1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
Име1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
страница1/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://samokov.bg/plan_za_razv/vavedenie1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Съдържание стратегическа частВъведение 1

1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1

2. Синтезирани изводи от анализа на състоянието 3

2.1 Природни условия и ресурси 3

2.2 Демографско състояние и човешки ресурси 3

2.3 Икономическо развитие – промишленост 3

2.4 Икономическо развитие – селско стопанство 4

2.5 Икономическо развитие – горско стопанство 5

2.6 Туристическо развитие 5

2.7 Социално развитие - образование 6

2.8 Социално развитие – здравеопазване 6

2.9 Култура и културно наследство 6

2.10 Спортни прояви 7

2.11 Жилищен сектор 7

2.12 Населени места и селищни образувания 8

2.13 Техническа инфраструктура - транспортна мрежа 8

2.14 Техническа инфраструктура - водоснабдяване и канализация 8

2.15 Техническа инфраструктура - енергоснабдяване 9

2.16 Техническа инфраструктура - телекомуникации 9

2.17 Състояние на околната среда 9

3. Визия, цели и приоритети 12

4. Мерки, действия и проекти в отделните приоритетни направления 13

4.1 Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Туристическо развитие” 13

4.2 Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Икономическо развитие” 16

4.3 Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Социално развитие” 18

4.4 . Мерки, действия и проекти в приоритетно направление “Инфраструктура и околна среда” 19

5. Изпълнение, наблюдение и актуализация на Общинския план за развитие 23

5.1 Финасово осигуряване на плана 23

5.2 Организация, изпълнение, актуализация и наблюдение на ОПР 25Въведение
Община Самоков притежава богати природни и антропогенни ресурси и възможности за активно социално-икономическо развитие и за постигане на по-висок жизнен стандарт за населението.

Планът за развитие на община Самоков съгласно Закона за регионално развитие е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие.


Основните задачи на плана за развитие на общината са:

 • Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.

 • Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана.

 • Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на поставените цели.

 • Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.

 • Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и чрез разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.Разработеният план има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира във съответствие с динамично променящите условия и фактори, мотивиращи неговото разработване. Това по същество е една перманентна дейност на общинското ръководство и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация.

1.Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България
 • Общата площ на територията на община Самоков е 1209,9 км2 - 17,1% от територията на Софийска област. Тя е най-голямата по територия община в област София и в Западна България (като изключим Столичната община) и пета в страната (след общините Сливен, София, Добрич-селска и Тунджа).

 • Населението на община Самоков в 2003 г. е 40525 души - 15,3% от общото население на областта. Тя е най-голямата по брой на населението община в областта и 40-та в страната.

 • Гъстотата на населението в общината е 33,5 д/км2, повече от два пъти по-ниско от средното за страната (70,3 д/км2)

 • Степента на урбанизация (градското население) в община Самоков е 66,2%, по-висока от средното за областта – 58,9%, но по-ниска от средното за страната - 69,8%.

 • Динамиката на населението – средногодишното намаляване за периода на последните две преброявания 1992-2001 г. (-0,9%) е колкото това за страната (-0,9%). Възрастовата структура – като цяло е благоприятна – делът на младите и тези в трудоспособна възраст е по-висок от средния за страната.

 • Броят на населените места е 28 – град Самоков и 27 селски населени места, а броят на кметствата е 24.

 • Населените места и другите урбанизирани територии в община Самоков заемат 2,44% от общата територия на общината, малко по-голямо от средното за областта 4,33%, но значително по-малко от средното за страната 4,99%.

 • Обработваемата земя на човек от населението в община Самоков е 6,2 дка, по-малко от средното за областта 7,0 дка, и колкото е средното за страната 6,3 дка/човек.

 • Много висок е делът на държавната поземлена собственост 50,67%, което се дължи на територията на Националния парк Рила. Дяловете на общинската и на частната поземлена собственост са почти еднакви – 19,97% и 17,97%, при средни за областта 20,96% и 24,30%.

 • Степента на лесистост в община Самоков 54,7% е много по-висока от средната за страната 31,7%

 • Защитените територии заемат 26,92% от територията на общината. В територията на община Самоков попада част от Националния парк “Рила” 29377,7 ха, “Централния Рилски резерват” 12379,5 ха, както и част от Природния парк “Витоша” 3139,1 ха

 • Общото състояние на компонентите на околната среда в общината може да се определи като задоволително.

 • Много богати са природните дадености и културно-историческото наследство в общината, фолклорът, обичаите, традиционните занаяти и др. фактори и ресурси за туристическо развитие.

 • Икономическата активност е 55,5%, по-висока от средната за областта (55,0%) и страната (49,2%)

 • Безработицата в общината през 2003 г. е една от най-високите в страната 20,68%. – над средната за областта – 13,55% и за страната – 14,25%.

 • Индексът на човешко развитие, според Глобалния доклад за човешко развитие в Р България на ПРООН, за община Самоков е на средно равнище, общината е на 17-то място в областта  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 icon1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconОбща характеристика / профил на областта 6

1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 icon2. Обща характеристика на дейността на кандидата
Организация и управление извън сферата на материалното производство” – „Управление на човешките ресурси в областта на въоръжените...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconI. обща характеристика на община мадан
Програмата е изготвена по проект “Развитие на минен туризъм в България, прилагайки опита на Франция”, който се реализира в изпълнение...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconBg-самоков: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Самоков, ул."Македония" 34, За: инж. Евелина Перфанова директор дирекция, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66729, e-mail:,...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconОдобрил: владимир георгиев
Заповед №лс-01-10 от 05. 01. 2012г на Кмета на Община Самоков се състоя заседание на Експертния съвет при Общината за разглеждане...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconПрограма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език
Обща характеристика на мястото и ролята на Света гора за развоя на българската култура и език. Зографският манастир като български...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Самоков; Други дейности свързани с поддържане на чистотата в гр. Самоков. Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconОбщина самоков
Предмет: ” Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на мбал самоков еоод – гр. Самоков в съответствие с действащите...
1. Обща характеристика (профил) на община Самоков мястото й в областта и в България 1 iconХарактеристика на данъчното право
Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом