туджарова, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, Ив. Николов "Получение фосфорных удобрении с уменьшенным расходом фосфорной кислоты, Сборник доклади на международния симпозиум по минерални торове, Иконом. комисия за Европа, ООН, Истамбул, доклад 21, 1985.

115. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Бакалова, Й. Пеловски "Влияние на изходния състав върху реологичните свойства на масата и физикомеханичните показатели на получаваните от нея екструдирани фосфогипсови изделия - I и II съобщения, Сборник доклади на II национална научно-техническа конференция "Проблеми и развитие на керамичното и пътното машиностроене", В. Търново, 9-10 октомври (деп. ЦИНТИ), 1988.

116. Ив. Грънчаров, И. Пеловски, Пл. Кирилов, Ив. Домбалов, "Влияние нан някои добавки върху термохимичното разлагане на фосфогипса", Сборник доклади на I национална конференция по химия, София, 26-28. ХI. (деп. ЦИНТИ), 18. 1985.

117. Ив. Грънчаров, Д. Божинова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Н. Виденов "Дехидратно-анхидритен метод за получаване на ЕФК", Сборник доклади I национална конференция по химия, София, 26-28 ноември (деп. ЦИНТИ), 1985.

118. Ив. Грънчаров, Ив. Бечев, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, "Взаимодействие между калциев сулфат и силициев двуокис в процеса на термохимично разлагане на фосфогипса", Сборник доклади на I национална конференция по химия, София, 26-28 ноември, (деп. ЦИНТИ), 1985.

119. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Д. Божинова, И. Бакалова, Н. Виденов, К. Граматиков, Л. Барева, Ив. Копаранов, Симпозиум "Тенденции в развитието на минералните торове в НРБ", ХХХХII международен есенен технически панаир, Пловдив, 2 октомври, (деп. ЦИНТИ), 1986.

120. Ив. Грънчаров, Ф. Туджарова, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, "Получаване на фосфорни торове с намален разход на фосфорна киселина", Симпозиум "Тенденции в развитието на минералните торове", ХХХХII международен есенен технически панаир, Пловдив, 2 октомври, (деп. ЦИНТИ), 1986.

121. Ив. Домбалов, И. Пеловски, К. Попов, Ив. Грънчаров, Ив. Кършев, Ф. Туджарова, Н. Виденов, "Възможности за подобряване потребителските качества на амониевия сулфат", Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 3 126-132, 1992.

122. Ив. Грънчаров, Пл. Кирилов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, "Влияние на газовата среда върху термохимичното разлагане на фосфогипса" Годишник на ВХТИ-София, том ХХХI, кн. 3, 126-132, 1992.

123. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, А. Тонева, Пл. Кирилов Й. Пеловски, "Върху конверсията на въглероден окис с водна пара при термохимично разлагане на фосфогипса", Доклади БАН, кн. 11, 66-70, 1988.

124. Ив. Грънчаров, Пл. Кирилов, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, "Върху кинетиката на термохимично разлагане на фосфогипс в редукционна газова среда", Сборник доклади на ХХХI международен конгрес за теоретична и приложна химия", София, 13-18 юли (деп. ЦИНТИ), 1987.

125. М. Цанков, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Пл. Кирилов "Изследване върху механизма на термично разлагане на амониево-алуминиев сулфат - кристалохидрат", Сборник доклади на ХХХI международен конгрес за теоретична и приложна химия", София, 13-18 юли, (деп. ЦИНТИ), 1987.

126. К. Карев, Ив. Грънчаров, Й. Пеловски, Ив. Домбалов "Неутрализация на кисели почви с фосфовар", Сп. "Земеделие", 6, 36-37, 1988.

127. Й. Пеловски, Кр. Нинова, И. Грънчаров, Ив. Домбалов, "Влияние на парциалното налягане на газовите компоненти върху равновесието в системата бариев сулфид-кислород", Сп. "Химия и индустрия", кн. 2, 60-68, 1988.

128. А. Барака, Пл. Кирилов, Ив. Домбалов, Й. Пеловски, Ив. Грънчаров, "Редукционно термохимично разлагане на природен гипс с газообразни редуктори", Годишник на ВХТИ-София, кн. 1, 51-58, 1988.

129. Й. Пеловски, Ив. Домбалов, Ив. Грънчаров, К. Карев, "Ефект на гранулирания амониев сулфат", Сп. "Земеделие" кн. 3, 42-44, 1988.

130. Iv. Gruntsharov, Pl. Kirilov, Y. Pelovski, Iv. Dombalow, "Isothermal gravimetrical kinetic study of the decomposition of phosphogypsum under CO - CO2 - argon atmosphere, Proccedings of theVIII International conference on thermal analysis ICTA'85, vol. 1, 173-176, Bratislava, 1985.

131. Iv. Gruntsharov, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, Pl. Kirilov, "Thermochemical decomposition of phosphogypsum under CO - CO2 - H2O - argon atmosphere", Proccedings of the Eight International conference on thermal Analysis, ICTA'85, vol. 1, 617-620, Bratislava, 1985.

132. Iv. Gruntsharov, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, Pl. Kirilov, "Effect of the Gas medium on the solid phase obtained by phosphogypsum desulphurasation", solid state cemistry, Karlowy vary, CSSR, 27-30 october, 235-237, 1986.

133. Iv. Gruntscharov. Iv. Dombalov, G. Betshev, Y. Pelovski, Pl. Kirilov, "An investigation of the products of the thermochemical treatment of phosphogypsum mixtures", Proc. Solid State Chemistry Sci. Conf. , Karlovy Vary, CSSR, 27-30 october, 230-234, 1986.

134. Iv. Dombalov, Iv. Gruncharov. Y. Pelovski, G. Betshev, "Effect of the content of P2O5 in phosphogypsum on the process of the thermochemical decomposition to CaO and SO2", Journal of Thermal Analysis, vol. 32, 1735-1738, 1987. Komunikaty IV krajowe seminarium IM. St. Brefsznaidera, Plock 84-86, 1986.

135. Y. Pelovski, Iv. Gruntsharov, Iv. Dombalov "The reduction of barium sulfate by carbon with aditives", Journal of thermal Analysis, vol. 32, 1743-1745, 1987; komunikaty IV krajowe seminarium im st. Bretsznaidera, plock, 17-18. IX. 86, 91-93, 1986.

136. Iv. Gruntsharov, Iv. Dombalov, Y. Pelovski, N. Videnov "New phosphogypsum Building materials by using extrusion technology", Procedings of the second international symposium on phosphogypsum, vol. 1, 473-480, Institute of phosphate research, Florida, USA, 1988.

137. Iv. Gruntcharov, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, Pl. Kirilov, N. Videnov, "Recovery process of phosphogypsum to sulfuric acid proccedings of the second international symposium on phosphogypsum, vol. II, 109-117, Institute of Phosphate Research, Florida, USA, 1988.

138. Iv. Gruntscharov, Y. Pelovski, G. Betshev, Iv. Dombalov, Pl. Kirilov, "Effects of some admixtures on the decomposition of calcium sulphate", Fourth European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry", 23-28 August, Jena, GDR, Friedrich schiler University, (ESTAC-4~, 1987, Journal of Thermal analysis, vol. 33, 597-602, 1988.

139. Iv. Gruntscharov, Iv. Dombalov, A. Toneva, El. Kashieva, Y. Pelovski, "On the mechanism of some additives influence on the decomposition of phosphosgypsun", Procceding "Thermanal'88", Bratislava, 103-108, 1988.

140. Y. Pelovski, V. Rainova, Iv. Gruntsharov, Iv. Dombalov, "On the oxidation of barium oxide to barium peroxide", "Termanale'88", Bratislava, CSSR, 1988.

141. Iv. Gruntsharov, M. Tzankov, V. Petkova, Y. Pelovski, Iv. Dombalov, "Decomposition of alluminium hydrocarbonates", "Thermanal'88", Bratislava, CSSR, 1988.

142. Ив. Грънчаров, Е. Кашчиева, Ив. Домбалов, А. Тонева, Й. Пеловски "Влияние на добавка от гудрон върху структурата на твърдата фаза от термичното разлагане на фосфогипса", Сп. "Химия и индустрия", №7, 294-296, 1988.

143. Ив. Грънчаров, Ив. Домбалов, Ан. Тонева, Е. Кашчиева, И. Пеловски "Изследване на продукти от термохимично разлагане на фосфоринов фосфогипс с добавка от амониев сулфат и карбамид", Сп. "Химия и индустрия", 6, 248-252, 1988.


  1   2   3

Свързани:

Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconПубликации по темата на дисертационна разработка
Георгиева, Т., Технологичен трансфер (управленски аспекти), Свищов, Стопански свят, 1999
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconКиркегоровото разбиране за Сократовата ирония* Димка Гочева
Известно е, че “Върху понятието за ирония” е ранна, при това дисертационна работа на Сьорен Киркегор, с която той на 28 години е...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconДимитър енчев сираков
А. Публикации, свързани с кандидатската дисертация (5)
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНаучни публикации на доцент д-р владислав георгиев симонлийски
Опит върху християнската етика. Сравнение на нравствените позиции на ранното християнство и на древна Гърция
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconТема теория на издръжливостта високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа
Високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към устойчива, максимално ефективна работа продължително...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНоминирани нпо-представители на кзур за участие в работни групи -договор за партньорство 2014-200 и мониторингови комитети на програми 2014-2020: рг мс – Дончо Иванов, Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов
Любомир Пеловски, Господин Атанасов, Лазар Карадалиев, Тодор Трифонов /предлагат сдруженията За един по добър живот, Институт за...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconВниманию авторов! Здесь мы сообщаем о тезисах поступивших на публикацию, а не о принятых к публикации. Пометка отказ рядом с тезисами, не принятыми к публикации
Об отказе в публикации авторам будет сообщено по электронным адресам, указанным в регистрационных картах, после окончания приема...
Йончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа iconНа н с I ст д-р Маргарита Димитрова Попова
Представените публикации и научните изследвания свързани с тях са насочени в следните направления
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом