Докладна записка
ИмеДокладна записка
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер20.94 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/28_6DZ_oprostavane_4.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

град ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ИВАН МАНДЕВ

Председател на Общински съвет град Добрич


Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Силвия Петрова Петрова


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


От Администрацията на Президента на Република България в Общински съвет град Добрич е постъпила преписка, образувана по заявление вх. № 94-00-1268/27.06.2011 г. от Силвия Петрова Петрова с настоящ адрес: гр.Добрич, ул. Христо Ботев бл.8, вх.Д, ет.4, ап.10 за опрощаване на дължими държавни вземания от Президента на Република България.

Публичните задължения са във връзка с разпореждане №3923/10.05.2011 г. за извършена частична финансова ревизия по разходите на Държавно обществено осигуряване на осигуреното лице Силвия Петрова. Ревизиран период от 19.03.2007 г. до 30.08.2007 г. Към 10.05.2011 г. задълженията са в размер на 1831,13 лв., от които главница 973,99 лв. и лихва 857,14 лв. Ревизионният акт не е обжалван в съда.

Основните мотиви за исканото опрощаване са липсата на достатъчно доходи в семейството. Майката отглежда сама детето си Алексей Антонов Андреев на 6 години. Доходите, които майката декларира са общо 795 лв./месечно.

От Становище на директора на ТП на НОИ - Добрич, регистрирано в Община град Добрич с вх. рег. № 01-00-23/19.08.2011 г. е установено, че лицето Силвия Петрова към дата 18.08.2011 г. дължи общо 1885,67 лв. с вкл. лихви от неправомерно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете, в нарушение на чл.53, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Към преписката с писмо вх. рег. № 01-00-23/15.08.2011 г. от отдел “Местни данъци и такси” е предоставена информация за имотното състояние, в т.ч. размера на дължимите и частично погасените от лицето данъци и такси, събирани от Община град Добрич.

Преписката е обработена и окомплектована с необходимите декларации, справки и цитираното Становище от директора на ТП на НОИ гр. Добрич, съгласно указанията на Администрацията на Президента, изпратени с писмо с изх. № 94-00-1268 от 27.06.2011 г.

Въз основа на събраните справки и документи Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по исканото опрощаване, като се съобрази с изложените по-горе факти и обстоятелства.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предвид обстоятелствата и фактите по преписката, предлагам Общинският съвет да приеме следното

Проект!


РЕШЕНИЕ:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, изразява положително/ отрицателно становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Силвия Петрова Петрова, което да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република България чрез НОИ гр. София.


ИВАН МАНДЕВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

Докладна записка iconДокладна записка
Докладна записка и мотиви за приемане на наредба №3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат,...
Докладна записка iconДокладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г
Относно т Докладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г от Сабри Юсеин– председател на Общински съвет –Джебел относно: Сформиране...
Докладна записка icon7. Докладна записка №360/18. 06. 2010г от Стойко Стоянов секретар на община Несебър, относно именуване на цдг с. Оризаре
Докладна записка №358/18. 06. 2010г от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен принос и покриване...
Докладна записка icon6. Докладна записка №311/18. 05. 2010г от Виктор Борисов – зам. Кмен на община Несебър, относно отпускане на гориво за специализирано полицейско управление – гр. Бургас
Докладна записка №309/18. 05. 2010г от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно изменение на решение №896 от Протокол №24/23....
Докладна записка iconДокладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет
Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян...
Докладна записка iconДокладна записка №598/12. 06. 2008 г от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър. 8
Докладна записка №617/20. 06. 2008 г от Благой Филипов – Председател на Общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на общинския...
Докладна записка iconДокладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България
Докладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България” относно: Отмяна на решение по т. 3...
Докладна записка iconДокладна записка №723/05. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за дейност „Общинска администрация. 8
Докладна записка №712/03. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Наредба №4 за реда и условията...
Докладна записка icon10. Докладна записка №238/19. 04. 2010г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно промяна на статут на терен собственост на община Несебър от публична в частна общинска собственост
Докладна записка №218/14. 04. 2010г от Красимира Тодорова – зам. Кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска...
Докладна записка iconНа общински съвет-радомир от заседание
На община Радомир, докладна записка, вх.№ С-1061/27. 02. 2009 г. Вносител: Красимир Борисов-кмет на община Радомир и приемане годишен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом