Програма "икономика и управление"
ИмеПрограма "икономика и управление"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер40.8 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.pc-freak.net/international_university_college_files/Reklamni vlozhki/PG Popraveni Vlo
ПРОГРАМА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ”


Програма “Икономика и управление” включва три специалности: “Маркетинг и мениджмънт”, “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” и “Агробизнес”. Специалностите са от професионални направления “Икономика” и “Туризъм”, акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация на Република България през 2004 г.


Език на обучение: български.


Студентите от специалност “Маркетинг и Мениджмънт”, които имат добри познания по английски език (ниво средно – Intermediate level) могат след втората година от обучението си да се прехвърлят в програма с обучение на английски език, даваща възможност за чуждестранна бакалавърска диплома, за висше образование, степен бакалавър”.


Предимства на Програмата


Обучението има за цел да даде знания и практически умения, които са необходими за бъдещата професионална реализация на студентите в съответната област. Програмата се основава на сътрудничество и взаимодействие с различни институции, университети и бизнесорганизации за подготовка на висококвалифицирани специалисти, конкурентноспособни на пазара на работната сила. Обучението по трите специалности е съобразено с изискванията на съвременния бизнес. Учебните занятия се водят в малки групи, за да се създаде стимулираща и динамична комуникация между студенти и преподаватели. През тригодишния период на обучение се прилага интензивно чуждоезиково обучение. Студентите придобиват знания, развиват умения за прилагане на бизнес стратегии, оформят и развиват мислeнe и способности за вземане на стратегически и оперативни мениджърски решения с цел успешна практическа реализация.


Каква диплома получават завършилите?


Обучението по тези специалности продължава 3 години и завършва със защита на дипломен проект. Студентите получават диплома за образователно-квалификационна степен “специалист” и имат възможност да продължат образованието си в други университети за придобиване на степен бакалавър”: Стопанска академия “Д. Ценов” – Свищов, Русенски университет “А. Кънчев”, Бургаски университет, Аграрен университет – Пловдив и други, с които Колежът има сключени договори за академично сътрудничество и взаимно признаване на кредити по ECTS (европейска система за трансфер на кредити).

Студентите, които след втората година от обучението си се прехвърлят в програма с обучение на английски език имат възможност да получат чуждестранна диплома за степен “бакалавър”.


Как протича образователният процес?


Специалностите от тази програма дават възможност за получаване на образование в съответствие със съвременното динамично развитие на различните отрасли на икономиката.

Прилага се индивидуален подход, с цел формиране на умения за аналитично интерпретиране на учебния материал. Учебната програма включва форми за практическо обучение, като решаване на казуси от практиката (Problem Based Learning), курсови проекти, провеждане на специализирани семинари, задължителна лятна практика след първи и втори курс.


Специалност

Базови икономически дисциплини

Специални дисциплиниМаркетинг и МениджмънтМакроикономика

Микроикономика

Счетоводство

Право

Финанси

Статистика

Информатика

Основи на управлението

Бизнеспланиране

Маркетинг на услугите

Потребителско поведение

Международен маркетинг

Маркетингов мениджмънт

Методи и механизми на управлениеМаркетинг и Управление на Хотелиерството и Туризма

Туристически ресурси

Реклама в туризма, Анимация в туризма

Туроператорска, транспортна и агентска дейност

Екскурзоводско и маршрутна практика


Агробизнес

Механизация

Растениевъдство Градинарство

Аграрен мениджмънт

Аграрни пазариКаква е професионалната реализация на завършилите студенти?


Завършилите специалността Маркетинг и мениджмънт могат да се реализират като специалисти по маркетинг, мениджмънт, планиране и международен бизнес, и да упражняват професии като консултанти, бранд мениджъри, мениджъри по продажби, експерти и специалисти по логистика, реклама и връзки с обществеността и др.


Възможностите за реализация след дипломиране по специалността Маркетинг и управление на туристическото обслужване са в областта на туристическото обслужване, в туроператорски фирми и пътнически агенции, екскурзоводски услуги, в сферата на маркетинга и рекламата.


Специалността Агробизнес подготвя специалисти в областта на организационните, управленски и производствени технологии в аграрната сфера. Завършилите могат да се реализират като среден управленски персонал, представители, предприемачи и консултанти в областта на аграрния бизнес.За информация: тел. 058/ 65 56 12, 058/ 65 56 20, www.internationaledu.org

Свързани:

Програма \"икономика и управление\" iconПрограма "икономика и управление"
Маркетинг и мениджмънт”, “Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма” и “Агробизнес”. Специалностите са от професионални...
Програма \"икономика и управление\" iconПрограма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г
Икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/” за учебната 2010/2011 Г
Програма \"икономика и управление\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Програма \"икономика и управление\" iconПрограма за конкурс за редовна докторантура по специалност „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2011/2012 Г
Икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/” за учебната 2011/2012 Г
Програма \"икономика и управление\" iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Програма \"икономика и управление\" iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програма \"икономика и управление\" iconКатедра "Икономика на недвижимата собственост"
Икономика и управление" тематично направление (Усъвършенстване на кооперативния мениджмънт); 05. 02. 18 "Икономика и управление"...
Програма \"икономика и управление\" iconРецензия
Управление на културата – икономика и управление на на книготърговията, фирмено управление, обявен от Специализираното висше училище...
Програма \"икономика и управление\" iconРецензи я
Икономика и управление на отраслите” / балнео, спа и уелнес туризъм/, обявен от Стопански факултет на Софийски университет” Св. Климент...
Програма \"икономика и управление\" iconИзпитна програма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом