Програма за развитие на туризма
ИмеПрограма за развитие на туризма
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер157.54 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://vratza.bg/userfiles/file/obs/Sport/Programa_Turizm_2009.doc
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2009г.Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл.10,ал.1 и ал.2 и в съответствие с националните и местни приоритети, заложени в плана за развитие на туризма в община Враца за периода 2007-2013 година.


І. Развитие на туризма


Визията от общинския план за развитие на туризма е:

Превръщане на общината в атрактивен туристически център чрез създаване на реални предпоставки за трайно и икономически успешно развитие на туризма ,ефективно и рационално използване на ресурсите за развитие на специализираните форми на туризъм и налагане на региона като дестинация за целогодишен устойчив туризъм с качествени и разнообразни туристически услуги с европейски стандарти.
Проучванията на природните и антропогенни ресурси на територията на общината предопределят добри възможности и перспективи за развитие на специализираните форми на туризъм като културен, спортен, селски и екотуризъм, пешеходен, велотуризъм,религиозен и екстремен туризъм.

Спецификата на съвременното туристическо търсене, като алтернатива на масовия туризъм са стимул за развитието на тези форми. Стремежът към нетрадиционни пътувания, търсенето на автентични преживявания, от които се научава повече за местната култура и история налагат необходимостта да се работи за развитие на съществуващите и създаване на нови услуги и атракции, които да се включат в туристическия продукт на района. Това ще обогати туристическото предлагане и ще създаде възможност за удължаване на престоя на туристите на територията на общината.


Анализът на състоянието на туризма в Община Враца показва:

Силни страни:

 • Стратегическо географско положение, пресечна точка на европейски коридори №4 и №7, само на 100 км. от столицата на България;

 • Добро общо екологично състояние на общината;

 • Богато съчетание от природни ресурси, културно-исторически и архитектурни паметници, благоприятстващи развитието на алтернативни форми на туризъм;

 • Съхранени бит, традиции, обичаи, богат и многообразен културен календар;

 • Близост до Природен парк “Врачански балкан”, включващ природния резерват „Врачански карст”, до пещерата „Леденика”, ”Понора”, природните забележителности - ждрело „Вратцата”, водопадите „Скакля” и „Боров камък” и природния феномен „Божият мост”;

 • Наличие на атрактивни природни дадености на територията на общината – над 500 пещери;

 • Спортната база в града дава възможности за провеждане на състезания по различни видове спорт и привличане на спортни туристи;

 • Градският стадион отговаря на изискванията за провеждане на състезания от Б и В футболни групи;

 • Възможност за развитието на пешеходен, опознавателен туризъм, спелеология, алпинизъм, воден туризъм, селски и еко- туризъм, екстремен туризъм;

 • Богато биоразнообразие във ПП”Врачански Балкан”;

 • Наличие на паралелки за подготовка на кадри по специалностите сервитьорство, готварство, сладкарство и кетъринг в Техникума по търговия и ресторантньорство

 • кадри по специалностите сервитьорство, готварство, сладкарство и кетъринг в Техникума по търговия и ресторантньорство;

 • Наличие на организации- Консултативен съвет по туризъм,Регионално сдружение на общините от област Враца „От Дунава до Балкана”, ангажирани с местната туристическа политика;

 • Развитието на туризма е сред декларираните приоритети на общинската администрация;

 • Утвърдена нормативна база;

 • Утвърдени национални стратегии за развитие на еко и културен туризъм;

 • Наличие на Европейски програми за финансиране;


Слаби страни:


 • Отдалеченост от международните летища, не добро състояние на междуселищните пътища и затруднена достъпност с обществен транспорт;

 • Недостатъчна или зле поддържана техническа и социална инфраструктура: пътища и паркинги, комуникации, канализация, проблеми с водоснабдяването в някои населени места, улично осветление, сметосъбиране в селата;

 • Недостатъчна туристическа инфраструктура, маркировка и указателни табели, недостатъчна достъпност до ярко изразени природни забележителности;

 • Централно водоснабдяване на Врачанския Балкан;

 • Липса на по-висока категория хотелиерска база,която да повиши стандарта на предлагания туристически продукт и привлече платежоспособна клиентела;

 • Проблеми със стандартизацията и качеството на обслужването в туристическите обекти;

 • Кадрови проблеми в обслужването и управлението на туризма – липса на подготвени мениджъри на туристическите обекти, слаба езикова подготовка, ограничен интерес към иновациите в туризма;

 • Липса на финансови средства за разработване и издаване на информационни материали;

 • Застаряващо население в селата с туристически потенциал;Заплахи


-  Възможно стихийно и разнопосочно развитие на туризма

-  Развитие на прекалено еднообразно предлагане

 -Възможно разочарование на посетителите от състоянието на инфраструктурата и /или недостатъчно доброто ниво на услугите

-  Очаквания у местното население общината да поема прекомерни и/или несвойствени ангажименти спрямо развитието на туризма

-Световната финансова криза и очакваната рецесия в глобален мащаб

-Спиране на парите по Европейските проекти

ІІ.Определяне на цели
Главна цел: Развитие на туристическия потенциал на община Враца и популяризиране на предлагания туристически продукт за устойчиво развитие на туризма в региона.

Конкретни цели:
1.Развитие на туристическия продукт.
2.Реклама на туристическия ресурс на общината.
3.Организация на информационното обслужване на туристите.
4.Подобряване и поддръжка на прилежащите територии на туристически обекти.
5.Съхраняване и експониране на културно-историческото наследство. 6.Изграждане и поддържане на добре функциониращи партньорства между общината, частния сектор и НПО.

Организационни мерки


 • Установяване на контакти с туроператори за включване на атрактивните туристически обекти на общината в техните маршрути;

 • Разширяване на контактите с институции и неправителствени организации, занимаващи се с развитието на туристическата индустрия;

 • Предлагане на туристическия продукт на общината в Интернет страницата й – информация за транспортен достъп, настаняване, заведения за хранене, организирани туристически маршрути, атракции, музеи и др.

 • Развитие на потенциала на ТИЦ- Ески джамия, издаване на подходящи рекламни материали и сувенирни изделия, разнообразяване на предлаганите услуги;

 • Информиране и подпомагане на частните предприемачи за възможностите за участие с проекти по програми на ЕС;

 • Координиране на политиката и сътрудничеството между местната власт, частния сектор и неправителствените организации в повишаване на квалификацията на управленския и обслужващия персонал – привличане на подготвени мениджъри, повишаване на езиковата подготовка, стимулиране интереса към иновациите в туризма;

 • Възстановяване и реконструкция на съществуващите хижи и настанителна база, ползваща любителите на планинския туризъм;

 • Участие в регионални, национални и международни туристически борси;

 • Създаване на условия за развитие на сувенирната индустрия в региона;

 • Създаване на туристическа марка на региона;

 • Създаване на туристическо информационно- резервационна система;

 • Информационна осигуреност относно Европейските директиви, програми и нормативни документи за изискванията към инфра и супер инфраструктурата на туризма;

 • Лобиране за туризма;

 • Обучение на местни предприемачи по еко и селски туризъм;

 • Професионално обучение за повишаване на квалификацията за заетия в сферата на туризма обслужващ персонал;

 • Продължаване на инициативата- кулинарна експедиция „Вкусна България” започната през 2008г., рекламираща селския и автентичен кулинарен туризъм в региона;

 • Формулиране и реализиране на младежка политика на Общината,създаване на Съвети по туризъм към училищата и организиране на туристически походи;

 • Създаване на нови традиции и организиране на специални прояви с цел привличане на повече туристи и удължаване на престоя им- джас- фест „Vola open 2008”;

Партньори по изпълнение на плана


Хотели


1.

Хотелски к-с

„Хемус”

Враца

2.

Хотелски к-с

„Чайка”

Враца

3.

Хотелски к-с

„Кипарис”

Враца

4.

Хотелски к-с

„Хъшове”

Враца

5.

Хотел

„Раде”

Враца

6.

Хотел

„Раде 2”

Враца

7.

Хотел

„Зора”

Враца

8.

Хотел

„Тева”

Враца

9.

Хотел

„Ясен”

Враца

10.

Семеен хотел

„Мира”

Враца

11.

Семеен хотел

Военен клуб

Враца

12.

Семеен хотел

„Класик”

Враца

13.

Хижа

„Леденика”

Враца

14.

Къща за гости

„Бояна”

с. Паволче

16.

Къща за гости

„Sugarhouse”

с. Паволче

17.

Къща за гости

„Тони”

с. Згориград

18.

Къща за гости

„Христина”

с. Згориград

19.

Къща за гости

„Марчела”

с. ЗгориградРесторанти


1.

Ресторант

"Хемус"

2.

Ресторант

"Чайка"

3.

Ресторант

"Кипарис"

4.

Клуб-ресторант

"Тракийска принцеса

5.

Ресторант-винарна

"Глобус"

6.

Ресторант

"Пинтата"

7.

Ресторант

"Хъшове"

8.

Ресторант

"Триумф"

9.

Ресторант

"Троя-С"

10.

Ресторант китайска

"Златен дракон"

11.

Ресторант

“ Каприз”

12.

Ресторант-механа

"Чевермето"

13.

Ресторант-механа

"Нашенци"

14.

Ресторант

"Лозница"

15.

Пицария

"Милеви"

16.

Пицария

"Наполи"

17.

Пицария

"Корона"

18.

Дневен бар клуб

"Антик"

19.

Сладкарница

"Кампино"

20.

Кафе-сладкарница

"Форум"


Неправителствени организации


 • Дом на науката и техниката

 • Търговско промишлена палата

 • ДПП ''Врачански Балкан''

 • Клуб ''Приятели на ПП Врачански Балкан''ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


 

Мярка/дейност

Отговор-

ник

Срокове

Партньори

Необходими

средства

Източник

на средства

2009г.

М1

Редовни заседания на Консултативен съвет за развитие на туризма(КСТ)

Община Враца

КСТ

До края на 2009г.

4 заседания

Община Враца

Местни бизнесмени и представители на бранша

 

 

М 2:

посещение на туристически

борси в София,

Варна, В.Търново

ОТСРГО

2009г.

ОТСРГО

6000 лв./наем щанд/и

(командиро-

въчни 2 човека)

Общински

бюджет,

средства от заинте-

ресовани страни

М 3:

Общински туристически информационен център

КСТ

1-во трисемечие на 2009г.

Община Враца

Разходи за РЗ и консумативи

(в зависимост от точния брой хора)

Общински

бюджет

М 4: два обучителни семинара по еко-и селски туризъм

КСТ

пролет и

есен 2009г.

ОбА-Враца,

КСТ

5000лв.(лектори,материали ;кафе-паузи при 15-20

участника в семинар)

 

Донорски

източници

такса

участие

М 5: обучение за сервитьори

 и

бармани

КСТ

до юни 2009 г.

Община Враца;

КСТ

5000 лв.(при 15-

20 участника)

Донорски

източници

такса

участие

М 6: процес на

категоризация,

събиране на туристическа такса,регистър на посещенията

ОТСРГО

2009 г.-регулярно

РПУ-Враца

 

 

М 7: участие в международни туристически борси- Крайова, Лугано

ОТСРГО

2009 г. по график на проявите

ДАТ

В зависимост от проявите

Общински бюджет,

Межд.

промоции

М 8: включване на Враца в поне един туристически сайт(след проучване и преценка)

ОТСРГО

2009 г.

ОбА-Враца

300-500 лв.(в

зависимост от сайта)

Общински

бюджет,

средства от заинтересованите страни

М 9: издаване на рекламни материали, дипляни и брошури и карта на гр. Враца

 

ОТСРГО

2009 г.

Община Враца

15 000 лева

Общински

бюджет,

(приходи от туризъм) 

М10. Поддържане на туристически маршрути

ПП”Вр.Бал-кан” и ТД”Веслец”

Юни 2009 година

Община Враца;

КСТ

1000 лв. и доброволен труд

Общ. бюджет /приходи от туризъм/

М 11: Реализиране на проекта”Шарена трапеза на гости на Вкусна България”

Община Враца

30 май 2009г..

Фирма “Ivital consult”

 

 

М 12: подобряване инфраструктурата до важните туристически обекти-ски-писта Пършевица, „Божият мост,м. Понора и Лагера

Община Враца

2009 г.

Партньори по ОП
Общински бюджет и средства по ОП

М 13: Създаване на Общински учебен център по туризъм

КСТ

2009 г.

Община-Враца

В зависимост от нуждите и желанията на бизнеса

Европейски средства, Общински бюджет

М 14:изграждане на

зони за отдих около важните туристически обекти

Община Враца

2009г.

Европейски средства по ОП
Европейски средства

М 15: oткриване и закриване на летния туристически сезон, и обявяване на общинските ежегодни награди за най-голям принос в развитието на туризма

Община Враца

ОТСРГО

Април 2009г. и 27 септември 2009г.

ПП”Вр.Балкан”

1500 лева/за рекламни материали и съпътст-ща програма

Общински

бюджет,

(приходи

от туризъм)

 

М 16: участие в Традиционният Врачански панаир с рекламна цел

Община Враца

ОТСРГО

2009г- месец септември

Общини от региона и фирми от Северозападна България
Общински бюджет

средства от заинтере-

сованите страни


Очаквани резултати:


Възраждане на сектор туризъм и повишаване на качеството на предлаганата туристическа услуга, развитие на екологичния, културен туризъм и всички форми на алтернативен туризъм. Насърчаване на инвестициите в областта на туризма –за хотели, спа- центрове, мини и голф игрища, спортни комплекси и атракциони.

Подобрено предлагане на туристически продукти в Община Враца и представяне на „know how” за модерно фирмено управление;

Частните туристически фирми, неправителствените организации и местното население да се включат активно в развитието на сектора;

Областната, съвместно с общинската администрация оказват ефективно съдействие за устойчивото развитие на туристическия бранш;

Подобрено пазарно предлагане на туристическите услуги в региона;

Подобрено предлагане на консултантска помощ, обучение и повишаване на квалификацията на работещите в сферата на туризма.


Програмата е одобрена от Консултативния съвет по туризъм към община Враца.


Свързани:

Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за устойчиво развитие на туризма
Настоящата Годишна Програма за Развитие на Туризма в Община Бяла е за 2012 година. Тя систематизира целите, мерките и проектите,...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
Програма за развитие на туризма iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
Програма за развитие на туризма iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програма за развитие на туризма iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом