Препис извлечения
ИмеПрепис извлечения
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер223.19 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mirkovo.bg/mir-doc/resheniq/prepis.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, факс 07182/2550 e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЯ


От протокол № ХХХVІІ/ 19.08.2010 година.


Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на Oбщината върху общинската част от капитала на търговски дружества.


С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.51, ал.5 от ЗОС, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 299


Приема Наредба за упражняване правата на Общината върху общинската част от капитала на търговски дружества.

...................................................................................................................................................


Относно:Превоз на учениците след седми клас от с. Буново и с.Мирково до средищните училища в с.Челопеч, гр. Златица, гр. Пирдоп и обратно и ученици до седми клас до ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково и обратно.


С 5 гласа „ЗА” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26, ал.3,чл.36,ал.1,т.5 и чл.41 от ЗНП, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 300


1. Възлага на Кмета на община Мирково да извърши необходимата организация за превоз на ученици от село Буново и селоМирково до средщните училища в село Челопеч, град Златица, град Пирдоп и обратно, и ученици от предучилищна възраст до седми клас от село Буново до ОУ „Георги Бенковски” село Мирково, със средства от собствени приходи.

2. На пътуващите ученици да се изготви списък и карти заверени от Кмета на Община Мирково.

....................................................................................................................................................

Относно: Частична отмяна на Решение № 225 от 31.08.2006 г. по Протокол № 34 / 31.08.2006г. на Общински съвет - с. Мирково


С 7 гласа „ЗА”и 1 глас ”ПРОТИВ” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1от ЗОС и чл.3,ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 301

Отменя точка 2 на Решение № 225 по протокол № 34 от 31.08.2006 година на общински съвет Мирково.

.......................................................................................................................................................

Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на територията на Община Мирково.

С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 от ЗАП и чл.17, ал.4, от Наредба №2 / 15.03.2002 г. на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 302


Възлага на Кмета на Община Мирково да проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена маршрутна схема от Областна администрация.

...................................................................................................................................................

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 01.01.2010 – 30.06.2010 година.

С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 303

Приема отчета за дейността на Общински съвет – Мирково и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2010 – 30.06.2010 година.

.......................................................................................................................................................


Относно: Отчет за работата на Кмета на Община Мирково за времето от 01.01.2010 – 30.06.2010 година.

С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 304


Приема отчета за работата на Кмета на Община Мирково за времето от 01.01.2010 – 30.06.2010 година.

......................................................................................................................................................

Относно: Отговор от г – жа Светлана Боянова, Заместник – министъра на земеделието и храните във връзка с Декларация приета с решение № 284 по протокол 34 / 27.04.2010 г. от общинския съвет, относно продажбата на земи в местността „Бърдо”.


С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 305


1. Приема за сведение отговора от г – жа Светлана Боянова-Заместник – министър на земеделието и храните във връзка с Декларация приета с решение № 284 по протокол 34 / 27.04.2010 г. от общински съвет Мирково, относно продажбата на земи в местността „Бърдо”.

2. Отговора да се публикува на страницата на Община Мирково в Интернет.

...............................................................................................................................................

Относно: Закриване на общински разплодник в с. Буново.


С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 306


  1. Да се закрие общински разплодник в село Буново и намиращите се в него животни да се бракуват.

  2. Да се прекратят трудовите правоотношения с гледача .

.......................................................................................................................................................


Относно: Жалба от Димитър Иванов Ганчовски , живущ в с. Смолско.


С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 307


Приема за информация жалбата на Димитър Иванов Ганчовски от село Смолско.

.............................................................................................................................................


Относно: Молба от Александър Дойчев Дуков – жител на с. Мирково.


С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 308


Възлага на Кмета на общината да назначи проверка по молбата на Александър Дойчев Дуков.

.....................................................................................................................................................

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 30.06.2010г..


С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ЗОБ, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 309


Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 30.06.2010 година, както следва:
Отчет към 30.06.2010г.

Общо

Държавни

Местни

Дофин.

Приходи

Целева субсидия

411 609

411 609Целева субсидия за кап. разходи

55 407
55 407
Обща изравнителна субсидия

85 225
85 225
Целеви трансфери от др. ведомства

3 393

3 393Имуществени данъци, патенти

68 685
68 685
Неданъчни приходи

335 306
335 306
Дарения

3 592
3 592
Заеми

- 10 000
- 10 000
Финансов лизинг

- 11 793
- 11 793
Средства на разпореждане

1 069

1 069Всичко приходи 2010г.

942 493

416 071

526 422
Преходен остатък 2009г.

138 007

122 172

15 835
Остатък в края на периода

- 244 597

- 177 951

- 66 646
Всичко приходи

835 903

360 292

475 611
Разходи по параграфи

Заплати

244 064

219 112

23 487

1 465

Други възнаграждения и плащания

42 295

31 728

10 567
Социални осигуровки

53 679

48 343

5 089

247

Издръжка

279 444

32 071

242 914

4 459

Помощи по решения на ОбС

2 000
2 000
Стипендии

Текущи трансфери за домакинства

2 088

2 088Субсидия за текуща дейност

Субсидия читалища

30 950

26 950

4 000
Членски внос

471
471
Основен ремонт на ДМА

115406
115 406
Придобиване на ДМА

53516
53 516
Придобиване на НДА

11990
11 990
Всичко разходи

835903

360292

469 440

6 171

Разходи по функции

Изпълн. и законодателни органи

239550

145906

93 644
Отбрана и сигурност

26387

26387Образование

199207

145959

47 077

6 171

Здравеопазване

8820

8820Социално осигуряване и грижи

11405

5481

5 924
Жил. строителство и БКС

217272
217 272
Почивно дело и култура, физкултура

39132

26950

12 182
Други дейности по икономиката

94130

789

93 341
Всичко разходи

835903

360292

469 440

6 171


....................................................................................................................................................

Относно: Отчет за изпълнение на разчета на капиталовите разходи на Община Мирково към 30.06.2010 година и отчет за извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 година на Община Мирково.


С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ЗОБ, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 310


1. Приема отчета за изпълнение на разчета за капиталовите разходи на Община Мирково към 30.06.2010 година.

2. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 година на Община Мирково.

.......................................................................................................................................................

Относно: Дофинансиране на ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково за откриване на две ПИГ.

С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 311


Общински съвет Мирково дава съгласие да се открият две ПИГ в началния курс и прогимназията в ОУ „Георги Бенковски” с. Мирково.

....................................................................................................................................................

Относно: Приемане на бюджет за 2010 г. на Община Мирково.


С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.11,ал.7,чл.12 и чл.30 от ЗОБ,чл.9,ал.2 и чл. 11 от ЗОД, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010г., ПМС №324/30.12.2009 год., Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ, и Наредбата за съставяне изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Мирково, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 312


1. Приема бюджета за 2010 год., както следва:

1.1 По приходи в размер на 1 726 174 лв.

1.1.1 Приходи от държавен трансфер в размер на 857 145 лв. в ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 734 973 лв.

1.1.1.2 Преходен остатък от 2009 г., в размер на 122 172 лв.

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 869 029 лв., в т. ч.

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 86 900 лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 556 618 лв.

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия за месни дейности 122 700 лв.

1.1.2.4 Целева субсидия за зимно поддържане на четвъртокл. пътна мрежа–19 900лв.

1.1.2.5 Целева субсидия за капитални разходи за местни дейности в размер на 101 100лв

в т. ч.:

- За изграждане и основен ремонт на общински пътища 70 600 лв.

1.1.2.6 Преходен остатък от 2009 год. 15 835 лв.

1.2 По разходите в размер на 1 726 174 лв., разпределени по функции, групи и дейности и параграфи, съгласно Приложения, в т. ч.

1.2.1 За делегерирани държавни дейности в размер на 857 145 лв.

1.2.2 За местни дейности в размер на 869 029 лв. в т. ч.

Дофинансиране „Други дейности по образованието” – 7 035лв.

      1. Инвестиционна програма вразмер на 30 500 лв. съгл. Приложен списък/

2.1 Субсидии за читалищата в размер 52 427 лв. /от тях държавна субсидия 40 427 лв. и 12 00 лв. от местни приходи/ разпределени както следва:,

- Читалище Мирково 32 882 лв.

- Читалище Буново 7 095 лв.

- Читалище Смолско 6 375 лв.

- Читалище Каменица 6 075 лв.

Средства за общински празници 8 320 лв.

3.Приема следните лимити за разходи:

3.1 Социално – битови разходи в размер на 3% /съгл. ПМС 324 за изпълн. на бюджета/ от начислените трудови възнаграждения

3.2 Претставителни разходи в размер на 5 000 лв.

4. Числеността на персонала и средните брутни заплати не се променя.

5. Утвърждава откриването на извънбюджетни сметки.

5.1 Извънбюджетна сметка по проект „Човешке ресурси”.

5.2 Специална извънбюджетна сметка по Програма за развитие на селските райони мярка 321 за периода 2007-2013 година.

6. Размера на просрочените взимания, които ще бъдат събрани през 2010г. са в размер на 13 000 лв.

6.1 Размер на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджет 2010г. са в размер на 209 557 лв.

7. Възлага на кмета на общината:

7.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

7.2 Да ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

7.3 Да отразява служебно промените пообщинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя.

7.4 Да информира тримесечно общинския съвет за отчета по изпълнението на бюджета, както и за размера на просрочените задължения и вземания и предложени мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

7.5 Да предлага на общинския съвет след 30.06.2010год. да се прехвърлят средства от един вид разход в друг вид разход за делегираните държавни дейности, с изключение на разходите за делегирани от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

8. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотлжни потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета/съгл. Чл.27 от ЗОБ/:

8.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегирани от държавни дейности.

8.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна година, без да изменя общия и размер в частта за местни дейности.

8.3 Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

8.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и роекти.

9. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок конкретни мерки за изпълнение на приетият от общинския съвет бюджет.

......................................................................................................................................................

Относно: Разпределение на разходите за капитални вложения за 2010 година.


С 7 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 313


1. Приема разпределението на разходите за капитални вложения на Община Мирково за 2010 година, както следва:


ОБЩО КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 2010 г. В РАЗМЕР НА 270 230 лв. В Т.Ч.

  1. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
№ по ред

Дейност, параграф, обект

било

става

разлика
Всичко:

119 000

101 100

- 17 900

1.

ИК

52 – 00 Етап от завършване на многофу-

нкционален ц-р Мирково


35 90030 500


- 5 400

2.

ПОДДЪРЖАНЕ , РЕМОНТ И ИЗГРА-

ЖДАНЕ НА ПЪТИЩА

51-00 – Рехабилитация път SFO 3304/ІІІ

6004 Петрич-Каменица-Брестак

51 00 Рехабилитация път SFO 1430 ІV-

60035/І-6 от км. 0-00 до км. 3 +00с. Буново8 310


74 790
38 143


32 457+29 833


- 42 333ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

№ по ред

Дейност, параграф, обект

било

става

разлика
Всичко

167 880

169 130

+ 1 250

1.

ИК

5200 Етап от завършване на многофункционален ц-р Мирково
-5 400+5 400

2.

ОБРАЗОВАНИЕ

53 -00 – Подобряване енергийна реалност-модернизация и благоустройство на прилежащ терен на ОДЗ11 00011 990+990

3.

ВИК

51 -00 Реконстр. ВВМ и канализа-

ция с. Смолско

53- 00- Изготвяне на проекти за одобряване на СОЗ на водоизточници в Общ. Мирково20 000


10 000


20 000


-


-


-10 000

4.

ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ

52-03-Доставка на радио канално

Управление на уличното осветление20 00018 308-1 692

5.

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

51-00 Рехабилитация пътни елементи

Ул. Изток с. Мирково

51- 00 Канализация ул. Изток

51-00Рехабилитация пътни елементи

Ул.Ал.Стамболийски с. Мирково

52-00 благоустрояване и обзавеждане детски площадки29 870

-

21 000

30 00023 645

7 657

21 000

33 370-6 225


+7 657

-


+3 370


6.

ТРАНПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

52-03Закупуване на 4 бр. Автобусни спирки16 00017 760+1 760

7.

ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА

51-00 Основен ремонт ул Хр. Ботев с. Мирково10 00010 000-


.......................................................................................................................................................

Относно: Прекратяване на дейността на „Мирково” ЕООД и обявяването му в ликвидация.


С 6 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.9, от ЗМСМА, чл.154 и следващи във връзка с чл.266 от ТЗ, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 314


1. Да се прекрати дейността на „Мирково”ЕООД и да се открие производство по ликвидациятя му.

2. Освобождава от длъжност управителя Николинка Радкова Мутафова с ЕГН 8209137233, считано от 01.09.2010 година.

3. Освобождава от длъжност заместник-управителя Валентин Трендафилов Андров с ЕГН 5807077229, считано от 01.09.2010година.

4. Определя срок в който да се извърши ликвидацията – 7 ( седем )месеца, считано от датата на вписването на обстоятелството в Търговския регистър.

5. Избира за ликвидатор на „Мирково”ЕООД - Мирослав Стефанов Стамов с ЕГН 7205297340, с възнаграждение 450 (четиристотин и петдесет) лева и му възлага да:

  • обяви прекратяването на дружеството в ТР,

  • уведоми НАП за започналата ликвидация ,

  • покани неговите кредитори да предявят вземанията си ,

  • състави баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса ,

6. Да се освободят работниците и служителите на дружеството и същите да бъдат преназначени на работа в община Мирково, като за целта се адаптира и щатното разписание на общината.

......................................................................................................................................................


Относно: Учредяване и участие на Община Мирково в сдружение съгласно разпоредбите на чл.19б, ал.1 и ал.2 от ЗУО.


С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 315

1. Дава съгласие Община Мирково да участва в учредяване на регионално сдружение- юридическо лице, или за присъединяване към вече учредено ргионално сдружение между общините ползващи общо регионално депо за управление на отпадъците на регионален принцип и съвместно участие при изграждането, експлоатацията и следексплоатационни грижи за регионалното депо, като копие от решението да се изпрати до Кмета на съответната община, на чиято територия се предвижда изграждането или е разположено регионалното депо.

2. Общински съвет определя г – жа Цветанка Петкова Йотина – Кмет на община Мирково за представител в регионалното сдружение.

......................................................................................................................................................


Относно: Приемане Общинска програма за закрила на детето в Община Мирково за 2010 г.


С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.3 от ППЗЗД, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 316


Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Мирково за 2010 година.

..................................................................................................................................................


Относно: Община Мирково да кандидатства за подпомагане по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG 161РО001/4.1-04/2010 „Покрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” по Оперативна програма „ Регионално развитие” 2007 – 2013 г.


С 8 гласа „ЗА” от общо 8 присъстващи общински съветника и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Мирково взе:


РЕШЕНИЕ № 317


1. Дава своето съгласие Община Мирково да кандидатства за подпомагане по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG 161РО001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

2. Потвърждава, че всички дейности, които ще се извършат по проект с наименование: „Предотвратяване на наводнения в Община Мирково: 1. Корекция на р. Буновска, с. Буново; 2. Почистване на река Чучулски дол, с. Буново; 3. Почистване на река Мирковска, с. Мирково; 4. Корекция и укрепване на мостове на река Мала река, с. Каменица; 5. Корекция и укрепване на мостове на река Голяма река, с. Каменица”, отговарят на приоритетите от Плана за развитие на Община Мирково 2007-2013год.

3. Възлага на Кмета на Община Мирково да сключи договор за проектиране на настоящия проект.

4. Дава своето съгласие Община Мирково да съфинансира инвестицията с 5%.

5. Потвърждава, че в срок от 5 години след приключване на проекта няма да бъде променяно предназначението.

Свързани:

Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconПрепис извлечения
Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail: ob6, факс 2550
Препис извлечения iconКнига на Енох и богомилското учение
Най-необходимите паралели привеждаме по другия български препис, в сборника на Петроградската Академия на Науките, №13, 3, 25, от...
Препис извлечения iconПрограма за преподаване (по образец)
Документ, удостоверяващ получаването на гранта (банкови извлечения за осъществени преводи в полза на преподавателя)
Препис извлечения icon"пенсионно осигурително дружество бъдеще" ад
Условия и ред за водене на индивидуалните осигурителни партиди. Предоставяне на извлечения и информация от партидите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом