Министерство на образованието и науката учебнапрограм а
ИмеМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер100.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgmet.com/prof/mashinen/programi/UPR_SHL.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


За задължителна професионална подготовка


по


учебна практика


ШЛОСЕРСТВО


за всички професии и специалности


УтвърденА със Заповед № 09 – 1029 от 26. 07. 2004 г.


от професионално направление:


521. Металообработване и машиностроене


С О Ф И Я, 2004 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за професиите и специалностите в областта на машиностроенето и е основа за придобиване професионални компетенции за изпълнение на отделните шлосерски операции и изработването на изделия.

Учебното съдържание разкрива възможности за изграждане на умения и навици за практическо изпълнение на основните шлосерски операции, за технологично мислене и изпълнение на практически задачи. То включва изучаването на инструменти, приспособления и машини, необходими за изпълнение на съответните шлосерски операции. Тежестта пада върху правилата и техниката на изпълнение на всяка операция, включваща цялата дейност от подготовката до заключителния контрол.

Разпределението на общия брой учебни часове, които са предвидени в учебния план, се осъществява от преподавателя съобразно ясно и точно формулирани цели на обучението, като се отчитат особеностите на учебното съдържание при формирането на умения. Учебно-производствените дейности следва да се подбират и подреждат на принципа от простото към сложното и при степенуване по трудност на изискванията за качество и количество.

При липса на материали, инструменти и машини, както и на висококвалифицирана дейност, съответните шлосерски операции се изучават в условията на лабораторна практика и чрез упражнения с учебно-тренировъчен характер.

В състава на дидактическите средства е необходимо да се използват по целесъобразност чертежи, инструкционна и технологична документация, справочни материали, макети, табла, филми, писмени задания и др.

Обучението изисква учебните часове по практика /шлосерство/ да се провеждат в добре обзаведена учебна работилница /или лаборатория/, снабдена с всички необходими инструменти, материали и пособия.

Анализът на дейността на учениците и преценката за реализиране на целите са необходимо условие за приключване на всяко занятие по учебна практика.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел е формиране на умения и навици за изпълнение на основните шлосерски операции и придобиване професионални компетенции за изработване на изделия при спазване на конструктивната и технологична документация.

За постигане на основната цел е необходимо изпълнение на следните подцели:

1. Формиране на похвати, умения и навици за изпълнение на основните шлосерски операции.

2. Придобиване начални умения за разчитане на конструктивна и технологична документация.

3. Формиране на начално техническо и технологично мислене.

4. Придобиване умения за подбор на работни и измерителни инструменти и заточване на несложни режещи инструменти.

5. Формиране умения за работа в група, екип и професионални качества, като: организираност, дисциплинираност, оперативност, точност, самоконтрол, самооценка, съзнателно отношение към работата и др.

6. Придобиване умения за междинен и окончателен контрол на изделията.

7. Усвояване правилата за здравословни и безопасни условия на труд.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


Общият брой часове по учебна практика Шлосерство е съгласно учебния план за всяка професия и е в размер на 54, 72 часа или до 36(за придобиването на първа степен на професионална квалификация). В зависимост от учебните часове по учебен план за всяка професия те се разпределят от учителя за нови умения и знания, и за упражнения съгласно таблицата.


Учебни часове по учебен план

до 36

54

72

Учебни часове за нови умения и знания

32

42

56

Учебни часове за упражнения

4

12

16ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Обемът от учебно съдържание е структуриран в теми. Учителят конкретизира темите и броя на учебните часове за всяка тема, определя учебните часове за нови умения и знания, и упражнения с цел изпълнение целите и задачите на обучението.


по ред

Наименование на темите

1.

Техника на безопасност, противопожарна охрана и хигиена на труда в учебната работилница.

2.

Контролно - измервателни уреди и инструменти.

3.

Разчертаване.

4.

Изправяне и огъване.

5.

Изсичане.

6.

Рязане на метал.

7.

Изпиляване.

8.

Свредловане, зенкероване, райбероване.

9.

Нарязване резби с размерни инструменти.

10.

Шаброване.

11.

Притриване.

12.

Разпиляване и пасване.

13.

Стъргане и дълбане.

14.

Работа с механизирани инструменти.

15.

Комплексна работа.ТЕМА 1. Техника на безопасност,противопожарна охрана и хигиена на труда в учебната работилница.

Работно място на шлосера. Техническо оборудване и организация на дейностите. Основни правила за безопасна работа. Мерки за предпазване от пожари. Основни документи и изисквания за ЗБУТ. Инструктажи.

ТЕМА 2. Контролно - измервателни уреди и инструменти.

Инструменти за снемане и пренасяне на размери. Образци за грапавост. Безскални контролни инструменти. Разграфени измерителни инструменти. Измерване с шублер - подбор, устройство, правила за работа, точност на отчитане на измерваната величина. Измерване с микрометър. Опазване на измерителните инструменти.

ТЕМА 3. Разчертаване.

Равнинно разчертаване - подготовка, инструменти, правила и техника на очертаването. Пространствено очертаване - база, инструменти, приспособления, правила и техника на разчертаването. Точкуване. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 4. Изправяне и огъване.

Изправяне на метални заготовки - инструменти, правила и техника на ръчно и механизирано изправяне на лентов, прътов и листов материал. Ръчно и механизирано огъване на прокат, лентов, листов материал и тръби. Навиване на пружини. Контрол и проверка на качеството. Техника на безопасност.


ТЕМА 5. Изсичане.

Инструменти - подбор, захващане на чука и секача, работна стойка, техника на изсичането. Изсичане на лентов, прътов и листов материал. Изсичане на широки повърхнини, издатини, чепаци и други. Изсичане на канали. Заточване на секача. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 6. Рязане на метал.

Рязане с ръчна ножовка - устройство, монтиране на режещия лист, захващане на ножовката, работна стойка, правила и техника на рязането на лентов, профилен, тънък листов, кръгъл материал и тръби по очертани линии. Рязане с тръборез. Рязане с ръчна и лостова ножица - похвати, правила и техника на рязане. Механизирано рязане на метал. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 7. Изпиляване.

Видове пили. Работно място, положение на тялото, похвати, правила и техника на изпиляването. Закрепване на детайла. Изпиляване на плоскости. Изпиляване на взаимно зависими повърхнини. Изпиляване на криволинейни повърхнини. Заглаждане. Изпиляване и почистване на детайли с механизирани инструменти. Проверка точността на размерите с шублер в границите на допуските за свободните размери. Проверка качеството на повърхнините - равнинност, грапавост. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 8. Свредловане, зенкероване, райбероване.

Подбор на инструменти и машини. Устройство, настройка на машините и установяване на инструмента и на заготовката. Правила и техника на пробиването, зенкероване и райбероване. Пробиване на проходни отвори по предварително очертаване с кондуктор и по шаблон. Пробиване на глухи отвори. Разпробиване на отвори. Пробиване с ръчни механизирани инструменти. Заточване на свредлата. Зенкероване на цилиндрични отвори, вдлъбнатини за шарнири, на отвори от глави на винтове и нитове. Ръчно и механизирано райбероване на цели, глухи конусни отвори. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 9. Нарязване резби с размерни инструменти.

Инструменти - кръгли плашки, въртоци, винтонарезни глави, метчици. Правила и техника за ръчно и машинно нарязване на външна и вътрешна метрична резба. Нарязване на външни, леви и десни резби на болтове, шпилки и тръби - ръчно. Нарязване на резби в цели и глухи отвори - механизирано и машинно. Контрол на резбите с шаблон, резбомер и резбови микрометър. Организация на работното място. Техника на безопасност.

ТЕМА 10. Шаброване.

Избор на инструменти, материали и пособия за шаброване. Подготовка на повърхнините за шаброване. Правила и техника за шаброване. Заточване на шабрите. Шаброване на плоски взаимнозависими и криволинейни повърхнини. Контрол на качеството на шаброваните повърхнини. Организация на работното място и техника на безопасност.


ТЕМА 11. Притриване.

Подбор на инструментите. Абразивни и мазилни материали. Подготовка на повърхнините и притирите, правила и техника при притриването. Притриване на равнинни, цилиндрични и конусни повърхнини. Контрол на качеството. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 12. Разпиляване и пасване.

Избор на инструменти. Избор на шаблони, калибри, кондуктори, рамки за изработване и контрол на пасваните детайли. Правила и техника на изпълнение на операциите. Разпиляване и разширяване на отвори по предварително разчертаване, кондуктори, рамки за разпиляване и др. Обработване на отвори със сложна конфигурация. Взаимно пасване на два детайла с правоъгълни контури. Контрол на качеството чрез универсални инструменти с шаблони, вложки и др. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 13. Стъргане и дълбане.

Процес на рязане. Предназначение, устройство, настройка и работа на напречно - стъргателна и на дълбачна машина. Обработване на плоскости и канали. Организация на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 14. Работа с механизирани инструменти и машини.

Устройство, подготовка, правила и техника на работа. Преносими и стационарни машини за рязане на метали, електрически ръчни, подвижни и стационарни машини за механизиране на пиленето. Ръчни електрически, настолни, стабилни пробивни машини и машини за механизирано нарязване на резби. Организация на труда и на работното място. Техника на безопасност.


ТЕМА 15. Комплексна работа.

Формиране на умения и навици за правилно изпълнение на шлосерските операции и самостоятелно изработване на несложни детайли. Контрол на размерите и качеството на повърхнините. Организация на труда и на работното място. Здравословни и безопасни условия на труд.

VІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението учениците трябва да

ЗНАЯТ:

1. Физическите, механичните и технологичните свойства, както и приложението на най-важните метали, сплави и пластмаси, употребявани в машиностроенето.

2. Предназначението, устройството, техническите изисквания и правила за ползване на шлосерски работни и измерителни инструменти.

3. Начините на изпълнение на шлосерските операции, както и технологичните процеси при изработване на несложни части.

4. Устройството и работата с машините в шлосерска работилница - бормашини, шепинг-машини и др.

5. Разчитане на несложни детайлни чертежи, скици, схеми, технологични карти и др.

6. Правилата за организация на работното място и здравословните и безопасни условия на труд.


ДА МОГАТ:

1. Да подбират работни и измервателни инструменти, приспособления и материали в съответствие с възложената работа.

2. Правилно и самостоятелно да изпълняват шлосерките операции при изработване на несложни машинни части.

3. Да поддържат в техническа изправност и ползват правилно поверените им работни и измерителни инструменти и машини.

4. Да настройват и управляват металорежещи машини и изработват различни изделия с неголяма сложност.

5. Да заточват несложни режещи инструменти /свредла, секачи, шабъри и др/.

6. Да контролират и оценяват качеството на изработваните изделия.

7. Правилно да организират работното си място, да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, установената трудова и технологична дисциплина.


VІІ. ЛИТЕРАТУРА


1. Алексиев, Т., К. Крумов, Л. Вичев. Технология на сглобяване и ремонта. С., Техника, 1989 г.

2. Мицев, Пенчев, Янчев. Технология за шлосери – монтьори. С., Техника, 1976 г.

3. Димитров, Върбанов. Шлосерство и заваряване. С., Техника, 1979 г.

4. Пенчев, Копчев, Райков. Методическо ръководство по производствено обучение – шлосерство, част І и част ІІ. С., МНП, 1965г.

5. Дамянов, Гизова, Митев. Справочник на шлосера. С., Техника, 1987г.

6. Яковлев. Справочник на шлосера – монтажник.С., Техника, 1979 г.

7. Ангелова, Александров. Шлосерство, механичен монтаж и демонтаж. С., Нови знания, 2001 г.

8. Производствено обучение в професионално-техническите училища. С., Техника.


АВТОРски колектив: Христо Н. Куманов - ПГ по механоелектротехника - гр. Кнежа; Александър Йорданов Камбуров - ПГ по машиностроене -гр. Пловдив.


Свързани:

Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Обучаемият трябва да придобие система от теоретични знания и практически умения за качествено изпълнение на операциите по сглобяване...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Градивни елементи и разпределението им по учебни години и срокове е записан в...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за Модул: Технология на сглобяване и ремонта...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието софия-град
Във връзка със Заповед № rд 09-44/13. 01. 2009 год на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом