Шифър област на висше образование шифър
ИмеШифър област на висше образование шифър
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер60.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mu-sofia.bg/system/files/Image/Prilojenie-1_22-03-2011.doc
Приложение 1. Научни специалности в МУ – София

ШИФЪР

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШИФЪР

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

Биофизика4.2.

Химически науки

Теоретична химия

Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология

Биохимия

Ботаника (Фармацевтична ботаника)

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

Ембриология

Генетика

Молекулярна биология

Биохимия

Микробиология

Физиология на животните и човека

Имунология

Морфология

Анатомия, хистология и цитология

Патофизиология (вкл. ветеринарна патофизиология)

Токсикология

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

Белодробни болести

Клинична лаборатория

Гастроентерология

Ендокринология

Имунопатология и алергология

Обща хирургия

Анестезиология и реаниматология

Урология

Акушерство и гинекология

Кардиология

Хранене и диететика

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

Съдебна медицина 

Неврология

Психиатрия

Инфекциозни болести

Офталмология

Ортопедия и травматология

Неврохирургия

Гръдна хирургия

Сърдечно-съдова хирургия

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

Медико-санитарна защита

Епидемиология

Обща медицина 

Геронтология и гериатрия

Оториноларингология

Нефрология

Дерматология и венерология

Паразитология и хелминтология

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Вътрешни болести

Клетъчна биология

Патологоанатомия и цитопатология

Ревматология

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

Хематология и преливане на кръв

Онкология

Педиатрия

Микропедиатрия7.2.

Стоматология

Терапевтична стоматология

Детска стоматология

Ортопедична стоматология

Хирургична стоматология 7.3.

Фармация

Технология на лекарствените форми и биофармация

Фармакогнозия и фитохимия

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Токсикология

Фармакология (вкл. фармакокинетика и xимиотерапия)

Ботаника (Фармацевтична ботаника)

Фармацевтична химия7.4.

Обществено здраве

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

Медико-санитарна защита

Епидемиология

Свързани:

Шифър област на висше образование шифър iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шифър област на висше образование шифър iconКамара на инженерите в инвестиционното проектиране секция
Шифър съгласно класификатора на областите с висше образование и професионални направления пмс 125, дв бр. 62/2002 г
Шифър област на висше образование шифър iconТрудове от представените от кандидата за оценка на рецензента
На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „професор”, в научната област „ Сигурност и отбрана”...
Шифър област на висше образование шифър iconТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Класически шифри. Шифър на Цезар. Шифри на Виженер. Полиграфови шифри. Шифър на Върнам
Шифър област на висше образование шифър iconСтановище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010
На конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14), обявен за нуждите на Националния природонаучен музей са подадени документи...
Шифър област на висше образование шифър iconРецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в
Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в Държавен вестник брой 91 от 18. 11. 2011...
Шифър област на висше образование шифър iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Шифър област на висше образование шифър iconКонкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров"
Доцент” по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров” – Инструментален факултет, катедра „Цигулка”
Шифър област на висше образование шифър iconВоенна академия
Обществени науки”, област „Военни науки”, специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, шифър 05. 12. 01, обявен с...
Шифър област на висше образование шифър iconКонкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
Резюмета на предложените за рецензиране статии по конкурс за академична длъжност „професор” по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом