І. Обосновка за обявяване на Природен парк "Беласица"
ИмеІ. Обосновка за обявяване на Природен парк "Беласица"
страница1/19
и съставител
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.66 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://belasitsa.net/dokumentacija_var6_26_05_06.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Документация

за създаване
на Природен парк “Беласица”Автор и съставител:

Латинка Топалова


Принос:

Стефан Аврамов

Петър Желев

Николай Коджабашев

Петър Янков

Светла Братанова-Дончева

София Костадинова


Фото:

Piotr Rzerzycha

Латинка Топалова


София, 2006 г.

СъдържаниеІ. Обосновка за обявяване на Природен парк “Беласица” 1

Увод 1

Характеристика на природните условия на планината Беласица 2

1. Геоложки строеж и петрографски състав 2

2. Почви 3

3. Климат 4

4. Хидроложки условия 5

5. Флора и растителност 6

6. Фауна и животинско население 9

7. Приоритетни за опазване местообитания 12

8. Ландшафти 13

Състояние на горите в Беласица – история, тенденции и препоръки при стопанисването 14

1. Досегашно стопанисване на горите 14

2. Таксационна характеристика на горите 15

3. Анализ на ползването на дървесина през последните години и насоки за стопанисване на горите 17

4. Характеристика на затворените басейни 19

5. Анализ на състоянието на кестеновите гори, добив на кестенова дървесина и плодове и насоки за стопанисване на кестеновите гори 20

Защитени природни територии на територията на община Петрич 25

1. Категория “Резерват” 25

2. Категория “Природна забележителност” 26

3. Категория “Защитена местност” 26

История и културно-историческо наследство на община Петрич 27

Туризъм и алтернативен туризъм 31

(екотуризъм, селски туризъм, културен туризъм и др.) 31

Населени места и население 32

1. Гъстота на населението 33

2. Възпроизводство на населението 34

3. Полова структура 34

4. Безработица 34

5. Етнически състав 35

6. Образователна структура 35

Резюме 36

­ 39

ІІ. Площно разпределение на горите, земите и водните площи 40

ІІІ. Картен материал 48

ІV. Проект на заповед за обявяване на Природен парк “Беласица” 49

ЛИТЕРАТУРА 51

ПРИЛОЖЕНИЯ 53

Приложение №1 54

Приложение №2 62

Приложение №3 65

Приложение №4 70

І. Обосновка за обявяване на Природен парк “Беласица”
Увод


През 2003 г. Българска Фондация “Биоразнообразие” (БФБ) в сътрудничество с Българо-швейцарската програма за горите (БШПГ) финансираха проект “Опазване на биоразнообразието и устойчиво стопанисване на природните ресурси на планината Беласица”. В реализацията на проекта бяха привлечени редица експерти в областта на опазване на биоразнообразието и устойчивото стопанисване на горите, работещи в държавния и неправителствения сектор. В резултат на проведените проучвания по проекта се установи, че природното богатство на Беласица отговаря на критериите за създаване на природен парк.

Беласица е разположена между Рупелския пролом на изток до Костуринската седловина на запад, като дължината й е около 60 km (Николов и Йорданова, 1997). На територията на България са разположени около 30% от нейната площ. Планината Беласица е уникален за нашата страна хорст-антиклинорий. Беласица е климатична и флористична граница между Средиземноморския и Преходно-континенталния региони. При нея категорично се проявяват белезите на средиземноморското климатично влияние – ноемврийски максимум и августовски минимум на валежите, което я отличава от всички планини в страната (с изключение на Славянка, Източни Родопи и Странджа). Въпреки че все още планината не е проучена в детайли, Беласица се посочва като пример за район, съдържащ най-представителни примери за биоразнообразието в България (Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, 1993). Причина за това са разнообразните условия, породени от съчетанието на южна географска ширина и сравнително голяма надморска височина.

Високопланинската безлесна зона на Беласица е посочена като пример за район, съдържащ уникални и представителни съобщества и екосистеми (Национална стратегия за опазване на биологичната разнообразие, 1994). Беласица е обявена за CORINE място и ще бъде част от Европейската екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-вероятно Беласица ще бъде включена и като част от Зеления пояс – инициатива на Министерството на земеделието и горите за създаване на мрежа от защитени територии на Балканите.

Поради ограничения достъп до територията и орографските особености на терена са се запазили уникални гори, флора и растителност, фауна и фаунистични комплекси, незасегнати пряко от човешката дейност. Трябва да се отбележи и факта, че горите на територията на Беласица са уникален пример за протичане на естествени сукцесионни процеси, като вековните букови и кестенови гори в пълна сила илюстрират климаксно състояние. Особен интерес представляват вековните кестенови гори, които са рядък за България хабитат (Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, 1993) и приоритетно за опазване местообитание според Директивата за хабитатите на ЕС (92/43/ЕЕС). Типът природно местообитание Гори от Castanea sativa Mill. (с код 9260) е включен в Приложение №1 на Директивата за хабитатите на ЕС (92/43/ЕЕС), където са включени местообитания с обществен интерес, чието опазване изисква създаване на специални зони за защита. Кестеновите гори в Беласица се различават от тези в северната част на Балканския полуостров по присъствието на редица медитерански елементи като маклен (Acer monspesulanum L.), източен чинар (Platanus orientalis L.), дървовиден плюскач (Colutea arborescens L.), храстовдна зайчина (Coronilla emerus L.), гръцки гърбач (Periploca greaca L.), храстовиден жасмин (Jasminium fruticans L.), което ги прави уникални за Европа.

Беласица е отделен флористичен район. Флората на Беласица е съставена от около 1200 растителни вида, което е приблизително 1/3 от флората на България. Общо на територията на Беласица са установени 102 вида с високо консервационно значение, от които 24 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие, 25 са балкански ендемити, 2 – български, а 29 са защитени по силата на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна.

Фаунистичната уникалност на Беласица се дължи на две основни причини: географско разположение и надморската височина. Общо за района на планината са установени около 1500 вида безгръбначни и около 180 вида гръбначни. Установените редки видове при безгръбначните са около 120, българските ендемити – 26 вида, балканските – 21 вида, а реликтните видове – 6. На територията на планината са установени 36 ендемични, 44 редки и 3 реликтни вида насекоми. От гръбначните животни се срещат 8 вида земноводни, 15 вида влечуги, 120 вида птици и над 50 вида бозайници.

Допълнителен аргумент за обявяване на Беласица за Природен парк е фактът, че е единствената планина в страната, която може да бъде обявена за трилатерална трансгранична защитена територия. От гръцка страна планината е обявена за място от Натура 2000 като Специална защитена зона, по силата на Директивата за птиците на ЕС (79/409/ЕС), тъй като бе определена като “Орнитологично важно място”, което е добра предпоставка за създаване на трансграничен парк.

Създаването на Природен парк ще съдейства не само за ефективно опазване на природата, но и ще допринесе за цялостното регионално развитие. Ще бъдат създадени предпоставки за реализирането на възможностите за бъдещо устойчиво икономическо развитие на района: развитие на традиционните земеделски и животновъдни дейности, на селски и екотуризъм, създаване на екоетикет за местните кестени и кестеновите продукти др.

Положителното отношение и подкрепата на местното население и местните институции, както и неправителствените природозащитни организации, работещи в региона от една страна и от друга страна заинтересоваността на гръцката и македонската общественост, са важни предпоставки за цялостното опазване на природното богатство и културно-историческото наследство на планината Беласица.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconДизайн, предпечатна подготовка и печат на книга за гъбите в пп "Беласица" и албум със снимки за нуждите на Дирекция на Природен парк „Беласица"
Коларово, Община Петрич, ул. ”Беласица” №14, тел: 07423 20-03, факс: 07423 20-33
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconДирекция на природен парк "беласица"
Коларово, Община Петрич, ул. ”Беласица” №14, тел: 07423 20-03, факс: 07423 20-33
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconBg-с. Коларово: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дирекция на Природен парк "Беласица", с. Коларово, община Петрич, ул. "Беласица" №14, За: София Костадинова-Илкова, Република България...
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Решения за по-добър живот
Проект № dir – 593211 – 1 – 6: „разработване на план за управление на природен парк „беласица”
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Решения за по-добър живот
Проект № dir – 593211 – 1 – 6: „разработване на план за управление на природен парк „беласица”
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Решения за по-добър живот
Проект № dir – 593211 – 1 – 6: „разработване на план за управление на природен парк „беласица”
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconИкономическа обосновка за рентабилността на компресорни метан-станции с марка brc предназначени за зареждане на автомобили с компресиран природен газ – метан
Дане на автомобили със сгъстен природен газ (метан) за България. Имам удоволствието да ви предложа икономическа обосновка на пълен...
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconИкономическа обосновка за рентабилността на компресорни метан-станции с марка brc предназначени за зареждане на автомобили с компресиран природен газ – метан
Дане на автомобили със сгъстен природен газ (метан) за България. Имам удоволствието да ви предложа икономическа обосновка на пълен...
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconПроект " Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа", финансиран по Оперативна програма "
Дирекция Природен парк Странджа, в изпълнение на проект “ Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа”, финансиран...
І. Обосновка за обявяване на Природен парк \"Беласица\" iconПетиция за запазването на природен парк странджа
Природен парк Странджа е обявен през 1995 г., за да пази уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом