Анализ за дейността на обществения посредник
ИмеАнализ за дейността на обществения посредник
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер65.81 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://pa-media.net/old/images/sn/analiz2_2007.doc


Анализ за дейността на обществения посредник

на община Пазарджик

за периода 01.05.2007 – 01.09.2007 г.


В изпълнение на чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на община Пазарджик. Анализът се предоставя на кмета на община Пазарджик и на Общински съвет – Пазарджик, за да се запознаят най общо с постъпилите жалби и становището на Обществения посредник по поставените в тях проблеми.


I. РAБОТА ПО МОЛБИ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ1. Информация за постъпилите жалби и сигнали, сългасно изискванията на чл. 37, ал. 1 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик


За периода май – август 2007 година в Офис – приемната на обществения посредник са заведени общо 42 писмени молби, жалби и сигнали. От началото на годината техния брой е 106. От тях са консултирани, разрешени и приключени 44. Приключила е работата по всички подадени през 2006 година. Продължава работа по 54 подадени през 2007 г.. За периода са приети, изслушани и консултирани и около 100 граждани и представители на юридически лица в приемната и по телефона, включително 11 по интернет. Част от отнесените за разрешаване проблеми не са от компетентността на обществения посредник. Част от подадените жалби и сигнали засягат пряко работата на служители от общинска администрация. Отново в по-голямата си част, характерът на заведените преписки засяга 2, 3 или повече сфери, не само от компетентността на общинската администрация, но и на териториални звена на държавни органи в областта.


1. Постъпили жалби и сигнали според начина на получаването им:

 1. Получени по електронен път – 11;

 2. Подадени лично – 29;

 3. Пристигнали по пощата – 2;


2. Постъпили жалби и сигнали по месеци:

 1. Май - 12

 2. Юни - 11

 3. Юли - 8

 4. Август - 11


3. Жалби, молби и сигнали според етапа на проверката за периода:

 1. Жалби, молби и сигнали, по които проверката е приключила - 44

 2. Разрешени в полза на гражданите – 23

 3. Жалби, молби и сигнали, в процес на проверката – 54


2. Разпределението на работата по част от жалбите, молбите и сигналите за периода - :

 1. Административно обслужване

  • Проблеми, свързани с качеството на обслужване на гражданите от страна на служители от общинска администрация / Мълчаливи откази на подадени молби и липса на отговори по писмени запитвания /

  • Общински жилища

 2. Обществен ред и сигурност

  • Нарушаване на обществения ред от заведения за обществено хранене

  • Неспазване на разпоредбите на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик

  • Организация на движението

 3. Потребители

 4. Държавни органи

II. Становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите и предложения за подобряване на обществените услуги, предоставяни от общината:


Основни тенденции в подаваните сигнали за периода 01.05.2007 – 01.09.2007 година:


 1. Дейностите по административно обслужване:

  1. Продължава тенденцията най – често гражданите да недоволстват от забавяне и липса на отговори по писменно поставени въпроси.

  2. Необходимо е поставяне на допълнителни указания пред всяко гише на Центъра за информация и услуги, като попълнен образец на заявления, формуляри и съпътстващи документи,

  3. Гражданите продължават да настояват за обособяване на дежурни гишета и гъвкаво работно време на звената в администрацията, тъй като работното им време съвпада с това на администрацията. Това може да бъде направено съгласно условията на чл.10 ал.1 – 3 от Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване. /НОПОАО/

  4. Съгласно изискванията на на чл. 16 ал. 3 от НОПОАО е необходимо да се предоставя предварителна информация относно проектите на нормативните актове на общинския съвет да се публикуват на интернет страницата 14 дни преди планирания срок за тяхното приемане.

  5. За да се подобри взаимодействието на потребителите и НПО с администратривните структури на общинската администрация е препоръчително във всички звена на администрацията в Пазарджик да бъдат приложени изискванията на чл. 20 от НОПОАО.
 1. Жалбите и сигналите, свързани с трафика, паркирането и градския транспорт, трайно бележат ръст в общата картина от проблеми, с които се занимаваме в офиса.

  1. С ясното съзнание за инвестиционния капацитет на общината, очакваме по-сериозни дискусии за възможните алтернативни решения на част от основните проблеми, свързани с трикратно увеличения през последните години автомобилен парк в Пазарджик.

  2. Необходимо е да се изработи нова схема на организация на движението, тъй като настоящата видно не дава резултати. Предлагаме на общинското ръководство да помисли за оформяне на джобове за паркиране по улиците, където инфраструктурата позволява това.

  3. След обилните валежи в началото на м. юни 2007 г., общественият посредник инициира среща с представители на «В и К» – Пазарджик, фирма «Брокс» и Община Пазарджик. В следствие на проведените разговори отправяме препоръка до община Пазарджик и до общинския съвет да бъде сформирано постоянно междуведомствено звено, което да се грижи за състоянието на канализационната мрежа и да реагира при сигнали за запушени шахти и водооттоци, както и да бъде изготвен проект за изграждане на два нови обходни колектора за нуждите на Пазарджик.
 1. Отново голям процент са жалбите касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост.

  1. Отчитаме волята на общинската администрация да подобри практиката при обявяване на процедурите при провеждането на конкурси и търгове, като публикува и подробни списъци с описание на обектите и изискванията, които вече се прилагат към всички обяви, с цел улеснение на гражданите.
  1. Остават проблемите с благоустройството като състоянието на инфраструктурата, междублоковите пространства, недовършени градинки в междублоковите пространства. Видно е, че общинското ръководство не се стреми да използва Наредбата за публично – частните партньорства при решаване на проблеми с благоустройството.
  1. Предвид настоящия отоплителен сезон остава в сила предложението ни към сметопочистващата фирма на контейнерите да бъдат поставени указателни табели за гражданите, които да съдържат телефон за сигнали за ненавреме извозени отпадъци и горящи контейнери за смет.
  1. Необходимо е да се разширят възможностите за уведомяване и запознаване на жителите на общината с актовете на местната власт и местното самоуправление. Добре би било да се публикуват в местния печат графиците на заседанията на комисиите и дневния ред на редовните заседания на общинския съвет.
  1. Препоръчително на информационното табло на общински съвет – Пазарджик да се предоставя предварително информация за заседанията на постоянните комисии и дневния ред, както и предварително обявяване на дневния ред на заседанията на общинския съвет, с цел по – добра информираност на гражданите и осигуряване на гражданското участие в процеса на местното самоуравление, гарантирано в ЗМСМА. Предоставяната на таблата информация е достъпна единствено през работното време на общинска администрация, което съвпада с това на гражданите. Отново предлагаме информационните табла на Община Пазарджик и на Общински съвет – Пазарджик да бъдат изнесени извън сградата на общинска администрация, за да се гарантира свободен достъп до тях. Отново препоръчваме информационни табла да се обособят и във всички села на общината, за да се информират жителите на кметствата с провежданите търгове, конкурси и процедури, които пряко касаят населеното място. Това ще гарантира прозрачността при вземане на решенията от местната власт и органите на местното самоуправление и ще допринесе за развитие на процеса на гражданското участие в управлението.


III. Взаимодействие с държавни органи и институции и гражданското общество.


До момента няма държавна институция на територията на община Пазарджик, която да е отказала съдействие на обществения посредник за разрешаване на проблем на жител на общината. 1. Общественият посредник на Община Пазарджик в системата на омбудсманските институции


На 01.06.2007 г. Обществения посредник на община Пазарджик бе приет за равноправен член на Европейския институт на омбудсманите /ЕИО/, като обществения посредник Иван Димитров, бе избран за член на Управителния съвет на една от престижните организации на омбудсманите в Европа.

По покана на извънредния и пълномощен посланик в Либийската арабска социалистическа джамахирия Александър Олшевски, със съдействието на адвокат Хараламбиев и Европейския институт на омбудсманите, общественият посредник на община Пазарджик Иван Димитров присъства на последното заседание на либийския съд по СПИН – делото срещу нашата съгражданка Валентина Сиропуло. Общественият посредник на Пазарджик е последният български общественик посетил в затвора Джудейда българските медицински сестри и палестинския лекар, заедно с посланик Александър Олшевски, двамата български защитници на медицинските сестри Хари Хараламбиев и Пламен Ялнъзов.


IV. Резюме

Работата ни през изминалите 4 месеца показа заявка от страна на органите на местната власт и местното самоуправление за подобряване на предоставяните от нея услуги. Необходимо е администрацията и служителите да прилагат на практика в работата си изискванията на Закона за администрацията, Наредбата за обшите правила за организация на административното обслужване и Хартата на клиента, като ефективна мярка за подобряване на предоставяните услуги и отношението към потребителите.


Пазарджик

Ноември 2007 г.

- -

Свързани:

Анализ за дейността на обществения посредник iconАнализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01. 04. 2007 30. 09. 2007 год
Обществения посредник за времето от 01. 04. 2007 година до 30. 09. 2007 година. Целта на тези анализи е да се запознаят кмета на...
Анализ за дейността на обществения посредник iconАнализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01. 01. 2009г. 30. 06. 2009г. Изминалото първо полугод
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01. 01. 2009г. – 30. 06. 2009г
Анализ за дейността на обществения посредник iconПравилник за организацията и дейността на
Ното положение, организацията и дейността на обществения посредник и неговия екип на територията на община Елхово, както и редът...
Анализ за дейността на обществения посредник iconДоклад за дейността на общественият посредник
Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 25 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Община...
Анализ за дейността на обществения посредник iconАнализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община за периода 01. 01. 2012г. – 30. 06. 2012г

Анализ за дейността на обществения посредник iconОбщински съвет бургас комисия по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
Днес, 29. 06. 2012 г, от 14: 00 часа в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9 от Правилника за организацията...
Анализ за дейността на обществения посредник iconЗакон за омбудсмана (обществения посредник) и местните посредници
Чл. Този закон урежда организацията, правомощията и дейността на омбудсмана (обществения посредник) и местните посредници
Анализ за дейността на обществения посредник iconПравилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич
За организацията и дейността на обществения посредник на територията на община – град добрич
Анализ за дейността на обществения посредник iconПротокол
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
Анализ за дейността на обществения посредник iconОбщи положения
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Перник
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом