Кодове на пакетите изследвания
ИмеКодове на пакетите изследвания
страница4/7
Дата на преобразуване30.11.2012
Размер0.76 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bzs-pernik.com/wp-content/uploads/2011/01/02-Prilojenie-dentalna.pomosht-2011.doc
1   2   3   4   5   6   7

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

No.  амбулаторен лист No. 

Пациент
 ЛНЧ дата на раждане ..

име, презиме и фамилия по лична карта

Aдрес: гр. (с.)

Ул.. No.

Ж.к. бл. вх. ет. ап.

Изпращащ

лекар/лекар по дентална

медицина 

заместващ нает

Изпраща се за: МКБ .  .  Тип

Кодове на назначени МДД . . .

. . .

име и фамилия

Дата: лекар/лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

Извършващ


лекар/лекар по дентална медицинаиме и фамилия

Кодове на извършени МДД . . .

. . .

.. лекар/лекар по дентална медицина

Дата подпис и личен печат

Декларирам, че назначените ми медико-диагностични изследвания са извършени. Пациент:

Бл. МЗ-НЗОК No. 4
код специалност


Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност


Първичният медицински документ "Направление за медико-диагностична дейност" – бл. МЗ-НЗОК № 4 се съставя в един екземляр от лекар по дентална медицина в ЛЗ за извънболничната дентална помощ и в два екземпляра от лекар в ЛЗ за извънболничната медицинска помощ и се изпращат в ЛЗ, извършващо МДД чрез пациента. Първият екземпляр се отчита в РЗОК, а вторият екземпляр с прикрепени резултати се изпраща чрез пациента или по служебен път на лекаря, назначил изследванията за формиране на здравно досие на ЗЗОЛ. Изпълнителите, извършили лабораторните изследвания, отчитат документа заедно с отчетните документи в РЗОК.

Документът се попълва ясно и четливо с печатни букви, със син или черен химикал.

1. Общи данни:

1.1. Направление за медико-диагностична дейност No. – пореден номер направление за медико-диагностична дейност. Номерацията е последователна за всеки лекар в рамките на календарна година. Номерът се изписва “дясно подравнен”.

1.2. Амбулаторен лист No. – вписва се номерът на амбулаторния лист, на базата на който лекарят, извършил прегледа, е издал направлението.

2. Данни за пациента:

2.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи в Република България, които нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с “Х” ЛНЧ и се въвежда дата на раждане.

2.2. РЗОК No., здравен район – вписват се кодовете на РЗОК и здравния район на избрания общопрактикуващ лекар, съгласно здравната карта на Република България.

2.3. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес.

2.4. Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персонален идентификационен номер на чужденеца.

2.5. Код на държавата – вписва се кодът на държавата.

3. Данни за лекаря, издаващ направлението:

3.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на лечебното заведение, издаден от районния център по здравеопазване или МЗ – на лекаря титуляр.

    1. Код специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря, назначил МДД, според приложената номенклатура на специалностите.

    2. УИН – вписва се УИН на лекаря титуляр/ЛПК на лекаря по дентална медицина.

    3. УИН – вписва се УИН на лекаря заместник (нает персонал), осъществил преглед; маркира се с “Х” заместник или нает персонал.

    4. Име и фамилия – имената на лекаря, назначил МДД.

4. Изпраща се за – изпращащият лекар, издал направлението, вписва:

4.1. Кода на диагнозата по МКБ 10 (1. основен код на главна диагноза; 2. допълнителен код).

4.2. Кодовете на назначените МДД.

4.3. Полетата, в които не са вписани кодове на назначени МДД, се зачертават.

4.4. Посочва се типът на направлението, съгласно приложена номеклатура, както следва: тип 1 – по повод остро заболяване или състояние извън останалите типове, издава се от ОПЛ или специалист; тип 2 – по повод хронично заболяване, неподлежащо на диспансерно наблюдение; издава се от ОПЛ или специалист; тип 4 – за диспансерно наблюдение, издава се от специалист или ОПЛ само на лица включени в диспансерната им листа за медико-диагностични изследвания в хода на диспансерното наблюдение, съгласно Приложения № 8 и № 9; тип 6 – за медицинска експертиза, издава се от ОПЛ или специалист за МДД, необходими в хода на експертизата; тип 7 – за профилактика на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст, издава се от ОПЛ, в хода на профилактиката, съгласно изискванията на Приложение № 6 или от специалист в хода на профилактиката на лица от рискови групи, съгласно Приложение № 7; тип 8 – по искане на ТЕЛК/НЕЛК, издава се само от ОПЛ за ВСМДИ по искане на ТЕЛК или НЕЛК; тип 9 – по програма „Майчино здравеопазване”, издава се от изпълнителя на програмата – ОПЛ или специалист АГ, съгласно Приложения № 6 и № 7; тип 10 – по програма „Детско здравеопазване”, издава се от изпълнителя на програмата – ОПЛ или специалист детски болести, съгласно Приложения № 6 и № 7.

4.5. Попълва се само от лекар по дентална медицина. При назначаване на МДД с код 06_01 (секторна рентгенография) се вписва код на зъб.


 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Кодове на пакетите изследвания iconКодове на пакетите изследвания

Кодове на пакетите изследвания iconСписък на пакетите приложни програми и програмни библиотеки
За година и половина бяха подбрани, адаптирани и инсталирани на Blue Gene/P пакетите програми и библиотеки,, които осигуряват ефективното...
Кодове на пакетите изследвания iconКодове на болести по мкб-10
Включва: морфологични кодове М965—М966 с код за характера на новообразуванието /3
Кодове на пакетите изследвания iconКодове за дзпо (кодове за превеждане на суми по сметки 7318)
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд
Кодове на пакетите изследвания iconЖак Рюпник, директор изследвания в Национален център за научни изследвания, Франция
Завършил История в Сорбоната и Политически изследвания в Института за политически изследвания, Париж. Магистър по Съветски изследвания...
Кодове на пакетите изследвания iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (емпирични изследвания в комуникацията) 2012/2013 г
Емпиричните изследвания като комуникационен процес. Еднократни и многократни изследвания
Кодове на пакетите изследвания iconТеоретични аспекти на икономическите изследвания
Директор на Института за научни изследвания и главен редактор на Алманах Научни изследвания
Кодове на пакетите изследвания iconКодове на болести по мкб-10
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две диагностични (от които едната задължително е...
Кодове на пакетите изследвания iconКодове на болести по мкб-10
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични (от които едната е задължително...
Кодове на пакетите изследвания iconМаркетингови решения
Маркетингова информационна система. Маркетингови изследвания. Значение и роля на маркетинговите изследвания. Съдържание и обхват...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом