Земеделски съюз "александър стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г
ИмеЗемеделски съюз "александър стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г
страница1/3
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер305.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bznsas.org/index.files/USTAV.doc
  1   2   3
______________________________________________________________________________________________________ Преамбюл

създаден на 22.11.2008 г./

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г. самостоятелно земеделско правителство.

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” е правоприемник на регистрираната през 1993г. политическа партия БЗНС „Александър Стамболийски”. На извънредния конгрес проведен на 10.12.2005г., в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии (Обн. ДВ бр.28 от 01.04.2005 г.) наименованието БЗНС „Александър Стамболийски” е променено и е прието новото име ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”.

Изворите на земеделската идея в България са чисти и с голяма обществена стойност. Най-ценното в историческото наследство на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” участието на земеделците в борбата за свобода, социална справедливост и демокрация, в единен фронт с останалите демократични и антифашистки сили.

Дълбоките корени, големият политически авторитет и морален кредит сред народа на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” се основават на над вековната история на съюза, писана с искрената вяра на много поколения членове и симпатизанти.

 

Наименование, седалище и общи положения

Чл.1. /изм. от 22.11.2008 г./ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, наричан по-долу "съюза" е политическа партия със седалище гр.София, район “Оборище”, ул.”Врабча” 1, ет.4 /трети надпартерен/ от Дом паметник “Александър Стамболийски”.

Чл.2. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” е демократична политическа организация, която организира своята дейност, съгласно действащите в страната нормативни актове – Конституцията, Закона за политическите партии и другите нормативни актове, както и при спазване разпоредбите на настоящия Устав.

Чл.3. /изм. от 22.11.2008 г./ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” е ляво центристка народна партия, приемник на традициите на учредения през декември 1899 г. в гр.Плевен “Български земеделски съюз” и правоприемник на “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, отстояващ исконните интереси на широките народни маси – свобода, равенство, народовластие, републиканизъм и патриотизъм.

 

Цели, задачи и средства за постигането им

Чл.4.Основни цели на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” са единението на българския народ, укрепването на българската държава и просперитета на България; изграждането на демократична правова държава и на развито гражданско общество.

Чл.5. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” ще съдейства за европейска и трансатлантическа интеграция на Република България, за благоденствието, нравственото и духовното развитие на българския народ и на всеки гражданин, за икономически и социален прогрес на нацията, за развитието на земеделието и на българското село, за пълното използване на възможностите на частната, кооперативната и държавната собственост на основата на екологическата политика на държавата.

Чл.6.Целите на съюза се постигат посредством провеждането на събрания, митинги, манифестации, демонстрации и други законни форми на публична агитация, както и чрез участие в президентски, парламентарни и местни избори и чрез представителство на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” в законодателната и изпълнителната власт на всички нива.

 

Членство

Чл.7. /1/ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” може да бъде всеки дееспособен гражданин на Република България с избирателни права, без разлика на неговото обществено и социално положение, на произход, на раса, на пол или на религия, който спазва законите и приема целите и устава на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, работи за тяхното осъществяване и не членува в друга политическа партия.

/2/ /нова от 22.11.2008 г./ Членството е доброволно и индивидуално и се удостоверява с членска карта.

Чл.8.Всеки член на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” има следните права:

а/да избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза;

б/да бъде издигана кандидатурата му в избори за президент, вицепрезидент, народни представители и местни органи на властта;

в/да ползва цялата информация и материалната база, с която разполага съюза; г/да отправя предложения и сигнали до всички органи на съюза, които са длъжни в едномесечен срок от получаване на същите да му отговорят писмено;

д/свободно да излага свои идеи и становища и да ги защитава при обсъждане.

Чл.9. /изм. от 22.11.2008 г./ Всеки член на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” има следните задължения:

а//изм. от 22.11.2008 г./ да спазва Конституцията и законите в страната при осъществяване на дейността си в съюза;

б/да спазва Устава и да работи за осъществяване целите на съюза;

в/да привлича нови членове и симпатизанти;

г/ /изм. от 22.11.2008 г./ в своята политическа дейност да спазва решенията на Конгреса, Националният съвет и Постоянното присъствие и местната земеделска дружба, в която членува;

д/да плаща редовно членския си внос;

е//нова от 22.11.2008 г./ с действията си да не уронва принципите, името и авторитета на съюза.

Чл.10. /изм. от 22.11.2008 г./ /1/ Постъпването в съюза става чрез подаване на заявление в местна земеделска дружба на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, с което се декларира приемане на Устава и одобряване целите на съюза. Заявлението се разглежда на Общо събрание на местната земеделска дружба, като кандидатът е приет, ако за приемането са гласували повече от половината присъстващи.

/2/ Учредителите на местна земеделска дружба подписват само учредителен протокол.

Чл.11. /изм. от 22.11.2008 г./ Всеки член има право да членува само в една местна земеделска дружба.

Чл.12./изм. от 22.11.2008 г./ Всеки член може да премине от една местна земеделска дружба в друга, като уведоми писмено за това и двете организации със заявление в свободен текст. В този случай не е необходимо решение на Общото събрание на местната земеделска дружба.

Чл.13. /изм. от 22.11.2008 г./ Всеки член може свободно да напусне съюза, като уведоми писмено местната земеделска дружба и върне членската си карта. На първото Общо събрание на местната земеделска дружба председателят й уведомява членовете за напускането.

Чл.14. /изм. от 22.11.2008 г./ /1/ За прояви, които нарушават законите, Устава и Програмата на съюза и обществения морал, земеделските дружби и ръководните органи могат да налагат норми на партийно въздействие:

1. Обръщане на внимание /забележка/;

2. Порицание;

3. Разграничаване от конкретни действия на член на съюза;

4. Временно отнемане на правата за заемане на ръководни партийни длъжности, членство в ръководни партийни органи и право да се кандидатира за такива за срок от една до три години;

5. Изключване при груби нарушения на чл.9 б.”а”, “б” и “г” на Устава.

/2./ Решенията по предишната алинея се вземат с решение на Общото събрание на местната земеделска дружба с мнозинство повече от половината от присъстващите по т.1 ,2 и 3, и с мнозинство 2/3 от присъстващите по т.4 и т.5.

Чл.15. /изм. от 22.11.2008 г./ Решението за изключване може да се обжалва в едномесечен срок, считано от датата на съобщаването му пред Постоянното присъствие, което е длъжно да разгледа жалбата на първото си заседание. Решението на Постоянното присъствие е окончателно.

Чл.15а. /нова от 22.11.2008 г./ Когато член на съюза се кандидатира от името на други политически партии или организации или като независим кандидат срещу кандидатите на партията, членството му се прекратява с решение на Общосъюзната контролна комисия.

Структура и органи

Конгрес

Чл.16./изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ Върховен орган на съюза е Конгресът, който се свиква от Националния съвет на всеки пет години. Конгресът може да бъде свикан извънредно по решение на Националния съвет или по искане на 1/3 от членовете на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” или по искане на 1/3 от местните земеделски дружби.

Чл.17. Конгресът има следните правомощия:

а/приема Устава на съюза и прави изменения и допълнения в него;

б/приема политическата програма и прави изменения и допълнения в нея;

в/определя броя на членовете и избира Национален съвет, като членовете му са делегати на следващия конгрес по право;

г/ /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ определя броя на членовете и избира Общосъюзна контролна комисия;

д/ /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ освобождава членовете на Националния съвет и Общосъюзната контролна комисия

е/ /изм. от 22.11.2008 г./ изслушва отчети на Националния съвет и Общосъюзната контролна комисия;

ж/ /нова от 22.11.2008 г./ избира и освобождава Председателя на партията;

з/ /нова от 22.11.2008 г./ по предложение на Председателя на партията утвърждава съвещателните органи - Върховен съюзен съвет и Националния експертен съвет;

и/ /нова от 22.11.2008 г./ изслушва отчетните доклади и оценки на Националния съвет, Общосъюзната контролна комисия и Парламентарната група и приема решения по тях;

й/ /нова от 22.11.2008 г./ обсъжда актуални политически въпроси и приема платформи, програми и други ръководни документи;

Чл.18./изм. от 22.11.2008 г./ /1/ Мястото, времето и дневния ред на Конгреса се определят от Националния съвет и се оповестяват най-малко един месец преди провеждането му, чрез обнародването в "Държавен вестник" и обява в централен ежедневник.

/2/Когато свикването става извънредно, то се оповестява от Националният съвет най – късно две седмици след постъпване на искането и се провежда най- късно един месец след съобщението на Националния съвет. Искането за извънреден конгрес трябва да е придружено с предложение за дневния ред.

/3/ В решението на Националния съвет за свикване на Конгреса се определя и нормата на представителство.

Чл.19. /изм. от 22.11.2008 г./ Конгресът е събрание на делегати на всички местни земеделски дружби, избрани на събрание на съответната общинска организация.

Чл.20./изм. от 22.11.2008 г./ На Конгреса по право участват с право на глас, членовете на Постоянното присъствие и на Националния съвет.

Чл.21/1/ /изм. от 22.11.2008 г./ Конгресът се счита за редовно проведен, ако са участвали повече от половината делегати.

/2/Ако не се яви нужният брой, Конгресът се отлага с един час по - късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Чл.22./1/Решенията на Конгреса се вземат с обикновено мнозинство от участващите в него.

/2/Решенията за приемане и изменение на Устава, както и за саморазпускане на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” или за вливането или сливането й с друга политическа партия се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на участниците на Конгреса.

Чл.23.На Конгреса всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

Чл.24. /изм. от 22.11.2008 г./ Въпроси, които не са включени предварително в дневния ред и надлежно оповестени, могат да бъдат допълнително включени в дневния ред, ако присъстват представители на всички местни земеделски дружби, след решение на Конгреса взето с мнозинство 2/3 от участниците на Конгреса.

Чл.25.Никой няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг/а/, неговите низходящи и възходящи по права линия без ограничение, както и до тези по съребрена линия до втора степен. Това ограничение не се отнася до поименните тайни гласувания.

Национален съвет /изм. от 22.11.2008 г./

Чл.26./изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г. /1/ Националният съвет се състои от 59 члена, избрани на Конгрес с явно гласуване и обикновено мнозинство измежду членовете на партията за срок от пет години.

/2/ /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ Националният съвет се избира и освобождава от Конгреса с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.27. Националният съвет има следните правомощия:

а/избира измежду членовете на Националния съвет Постоянно присъствие на съюза по предложение на Председателя на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”;

б/ /изм. от 22.11.2008 г./ избира между членовете си Председател на Националния съвет, заместник- Председатели на Националния съвет и секретар на Националния съвет по предложение на Председателя на партията.;

в/ /отм. от 10.12.2005 г./ ;

г/организира дейността на съюза за постигане на програмните цели и за изпълнение на решенията на Конгреса;

д/утвърждава бюджета на съюза;

е/ /отм. от 22.11.2008 г./;

ж/приема отчети на парламентарната група на съюза;

з/приема отчети на Постоянното присъствие на съюза и на Председателя на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”;

и/ определя реда за издигане на кандидатури и избор на делегати и членове на съюзни ръководства;

й/взема решение за промяна на седалището и наименованието на съюза.

к/ /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ по предложение на Председателя на съюза избира членовете на Върховния съюзен съвет и Националния експертен съвет, които са съвещателни органи и се състоят от известни интелектуалци, експерти, известни земеделци и т.н.

л/ /нова от 22.11.2008 г./ взема решение за свикване на Конгреса, като определя мястото, датата, проекта за дневен ред и нормата на представителство;

м/ /нова от 22.11.2008 г./ – разработва, провежда и защитава съюзната политика за развитието на страната;

н/ /нова от 22.11.2008 г./ – осъществява координация и оказва методическа помощ в дейността на областните съюзни съвети при изпълнение на националните задачи;

о/ /нова от 22.11.2008 г./ – създава регистър на кадрите за партийни и публични длъжности, в съответствие с нормативната база за защита на личните данни на гражданите;

п/ /нова от 22.11.2008 г./ – утвърждава Правилник за деловодната и финансовата дейност;

р/ /нова от 22.11.2008 г./ – определя стратегията и тактиката на парламентарната дейност, съвместно с народните представители-земеделци;

Чл.28./изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ /1/ Националният съвет се свиква по решение на Постоянното присъствие или по искане на 1/3 от членовете на Националния съвет.

/2/ /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ Националният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ /нова от 10.12.2005 г./ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ /нова от 22.11.2008 г./ Народните представители, министрите и заместник министрите – земеделци, които не са членове на Националният съвет, могат да участват в заседанията му със съвещателен глас.

Чл.29. /изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ /1/ При вземане на решения от Националният съвет всеки негов член има право на един глас.

/2/ /нова от 10.12.2005 г./ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно разпореждане с имуществото на партията с мнозинство от всички членове.

/3/ /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ Националният съвет съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

/4/ /нова от 22.11.2008 г./ Националният съвет заседава най-малко веднъж на 6 месеца.

Чл.30. Националният съвет се отчита пред Конгреса.

Постоянно присъствие

Чл.31. /изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ /1/ Постоянното присъствие на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” е национален ръководен оперативен орган, който се състои от 15 члена, избрани по предложение на Председателя на съюза измежду членовете на Националния съвет за срок от пет години.

/2/ /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ Членовете на Постоянното присъствие се избират и освобождават с обикновено мнозинство от Националния съвет.

Чл.32. /изм. от 22.11.2008 г./ Постоянното Присъствие на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”:

1. осъществява оперативно-политическото ръководство на партията и организира изпълнението на решенията на Конгреса и на Националният съвет;

2. осъществява връзките на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” с други политически сили, с държавните и общинските органи, с неправителствените организации и други структури на гражданското общество;

3. организира международната дейност на партията.

4. избира от своя състав секретари на Постоянното присъствие, които отговарят за отделните дейности на партията;

5. избира областни координатори на партията;

6. разглежда и взема окончателно решение по жалби за изключване от Съюза.

7. взема решения относно налагане нормите на партийно въздействие по чл.14 на членове на ръководни съюзни органи и на съюзни членове на ръководна обществена длъжност, заета на квотен партиен принцип;

8. подготвя и организира предизборната кампания на съюза и неговото участие в изборите. Изработва предизборните документи. Определя задълженията и отговорностите на областните земеделски съвети и останалите съюзни структури в периода на предизборната кампания и изборите.

9. взема решение за вида на изборите за номиниране на земеделските кандидати за изборни обществени длъжности– преки вътрешносъюзни или от общинските партийни конференции.

10. приема Правилник за работата на Централния предизборен щаб.

11.утвърждава по предложение на Централния предизборен щаб Правилник за провеждането на вътрешнопартийни избори за номиниране на кандидати за президент, вицепрезидент, народни представители и евродепутати.

12. съвместно с Централния предизборен щаб утвърждава кандидатите за президент, вицепрезидент, народни представители и евродепутати, за общински кметове и общински съветници.

13. взема решения по имуществени, финансови и стопански въпроси на партията, които не са от изключителна компетентност на Конгреса или на Националния съвет.

14. взема решения по въпроси от коалиционен характер, за издигане и подкрепа на кандидатури, наложени от стратегия за предизборно сътрудничество и следизборно коалиране;

15. създава специализирано PR звено за реализиране на медийната политика на Съюза;

16. организира издаването на политически информационен бюлетин;

17. заседава не по-малко от веднъж месечно.

18. създава и води публичен регистър, в който се вписват:

а) дарителите и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

б) декларация от дарителите за произхода на средствата;

в)наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността , които подпомагат партията;

г) номерът на сметката по чл. 15, ал. 3, т. 10 от Закона за политическите партии.

д) ръководствата на териториалните структури на партията.

Чл.33. /изм. от 22.11.2008 г./ Постоянното присъствие е колективен орган и взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове. За своята дейност то информира Националния съвет най-малко веднъж годишно.

 

Председател на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Чл.34. /1/ Председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” е и председател на Постоянното присъствие.

/2/ /нова от 22.11.2008 г./ Председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” се избира и освобождава пряко от Конгреса.

Чл.35. Председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” представлява партията пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина, както и пред всички държавни и местни органи.

/2/ /нова от 22.11.2008 г./ Председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” осъществява политическите взаимоотношения на партията с другите партии, с държавните и местните органи и структурите на гражданското общество.

Чл.36. /изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ Председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” подписва всички документи от името на “ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” , а в негово отсъствие, упълномощава за това член на Постоянното присъствие.

Чл.37. /1/ Председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” организира и ръководи дейността на Постоянното присъствие;

/изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./ /2/ Председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” предлага ръководствата и съставите на експертните съвети към Постоянното присъствие и Върховния съюзен съвет.

Общосъюзна контролна комисия /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008г./

Чл.37а /изм. от 22.11.2008 г./ /1/ Общосъюзната контролна комисия се избира от Конгреса за срок от 5 години.

/2/ Избирането и освобождаването на членовете на Общосъюзната контролна комисия се извършва с обикновено мнозинство от присъстващите делегати с право на глас.

Чл.37б. /изм. от 22.11.2008 г./ Общосъюзната контролна комисия се състои от 5 души.

Чл.37в. /изм. от 22.11.2008 г./ /1/ Общосъюзната контролна комисия проверява финансовата дейност на централните органи на Съюза и на местните организации и осъществява вътрешнофинансов контрол върху изпълнението на партийния бюджет.

/2/ Проверява организационната и деловодната отчетност на съюзните органи и организации, както и стопанисването на партийното имущество.

/3/ Разглежда и решава жалби и възражения, вътрешносъюзни спорове, както и по партийната етика.

/4/ Проверява сигнали за нарушения при приемане, отпадане и изключване от Съюза и вземане на мерки за партийно въздействие; при избора на съюзните органи и при избора на кандидатите за публични длъжности.

/5/ Оказва методическа помощ в работата на общинските контролни комисии.

Чл.37г. /изм. от 22.11.2008 г./ /1/ За осъществяване дейността на Общосъюзната контролна комисия, всички органи на партията и местните организации са длъжни да предоставят на Общосъюзната контролна комисия цялата си документация.

/2/ /нова от 22.11.2008 г./ Общосъюзната контролна комисия извършва текущи проверки на финасово- счетоводната дейност в съюза. Взима решение за начина на отчитане пред Сметна палата.

Чл.37д. /изм. от 22.11.2008 г./ Общосъюзната контролна комисия се отчита пред Конгреса.

Чл.37е. /нова от 22.11.2008 г./ Председателят на Общосъюзната контролна комисия участва по право в заседанията на Постоянното Присъствие с право на съвещателен глас.

 

Местни организации

Чл.38. /1/ Местната организация се нарича местна земеделска дружба.

/2/ Местната земеделска дружба е основна структурна единица на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” и се изгражда на териториален принцип по местоживеене.

Чл.39.Териториалния принцип за учредяване на местна организация означава създаване на същите на ниво населено място.

Чл.40. /изм. от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./.Към местните земеделски дружби могат да бъдат изграждани младежки и женски организации, членовете на които са членове на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” или техни симпатизанти.

Чл.41. /1/ /изм. от 22.11.2008 г./ Местната земеделска дружба наброява най – малко 3 члена и се ръководи от председател.

/2/Местните земеделски дружби избират свое ръководство.

Чл.42./1/ Председателят на местната земеделска дружба свиква Общо събрание на местната организация най-малко един път на тримесечие.

/2/По искане на 1/3 от членовете на местната земеделска дружба отправено до председателя на местната организация може да се свика общо събрание на местната организация по всяко време. В този случай председателят е длъжен да свика събранието.

Чл.43.Общото събрание на местната земеделска дружба се счита за редовно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на местната организация. Ако не се яви нужният брой членове, събранието се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за редовно, ако присъстват повече от 1/3 от всички членове на местната земеделска дружба.

Чл.44. /1/ В общото събрание на местната земеделска дружба всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

/2/ Решенията на общото събрание на местната земеделска дружба се вземат с обикновено мнозинство, освен при решения за изключване на членове, които се вземат по реда на чл.14 от Устава.

Чл.45. /изм. от 22.11.2008 г./ Новоучредената местна земеделска дружба изпраща в седалището на партията препис от учредителния протокол заедно със списък на подписалите го учредители с данни съдържащи трите имена, адрес, телефон за връзка и ЕГН, след което редовно се изпращат данни за промените в състава.

Чл.45а /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./. /1/ Местните земеделски дружби имат следните права и задължения:

1.приемат нови членове;

2.изключват членове на съюза при спазване на разпоредбата на чл.14 от Устава;

3.избират делегати за Конгреса на съюза на Общинска конференция;

4.изпълняват програмата и целите на съюза и решенията на централните органи.

/2/ /нова от 22.11.2008 г./ 1.участва активно в изработването и реализирането на съюзната политика;

2. изразява интересите на своите членове;

3. работи за привличането на членове и симпатизанти на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” и за засилване влиянието на съюза сред населението;

4. в своята дейност местната земеделска дружба се ръководи от собствените си решения, от Програмата и Устава на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” и от решенията на ръководните органи.

Чл.45б /нова от 22.11.2008 г./ /1/ На ниво община, а в населените места с районно деление и на ниво район се създават общински земеделски дружби.

/2/ Общинските земеделски дружби са териториалните организации на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”.

/3/ Органи на Общинските земеделски дружби са:

а/Общинската конференция;

б/ Общински земеделски съвет;

в/ Общинска контролна комисия.

/4/ Общинските земеделски дружби са основни звена на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”.

/5/ В една община се изгражда една общинска земеделска дружба и само по изключение, с решение на Постоянното Присъствие, може да се изгражда втора или трета общинска земеделска дружба.

/6/ Общинската конференция провежда съюзната политика, като осигурява координацията и взаимодействието между земеделските дружби на територията на общината.

/7/ Общинската конференция е постоянно действащ орган, който заседава най-малко от веднъж годишно.

/8/ Общинската конференция се свиква с решение на Общинския земеделски съвет по искане на повече от половината от местните организации или с решение на Националния съвет на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”.

/9/ Мястото, времето и дневния ред на Общинската конференция се съобщава на местните организации не по-късно от петнадесет дни преди провеждането й.

/10/ В Общинската конференция участват делегати от местните земеделски дружби.

/11/ В състава на общинската конференция по право се включват: председателят на Общинския земеделски съвет; председателят на Общинската контролна комисия; народните представители и евродепутати – земеделци, членуващи в съответната общинска земеделска дружба; членовете на Националния съвет на Съюза от съответната общинска земеделска дружба; общинските съветници – земеделци; членовете на ръководствата на младежката организация и женското движение на общинско ниво – до трима представители от всяко.

/12/Заседанията на Общинската конференция включват:

1) Годишен отчет и оценка за дейността и насоките за работата на Общинския земеделски съвет, на ръководството на групата съветници-земеделци и на Общинската контролна комисия и вземане на решения по тях;

2) Избори на ръководни и контролни органи; избори на делегати за Конгреса на Съюза според нормата на представителство, определена от Националния съвет.

3) Приемане на решения по местната политика на ниво община и

по изпълнението на решенията на ръководните органи на съюза.

4/ Общинската конференция взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

/13/Общински земеделски съвет(ОбЗС) се състои от 5 до 7 члена, измежду които се избира председател, заместник председатели „Партийна политика” и „Коалиционна политика” и секретар.

/14/ Общинският земеделски съвет заседава най-малко веднъж на два месеца и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

/15/ Общинския земеделски съвет се представлява от неговия председател или от упълномощени негови заместници.

/16/ Общинския земеделски съвет:

а) осъществява политическата дейност на общинската земеделска дружба в периода между заседанията на Общинската конференция;

б) осъществява ръководство и координация в работата на местните организации при изпълнение на партийните задачи;

в/ провежда и защитава партийната политика за развитието на общината;

г/ представлява ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”във взаимоотношенията с държавната власт на общинско равнище;

д/ осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество на общинско равнище в съответствие с решенията на националните органи на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”.

е/ организира и координира предизборната дейност в зависимост от характера на предизборната кампания;

ж/ стопанисва предоставеното партийно имущество

Чл.45в. /нова от 22.11.2008 г./ /1/ На ниво област се създават областни съюзни съвети.

/2/Областните съюзни съвети на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” са териториални партийни органи, които се изграждат съобразно административно-териториалното деление на страната.

/2/ Областните съюзни съвети на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”:

а/Провеждат и защитават съюзната политика за развитието на областта.

б/ Координират и подпомагат дейността на местните структури в областта и техните органи; представляват Съюза във взаимоотношенията му с държавната власт на областно равнище;

в/ Осъществяват коалиционно взаимодействие и сътрудничество на областно равнище в съответствие с решенията на националните органи на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

г/ Организират и координират предизборната дейност в зависимост от характера на предизборната кампания;

д/ Стопанисват предоставеното им партийно имущество.

/3/ В състава на областните съвети на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” влизат: утвърдения от Постоянното Присъствие областен координатор; председателите на Общинските съвети на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” от областта; членовете на Националния съвет от областта; народните представители от областта-земеделци; кметовете и председателите на общинските съвети от областта - земеделци; областните и зам.-областните управители – земеделци; ръководителите на младежкото и женското движение на областно ниво.

/4/ Областните съюзни съвети избират от състава си: председател; зам.председатели - „Партийна дейност” и „Местна политика”; секретари „Коалиционна политика и „Медийна политика”; говорител; секретар-касиер.

/5/ Областните съюзни съвети на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” се представляват от техните председатели или от упълномощени техни заместници. Областните съюзни съвети заседават най-малко веднъж на три месеца.

 

Имущество и източници на средства

Чл.46.Имуществото и източниците на средства на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” се формират от приходи от недвижими имоти, от членски внос, дарения и завещания от физически лица, дарения от юридически лица, приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост и други дейности и постъпления, разрешени от Закона за политическите партии.

Чл.47./изм. от 22.11.2008 г./ Размерът на членския внос и редът за неговото набиране и разходване се определят с правилник, изработен и приет от Националният съвет.

Чл.47а /нова от 10.12.2005 г. и изм. от 22.11.2008 г./. Разходването на партийното имущество става по решение на Националният съвет.
  1   2   3

Свързани:

Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconДоклад за дейността на пп „Земеделски народен съюз за 2009 година
ПП„бзнс-нс” се преиминува в пп „Земеделски Народен Съюз” и с решение от 31. 07. 2006 година вписва в Регистъра за политически партии...
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconУстав на земеделски народен съюз
Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени...
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Мария илиева докузова предложена от Коалиция пп “земеделски съюз ал. Стамболийски”, пп “земеделски народен съюз” и пд “евророма”...
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconПриложение №3
Партия “Български земеделски народен съюз “Никола Петков” в сдс”, с представляващ партията Георги Петров
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconПриложение №3
Партия “Български земеделски народен съюз “Никола Петков” в сдс”, с представляващ партията Георги Петров
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconПрограма на земеделски съюз „александър стамболийски
За да има бъдеще една политическа партия, тя трябва да разбира и да се приспособява към промените в съвременния свят
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconРешение
Относно: регистрация на местна коалиция от партии „български земеделски народен съюз+” за участие в изборите за общински съветници...
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconОбщинска избирателна комисия сливен решение
Относно:  Регистрация на местна коалиция „център – ндсв, Земеделски народен съюз, бсдп, зс „Ал. Стамболийски”” за участие в изборите...
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconОбщинска избирателна комисия – свиленград решение
Относно: Регистрация на кандидатската листа на политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”” за участие в изборите...
Земеделски съюз \"александър стамболийски\" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г iconОбщинска избирателна комисия- свиленград решение
Относно: регистрация на партия „български земеделски народен съюз” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом