Николай славев николов директор на главна дирекция
ИмеНиколай славев николов директор на главна дирекция
страница1/6
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер0.58 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/401B55E9-C92B-49D1-BF3B-C02EE6AE41E2/0/Dokumentacia_vaglis
  1   2   3   4   5   6
ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОЛОВ

ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МВР


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


С ПРЕДМЕТ:


ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА”

със следните обособени позиции:


 1. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН В. Търново

 2. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Видин

 3. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Враца

 4. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Добрич

 5. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Кюстендил

 6. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Кърджали

 7. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ловеч

 8. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Монтана

 9. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Пазарджик

 10. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Перник

 11. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Плевен

 12. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Пловдив

 13. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Разград

 14. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Русе

 15. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Силистра

 16. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Сливен

 17. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Смолян

 18. Доставка на въглища за нуждите на СУПБЗН

 19. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН София

 20. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ст. Загора

 21. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Търговище

 22. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Хасково

 23. Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН ЯмболОдобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:


I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

II. Обявление за обществената поръчка;

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката;

IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите;

V. Технически спецификации;

VІ. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1;

VІІ. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър - Образец № 2;

VІІІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а” - “д”, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец № 3;

. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец № 4;

X. Доказателства за техническите възможности на участника, съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5;

ХІ. Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива - Образец № 6

ХІІ. Декларация за съгласие на подизпълнителите - Образец № 7;

ХІІІ. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 8;

ХІV. Образец на техническо предложение - Образец № 9;

ХV. Образец на ценово предложение и указания за неговата подготовкаОбразец № 10;

ХVІ. Проект на договор - Образец № 11.


III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет: „ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА”


1. Количество

Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка е доставката на въглища за нуждите на ГДПБЗН, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

КОЛИЧЕСТВА

за

въглищата, [т]

1.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН В. Търново

80

2.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Видин

51

3.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Враца

37

4.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Добрич

90

5.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Кюстендил

15

6.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Кърджали

30

7.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ловеч

3

8.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Монтана

20

9.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Пазарджик

6

10.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Перник

25

11.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Плевен

49

12.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Пловдив

29

13.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Разград

49

14.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Русе

52

15.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Силистра

65

16.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Сливен

5

17.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Смолян

16

18.

Доставка на въглища за нуждите на СУПБЗН

43

19.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН София

30

20.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ст. Загора

2

21.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Търговище

70

22.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Хасково

25

23.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ямбол

25


2. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева.

Обща прогнозна стойност на поръчката в лева 87 500,00 лв. (осемдесет и седем хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС или 105 000,00 лв. (сто и пет хиляди лева) с вкл. ДДС.

Разпределена по обособени позиции прогнозната стойност е както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

(изписва се пълното наименование на обособената позиция)


Прогнозна стойност в лева, без ДДС

Прогнозна стойност в лева, с ДДС

1.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН В. Търново

8 567,93

10 281,52

2.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Видин

5 462,06

6 554,47

3.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Враца

3 962,67

4 755,20

4.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Добрич

9 638,92

11 566,71

5.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Кюстендил

1 606,49

1 927,78

6.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Кърджали

3 212,97

3 855,57

7.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ловеч

321,30

385,56

8.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Монтана

2 141,98

2 570,38

9.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Пазарджик

642,59

771,11

10.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Перник

2 677,48

3 212,97

11.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Плевен

5 247,86

6 297,43

12.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Пловдив

3 105,88

3 727,05

13.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Разград

5 247,86

6 297,43

14.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Русе

5 569,16

6 682,99

15.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Силистра

6 961,44

8 353,73

16.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Сливен

535,50

642,59

17.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Смолян

1 713,59

2 056,30

18.

Доставка на въглища за нуждите на СУПБЗН

4 605,26

5 526,32

19.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН София

3 212,97

3 855,57

20.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ст. Загора

214,20

257,04

21.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Търговище

7 496,94

8 996,33

22.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Хасково

2 677,48

3 212,97

23.

Доставка на въглища за нуждите на ОУПБЗН Ямбол

2 677,48

3 212,97
Общо:

87 500

105 000
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Николай славев николов директор на главна дирекция iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
По проектите „james”, „risk”, „eoces”, „emes”, „damsafe” и дейности на гдпбзн-мвр
Николай славев николов директор на главна дирекция iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
Доставка на аварийно-спасителен автомобил (аса), среден клас м категория 2 (с повишена проходимост)”
Николай славев николов директор на главна дирекция iconГлавен комисар николай славев николов директор на главна дирекция
Доставка на контейнери за пожарникарско и спасително оборудване” по обособени позиции, както следва
Николай славев николов директор на главна дирекция iconГлавен комисар николай славев николов директор на главна дирекция
Доставка на многоцелеви високопроходими транспортни средства за реакция при наводнения utv”
Николай славев николов директор на главна дирекция iconГлавен комисар николай славев николов директор на главна дирекция
Техническо обезпечаване на оперативните структури на гдпбзн – мвр за ограничаване и ликвидиране на горски пожари”
Николай славев николов директор на главна дирекция iconГлавен комисар николай славев николов директор на главна дирекция
Доставка на Мобилен Команден Пункт (mкп) – командно-щабен автомобил с фургон с комуникационно оборудване”
Николай славев николов директор на главна дирекция iconГлавен комисар николай славев николов директор на главна дирекция
Повишаване капацитета на териториалните структури на гдпбзн – мвр за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна...
Николай славев николов директор на главна дирекция iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” (risk) по Програмата за трансгранично...
Николай славев николов директор на главна дирекция iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
Доставка, разработване и интегриране на софтуер” по проект „Съвместни действия за управление на извънредни ситуации в случай на хидрометеорологични...
Николай славев николов директор на главна дирекция iconНиколай славев николов директор на главна дирекция
Доставка на спасителна техника със специализирано оборудване” по проект „Съвместни действия за управление на извънредни ситуации...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом