Програма за опазване на околната среда
ИмеПрограма за опазване на околната среда
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер389.61 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.civil-portal.org/files/dokumenti_files/prog_42f3ddcc18918ce88fd1bcb2212.doc
  1   2   3


ОБЩИНА БЯЛА


ПРОГРАМА

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


СРОК НА ПРОГРАМАТА: 2007 – 2010г.


ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ:...........................


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Въведение 3

І.Анализ на съществуващото състояние 5

1.Природо – географски условия и фактори 5

2.Териториално - административни и икономически условия и

фактори 7

3. Околна среда

3.1. Атмосферен въздух - състояние на атмосферния въздух и

източници на замърсяване 10

3.2. Води 10

3.2.1.Водни ресурси 10

3.2.2. Водоснабдяване 11

3.2.3. Канализация и пречистване на отпадъчните води 12

3.2.4. Източници на замърсяване 13

3.3. Почви – почвена характеристика, замърсени и разрушени

почви 14

3.4. Акустика на средата и шумово замърсяване 15

3.5. Радиационна обстановка и неблагоприятни лъчения 15

3.6. Биоразнообразие, защитени територии, зелени площи в

населените места 15

3.7. Отпадъци 18

3.7.1. Видове отпадъци 18

3.7.2. Дейности по събиране и третиране на отпадъците 19

4. Управление 22

5. Демографски фактори 23

6. Финансови и социално – икономически фактори 24

ІІ. SWOT анализ 28

ІII. Цели и приоритети 29

IV. План за действие 32

V. Организация за изпълнение на програмата 34

Авторски колектив 35


Въведение

Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002г.) и има за цел:

 • да характеризира и анализира съществуващото състояние на основните фактори и компоненти на околната среда и тенденциите за развитие на общината съобразно съществуващото състояние;

 • да анализира възможностите за устойчиво използване на природните ресурси при развитието на общината и заплахите за околната среда;

 • да определи виждането на общината за управление на околната среда спрямо желанията на населението;

 • да формулира специфичните приоритети в развитието на общината и конкретните мерки, които ще се предприемат в съответствие с действащото екологично законодателство;

 • да разработи план за действие и да посочи организационните подходи за постигане на целите на програмата.

Съгласно ЗООС, опазването на околната среда е свързано с прилагането на следните принципи:

 1. Устойчиво развитие;

 2. Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

 3. Предимство на предотвратяването на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите;

 4. Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;

 5. Информиране на гражданите за състоянието на околната среда;

 6. Замърсителят плаща за причинените вреди;

 7. Съхранение и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;

 8. Възстановяване и подобряване качеството на околната среда в замърсените и увредени райони;

 9. Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионални политики за развитие на икономическите и обществени отношения;

 10. Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.


Програмата за опазване на околната среда на община Бяла е съобразена с националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на околната среда, които са залегнали в следните програми – Общински план за развитие (2005-2013г.), Управленческа програма на Правителството на РБ част: Опазване на околната среда и водите, Национална стратегия за развитие и план за действие за развитие на екотуризма в България, Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.


I. Анализ на съществуващото състояние


1. Природо-географски условия и фактори

Община Бяла влиза в състава на област Варна, на север и северозапад граничи с община Долни Чифлик, а на юг и югозапад с община Несебър /Бургаска област/. Територията на общината е 162 км2 или 4 % от територията на област Варна.

Средната надморска височина за общината е 150м. Според особеностите на съвременния си релеф община Бяла се поделя на: ниско-планинска и хълмиста част, включваща западната и северната част на общината, в която попадат източните склонове на Камчийска планина; равннина част, включваща средната и южната част на общината; долинна - обхващаща южната и югозападната част на общината по долното поречие на р. Двойница и ясно открояваща се брегова зона, която като цяло се характеризира със стръмни скални откоси и тесни плажни ивици.

Община Бяла е бедна на полезни изкопаеми. Има установено едно манганово находище в землището на с. Горица (в района на Карадере) в близост до морския бряг, което е експлоатирано в миналото за кратък период от време, поради ниското съдържание на манган в рудните породи и много ограничените запаси на находището. Последиците от осъществяваната експлоатация са свързани с нарушаване на ландшафта в близост до морския бряг, депониране на земните маси на неподходящи терени и активизиране на свлачищни процеси. Те се появяват в доловете под с. Горица и покрай долината на р. Карадере, като достигат до морския бряг.

На отделни места в общината са разкрити находища на строителни материали – пясъчници, глини и др. Те не са обект на стопанска експлоатация, но в перспектива могат да представляват интерес като локален суровинен източник, особено при очаквания за развитие на строителните дейности на територията на общината.

По отношение на климатичнните условия, община Бяла попада в обхвата на Черноморската климатична област и по-конкретно в нейната Източностаропланинска подобласт. Характерните особености на климата, валидни за Черноморската климатична област, са умерено континентален и преходноконтинентален с подчертано черноморско влияние. Влиянието на Черно море се изразява главно в намаление на температурната амплитуда. Средната температура на въздуха през януари е 0–3 °С, а през юли 22–23 °С. Силните зимни застудявания в тази област се проявяват по-слабо, а есенната температура е по-висока от пролетната. Снежната покривка се задържа за кратко време и не надхвърля 6-8 см. Количеството на валежите е сравнително изравнено по сезони, като са запазени характерните за страната минимуми и максимуми.

Природо-географските условия и фактори в общината (мекия климат, разнообразието на релефа и наличието на плажна ивица) дават възможност за развитието на туризъм и селско стопанство. Бъдеще има и добива на строителни материали при условие, че той се извършва в съответствие със Закона за подземните богатства.


2. Териториално-административни и икономически условия и фактори

Балансът на територията по предназначение в община Бяла е представен на фиг. 1

Фигура 1: Баланс на територията (в %) към 12.2000г. (по данни на Картография ЕООД).


Най-голям процент от територията на общината към 2000г. е заета от земеделски земи (36,6%) и гори (55%), докато урбанизираната територия заедно с територията заета от транспортната и др. инфраструктура е около 4 %. Осъществяваните и очакваните промени в застроителните планове през последните години променят това съотношение.

Възстановяването на собствеността върху земята и добрите транспортни връзки с областните центрове Варна и Бургас засилват инвестиционния интерес към общината. Това води до застрояване от най-различен характер най-вече в “морската“ зона на общината. В отговор, в общината през 2003 и 2004 г. са приети нови ПУП за териториите: Зона за отдих “Луна” с площ 300 дка; зона за вилен и курортен отдих “Чайка” с площ 1070 дка; местност “Глико” с площ 288 дка и зона за отдих “Бяла - север” с площ 1562 дка.

Площта на урбанизираните територии в общината се е увеличила през последните години до 12600 дка - с над една трета, като съотношението между урбанизираната и общата територия достига средната стойност за област Варна. Разширяване на урбанизирани територии става за сметка на селскостопанските земи, т.е. на лице е преструктуриране на територията на общината, особено в “морската“ зона.

В община Бяла са развити автомобилния и водния транспорт. През територията на общината минават три основни транспортни артерии:

 • първокласен път І-9 Варна-Бургас;

 • третокласен път ІІІ-906 отклонението за Дюлино – Бургас;

 • местен път IV-90609 Дюлино - Попович.

Качеството на пътната мрежа в общината не е задоволително. В лошо състояние са над 50% от пътищата. Това създава предпоставки за прахово замърсяване на въздуха.

Съществуват два сериозни проблема, по отношение експлоатирането на изградените пристанищни съоръжения -1) насипването на пясък в пристанищната акватория и намаляване на неговия капацитет; 2) абразия на брега срещу кейовата стена, което пряко застрашава и първокласен път І-9.

Има идеен проект за ремонт на пристанището и разширяването на неговия капацитет с цел създаване на условия за развитие на пътническо и търговско корабоплаване, туризъм и създаване на нови 100 работни места.

В община Бяла живеят 3452 души, от които 60% са в гр. Бяла (табл.1).


  1   2   3

Свързани:

Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда на Община Стара Загора
Настоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора е разработени в изпълнение на чл. 79 от Закона...
Програма за опазване на околната среда iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
Програма за опазване на околната среда iconОпазване на околната среда
Настоящата програма е разработена в съответствие с чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и е приета с Решение №32...
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда 2009-2013г
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Програма за опазване на околната среда iconПрограма за опазване и възтановяване на околната среда
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Програма за опазване на околната среда iconПриемане на Програма за опазване и възстановяване на околната среда
На основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и чл. 21, ал. 1, т. 12 от змсма, Общинския съвет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом