Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер69.68 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/resheniq_46.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ


От протокол № ХLVІ / 26.05.2011 година


Относно: Ползване на безлихвен заем от бюджетната в извънбюджетната сметка в размер на 69 934,48 лева.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 410  1. Общински съвет Мирково дава съгласие за ползване на временно безлихмен заем от бюджетната в извънбюджетната сметка в размер на 69 934, 48 лева.

2. Безлихвеният заем да бъде възстановен до края на бюджетната 2011 година.


.............................................................................................................................................

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост по докладна записка с входящ № ОБС-021-6 от 18.05.2011г..


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1, ал. 6 от ЗОС, чл. 44 ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 58 и сл. от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ 411


1. Да се продаде имот – частна общинска собственост, представляващ:

А) ливада с площ от 7.531 дка, поземлен имот № 009061 по КВС землище с. Бенковски (АЧОС № 1206 от 14.04.2011 год.)

2. Продажбта да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните параметри:

А) Начална конкурсна цена от 600 лева за дка.

3. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на публично оповестен конкурс и сключването на договор за продажба.

.......................................................................................................................................................

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост по докладна записка с входящ № ОБС-021-7 от 18.05.2011г..

С 9 гласа "ЗА" и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 412


1. Приема докладната записка с вх. № ОБС -021-7 / 18.05.2011г. за сведение.

2. Възлага на Кмета на Общината да се направи геодезическо заснемане, за да се установи начина на трайно ползване на имоти с № 047173 и № 000114 по КВС в землище село Мирково.

......................................................................................................................................................


Продажба на имот – частна общинска собственост по докладна записка с входящ № ОБС-021-8 от 18.05.2011г..

С 10 гласа "ЗА" и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1, ал. 6 от ЗОС, чл. 44 ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 58 и сл. от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 413


1. Да се продадат следните имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1.1) нива с площ от 3.259 дка, поземлен имот № 047174 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1205 от 14.04. 2011 год.);

1.2) нива с площ от 0.864 дка, поземлен имот № 047189 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1204 от 14.04. 2011 год.)

1.3) нива с площ от 4.953 дка, поземлен имот № 047123 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1203 от 14.04. 2011 год.);

1.4) нива с площ от 5.780 дка, поземлен имот № 047135 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1202 от 14.04. 2011 год.)

1.5) нива с площ от 1.352 дка, поземлен имот № 047155 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1201 от 14.04. 2011 год.);

1.6) нива с площ от 3.746 дка, поземлен имот № 047175 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1200 от 13.04. 2011 год.);

1.7) нива с площ от 0.751 дка, поземлен имот № 047107 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1199 от 13.04. 2011 год.);

1.8) нива с площ от 2.531 дка, поземлен имот № 048069 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1197 от 13.04. 2011 год.)

1.9) нива с площ от 3.401 дка, поземлен имот № 048076 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1196 от 13.04. 2011 год.);

1.10) нива с площ от 2.743 дка, поземлен имот № 048061 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1195 от 13.04. 2011 год.);

1.11) нива с площ от 4.872 дка, поземлен имот № 048062 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1194 от 13.04. 2011 год.);

1.12) нива с площ от 3.804 дка, поземлен имот № 048086 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1193 от 13.04. 2011 год.);


2. Продажбата да се извърши чрез публично оповестен конкурс със следните начални конкурсни цени:

2.1) нива с площ от 3.259 дка, поземлен имот № 047174 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1205 от 14.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева;

2.2) нива с площ от 0.864 дка, поземлен имот № 047189 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1204 от 14.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева ;

2.3) нива с площ от 4.953 дка, поземлен имот № 047123 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1203 от 14.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева ;

2.4) нива с площ от 5.780 дка, поземлен имот № 047135 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1202 от 14.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева;

2.5) нива с площ от 1.352 дка, поземлен имот № 047155 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1201 от 14.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева;

2.6) нива с площ от 3.746 дка, поземлен имот № 047175 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1200 от 13.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева ;

2.7) нива с площ от 0.751 дка, поземлен имот № 047107 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1199 от 13.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева;

2.8) нива с площ от 2.531 дка, поземлен имот № 048069 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1197 от 13.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева ;

2.9) нива с площ от 3.401 дка, поземлен имот № 048076 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1196 от 13.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от600 лева ;

2.10) нива с площ от 2.743 дка, поземлен имот № 048061 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1195 от 13.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева ;

2.11) нива с площ от 4.872 дка, поземлен имот № 048062 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1194 от 13.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева;

2.12) нива с площ от 3.804 дка, поземлен имот № 048086 по КВС землище с. Мирково (АЧОС № 1193 от 13.04. 2011 год.) с начална конкурсна цена от 600 лева ;


3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публично оповестен конкурс и сключването на договори за продажба.

.................................................................................................................................................................

Относно: Отдаване под наем на зъболекарски кабинет в здравна служба с. Буново с Акт за публична общинска собственост № 16 от 13.07.1999год., находящ се в парцел І- 508, кв. 49 по плана на с. Буново.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 4 от ЗОС във връзка с чл. 58 и сл. от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 414


1. Приема допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Мирково за 2011 г. с имот Здравен дом (Акт за публична общинска собственост № 16 / 13.07.1999 г.), находящ се в парцел І- 508, кв.49 по плана на село Буново, част от който Община Мирково има намерение да отдаде под наем.

2 . Да се отдаде под наем зъболекарски кабинет, част от Здравен дом с. Буново (АПОС № 16 от13.071999 год.), находящ се в парцел І – 508, кв. 49 по плана на с. Буново .

3. Отдаването под наем да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните параметри

А) мимален размер на месечния наем – 1,20 лв. на кв м., без ДДС;

Б) максимален срок на договора – 5 ( пет) години;

В) дейност, за която ще се използва имота – медицински нужди;

4. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса и сключването на договор.

....................................................................................................................................................

Относно: Приемане на Общинска стратегия за предоставяне на социални услуги в Община Мирково.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, ОбС Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 415


Приема Общинска стратегия за предоставяне на социални услуги в Община Мирково (2011г. – 2015г.).

Относно: Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 9 и ал. 2 във връзка с чл. 59 и сл. от ЗМСМА във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон и чл. 3 и сл. от НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 416

1.Упълномощава Кмета на Община Мирково да подпише „Споразумение за общинско сътрудничество”, във връзка с проекта, по който ще се кандидатства с Фондация „Агенция за правна сигурност и медиация”.

2. Правно – организационната форма на новосъздаденото Социално предприятие да бъде търговско дружество, а именно еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с капитал 5 /пет/ лева и с едноличен собственик на капитала – община Мирково.

.......................................................................................................................................................

Относно: Молба от г- жа Цветелина Любомирова Петрова за наемане сградата на Младежки дом в с. Смолско.

С 11 гласа "ЗА" от общо 11 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 4 от ЗОС във връзка с чл. 58 и сл. от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 417


1. Приема допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Мирково за 2011 г. с имот Младежки дом (Акт за частна общинска собственост № 114 / 15.07.1999 г.), находящ се в парцел І - 97, кв.22 по плана на село Смолско, който Община Мирково има намерение да отдаде под наем.

2 . Да се отдаде под наем Младежки дом (Акт за частна общинска собственост № 114 / 15.07.1999 г.), находящ се в парцел І - 97, кв.22 по плана на село Смолско представляващ терен от 480 кв.м. с построена в него двуетажна сграда със застроена площ от 170 кв.м..

3. Отдаването под наем да се извършва чрез публично оповестен конкурс при следните параметри:

А) мимален размер на месечния наем – 100 лв. без ДДС;

Б) максимален срок на договора – 10 години;

4. Възлага на Кмета на Общината да организира провеждането на публичен конкурс за отдаване под наем и сключването на догавор.


Председател:…………..

/Павел Данкин/


Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом