Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
страница1/3
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер327.08 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/resheniq_49.doc
  1   2   3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ


От протокол № ХLІХ /11.08.2011 година


Относно: Извършени подготвителни действия за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, а именно язовир „Каменна могила”, с. Мирково, Община Мирково.


С 10 глаза „За” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и месната администрация и чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 425


І. Открива процедура по предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост:

Поземлен имот № 000481, с площ 15,447 дка, находящ се в землището на с. Мирково, община Мирково, област Софийска с АПОС № 11 от 23.09.1999 г. - язовир.

1. Предмет на концесията: управление и поддръжка на язовир „Каменна могила”

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията: рибовъдство - промишлен, спортен риболов, поливане на селскостопански култури, дейности свързани с отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции.

3. Максимален срок на концесията: 20 /двайсет/ години.

4. Начална дата на концесията: датата на сключване на договора.

5.Условия за осъществяване на концесията, основни права и задължения по концесионния договор:


5.1.Основни условия:

- язовирът да се ползва, съгласно неговото предназначение при спазване на изискванията за стопанисването и експлоатацията на язовирите;

- да не се извършва и да не се допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения на обекта на концесията;

- да се съгласуват с КОНЦЕДЕНТА наложилите се последващи изменения на инвестиционната програма, след съгласуване с компетентните органи;

- да се изпълняват стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

- да се опазва водният обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;

- да не се прехвърлят правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не се обременява с тежести;

- да се осигури достъп на КОНЦЕДЕНТА до концесионната площ;

- да се върне недвижимия обект на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на договора.


5.2. Основни права на концесионера:

-да ползва язовира съобразно предназначението му и търговски цели, като запази предмета на дейност за целия период на концесията;

-да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията;

-да извършва търговска и стопанска дейност при спазването на действащите нормативни разпоредби;

-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни, при условие, че измененията са в рамките на решението за откриване на процедурата, решението за определяне на концесионер и офертата;

-да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва съгласно този договор.


5.3. Основни задължения на концесионера:


-да заплаща на КОНЦЕДЕНТА дължимото концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;

-да съгласува с КОНЦЕДЕНТА наложилите се последващи изменения на инвестиционната програма, след съгласуване с компетентните органи; да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма;

-да поддържа обекта на концесията в добро техническо състояние; да не извършва и да не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения;

-да опазва водния обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;

-да предприема всички необходими мерки за намаляване негативното въздействие от упражнявана от концесионера дейност върху естественото физично, химично и биологично състояние на водите във язовира.

-да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не се обременява с тежести;

-да получи разрешително за водоползване и/или ползване за осъществяване на дейността по концесията в съответствие с изискванията на чл. 46, чл. 52, чл. 56 и чл. 60 от Закона за водите;

- да разработва и представя на КОНЦЕДЕНТА веднъж годишно отчет, относно изпълнение на задълженията по концесионния договор и извършените инвестиции за предходната година; срокът за предоставяне е до 31 (тридесет и първи) март на съответната година;

-да заплаща всички разходи и такси по поддържането и експлоатацията на обекта, и по ЗМДТ;

-да спазва писмените препоръки на община Мирково и Държавна агенция „Гражданска защита” за нивото на водата в язовира с цел безопасната експлоатация на обекта; да допуска по всяко време до концесионната площ контролни органи и оторизирани представители на Концесионера;

-да предостави вода за изградената в близост тухларна срещу заплащане, по утвърдени държавни цени при спазване санитарния минимум на водата в язовира;

-да предоставя при поискване и необходимост вода от язовира за напояване в землището на населеното място срещу заплащане по утвърдени държавни цени при спазване на санитарния минимум на водата;


5.4. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:

-да получава дължимото от концесионера концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;

-да контролира изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време до концесионната площ;

-да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи, инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията;

-да прекрати едностранно ДОГОВОРА при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, на което и да е от основните задължения или условията на концесията, определени с настоящото решение или при неизпълнение на задълженията по договора, при условията разписани в ДОГОВОРА, както и в случаите, предвидени в нормативен акт.


5.5. Основни задължения на КОНЦЕДЕНТА:

  • да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния ДОГОВОР;

  • да не създава ограничения на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и концесионния договор;


5.6 Други изисквания:

- всички извършени подобрения в обекта на концесия са за сметка на концесионера, за което КОНЦЕДЕНТА не дължи обезщетение поради прекратяване или изтичане на договора.

-концесионерът е длъжен да съгласува предварително с КОНЦЕДЕНТА извършването на подобрения на обекта на концесията по този договор.

-приращенията върху вещите, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост.

6. Гаранцията за изпълнението на концесионния договор и/или други обезпечения – потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция в размер, на не по – малко от годишното концесионно плащане от КОНЦИСИОНЕРА на КОНЦИДЕНТА за съответната година. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно плащане дължимо от КОНЦЕСИОНЕРА, същото се прихваща от КОНЦЕДЕНТА от паричната гаранция, като в тези случаи КОНЦЕСИОНЕРА дължи внасяне на нова гаранция в едномесечен срок.

7. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители: не се разрешава.

8. Условия за извършване на концесионното плащане:

8.1. размерът на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията, е в размер на 2000.00 ( две хиляди ) лв. и се дължи считано от началото на концесията;

8.2. редът за извършване на концесионното плащане: сумите предвидени за плащане от КОНЦЕДЕНТА се заплащат по банков път по сметка на Община Мирково, ежегодно до 31 март за текущата година.

8.3. Концесионното плащане се индексира с натрупване всяка година от 2013 г. в срок до 31.01 на текущата година с индекса на инфлация /ИИ/, посочен от НСИ за предходната година.

9. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред: експлоатацията на язовира не може да нарушава равновесието в съществуващата екосистема, както и да води до унищожаване на растителните и животински видове в и около обекта на концесия.

10. Концесионера задължително застрахова ежегодно за своя сметка и в полза на КОНЦЕДЕНТА обекта на концесията.

11. Определя начин за предоставяне на концесията - чрез открита процедура.

12. Вид, размер и начин на внасяне на депозит за участие в процедурата:

Депозитът за участие в процедурата е парична вноска в размер на 10 % от годишното концесионно плащане., която се внася след закупуване на документацията в касата на общинска администрация Мирково или по банкова сметка на общината.

13. Цената на документацията за участие в процедурата е в размер на 130.00 лв. /без ДДС/.

14. Утвърждава критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест, както следва:

К1- предложение за годишно концесионно плащане - 25 т.;

К2 - инвестиции в обекта на концесията и в инфраструктурата около обекта - 35 т.;

К3 Размер на годишната банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на концесионния договор –10 т.;

К4 - разкриване на работни места - 30 т.;

Максималния брой точки, който може да получи едно предложение е 100, т.е.

К1 + К2 + К3 + К4 = 100


ІІ. Възлага на Кмета на Община Мирково да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия за обект язовир "Каменна могила” находящ се в землището с. Мирково, община Мирково, при спазване установените правила по Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите.


.......................................................................................................................................................


Относно:Извършени подготвителни действия за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, а именно язовир „Исин пунар”, с. Мирково, Община Мирково.


С 10 глаза „За” от общо 10 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и месната администрация и чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 426

І. Открива процедура по предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост:

Имот № 000410, с площ 6,695 дка, находящ се в землището на с. Мирково, с ЕКАТТЕ 48324, в местността „Равнака”, община Мирково, област Софийска с АПОС № 6 от 01.12.1998 г. - язовир.

1. Предмет на концесията: управление и поддръжка на язовир „Исин Пунар”.

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията: рибовъдство, промишлен и спортен риболов, поливане на селскостопански култури, дейности свързани с отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции.

3. Максимален срок на концесията: 15 /петнадесет/ години.

4. Начална дата на концесията: датата на сключване на договора.

5.Условия за осъществяване на концесията, основни права и задължения по концесионния договор:

5.1.Основни условия:

- язовирът да се ползва, съгласно неговото предназначение при спазване на изискванията за стопанисването и експлоатацията на язовирите;

- да не се извършва и да не се допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на изградените съоръжения на обекта на концесията;

- да се съгласуват с КОНЦЕДЕНТА наложилите се последващи изменения на инвестиционната програма, след съгласуване с компетентните органи;

- да се изпълняват стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

- да се опазва водният обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;

- да не се прехвърлят правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не се обременява с тежести;

- да се осигури достъп на КОНЦЕДЕНТА до концесионната площ;

- да се предоставя при поискване и необходимост вода от язовира за напояване в землището на населеното място срещу заплащане по утвърдени държавни цени при спазване на санитарния минимум на водата;

- да се върне недвижимия обект на КОНЦЕДЕНТА след изтичането на срока на договора.

5.2. Основни права на концесионера:

-да ползва язовира съобразно предназначението му и търговски цели, като запази предмета на дейност за целия период на концесията;

-да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията;

-да извършва търговска и стопанска дейност при спазването на действащите нормативни разпоредби;

-да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни, при условие, че измененията са в рамките на решението за откриване на процедурата, решението за определяне на концесионер и офертата;

-да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва съгласно този договор.

5.3. Основни задължения на концесионера:


-да заплаща на КОНЦЕДЕНТА дължимото концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;

-да съгласува с КОНЦЕДЕНТА наложилите се последващи изменения на инвестиционната програма, след съгласуване с компетентните органи; да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма;

-да поддържа обекта на концесията в добро техническо състояние да не извършва и да не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността и изградените съоръжения;

-да опазва водния обект от замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;

-да предприема всички необходими мерки за намаляване негативното въздействие от упражнявана от концесионера дейност върху естественото физично, химично и биологично състояние на водите във язовира.

-да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не се обременява с тежести;

-да получи разрешително за водоползване и/или ползване за осъществяване на дейността по концесията в съответствие с изискванията на чл. 46, чл. 52 и чл. 60 от Закона за водите;

- да разработва и представя на КОНЦЕДЕНТА веднъж годишно отчет, относно изпълнение на задълженията по концесионния договор и извършените инвестиции за предходната година; срокът за предоставяне е до 31 (тридесет и първи) март на съответната година;

-да заплаща всички разходи и такси по поддържането и експлоатацията на обекта, и по ЗМДТ;

-да спазва писмените препоръки на община Мирково и Държавна агенция „Гражданска защита” за нивото на водата в язовира с цел безопасната експлоатация на обекта; да допуска по всяко време до концесионната площ контролни органи и оторизирани представители на Концесионера;

-да предоставя при поискване и необходимост вода от язовира за напояване в землището на населеното място срещу заплащане по утвърдени държавни цени при спазване на санитарния минимум на водата;

5.4. Основни права на КОНЦЕДЕНТА:

-да получава дължимото от концесионера концесионно плащане в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;

-да контролира изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време до концесионната площ;

- да придобие, след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване, правото на собственост върху постройките и другите трайно прикрепени към земята дълготрайни материални активи, инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена във връзка с концесията;

-да прекрати едностранно ДОГОВОРА при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, на което и да е от основните задължения или условията на концесията, определени с настоящото решение или при неизпълнение на задълженията по договора, при условията разписани в ДОГОВОРА, както и в случаите, предвидени в нормативен акт.

  1   2   3

Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом