Производствена характеристика
ИмеПроизводствена характеристика
страница1/2
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер183.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://arnica.bg/download/2011/Proizvodstvena harakteristika.doc
  1   2
Бл. МЗ № П 601/2008

ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Данни за осигурителя (предприятие), изготвил производствената характеристика:
1. Наименование: .......................................................................

ЕИК/Код по БУЛСТАТ2. Икономическа дейност: ................................................................................................................

КИД3. Адрес: обл. .................................., гр.(с.) ........................................ ул. .......................................... № ...... ; пощ. код ............жк. .................................., бл. ......., вх. ....., ет. ......, ап. ...... тел. ............................... e-mail ...........….........................


4. Списъчен брой на работещите: ........................., от тях жени: ..................


Данни за лицето:
5. Трите имена: ...................................................................................................

ЕГН/ЛНЧ
6. Професионален маршрут (записва се хронологично по длъжности, в т.ч. и длъжности при трудоустрояване, регистрирани в трудова,

служебна и осигурителна книжки, книжка за пенсионни документи или обр. 30. За длъжностите при трудоустрояване се посочва от кого е

издадено предписанието – лекуващ лекар, ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК)


Предприятие и местонахождение: Длъжност: Стаж:


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


от ...................... до ....................... ............................................................................. ..................................................... ...............


7. Общо стаж: ...........................


Данни за условията на труд при осигурителя, изготвил производствената характеристика:

(Редове 8а-21а се попълват само, ако лицето е преместено (временно или трайно) на друга работа (длъжност) с условия на труд, различни от изпълняваната преди това работа, описана в редове 8-21)

При попълване на производствена характеристика във връзка с проучване на професионална болест в редове 8-21 се описват условията на труд за длъжността (настояща или предходна), свързвана с проучваната болест)


8. Професия (длъжност):


………………………………………………………………….
НКПД


9. Стаж по професията: ........, от тях в предприятието: ......

10. Категория труд: първа; втора; трета

11. Работно време: продължителност: ........ ч.

 – работа на смени;  – нощен труд;

12. Вид работно място: постоянно; непостоянно

13. Местоположение на работното място:

 – в помещение;  – на открито;  – под земята;

 – на височина;  – под водата;  – друго: ..............….........


8а. Професия (длъжност) при трудоустрояване:


………………………………………………………………….
НКПД10а. Категория труд: първа; втора; трета

11а. Работно време: продължителност: ........ ч.

 – работа на смени;  – нощен труд;

12а. Вид работно място: постоянно; непостоянно

13а. Местоположение на работното място:

 – в помещение;  – на открито;  – под земята;

 – на височина;  – под водата;  – друго: ...........................

14. Фактори на работната среда:


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


14а. Фактори на работната среда:


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 Фактор: ..................................................................................


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


Фактори на работния процес:


15. В работния процес са ангажирани предимно:

 горен крайник (десен): пръсти; китка;

 – предмишница;  – мишница;  – раменен пояс

 горен крайник (ляв): пръсти; китка;

 – предмишница;  – мишница;  – раменен пояс

 долни крайници чрез: .........................................................


.....................................................................................................

 гръбначен стълб: шиен отдел; гръден отдел;

 – поясен отдел;  – поясно-кръстцов отдел;


16. Работна зона:

 – оптимална;  – максимална;  – извън тях


17. Физическо натоварване:


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


.....................................................................................................


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


.....................................................................................................

 вдигане и пренасяне на тежести:

 – самостоятелно;  – съвместно с други лица


Разстояние: ................ м


Тегло: ..... кг – за единичен товар; ......... кг – общо за смяна


Време между отделни операции: ...........


 поддържане на тежест (статично натоварване) - .....ч/смяна


 бутане и теглене - .......ч/смяна; Разстояние: ................ м


Използвано помощно средство: ..............................................


18. Двигателно-монотонна работа: да не


19. Работна поза: в тясно пространство - ..... ч./смяна;

 – правостояща - .... ч./смяна;  – седяща - ..... ч./смяна;

 – наведена - ..... ч./смяна;  – на колене - ..... ч./смяна;

 – с натиск върху лакътя - ..... ч./смяна;

 – с натиск върху китката - ..... ч./смяна;

 – с натиск върху пръстите на краката - ..... ч./смяна;

 – с ръце над ниво на раменете - ..... ч./смяна;

 – друга: ……...…............................................ - ..... ч./смяна


20. Физиологичен режим на труд и почивка:

 – въведен  – не е въведен


21. Други видове усилия:

 – гласово усилие - ..... ч./смяна;

 – зрително напрежение - ..... ч./смяна;

 – нервно-психично напрежение - ..... ч./смяна;

 – друго: ........................................................... - ..... ч./смянаФактори на работния процес:


15а. В работния процес са ангажирани предимно:

 горен крайник (десен): пръсти; китка;

 – предмишница;  – мишница;  – раменен пояс

 горен крайник (ляв): пръсти; китка;

 – предмишница;  – мишница;  – раменен пояс

 долни крайници чрез: .........................................................


.....................................................................................................

 гръбначен стълб: шиен отдел; гръден отдел;

 – поясен отдел;  – поясно-кръстцов отдел;


16а. Работна зона:

 – оптимална;  – максимална;  – извън тях


17а. Физическо натоварване:


Оценка на риска: ......................................................................

(в степен и словесен израз на степента)


.....................................................................................................

(друга информация)


.....................................................................................................


Експозиция: ................................... .....................................

(средносменна) (в години стаж)


Предприети мерки за ограничаване на въздействието:


.....................................................................................................


.....................................................................................................


.....................................................................................................


 вдигане и пренасяне на тежести:

 – самостоятелно;  – съвместно с други лица


Разстояние: ................ м


Тегло: ..... кг – за единичен товар; ......... кг – общо за смяна


Време между отделни операции: ...........


 поддържане на тежест (статично натоварване) - .....ч/смяна


 бутане и теглене - .......ч/смяна; Разстояние: ................ м


Използвано помощно средство: ..............................................


18а. Двигателно-монотонна работа: да не

19а. Работна поза: в тясно пространство - .... ч./смяна;

 – правостояща - .... ч./смяна;  – седяща - ..... ч./смяна;

 – наведена - ..... ч./смяна;  – на колене - ..... ч./смяна;

 – с натиск върху лакътя - ..... ч./смяна;

 – с натиск върху китката - ..... ч./смяна;

 – с натиск върху пръстите на краката - ..... ч./смяна;

 – с ръце над ниво на раменете - ..... ч./смяна;

 – друга: ……...…............................................ - ..... ч./смяна


20а. Физиологичен режим на труд и почивка:

 – въведен  – не е въведен


21а. Други видове усилия:

 – гласово усилие - ..... ч./смяна;

 – зрително напрежение - ..... ч./смяна;

 – нервно-психично напрежение - ..... ч./смяна;

 – друго: ........................................................... - ..... ч./смяна

22. Осигурени средства за защита: (посочва се видът)


 Средства за колективна защита: ......................................


.....................................................................................................


 Лични предпазни средства: ................................................


.....................................................................................................


22а. Осигурени средства за защита: (посочва се видът)


 Средства за колективна защита: ......................................


.....................................................................................................


 Лични предпазни средства: ................................................


.....................................................................................................


  1   2

Свързани:

Производствена характеристика iconПрограма за производствена практика на XIIІ клас специалност "счетоводна отчетност"
Учебната програма по производствена практика е предназначена за професия “Счетоводител”. Включен е учебен материал с който се цели...
Производствена характеристика iconВъв всяко ваксинно вещество се съдържат от 80 -100 вещества. Преди дне години издадох Том Втори на моята „ Критична анализа и съм дискутирала съдържанието на
Попитах там за съдържанието на ваксината за съжаление получих същия отговор. Било „ производствена тайна”. Помислих си, „ Ще се обадя...
Производствена характеристика iconПрограма за управление на
Обща характеристика на района – географска и историческа характеристика на територията на Общината
Производствена характеристика iconОбщинска програма за опазване на околната среда
Физико-географска характеристика -3 Териториално-административна характеристика 4
Производствена характеристика iconЛекция №2 11. 02. 2009г
Съвкупност от едновременно живеещи лица,които са отграничени по определена характеристика(например по географска характеристика)
Производствена характеристика iconЗадача 2 от конкурса на pc magazine & Musala Soft
В никой момент не е нужно да се съхраняват два или повече обекта с еднаква характеристика; но след изключването на обект с дадена...
Производствена характеристика iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Производствена характеристика iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Производствена характеристика iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Производствена характеристика iconХарактеристика на дп
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом