Доклад за дейността на областна администрация плевен
ИмеДоклад за дейността на областна администрация плевен
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.pleven-oblast.bg/BG/Files/other/god.doklad_2011_OA_Pleven.doc
  1   2   3   4   5   6   7

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

ЗА 2011007 г.

месец февруари, 2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ:


1. ВЪВЕДЕНИЕ


2. РАЗДЕЛ I:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013г.

2.1. Отчет за дейността на политическия кабинет;

2.2. Система за финансово управление и контрол (СФУК), защита на класифицираната информация и ОМП;

2.3. Отчет за дейността на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС);

2.4. Отчет за дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост (АКРРДС);

2.5. Вазимодействие между Областна администрация Плевен и териториалните звена на централната изпълнителна власт


3. РАЗДЕЛ II:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЗА 2011 г.


4. РАЗДЕЛ ІІІ:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН ЗА 2012 ГОДИНА


1. ВЪВЕДЕНИЕ


В изпълнение на изискванията на чл.63 от Закона за администрацията и писмо изх. №02.04-22 от 20.01.2012г. на Главния секретар на Министерския съвет до Областните управители, настоящият доклад е изготвен и структуриран в три основи раздела, които отразяват състоянието на администрацията по отношение на организационното развитие, държавната служба, административното обслужване и регулиране, достъпа до обществена информация, антикорупционните мерки, информационните технологии, електронното управление, проектите за модернизиране на областната администрация, отчет за изпълнение на дейностите от териториалната администрация, отчет за изпълнението на целите на администрацията за 2011г. и стратегическите цели за 2012г. на ОА-Плевен.

Информацията, която се съдържа в доклада, се основава и на данните, попълнена от служителите на ОА-Плевен в Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрациите (ИСПОДСА). За оценката на състоянието на административното обслужване са ползвани данни, попълнени от служителите на администрацията в Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО), от отчетите за извършената работа на директорите на дирекции АПОФУС и АКРРДС.


Дейността на Областна администрация Плевен през 2011г. беше насочена за изпълнението на поставените приоритети и цели в Програмата на Правителството на Европейското развитие на България 2009-2013г. Реализирането на управленските приоритети и цели изисква добре работеща администрация, което в условията на криза, налага бързи мерки за осъществяване на функционално оптимизиране на организационното структуриране и логическата последователност на дейностите при предоставяне на качествени услуги на гражданите. Основни приоритети в управлението на Правителството на европейското развитие на България са:


Приоритет І.

Повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика.

Приоритет ІІ.

Гарантиране правовия ред в страната, борба с престъпността и органичаване на корупцията.

Приоритет ІІІ.

Реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото.

Приоритет ІV.

Възстановяване доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране.

Приоритет V.

Подобряване социалната сигурност на българските граждани. Създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и общественото здраве.

Приоритет VІ.

Развитие на човешкия капитал на нацията и създаване на условия за успех на всеки гражданин.

Приоритет VІІ.

Превръщането на страната в основен фактор за стабилността в региона и света, уважаван член на ЕС.


Произтичащите от Правителствената програма и от Стратегическия план за дейността на Областна администрация Плевен за периода 2010-2013г., основни стратегически цели на Областна администрация Плевен за 2011г., бяха:


Стратегическа цел 1. Повишаване ефективността на Областна администрация Плевен;


Стратегическа цел 2. Подобряване на административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез електронно управление;


Стратегическки цел 3. Създаване на по-добри възможности за провеждане на регионалната политика на областно и общинско ниво;


Стратегическа цел 4. Подобряване управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в Областна администрация Плевен


Стратегическа цел 5. Продължаване процеса на преструктуриране на държавната собственост, привличане на инвестиции чрез ефективно управление и разпореждане с държавните имоти.


Дейността на Областна администрация Плевен обхваща всички дейности, процеси и структури на администрацията – политически кабинет, дирекция АПОФУС и дирекция АКРРДС, взаимодействие между ОА-Плевен и териториалните администрации на изпълнителната власт. През 2011 дейността на администрацията приоритетно бе насочена към реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост на област Плевен, изграждане на модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за по-добро обслужване и висока професионална етика.


2. РАЗДЕЛ I:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН ЗА 2011Г.


2.1. Политическия кабинет.


С пълно единодушие, държавата в лицето на областния управител Иван Новкиришки и кметовете на Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Никопол, Пордим и Червен бряг учредиха на 12 януари Асоциация по ВиК. Според разпределението на гласовете, държавата ще държи 35% от капитала на новоучредената асоциация, а останалите 65% се разпределят между общините в зависимост от броя на населението - община Плевен – 31,07%, Белене – 2,62%, Гулянци – 3,49%, Долна Митрополия – 5,27%, Долни Дъбник – 3,27%, Искър – 1,9%, Левски – 5,42%, Никопол – 2,85%, Пордим – 1,7% и Червен бряг – 7,41%. Участниците в учредителното събрание приеха и бюджета на Асоциация по ВиК.


На 01 февруари в Плевен беше даден старта на преброяването на населението и жилищния фонд “Преброяване 2011”. На официалното откриване присъстваха–Иван Новкиришки – областен управител на Област Плевен, председателите на Областната и Общинската преброителни комисии.

Областният управител Иван Новкиришки беше домакин на 09 февруари 2011 г. на работна среща по повод посещението на участниците в предстоящия международен Лимес конгрес в римската колония Ескус край село Гиген. В срещата участваха доц. д-р Людмил Вагалински, директор на Националния археологически институт към БАН и негови колеги. Участниците в срещата изразиха готовност да обединят усилията си за посрещане на участниците в конгреса, което ще бъде повод за привличане на допълнителни финансови средства за Ескус и за популяризирането му.

Областният управител Иван Новкиришки беше домакин на среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева и вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков с плевенската общественост и представителите на бизнеса. Темата на дискусията, която се проведе в зала „Плевен” на Областна администрация, беше „Финансово - икономическата политика на правителството”.


Под патронажа на Министерството на земеделието и храните и Областния управител Иван Новкиришки се проведе Деветото международно изложение-договаряне „Пчеларство - Плевен 2011”. 120 фирми от България, Европа и Азия участваха в най-големия пчеларски форум в Югоизточна Европа.


На 25 февруари Областният управител Иван Новкиришки и Сдружение Младежки градски парламент, представлявано от членовете на координационния му съвет, сключиха споразумение. То е в подкрепа на усилията на младежката общност в Плевен и региона за осъществяване на инициативи и дейности в полза на обществото, чрез подобряване на взаимодействието между представителите на централната власт и неформалните младежки структури.


На 08 март 2011 г. Майор Анди Роу, Офицер по двустранно сътрудничество към Отдел за военно сътрудничество към Посолство на САЩ представи Програма за хуманитарна помощ на работна среща, организирана от Областна администрация – Плевен. Домакин на срещата бе областният управител на област Плевен Иван Новкиришки.

Възможностите за кандидатстване и реализиране на проекти с хуманитарна насоченост на територията на България разясни програмният координатор на отдел Военно сътрудничество Весела Терзиева . Американската програма за хуманитарна помощ действа в три варианта. Първият вид програми е насочен към самостоятелни проекти за ремонти и ново строителство на клиники, училища, детски заведения , чиито сгради са общинска, или държавна собственост. Проектите могат да бъдат на стойност до 500 000 долара. Вторият вид включва предоставяне на хуманитарна помощ на гражданското население – под формата на строително-ремонтна помощ или медицински дейности. Обикновено тези проекти се насочват към районите, в които присъстват американски военнослужещи. Те са на по-малка стойност – 10-15 хиляди долара, по-краткосрочни и не толкова сложни. Третият вариант на програмата предвижда предоставяне на военно имущество - техника, консумативи,оборудване и материали, което е станало излишно, или е освободено. Проблем е, че при внос това имущество се облага с мита и такси. Крайният срок за подаване на проектни предложения за 2012 г. е 01.04.2011 г.
Кандидатстването се извършва със стандартна апликационна форма. Срокът на програмата за хуманитарна помощ е 2 години. Подадените проекти след съгласуване с американския посланик у нас и началниците на отдели в посолството се разглеждат от Европейското командване на САЩ в Щутгарт, Германия. Финансирането се осигурява от Държавния департамент, чрез Министерството на отбраната на САЩ. Бюджетът по програмата е само за Република България, като за всяка година размерът на хуманитарната помощ е различен.

На срещата присъстваха представители от областите Враца, Монтана, Ловеч и Видин.


На 17 март се проведе семинар „Управление на енергийната ефективност”на Агенцията за енергийна ефективност. Форумът събра експерти, представители на областните и общинските администрации, бизнеса и неправителствения сектор от Северозападен район за планиране. Семинара откри областният управител Иван Новкиришки, който подчерта ползата от информационната кампания на Агенцията по енергийна ефективност, чрез която повече хора от регионите ще се запознаят с политиките за намаляване на енергийното потребление, изпълнението на националните цели за енергийна ефективност и задълженията на страната ни като член на Европейския съюз. Изпълнителният директор на АЕЕ инж. Кольо Колев разясни пред участниците във форума целта на информационната кампания. Акцентът, който експертите от АЕЕ поставиха на семинара в Плевен, беше върху индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица в Северозападен район за планиране. Бяха представени още управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, контролните функции на АЕЕ при обследвания за енергийна ефективност в публичния сектор и в индустрията, както и финансови инструменти, като ЕСКО договори и др.

Областният управител Иван Новкиришки участва в среща под мотото “Успели хора разказват за себе си” на 24 март в ОУ „Д-р Петър Берон” в Плевен. Инициативата се провежда за втора поредна година. Целта е запознаване на учениците с изявени личности и повишаване на мотивацията им за успех. Областният управител пое ангажимент към децата да проучи възможностите и да съдейства за включване на училището в програми, които касаят енергийната ефективност.

Областна администрация Плевен и тази година се включи в инициативата “Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт България, която се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. На 29 март възможност да преживеят един работен ден в администрацията имаха двама ученика. Весела Миленова Михайлова от ДФСГ “Интелект” – 11 клас, специалност счетоводство и Радослав Радев от СОУ “Пейо Яворов”- ученик от 12а клас, специалност “Предприемачество и бизнес”.

На 29 март в Областна администрация – Плевен се проведе седмото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен район /СЗР/, което бе открито и ръководено от областния управител на област Плевен и председател на РСР на СЗР Иван Новкиришки. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч, кметовете на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

Областният управител Иван Новкиришки даде старт на Четвъртия национален фолклорен събор „ Живи въглени”. Станалият вече традиционен празник в село Дебово, община Никопол се провежда около Гергьовден. Тази година на 7 май, в събора участваха над 15 певчески състава и групи от община Никопол и други съседни общини, както и два фолклорни състава от Република Румъния – “Дунаричи” от Зимнич и “Дерулецул” от Милован.

Областният управител Иван Новкиришки, заедно с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, направиха на 3 юни символична първа копка за стартиране на ремонта на пътя Плевен - Ловеч. Стойността на строително–ремонтите работи е 4 904 404,82 лева без ДДС, срокът за изпълнение е четири месеца и ще бъдат реконструирани два пътни участъка с обща дължина около десет километра. Изпълнител на рехабилитацията е фирма „Пътинженеринг М“ АД Монтана.

Областният управител Иван Новкиришки откри на 23 юни семинар по проект „Засилване на трансграничното сътрудничество в сферата на туризма и насърчаване на по-нататъшното развитие на общи туристически продукти в областите Плевен и Долж”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 2013. Той приветства участниците от Крайова и окръжен съвет Долж, и представи накратко богатото културно – историческо наследство на плевенска област, природните паркове, музеи, археологически обекти и паметници на културата, датиращи от различни епохи. Туризмът е един от приоритетните сектори на българската икономика, но все още туристическият потенциал на област Плевен остава не оползотворен и не достатъчно развит. Пред нас, местните и регионални власти, и различните заинтересовани страни стоят редица предизвикателства по отношение на туризма, подчерта областният управител. Той пожела срещата да се окаже един допълнителен стимул и заедно да потърсим решения за по-добро туристическо развитие, не само за общините от окръг Долж и област Плевен, но и за регионите като цяло.

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР) и Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР, което бе открито и ръководено от областния управител на област Плевен и председател на РСР и РКК на СЗР Иван Новкиришки се проведе на 28 юни в зала „Плевен”.


В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

Представен и одобрен бе Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2010 г.


Регионалният съвет за развитие на Северозападния регион за планиране взе решение да предложи на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда да предостави безвъзмездна помощ на общините Белене, Левски и Никопол за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура на Регионално депо за отпадъци – Санадиново.

Областният управител Иван Новкиришки прие на 14 септември работна група японски експерти, представителите на Тошиба , спечелили грандова помощ от Министерството на икономиката на Япония за провеждане на проучвания за реализиране на проект за създаване на умни мрежи, когенерация, линии за преработка на биомаси и фотоволтаични паркове. Грандовата помощ касае цяла Източна Европа, а първата част е изцяло фокусирана за България. Тошиба е взела решение да изгради концептуалния си модел в Плевен.


Семинар „Програма в областта на цифровите технологии”, организиран от Постоянното представителство на Европейската комисия в България, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и областна администрация Плевен се проведе на 26 септември в зала “Плевен”.


Кръгла маса на тема “Борба с насилието между децата”, организирана от Областна администрация Плевен и РИО, събра на 28 септември представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане", представители на комисиите за борба с противообществените прояви в областта, ОД на МВР - Плевен, Младежкия градски парламент, неправителствени организации, както и всички заинтересовани страни по проблема. В дискусията участва и Орлин Дяков, драматург и режисьор на пиесата “Уравнение”, чиято основна тема е насилието сред децата. Театралната постановка, която се играе под патронажа на МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, вечерта беше представена на плевенска сцена. След представлението, актьори и публика продължиха дискусията за причините за детската престъпност.


Трима младши експерти бяха назначени в Областна администрация – Плевен по програма „Старт на кариерата” на Министерството на труда и социалната политика. Надя Никифорова и Светослав Стефанов са завършили право в ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Десислава Парашкевова е бакалавър по специалността „ Ерготерапия” на Русенския университет “Ангел Кънчев”.


На 19 октомври Министър на околната среда и водите Нона Караджова участва в организираната в Областна администрация дискусия на тема “Усвояване на средства по екологични програми”.


В края на м. октомври приключи изпълнението на проект “Озеленяване и възстановяване на места за отдих “ на Областна администрация – Плевен в партньорство с Фондация “Свободен избор”. Той е част от национална кампания “Чиста околна среда” на тема “Обичам природата - и аз участвам”, на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Средствата, на стойност 3000 лв., са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. В реализацията участваха работници наети по програмите “ Регионална за заетост” , “Нова възможност заетост ” и проект “Развитие”, който се финансира от Оперативна програма “Човешки ресурси”.


На 11.11.2011 г. в 11 часа Областна администрация - Плевен се присъедини официално към кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България за един ден”. Областният управител Иван Новкиришки изрази категоричната си подкрепа за инициативата и допълни, че макар по-късно, но в никакъв случай по-малко ангажирани, ставаме част от един голям национален проект. Включването ни към инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден!”, е израз на нашата съпричастност към идеята да съхраним природата и да участваме в най-мащабната акция за почистване на страната, подчерта той.


Кръгла маса по повод на международната кампания “16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола”, която тази година се провежда под мотото “От мир у дома до мир по света”, бе организирана на 06 декември от Младежки градски парламент, Областен управител – Плевен и Сдружение ”Център Отворена врата” . Форумът, който е продължение на

темата за насилието, която през месец септември беше посветена на “Борба с насилието между децата”.


Стратегическите приоритети на Плевен и региона обсъдиха на 06 декември 2011 г. на среща с избрания за Президент Росен Плевнелиев и Председателя на Народното събрание Цецка Цачева, Областният управител Иван Новкиришки, представители на местната власт, кметовете на общините в област Плевен, лидери на големи работодателски, браншови и неправителствени организации, ръководството на академичната общност в града, представители на бизнеса и туристическата индустрия. Пред участниците, областният управител Иван Новкиришки определи основните приоритети за областта - Подобряване на пътната инфраструктура на територията на Област Плевен, като подчерта, че регионалната и местната инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ развитието на цялата област, а дейностите по изграждане на регионалната инфраструктура са източник за създаване на нови работни места. Реализирането приоритетите на правителството на регионално ниво е свързано с актуализация на Областната стратегията за развитие на област Плевен, изграждане на административен капацитет за разработване на проектни предложения и управление на проекти, финансирани по Оперативните програми и повишена успеваемост по отношение привличане на средства по национални и оперативни програми. Областният управител обяви, че предстои изпълнението на проект за разработване на Районно устройствена схема на Област Плевен. Третият приоритет е свързан с развитие на туризма и подобряване качеството на туристическите услуги. Тук усилията ще бъдат насочени основно към Защитена Местност „Кайлъка” и Археологическия резерват „Улпия Ескус”.


В обръщението си към участниците в срещата Росен Плевнелиев определи Плевен като един от седемте центрове на растеж и заяви готовност да се бори денонощно за неговите приоритети. Догодина България трябва да избистри и своето мнение по големите инфраструктурни проекти като АЕЦ – Белене, каза той. По време на срещата подчерта, че Европа вече не мисли за магистрали и тръби, тъй като приоритетите през следващите години са енергийна ефективност, иновации, малки и средни предприятия и развойна дейност. България трябва да има своя собствен план за действие и той се нарича Национална програма за развитие 2020, каза Росен Плевнелиев.

Той похвали инициативата на областна администрация да бъде сред първите, които ще въведат електронно правителство в България. Според него, въвеждането на такъв тип обслужване, ще доведе до значително занижаване на корупцията и ще създаде предпоставки за привличане на повече Европейски инвестиции. „Аз гарантирам, че ако това стане, ние ще имаме много повече аргументи на Национално и Европейско ниво, да защитаваме проектите на Плевен и региона. Тук ще имате съвсем ново ниво на представяне на публичните услуги, което ще доведе и до сериозни резултати при борбата с корупцията. Битката за инвестиции преминава през изграждането на електронно правителство и се надявам Плевен да даде пример на цялата страна”. Индустрията, свързана с човешкото здраве и туризма крият възможности пред Плевен и региона, стана ясно още на срещата. Инфраструктура, туризъм, образование, високи технологии са областите, които ще бъдат водещи в развитието на града и региона през следващите години, посочиха участниците в срещата. Росен Плевнелиев отново подчерта, че ще се бори за всеки лев инвестиция. Приоритетите през следващите години са енергийна ефективност, иновации, малки и средни предприятия и развойна дейност, настоя още той, добра бизнес среда и качество могат да бъдат силните страни на страната ни, за да привлече нови инвеститори, категоричен е новоизбраният президент.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството избра ВиК Плевен за пилотен проект и възложи на Международната финансова корпорация /МФК /, да изготви правен, технически и финансово-икономически анализи на фирмата, както и PR анализ с проучване на общественото мнение за възможностите за решаване на проблемите от ВиК Плевен, чрез привличане на частен оператор. На 22 декември на работна среща, с участието на Добромир Симидчиев – зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, МФК направи презентация на базата на изготвения подробен доклад, за състоянието на ВиК Плевен. От него става ясно, че Договор за концесия е най-добрата възможност за подобряване на нивата

на предоставените услуги, в резултат на инвестиране на значителни средства във ВиК системата, чрез участие на частния сектор в предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги в рамките на обособената територия на Асоциация по ВиК Плевен.


На 23 декември в Областна администрация – Плевен се проведоха консултации (обществено обсъждане), относно изработване на Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за „Изграждане на газопровод Южен поток”, между компанията „Южен поток – България” АД, областния управител на област Плевен Иван Новкиришки, заместниците му арх. Бойко Балтаков и Тошко Гетов, представители на общините, заинтересовани страни и граждани, на основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и във връзка с писмо изх. № ОВОС – 1144/06.10.11 г. на МОСВ. По време на срещата се разгледаха всички възможни влияния, при вариант на заданието на ОВОС, представено от „Южен поток – България”, в който се минимизират в най-висока степен всички отрицателни въздействия. Заинтересованите страни не изразиха съществени забележки и препоръки към представения проект на Задани.


През 2011г. Областния управител на област Плевен проведе 85 работни срещи с кметовете на общини и Кметове на населени места, относно проблеми по регионално развитие, социални въпроси, опазване на околната среда, устройство на територията, съдействие за разработване на проекти по оперативин програми и др.

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г
Провеждане на държавната политика в областта, координирането работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново
При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Стратегическия план за дейността на Областна администрация Сливен за периода 2010 – 2013 години. Предмет на настоящия доклад е изпълнението...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconПресслужба Областна администрация – Варна
Варненска областна администрация и Одеска областна държавна администрация, наричани по долу – Страни
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация
Областния управител, произтичащи от съответните законови и подзаконови нормативни актове
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconОбществен дискусионен форум анализ
Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от Северозападен...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация перник
Дейността на Областния управител през отчетния период се основаваше на провеждането на държавната политика на територията на Област...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconРепубликабългари я областeн управител на област плевен протокол №2
Днес, на 28. 11. 2012 г от 14. 00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Плевен се проведе заседание на Областния експертен...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconУважаеми дами и господа
Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом