На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год
ИмеНа Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.61 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.smyadovo.bg/raw/uploads/smjadovo_files/naredbi_uslugi/obshtprograma.rtf
  1   2   3   4   5   6

гр.Смядово тел.05351/20 33

пл.”Княз Борис І” №2 факс 05351/20 40

E-mail: smiadovo@abv.bg obshtina_smiadovo@abv.bg


Актуализация

на Общинската програма

за управление на отпадъците

за периода от 2004 до 2007 год.


Приета от Общински съвет – Смядово с Решение № 109

по Протокол №12/16.11.2004г.


СМЯДОВО 2004 г.СЪДЪРЖАНИЕ:


Въведение

Обща информация за Община Смядово

 1. Обща характеристика на Община Смядово

   1. Географско разположение

   2. Топографска характеристика

   3. Поземлени и горски ресурси

   4. Водни ресурси

   5. Подземни природни богатства

   6. Защитени територии и чувствителни екосистеми

1.2. Административно-териториална и социално-икономическа характеристика.

1.2.1. Население и населени места

1.2.2. Население по кметства

1.2.3. Териториална близост по групи населени места

1.2.4. Икономическо състояние

1.2.5. Промишленост и строителство

1.2.6. Селско стопанство

1.2.7. Туризъм

1.2.8. Структура на местните органи на самоуправление, имащи отношение към управлението на отпадъците

  1. Екологична характеристика

2. Обхват, цели и принципи на програмата

2.1. Обхват на програмата

2.2. Цели на програмата

2.3. Принципи на програмата

3. Съществуващо положение

3.1. Генерирани отпадъци

3.1.1. Общо за Община Смядово за периода 2001-2003год.

3.1.2. Битови и строителни отпадъци – по видове

3.1.3. Опасни отпадъци

3.2. Събиране и извозване

3.3. Методи и начини зяа преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане

3.4. Разделно събиране на отпадъците

3.5. Депониране

3.6. Управление на отпадъците

3.6.1. Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в Общинска администрация

3.6.2. Местна нормативна уредба, имаща отношение към управлението на отпадъците

3.6.3. Предприети действия за съвместно рещаване на проблемите по отпадъците с други общини

3.6.4. Контролни звена в рамките на Общината

3.6.5. Работа с обществеността

3.6.6. Отчетност

3.7. Финансово-икономически анализ на дейностите по третирането на отпадъци

3.7.1. Приходи и разходи за дейността по управлението на отпадъците през последните три години в Община Смядово

3.7.2. Такса за битови отпадъци

4. Оценка на съществуващото положение

5. Формулиране на проблемите

6. Приотизиране на проблемите

7. Подходи за постигане на целите и определяне на тактика за решаване на проблемите

8. План за действие

Приложение


ВЪВЕДЕНИЕ


Актуализацията на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Програмата отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и околната среда. Тя цели екологосъобразно управление на отпадъците в общината.

Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управлението на отпадъците в общината. Тя създава необходимите предпоставки генераторите на отпадъци – промишленост, търговия и потребители, общественост – да намалят количеството на образуваните отпадъци.

Ключов елемент на програмата е йерархията за третиране на отпадъците:

 • Намаляване количеството на образуваните отпадъци;

 • Повторна употреба и рециклиране;

 • Подобряване на организацията по събиране и транспортиране;

 • Екологосъобразно обезвреждане;

 • Почистване на старите замърсявания;

 • Участие на обществеността.

"Програма за управление на отпадъците" на Община Смядово за периода 1998 - 2003 г. е приета на заседание на Общински съвет Смядово и е утвърдена от РИОСВ - Шумен. Тя обхваща един срок от 5 години и в нея на базата на изясняване и оценка на съществуващото в общината състояние на дейностите свързани с отпадъците, са изведени и приоритизирани съответните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се постигне екологосъобразното им управление.

Настоящата Актуализация на "Програмата за управление на отпадъците" на Община Смядово произтича от задълженията на Община Смядово съгласно чл. 31 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) относно:

• Отчитане годишната дейност по управление на отпадъците;

• Отчитане изпълнението на Общинската "Програма по управление на отпадъците", изготвена съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1,т.1от ЗУО;

• Привеждане на "Програма за управление на отпадъците" на Община Смядово в съответствие с публикувания нов Закон за управление на отпадъците(ЗУО) и новите Наредби по управление на отработените масла и нефтопродукти (ПМС №131/13.07.2000 г.), батерии и акумулатори (ПМС №134/17.07.2000 г.), луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (ПМС №260/05.12.2000 г.).

При разработването на Актуализацията на "Програмата за управление на отпадъците" на Община Смядово е запазена структурата на Програмата съгласно Указания за разработване на програми за управление на отпадъците и основните цели на екологичната политика за управление на отпадъците, а именно:

- Опазване и подобряване на качеството на околната среда и превръщането й в чиста и здравословна среда.

- Разумно и рационално използване на природните ресурси.

За постигане на тези основни цели е необходимо интегрирано управление на отпадъците, пълна отговорност на физическите и юридически лица, генериращи отпадъци и ангажиране на обществеността в максимална степен с оглед ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА СМЯДОВО


ОБЛАСТ ШУМЕН

АДРЕС СМЯДОВО 9820

пл. “КНЯЗ БОРИС І” № 2

тел. (05351) 20 33, факс (05351) 20 40

КМЕТ МАРГАРИТА КИРАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС АСЯ ДОНКОВА 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СМЯДОВО1.1.1. ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Община Смядово е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина. На север тя граничи с община Шумен, на североизток с община Провадия /Варненска област/, на юг с общините Руен и Сунгурларе /област Бургас/, на запад с община Върбица и на северозапад с община В.Преслав.

1.1.2. ТОПОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Геостратегическото положение на община Смядово е благоприятно. През общинския център Смядово преминава ж.п.линия която свързва северна и южна България.На разстояние 25 км. от гр.Смядово преминава жп. магистрала София-Варна, на 2км. преминава второкласен път Шумен-Карнобат.

Територията на Община Смядово се характеризира с изключително разнообразен релеф, който е равнинно- хълмист и платовиден.

Климатът е умереноконтинентален. Под въздействието на планинските масиви, острият характер на климата е смекчен. За това голяма роля играе и близостта до Черно море, чието влияние се усеща чрез долината на р.Камчия. Преобладаващите почви са сиви горски почви, алувиално - ливадни, подходящи за отглеждане на пшеница, царевица, фуражни култури, овощни видове. Има изключителни възможности за отглеждане на животни.


1.1.3. ПОЗЕМЛЕНИ И ГОРСКИ РЕСУРСИ


Общо територията на Община Смядово възлиза на 364,600 кв.км. Обработваемата земя е 180 170 дка, горският фонд е 175 210 дка. Наличието на голям земеделски и горски фонд предлага отлични възможности за развитие на селското стопанство – животновъдство, трайни насаждения и житни култури, както и за развитие на дърводобивната и дървообработващата промишленост на база- наличие на голям горски фонд. На основата на селското стопанство може да се развива и хранително – вкусова промишленост.

1.1.4. ВОДНИ РЕСУРСИ

По отношение на хидроложката характеристика община Смядово е район, богат на повърхностни води. С най-голямо стопанско и климатично значение е р.Голяма Камчия, чийто водостроен басейн е 5358 кв.м. Други със значително значение са реките: р.Брестова, която събира водите си от Ришка планина. Основен неин приток е река Смядовска. Притоци на р. Камчия са р.Брестова и Кремен дере.

На територията на общината са разположени: микроязовир “Качица” с вместимост 1836 хил.м3, микроязовир с.Александрово с вместимост 1000 хил.м3, микроязовир с.Янково с вместимост 995 хил.м3, микроязовир с.Кълново с вместимост 850 хил.м3. Последните два язовира са изградени за задоволяване на селскостопански нужди.


1.1.5. ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

Рудни и нерудни изкопаеми няма. В района южно от Риш се намират тънки прослойки от гагатни въглища, които не са годни за експлоатация. Може да се добива само пясък и чакъл за строителство, които са от терасата на р.Голяма Камчия между селата Ивански и Янково.


1.1.6. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЧУВСТВИТЕЛНИ ЕКОСИСТЕМИ

На територията на Община Смядово няма защитени територии. На определени места има чувствителни екосистеми, но обстойно изследване на биоразнообразието на Общината не е правено.


1.2. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

   1. НАСЕЛЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА


Съгласно настоящото административно-териториално деление на страната гр.Смядово е общински център.В рамките на община Смядово са включени десет населени места – град Смядово и селата Веселиново, Риш, Александрово, Кълново, Янково, Ново Янково, Черни връх, Бял бряг и Жълъд. Населението на Община Смядово е 8 226 души /към 03.08.2004 год./ Само в гр.Смядово живеят 4 508 души, а по селата 3 718.

Естественият и механичният прираст на населението оказват съществено влияние на формирането на възрастовата му структура. Според представените данни тя е следната:

 • население в под трудоспособна възраст – 18 %

 • население в трудоспособна възраст – 49 %

 • население в над трудоспособна възраст – 33 %

Населението по брой, пол и възраст, диференцирано по кметства е както, следва:

Таблица №1

Нас.място

всичко

мъже

жени

Под 7г.

7-14г.

14-18г.

18-57г. жени

18-62г. мъже

Над 57г. Жени

Над 62г. мъже

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

гр.Смядово

4549

2280

2269

287

344

248

1198

1426

678

368

с.Александрово

96

56

40

1

3

1

13

27

25

26

с.Бял бряг

342

172

170

16

19

10

53

82

104

58

с.Веселиново

892

449

443

50

69

44

162

228

203

136

с.Жълъд

99

43

56

1

0

3

11

20

43

21

с.Кълново

185

85

100

1

6

3

18

34

77

46

с.Ново Янково

156

68

88

6

11

6

35

36

39

22

с.Риш

975

491

484

42

79

57

207

299

182

109

с.Черни връх

155

33

122

0

0

1

67

19

34

14

с.Янково

803

397

406

43

28

36

172

225

183

116

ОБЩО


8252

4074

4178

447

559

409

1936

2396

1588

917
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconОтче т
Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2010 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconУправление на отпадъците
За периода 01. 01. 2007 г. – 31. 12. 2007 г са извършени 526 бр проверки и са съставени 56 бр актове за административни нарушения...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2011 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconПрограма за управление на отпадъците за периода 2008 -2010 Г
Подобряване но организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconКъм Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003 2007
Изпълнение на мерките, предвидени в плана за действие за 2005 г към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconИ вещи общинска собственост
Закона за общинската собственост, чл. 9, ал. 2 от нрпуродни на Об С, в изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинската...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconПрограма за управление на отпадъците
Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
На Общинската програма за управление на отпадъците за периода от 2004 до 2007 год iconСметна палата д оклад
Одитът на финансовото управление на извънбюджетната сметка на Държавен фонд “Земеделие” (дфз) за периода от 01. 01. 2004 г до 30....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом