Доклад за дейността на "хелт енд уелнес"
ИмеДоклад за дейността на "хелт енд уелнес"
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер367.79 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/5146e571830505f01c08e5f53548d5e7.doc
  1   2   3   4
ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

ЗА 2009г.


Наименование: “Хелт енд Уелнес” Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна цел.

Седалище: Република България, гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7

Адрес на управление: Република България, гр. София, ул. “Цар Самуил” № 79, ет.3, ап.7

I. Дейност през 2009г.

Като дружество със специална инвестиционна цел, „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ функционира като своеобразна колективна схема за инвестиране в недвижими имоти; в частност Дружеството придобива недвижими имоти с парични средства, които набира срещу издаване на ценни книжа. Банка депозитар съхранява паричните средства на Дружеството и придобитите с временно свободните му средства ценни книжа, извършва всички плащания на Дружеството и има определени контролни функции върху неговите операции.

От създаването си до момента, дейността на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ се изразяваше в:
      1. Водене на преговори и сключване на договори за ремонт и реконструкции на закупените недвижими имоти;
     2. Извършва коректно плащанията по пласираните три емисии корпоративни облигации, както следва:

  1. Първа емисия, петгодишна с ISIN код BG2100001077, емитирана на 01.02.2007г., на стойност 7 000 000( седем милиона) евро, лихвен процент -7.75%;

  2. Трета емисия със срок пет години, с ISIN код BG2100005094 емитирана на 14.03.2009г., на стойност 15 000 000( петнадесет милиона)евро, лихвен процент -8.50 %;

Към настоящият момент и двете емисии на дружеството са качени за вторична търговия на „Българска Фондова Борса- София” АД..


           През 2009 г. „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ извършва управление на инвестираните финансови ресурси и привлечени средства в недвижими имоти. Дружеството инвестира средствата си основно в недвижими имоти с хотелско предназначение - хотели, пансиони, курортни и вилни селища. За диверсификация на портфейла от недвижими имоти Дружеството придоби и имоти с бизнес и търговско предназначение, жилищни, обществено обслужващи, производствени, складови, спортни и развлекателни функции. Дружеството може да придобива и право на собственост и други (ограничени) вещни права и върху поземлени имоти, предназначени за изграждане на жилищни, обществено обслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни сгради и съоръжения. Дружеството също така може да придобива право на собственост върху селскостопанска земя.

При избор на недвижимите имоти, Съветът на директорите на Дружеството се ръководи от общите изисквания и ограничения, установени в закона и Устава, като разглежда възможността за придобиване на недвижим имот, взимайки под внимание всички фактори, оказващи влияние върху инвестицията, а именно: местоположение, възможност за развитие и преустройство, потенциал за генериране на стабилен доход, перспективи за нарастване цената на имота, ликвидност. При избора на недвижим имот за придобиване, Съвета на директорите на дружеството се ръководи от следните конкретни и основни критерии:

  • Географско разположение;

  • Добри перспективи за развитие;

  • Цена на придобиване;

Стратегията на дружеството предвижда инвестиране в недвижими имоти, отговарящи на изискванията, описаните условия с цел получаване на текущи доходи от договори за управление, наем, аренда, лизинг, отстъпено право на ползване, както и чрез продажба на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход.

Към края на 2009г. е извършена преоценка на всички недвижими активи съгласно „Актуализация на пазарните оценки”, изготвени от „Явлена Импакт” АД. Съгласно тази преоценка активите в баланса към 31.12.2009г. са със следните стойности:

1.- Земя- 66 407 000.00лв.

2.- Сгради- 5 721 000.00лв.

3.-Разходи по придобиване и ликвидация- 21 803 000.00лв.

Общата стойност на нетекущите активи на дружеството възлизат на 93 976 000.00лв.

2.Финансови резултати на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ към 31.12.2009г.

Финансовият резултат към 31.12.2009г.е изчислен на консолидирана основа възлиза в размер на (18361)х.лв. формиран от продажба на право на строеж в гр. Велинград и недвижими имоти в гр. Варна и извършена обезценка на активите към 31.12.2009г.

Разходи и резултатНаименование

Консолидиран Отчет 31.12.2009г. в хил.лв


Консолидиран Отчет 2008 г. в хил.лв

Разходи за материали

509

15

Разходи за амортизация

26

10

Разходи за работни заплати и осигуровки

306

37

В т.ч:разходи за външни услуги

1787

763

Други оперативни разходи

20316

2356

Финансови разходи

463
Финансов резултат

(18361)

(3151)

Структура и динамика на активите на консолидирана основа:

АКТИВИ

Към 31.12.2009г.

Към 31.12.2008г.
Хил. лв

%

Хил. лв

%

I.ТЕКУЩИ АКТИВИ в.т.ч.:

8922

8.67

5953

7.64

1.Парични средства

4860

4.72

468

0.60

2.Търговски вземания

3981

3.87

5485

7.04

2-1. Вземания от клиенти и доставчици

1298

1.26

-

-

2-2. Предоставени аванси и Други вземания

2558

2.49

5425

6.97

ІІ.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.

93976

91.33

71936

92.36

1. Имоти,машини и съоръжения-

93966

91.32

71936

92.36

ОБЩО АКТИВИ

102898

100.00

77 889

100.00

Пасивът на баланса към 31.12.2009 г. е 102 898 хил.лв. и е структуриран както следва:

ПАСИВИ

Към 31.12.2009г.Към 31.12.2008г.
Х.лв

%

Х.лв

%

I.СОБСТВЕН КАПИТАЛ

-7248

-7.04

2910

3.74

II.НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

77071

74.90

57826

74.24

III.ТЕКУЩИ ПАСИВИ

33074

32.14

17152

22.02

ОБЩО

102898

100.00

77889

100.00II. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ през 2009г.

1. На 26.01.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ и „Хелт Енд Уелнес Асист къмпани” ООД в качеството си на обслужващо дружество, сключиха предварителен договор с „Критие” ЕООД, за прехвърляне-продажба правото на строеж на обект „СПА Хотел с апартаментна част”, находящ се в гр. Велинград.

2. На 01.04.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ е сключил нотариален акт за учредяване на право на строеж върху обект Спа хотел в гр. Велинград.

3. На 22.04.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на недвижими имоти в землището на с. Огняново и с. Мусомища, община Гоце Делчев.

4. На 18.05.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на шест поземлени имоти в землището на гр. Разлог

5. На 28.05.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на два поземлени имоти в землището на гр. Смолян

6. На 30.05.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ е сключило нотариален акт за покупка на девет поземлени имоти в землището на гр. Шабла

7. На 17.11.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестено, че на 16.11.2009г. „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ е сключило договор за банков кредит с “Корпоративна търговска банка” АД за въвеждане в експлоатация на активи за секюритизация - недвижими имоти; обезпечение - ипотека върху недвижими имоти, допълнително уточнени между страните с анекс.

8. На 29.12.2009г. на КФН, БФБ и обществеността бе оповестена следната информация:

1. На 23.12.2009г. „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти е продало на купувача „Акванада” ЕООД 13 (тринадесет) броя апартаменти, находящи се в сградата-апартаментен хотел, изградена на етап „груб строеж” в поземлен имот, находящ се в гр. Варна, с адрес на поземления имот гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена. „Акванада” ЕООД не е заинтерисувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК и гореописаната сделка не представлява сделка по чл.114 от ЗППЦК;

2. На 23.12.2009г. „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, е продало на купувача „Дуковци” ООД 3 (три) броя апартаменти, находящи се в сградата-апартаментен хотел, изградена на етап „груб строеж” в поземлен имот, находящ се в гр. Варна, с адрес на поземления имот гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена. „Дуковци” ООД не е заинтерисувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК и гореописаната сделка не представлява сделка по чл.114 от ЗППЦК; 3. На 23.12.2009г. „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, е продало на купувача „Синектик” ЕООД 3 (три) броя апартаменти, находящи се в сградата-апартаментен хотел, изградена на етап „груб строеж” в поземлен имот, находящ се в гр. Варна, с адрес на поземления имот гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена. „Синектик” ЕООД не е заинтерисувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК и гореописаната сделка не представлява сделка по чл.114 от ЗППЦК; 4. На 23.12.2009г. „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти е продало на купувача „ТМ Имоти” ООД 3 (три) броя апартаменти, находящи се в сградата-апартаментен хотел, изградена на етап „груб строеж” в поземлен имот, находящ се в гр. Варна, с адрес на поземления имот гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена. „ТМ Имоти” ООД ООД не е заинтерисувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК и гореописаната сделка не представлява сделка по чл.114 от ЗППЦК; 5. На 23.12.2009г. „Хелт Енд Уелнес”АДСИЦ, по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти е продало на купувача „Никкомерс 01” ЕООД 69 (шестдесет и девет) броя апартаменти и 69 (шестдесет и девет) броя паркоместа, находящи се в сградата-апартаментен хотел, изградена на етап „груб строеж” в поземлен имот, находящ се в гр. Варна, с адрес на поземления имот гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена. „Никкомерс 01” ЕООД не е заинтерисувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК и гореописаната сделка не представлява сделка по чл.114 от ЗППЦК.


IIІ. Информация относно сделките, сключени между “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ и свързани лица през 2009г., предложения за такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност.


През 2009г. Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица и сделки извън обичайната му дейност.


IV. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер.


Няма такива събития за “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ през отчетния период.


V. Информация за сделки, водени извънбалансово.


Няма сделки водени извънбалансово.


VІ. Информация за дялови участия и за основните инвестиции на дружеството.


Инвестициите на “Хелт енд Уелнес” АДСИЦ са основно в сферата на недвижимите имоти. Всички недвижими имоти, в който е инвестирано, се намират в България. Направена е и инвестиция от 4 000.00лв. в капитала на дъщерно обслужващо дружество. Относителния дял на посочените инвестиции в активите на дружеството са, както следва :


Инвестиции

В хил. Лв.

Дял спрямо всички активи

1. Недвижими имоти

93971

91.14%

2.Финансови активи-дъщерни предприятия

4

0.004%


  1   2   3   4

Свързани:

Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността на
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и чл от наредба №26...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconБолкан енд Сий Пропъртис адсиц междинен доклад за дейността за деветмесечието на 2010 г
Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconСи енд Ди Гр. София,жк Младост 1А,бл. 530,вх. А,ет. 2
Си енд Ди в целия процес по изграждането на дадена инсталаця. Този метод позволява да се работи по-бързо с по-малко грешки, отстраними...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Доклад за дейността на \"хелт енд уелнес\" iconДоклад за дейността
Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 От закона за счетоводството и изискванията на търговския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом