Конкурс за "Професор"
ИмеКонкурс за "Професор"
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер368.75 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/rezume-2012.doc
  1   2   3   4
РЕЗЮМЕ


на научните трудове полк. доц. д-р Стойко Димитров Стойков за рецензиране за участие в конкурс за “Професор” за щатно осигурената академична длъжност за военнослужещ в катедра “„Мениджмънт на сигурността и отбраната” при Факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г.С.Раковски” по научна специалност -“Организация и управление извън сферата на материалното производство” („Управление на сигурността и отбраната”), научна област „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност” по учебни дисциплини („Мениджмънт на сигурността и отбраната”, ”Управление на ресурсите за отбрана”, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили” и „Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана”.


15.Перспективи за сътрудничество между страните от НАТО и партньорите при подготовка на специалисти за ПВО” – Статия - Трудове на Военна академия-кн.2/2000г. - обем - 6 стр.

В статията са разгледани възможните перспективи за сътрудничество при подготовката на специалисти за ПВО на войските между страните от НАТО.

Ключови думи: ПВО; обучение; сътрудничество.


17.Перспективи за изграждане на интегрирана система за противовъздушна отбрана при участие в конфликти различни от война” - Доклад на Научна конференция на ВА”Г.С.Раковски”-2000г.- обем -10 стр.


В доклада са разгледани възможните перспективи за изграждане на разработен и предложен модел на интегрирана система за ПВО при участие в конфликти различни от война.

Ключови думи: ПВО; интегрирана система; конфликт.


24.Кризите и кризисните ситуации –управляем ”феномен” на 21век” - Доклад на научна конференция на ВА”Г.С.Раковски”-2003г.- Годишник на ВА”Г.С. Раковски” -кн.1/2003г. - обем -18 стр.

В доклада са разгледани многоаспектните проблеми на кризите и кризисните ситуации, като са посочени специфичната същност и времевите измерения на отделните етапи в разработената класификация.

Ключови думи: криза; кризисна ситуация; управление.


25.Българският път към НАТО - перспективи и предизвикателства пред противовъздушната отбрана на войските” - Доклад на юбилейна научна конференция с международно участие - НВУ ”Васил Левски”-2003г. - обем -10 стр.

В доклада са посочени предизвикателствата и са разгледани перспективите пред развитието на войските за ПВО в съвременни условия.

Ключови думи: ПВО; предизвикателства; перспективи.


26. „Глобализация и тероризъм – асиметрична форма на противодействие” Статия - Военен журнал-кн.5/2003г. - обем -13 стр.

В статията е разгледан процесът на глобализация и появата на тероризъм, като асиметрична форма на противодействие в съвременния свят.

Ключови думи: сигурност; глобализация; тероризъм; противодействие.


27.Въоръжените сили и прилагането на мерки за спазване на гражданските закони” - Доклад на научна конференция на ВА ”Г.С.Раков-ски”-2004г. - обем -15 стр.

В доклада се разглежда участието на въоръжени сили в прилагането на мерки за спазване на гражданските закони и пълномощията на Министерството на отбраната.

Ключови думи: законова подкрепа; правила; мерки за спазване; законови разпоредби.


28.Подготовка за провеждане на операции по овладяване на кризи различни от война (кризи от невоенен характер)” - Доклад на научна конференция на ВА ”Г.С.Раковски”-2004г. - обем -19 стр.

В доклада са разгледани проблем пред нормативната база за регулиране дейността на органите на изпълнителната власт и местното самоуправление по отношение сигурността на гражданите и държавата.

Ключови думи:кризи; подходи; принципи; нормативна база.


29.Интегриране на мениджмънта на риска в процеса на вземане на решение” - Доклад на научна конференция на ВА ”Г.С.Раковски”-2004г.- обем -17 стр.

В доклада е разгледано управлението на войсковите формирования като непрекъснат процес, в който управлението на риска е основно задължение и водещ фактор за трайно намаляване на случайните загуби. Изследвани са факторите МЕТТ-Т (mission, enemy;t errain;t roops -time available) осигуряващи рамката за идентифициране на случайности.

Ключови думи: мениджмънт; риск; решение.


30.Беше ли войната в Ирак – реализация на нова военна доктрина?” - Статия- Военен журнал- кн.2/2004г.- обем -12 стр.

В статията се разглежда проведената война в Ирак, като база за изводи и уроци за бъдещето на въоръжените сили в изпълнението на нови военни доктрини.

Ключови думи: Ирак; доктрина; въоръжени сили.


31.Две войни – две тактики в Персийския залив” - Статия- Военен журнал-кн.3/2004г.- обем -13 стр.

В статията е проследен процеса на формиране на изводи от мащабен военен конфликт, който може да послужи като модел за действие на международната общност.

Ключови думи: Ирак; стратегия; операция; модел;тактика.


32.Войните на XXI век-безконтактното превъзходство на високоточните оръжия’ - Статия - Военен журнал-кн.1/2004г.- обем-12 стр.

В статията са разгледани и научно анализирани предизвикателствата пред въоръжените сили в епохата на бързото разпространяване на съвременни военни технологии и революцията във военното дело способстващи за качественото изменение на формите и способите за водене на бойни действия.

Ключови думи: сигурност; високоточни оръжия; превъзходство.


33.Тероризмът-асиметричния отговор на процеса на глобализация срещу националната сигурност” - Доклад на научна конференция на НСА-2004г.- обем-28 стр.

В доклада базирайки се на системния подход е разгледана системата за сигурност, като сложна система от висш порядък, представляваща състояние, което осигурява гарантирана защита на жизненоважните интереси на личността, държавата и обществото от заплахите в съвременния свят.

Ключови думи: сигурност; общество; тероризъм.


34.SWOT-анализът като инструмент на мениджмънта на риска в процеса на вземане на решение от командирите” - Статия- Военен журнал - кн.4 /2004г.- обем-15 стр.

В статията, прилагайки инструментариума на SWOT-анализът е разгледан процеса на вземане на решение от командирите и мениджмънта на риска в него.

Ключови думи: SWOT-анализ; мениджмънт; риск.


35.Трансформацията на Въоръжените сили - колективна отговорност за безопасността в епохата на стратегическа асиметрия” - Статия- Военен журнал-кн.6 /2004г.- обем-15 стр.


В статията се разглеждат перспективите пред многостранното сътрудничество и трансформацията на въоръжените сили за гарантиране сигурността на обществото в сложната система на международния мир.

Ключови думи: сигурност; отговорност; трансформация.


36.Трансформацията на Въоръжените сили - необходимост в епохата на стратегическа асиметрия” - Доклад на научна конференция с международно участие - НВУ ”Васил Левски”-2005г.- обем-21 стр.

В доклада са разгледани съвременните изисквания пред процеса на трансформация на въоръжените сили в епохата на глобализъм и стратегическа асиметрия.

Ключови думи: трансформация; стратегия; сигурност.


37.Кризи от невоенен характер и състояние на национална сигурност” - Доклад на международна научна конференция “Структури за сигурност на Балканите. Управление при кризи” - София-2006г.- обем-12 стр.

В доклада са разгледани след обстоен научен анализ кризите от невоенен характер и влиянието им върху състоянието на националната система за сигурност.

Ключови думи: кризи; сигурност; изисквания.


38.Националната сигурност и кризи от невоенен характер” - Доклад на научна конференция с международно участие- НВУ- “Васил Левски”-2006г.- обем-14 стр.

В доклада е разгледана многоаспектността на кризата като социално явление и е изведен критерий, позволяващ достатъчно точно и конкретно да се отдели кризата от други социални явления.

Чрез анализ на кризисните процеси, основан на интердисциплинарния подход са разкрити някои общи закономерности на кризата при нейното възникване и развитие.

Ключови думи: криза; критерий; сценарий.


39.Военни методи за кризисно реагиране” - Доклад на научна конференция с международно участие - НВУ- “Васил Левски”-2006г.- обем-18 стр.

В доклада е извършено изследване и мониторинг на състоянието на безопасност, от гледна точка на характера на заплахата и риска от нейната поява на базата на определена “доопитна” базова проектна опасност и разработване на конкретни практически мерки по предотвратяването, а ако това е вече невъзможно, по минимизацията на вероятните негативни последици.

Ключови думи: конфликт; криза; анализ; метод; тероризъм.


40.Борбата с тероризма-повече демокрация или повече сигурност” - Статия - Военен журнал-кн.5 /2006г.- обем-12 стр.

В статията е направен научен анализ на дилемата „война или борба с тероризма”, разделяща САЩ и Европа по въпросите на една от най-дългите и необичайни войни на човечеството.

Ключови думи: методология; тероризъм; SWOT-анализ; ценности.


41.Методи за кризисно реагиране”- Статия- Военен журнал-

кн.6 /2006г.- обем-14 стр.

В статията са разгледани част от възможните методи за кризисно реагиране срещу военните и невоенни заплахи за световния мир които придобиват глобален характер.

Ключови думи:сценарий; криза; заплаха; тероризъм.


42.Реалност и възможности за управление на знанието в научно-образователните организации” – Статия - Военен журнал-кн.3 /2007г.- обем-18 стр.

В статията е извършен научен анализ на изключителната динамика в създаването на върхови научни постижения в съвременния свят, характеризираща се с огромен ресурс от информация и приемственост на натрупаното научно знание и придобития практически опит като най-важното условие за успех във всяка дейност.

Успех в процеса на модерното образование ще имат тези организации при които има пълнот съответствие между преподаване и научни изследвания, т.е. образованието и научните изследвания взаимно си принадлежат.

Ключови думи: знание; информация; управление, риск.


43.Управление на знанието в учебния процес и военно научната дейност” - Доклад на научна конференция на ВА”Г.С.Раковски”-2007г.- обем-16 стр.

В доклада разгледано и анализирано управлението на знанието обхващащо различни мениджърски инструменти, свързани с концепциите за управление на интелектуалния капитал на организацията и идеята за учещата (а не самообучаваща) организация.

Ключови думи: знание; мениджмънт; организация; концепция.


47.Управлението на знанието в научнообразователните организации-проблем и предизвикателство пред военно образователната система” - Доклад на научна конференция с международно участие - НВУ ”Васил Левски”-2008г.- обем-18 стр.

В доклада са обособени и анализирани част от основните проблеми в управлението на знанието и предизвикателствата, които то поставя пред военнообразователната система.

Ключови думи: обучение; система; управление на знанието.


48.Управление на знанието в научно-образователните организации-проблеми и предизвикателства”- Пленарен доклад на научна конференция с международно участие на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”-Шумен-2008г.- обем-14 стр.

В доклада е извършен научен анализ на обучението, което се организира за докторанти, слушатели, студенти и курсисти в научно-образователните организации на МО.

Резултатите показват детайлно, че натрупаните в този процес от тях знания не се споделят по може би най-ефективния начин и новите учебни програми за магистърските степени и провеждания по нова учебна програма “Курс за обучение на докторанти по методика на научните изследвания” представляват първата макар и скромна крачка в така необходимата посока на промяната.

Ключови думи: научни изследвания; докторантура; методика, риск.


49.Младежки технологичен клъстер- инкубатор за национална сигурност”- Пленарен доклад на втори национален форум на Младежко иновационно и информационно общество- МИИО-2008г.- обем-10 стр.

В доклада е анализирана дейността на ВА „Г.С.Раковски” по обучение и създаване на научно знание, което ще позволи изграждането на единно научно пространство чрез въвеждане на клъстърния подход и установяване на клъстърен модел на сериозния научен потенциал с който разполагаме за развитие на младежкия интелект в системата за сигурност и отбрана.

Ключови думи: клъстер; знание; иновации; сигурност.


51.Управление на знанието в системата за образование и квалификация в Министерството на отбраната” - Пленарен доклад на годишна научна конференция на ВА “Г.С.Раковски”-2009г.- обем-102 стр.

В доклада е извършен исторически анализ на изграждането и развитието на военнообразователната система и са разработени основните направления за ефективно и ефикасно управление на знанието в системата за висше образование и квалификация в Министерството на отбраната.

Ключови думи: образование; знание; управление; стратегия; научни изследвания.


52.Система за защита на пристанища и военноморски бази”- Статия- Военен журнал-кн.2/2009г.- обем-13 стр.

В статията на базата на изследване на тенденциите и перспективите в развитието на способите и системите за защита на пристанища и военноморски бази са публикувани основните резултати от проект обосноваващ основните тактико-технически изисквания съставните елементи и възможната реализация.

Ключови думи: заплаха; обекти за защита; типизация; пристанища; военноморски бази.


53.Обучението в докторантура - проблеми и предизвикателства пред управлението на знанието в системата на висшето образование и квалификацията в Министерството на отбраната’- Доклад пред национален форум за наука -“Български дебати”-БАН- София-2009г.- обем-21 стр.

В доклада са анализирани част от проблемите разкрити при извършеното научно изследване на обучението в докторантура във военнообразователната ни система и е предложена разработената съвременна концепция за създаване и управление на научното знание в системата за сигурност и отбрана акцентираща върху възможността за максимизиране на ценността и ефективността в прилагането на знанието.

  1   2   3   4

Свързани:

Конкурс за \"Професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за \"Професор\" iconКонкурс за научно звание "професор"
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявения конкурс за научно звание “професор” по научна специалност 05. 02. 07 “Счетоводна отчетност,...
Конкурс за \"Професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за \"Професор\" iconЗа участие в обявения конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)" за нуждите на катедра
Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц д-р Снежана Александрова Башева, редовен преподавател в катедра “Счетоводство...
Конкурс за \"Професор\" iconИзисквания към кандидата за професор, който участва в конкурс за професор с хабилитационен труд
Счетоводство и анализ при унсс гр. София и публикуван в Държавен вестник бр. 4 от 15. 01. 2010 г. В конкурса е допуснат за участие...
Конкурс за \"Професор\" iconКонкурс за Академична длъжност „Професор", по научна специалност „Науки за Земята"
Конкурс за Академична длъжност „Професор”, по научна специалност „Науки за Земята” 04. 04 с участник дгн Николай Георгиев Бонев
Конкурс за \"Професор\" iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за \"Професор\" iconКонкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
Резюмета на предложените за рецензиране статии по конкурс за академична длъжност „професор” по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските...
Конкурс за \"Професор\" iconКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация...
Конкурс за \"Професор\" iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом