Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър
ИмеКурс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер94.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rafailova.org/files/MK_part-time_1.doc

СПЕЦИАЛНОСТ "Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството"

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ІV семестър, задочно обучение

ИЗПИТ ІV семестър

ПРЕПОДАВАТЕЛ гл.ас. д-р Генка Рафаилова

КОНСУЛТАЦИИ

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Студентите да придобият и развият знания и умения за разработване на програма и приложение на специфични средства за маркетингови комуникации в сферата на туризма и свободното време


ІV С Е М Е С Т Ъ Р

Л Е К Ц И И
УПРАЖНЕНИЯ

Тема
Тема

10.

І. МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

11.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА

І

1. Същност и значение на маркетинговата информационна

І

МАРКЕТИНГОВА
система
ИНФОРМАЦИОННА
2. Събиране, обработка, съхранение и използване на
СИСТЕМА В
информацията
РЕАЛЕН ОБЕКТ
3. Информационна система за проучване и обратна връзка с


клиентите10.

ІІ. МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

17.

МАРКЕТИНГОВИ

І

1. Същност, цели и видове маркетингови комуникации

І

КОМУНИКАЦИИ В
2. Особености и значение на маркетинговите комуникации
СПОРТНО-
в сферата на туризма и свободното време
РЕКРЕАЦИОНЕН КЛУБ
3. Роля и значение на маркетинговите комуникации
или в ЦЕНТЪР ЗА
за продажбите и приходите на туристическия бизнес
РАЗВЛЕЧЕНИЕ (В
4. Роля и значение на маркетинговите комуникации
ХОТЕЛ ИЛИ
за управление качеството на услугите и обслужването на
САМОСТОЯТЕЛЕН)
клиентите
И РАЗРАБОТВАНЕ
5. Роля и значение ма маркетинговите комуникации за имиджа
НА ПРИМЕРНИ ЗА


РЕАЛЕН ОБЕКТ


Задача за изпълнение в


екип


Реферат

11.

ІІІ. УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ И ПАНАИРИ

20.

Планиране на

І

1. Същност, цели и значение на участието в изложения и

І

участие в
панаири в сферата на туризма и свободното време
туристическа
2. Същност и видове маркетингови комуникации използвани
борса
за участие в изложения и панаири
Ваканция & Спа експо 2009 София


Задача за изпълнение в екип

11.

ІV. СЪВРЕМЕННИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ -
ПРИМЕРИ ЗА

12.

1. Същност и значение на съвременните маркетингови комуникации
СЪВРЕМЕННИ

І

2. Видове съвременни маркетингови комуникации и
МАРКЕТИНГОВИ
тяхното приложение
КОМУНИКАЦИ В
3. Маркетингови комуникации в Интернет прилагани в сферата на туризма и свободното време
ТУРИЗМА –

Реферат
12.

V. МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ И МАРКАТА

23.

МАРКАТА В ТУРИЗМА -1. Същност на марката и нейното създаване и утвърждаване

І

роля, имидж - примери

17.

2. Роля и значение на марката за маркетинговите комуникации
Проект за създаване на

Марка на обект в

І

3. Създаване и утвърждаване на марката на дестинация
в сферата на туризма
или обект в туризма и свободното време
Задача за изпълнение в екип

23.

VІ. ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ -І

ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ
Реферат
1. Същност, значение и цели на Личните продажби


2. Средства и методи за Личните продажби23.

VІІ. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ -І

ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ


Особености в сферата на туризма и свободното време
Реферат
1. Същност, значение и цели на Директния маркетинг


2. Средства и методи за Директния маркетингВНИМАНИЕ! Файловете със адачите за презентации за семинарите и за рефератите са в раздела “Маркетингови комуникации” в сайта www.rafailova.org.

Л
ИТЕРАТУРА


Основен източник : Библиотека на Колеж по туризъм - Варна

Автор

Заглавие

Генка Рафаилова и Снежина Кадиева

“Маркетинг на свободното време и туризма”, 2005 г.
Генка Рафаилова

“Маркетинг в туризма”, 2002 г.
Ал Рийс и Лаура Рийс

“Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънз”, 2003 г.
Димитър Доганов

"Рекламата каквато е" "Маркетинг в туризма"

Е.Беркович и колектив

"Маркетинг"

Елена Маринова

"Маркетинг - продукт и реклама", І и ІІ издание

Лина Атанасова

“Маркетингови комуникации в туризма”
Клод Хопкинс

“Изкуството на рекламата”

Прайд Ферел

"Маркетинг - концепции и стратегии"

Доц.д-р Младен Велев

“Маркетингови комуникации”, 2005 г.
Доц.д-р Младен Велев

“Управление на маркетинговия микс”, 2005

Доц.д-р Светла Ракаджийска

"Туристически пазар и реклама"

Доц.д-р Св.Ракаджийска и Стоян Маринов

"Маркетинг в туризма"

Франк Дфефкинсън

"Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс"

Филип Котлър

"Основи на маркетинга"; "Управление на маркетинга"

Alastair Morrison

"Hospitality and Travel Marketing"

David Wilson

“Managing Information”

Holloway and Thomas

"Marketing for tourism"

Malcolm Peel

“Improving your communication skills”

Michael Morgan

"Marketing for Leisure and Tourism"ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СТУДЕНТИТЕ


ОЦЕНКАТА ще бъде комплексна върху цялостната работа на студентите през семестъра, ще се формира окончателно по време на изпита и ще включва:

 1. Оценка за работа през семестъра 40 % от общата оценка (макс. 40 т.)

 2. Оценка от изпит – тест 60 % от общата оценка (макс. 60 т.)
 1. Оценката за работата през семестъра ще се дава за участието на студентите и тяхното представяне по време на семинарни упражнения и в дискусиите. Всеки студент, в екип с още двама, трима или четирима души, ще трябва изпълни предварително поставена задача по дадена тема и да презентира нейното изпълнение в рамките на съответния семинар. Препоръчително е да се участва в презентация по време на упражненията. При липса на възможност за участие в презентация може да бъде разработен реферат, който трябва да бъде изпратен по ел.поща 1 седмица преди изпита. Рефератът се разработва самостоятелно. Темите са отбелязани с червено в конспекта, а файлове с информация за тях са представени в сайта www.rafailova.org, „Маркетингови комуникации”

 2. Оценката от теста ще бъде оценката, която студентите ще получат по време на изпита.

Тестът ще включва 6 въпроса върху целия усвоен теоретичен материал по дисциплината през семестъра. Четирите от въпросите ще бъдат затворени и ще трябва да се отговори като се избере един от посочените отговори. Два от въпросите ще представят кратка ситуация или проблем, за които ще трябва да се направи кратък коментар, да се представи решение или идея за понататъшни действия/развитие.


 1. Критериите за оценка са:

 • Умения за анализ и използване на информация

 • Приложение на знания от теория

 • Творческа активност

 • Умения за защита и излагане на собствено мнение, доводи и идеи

 • Умения за работа в екип

 • Умения за изложение на идеи за приложение и използване на маркетингови комуникационни средства за център за свободното време или обект в сферата на туризмаСвързани:

Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconКурс на обучение VI семестър, ІІІ курс, задочно обучение изпит VІ семестър, месец януари-февруари
Основни цел студентите чрез интегриране и използване на познанията и уменията, придобити по време на цялото обучение в Колеж по туризъм...
Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconКурс на обучение VI семестър, ІІІ курс, редовно обучение изпит VІ семестър, месец април
Основни цел студентите чрез интегриране и използване на познанията и уменията, придобити по време на цялото обучение в Колеж по туризъм...
Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconЗа зимен семестър на втори курс задочно обучение специалности „

Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconУчебнапрограм а за зимен семестър на първи курс – задочно обучение

Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconУчебнапрограм а за зимен семестър на първи курс – задочно обучение

Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconУчебен план и съдържание на дисциплините 2010 / 2011 (I)
Центърът предлага следните форми на обучение: редовни студенти (пълен курс) и гост-слушатели (избрани курсове или отделен семестър)....
Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconПрограм а за зимен семестър на учебната 2012/13 година Задочно обучение еоос І курс

Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconРазписание – 2012-2013 специалност : компютърна графика ІІ курс-задочно обучение, І семестър

Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconПрограм а за зимен семестър на учебната 2012/13 година Задочно обучение биология ІV курс

Курс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър iconПрограм а за зимен семестър на учебната 2012/13 година Задочно обучение биология V курс

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом