Програма за управление на дейностите по отпадъците
ИмеПрограма за управление на дейностите по отпадъците
страница1/21
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.4 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://berkovitsa.bg/ObS/programi/otpadaci2009.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА


за управление на дейностите по отпадъците


на територията на община Берковица

Актуализирана програма за управление дейностите по отпадъци е приета от Общински съвет-Берковица, с решение №..........., Протокол №........./............. 2009 г.


Период на действие на програмата:

2009-2012 г.


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ


ОБЩИНА БЕРКОВИЦА


Актуализацията на съществуващата програма обхваща разделите:


Основни мерки и задачи за периода на действие на програмата

  • Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

  • Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

  • Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците

  • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци

  • Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

  • Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта

  • Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

  • Укрепване на административния капацитет на общинската администрация

  • Участие на обществеността

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Финансов план


СЪДЪРЖАНИЕ

1 Въведение 5

1.1 Обхват на програмата 5

1.2 Принципи 5

1.3 Нормативна уредба 5

2 Общи характеристики на общината 6

2.1 Географска характеристика на територията на общината 6

2.2 Административно-териториална характеристика 6

Социално-демографска характеристика 6

2.3 Икономическо развитие на общината. Стопански дейности 7

2.3.1 Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми 7

2.3.2 Стопански сектор 7

Строителство 8

Туризъм 8

Селско стопанство 8

3 Съществуващо състояние и практики на управлението на отпадъците 8

3.1 Данни за отпадъците 8

3.1.1 Битови отпадъци 8

3.1.2 Строителни отпадъци 9

3.1.3 Производствени и опасни отпадъци 9

3.2 Съществуващи практики за събиране и третиране на битовите отпадъци 9

3.2.1 Населени места, население 9

3.2.2 Обхват на системата на събиране и транспортиране на битови отпадъци 9

3.2.3 Фирми, изпълняващи дейността по събиране и транспортиране на битовите отпадъци 10

3.2.4 Използвана техника. Честота на извозване. 10

3.2.5 Използвани съдове за събиране на битови отпадъци. 10

3.3 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци и отпадъци за които има забрани и ограничения за депониране 10

3.4 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 11

3.4.1 Депа, които не отговарят на нормативните изисквания 11

3.4.2 Регионално депо за битови отпадъци 11

3.5 Предотвратяване на риска от стари замърсявания 11

3.6 Строителни отпадъци 12

3.7 Производствени отпадъци 12

3.8 Администриране на дейностите по управление на отпадъците 12

4 Основни мерки и задачи за периода на действие на програмата 12

4.1 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 12

4.1.1 Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци 13

4.1.2 Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите 14

4.1.3 Контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за масово разпространени отпадъци 14

4.1.4 Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни домакински отпадъци 15

4.2 Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 15

4.2.1 Отпадъци, за които има забрани и ограничения за депониране 20

4.3 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците 27

4.4 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 32

4.4.1 Битови отпадъци и производствени отпадъци, които се обезвреждат съвместно с битовите 32

4.4.2 Строителни отпадъци 34

4.5 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 35

4.6 .Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта 36

4.7 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 36

4.8 Укрепване на административния капацитет на общинската администрация 37

4.9 Участие на обществеността 37

5 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 40

6. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 42


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Програма за управление на дейностите по отпадъците iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2010 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2011 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconНационална програма за управление на дейностите по отпадъците
I: достижения при изпълнение на съществуващата национална програма за управление на дейностите по отпадъците (1999 2002Г.) 8
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на отпадъците
Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на...
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците
Актуализирана програма за управление дейностите по отпадъци е приета от Общински съвет – Берковица, с решение №194, Протокол №7/20....
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconОбщинска програма за управление на дейностите по отпадъците
Основни принципи и цели в стратегията за управление на отпадъците на ес очаквани промени в законодателната рамка и политиката на...
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconКъм Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003 2007
Изпълнение на мерките, предвидени в плана за действие за 2005 г към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците...
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconЗа организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в община смядово
Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при осъществяването...
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община разлог програмата е приета от обс- гр. Разлог, с Решение №4/29. 01. 2009г
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община разлог
Програма за управление на дейностите по отпадъците iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция
Община Етрополе има разработена Програма за управление на отпадъците за период 2009 г. 2013 г одобрена с Решение №4/29. 01. 2009...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом