До общински съвет град елхово докладназаписк а
ИмеДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер41.22 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/07/tt14.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


от Петър Андреев Киров - кмет на община Елхово


ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ

3/3585ид.ч. кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.

„Ал.Стамболийски” за срок от 10/десет/години

след провеждане на публичен търг.


Уважаеми дами и господа общински съветници,


В община Елхово е постъпило заявление с вх.№94-01-619/01.06.2012г. от Георги Стоянов Чорбаджийски – пълномощен представител на „Агенция Стрела”ЕООД с което заявление уведомява общината, че на основание договор за покупко - продажба „Агенция Стрела”ЕООД е собственник на преместваемо съоръжение по смисъла на чл.5, ал.1, т.1.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово – павилион за продажба на вестници и списания с площ от 3кв.м., находящ се в гр.Елхово на ул.”Александър Стамболийски” и в предвид обстоятелствата дружеството желае да се извърши промяна във връзка с ползването на общинския терен под наем, тъй като договора за наем към момента е сключен с „Ямбол Прес”ООД – бивш собственик на павилиона.

На основание чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост- свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица и ал.2 – отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество – свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица, след решение на Общински съвет и чл.17, ал.2 – отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг по реда на глава седма, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг. Началната тръжна цена се определя по приложение №2 от Наредбата.

Имотът е актуван с АОС№2684/21.03.2011г. и представлява: терен с площ от 3/3587ид.ч кв.м в ПИ с идентификатор 27382.500.9568, целият с площ от 3587кв.м, начин на трайно ползване: комплексно застрояване по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при граници на имота: 27382.500.329, 27382.500.7111, 27382.500.326, 27382.500.328, 27382.500.7236, 27382.500.341, 27382.500.342, 27382.500.7110, 27382.500.2508.

Съгласно разпоредбите на чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.2, ал.1 от Наредба №8 на ОбС-Елхово за поставяне на преместваемото съоръжение - павилион от 3кв.м., находящ се на ул.”Ал.Стамболийски” имат разработена схема, одобрена от главния архитект на общината, а на основание чл.14, ал.1 от Наредба №8 на ОбС-Елхово, разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.5, ал.1, т.1.1 се издават след сключване на договор.

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, представляващ: терен с площ от 3/3587ид.ч кв.м в ПИ с идентификатор 27382.500.9568, целият с площ от 3587кв.м, начин на трайно ползване: комплексно застрояване по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при граници на имота: 27382.500.329, 27382.500.7111, 27382.500.326, 27382.500.328, 27382.500.7236, 27382.500.341, 27382.500.342, 27382.500.7110, 27382.500.2508 за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем, определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово


идентификатор 27382.500.9568, целият с площ от 3587кв.м, начин на трайно ползване: комплексно застрояване по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при граници на имота: 27382.500.329, 27382.500.7111, 27382.500.326, 27382.500.328, 27382.500.7236, 27382.500.341, 27382.500.342, 27382.500.7110, 27382.500.2508 за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем, определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ПЕПА КЮЧУКОВА

Заместник кмет на община Елхово


Съгласувал:

Даниела Трендафолова, ст.юр.консулт


Съгласувал:

инж.Къню Кънев, н-к отдел „СУ, ОС и ТСУ”


Изготвил:

Нина Методиева, мл.експ. в отдел „СУ, ОС и ТСУ”

Свързани:

До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12. 10. 2012г от Мария Ангелова Никова – председател на ус на сдружение „Местна...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №334/07 за ползване под наем на язовир – имот №000308 с площ 17,508дка в землището на с. Гранитово,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №345/07 за ползване под наем на водоем – имот №000071 с площ 4,440дка в землището на с. Вълча Поляна,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г за ползване под наем на част от...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово са постъпили заявления с вх.№93-з-56/12. 01. 2012г и №94-01-386/03. 04. 2012г от граждани, които искат да ползват...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №295/07 със Станимир Ангелов Петков за ползване под наем на язовир с площ 20,817дка в землището...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово, което заявява желанието си да ползва...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово е сключила договор №309/05 от 16. 08. 2005г с „Маргарита”еоод за предоставяне под наем на язовир – имот №000133 с площ...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Елхово при граници на имота: на изток – ул.”Търговска”; на запад пи V – за жилищно строителство; на север пи №571, отреден за упи...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом