Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието
ИмеЗаседанието: Общо събрание Председателстващ събранието
Дата на преобразуване29.11.2012
Размер46.17 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://the-faculty.org/uploads/documents/protocols/Protokol_OS_FSS_30.10.07.doc
П Р О Т О К О Л №1


Дата: 30.10.2007г.


Формат на заседанието: Общо събрание


Председателстващ събранието: Момчил Тодоров


Присъстващи ( общ брой ): 37


Присъстващи ( поименно ) :

Членове: Алекс Христов, Анна Шишова, Антоан Тенев, Антоанета Куманова, Валентина Обретенова, Валентина Пенчовска, Велимир Любомиров, Весела Иванова, Даниел Шекерлетов, Диан Станчев, Диляна Топалова, Елена Райнова, Елица Станева, Емануела Паунова, Ивета Цветкова, Иво Обретенов, Илия Мечков, Калина Хицова, Кристина Илиева, Лора Стоилова, Любослав Петров, Мария Илиева, Мартин Сирашки, Мартина Ангелова, Митко Ангелов, Момчил Тодоров, Петя Маринова, Румена Стоянова, Сибилла Стоянова, Тодор Райков.

Сътрудници: Николай Михайлов, Валерия Терзийска, Виктор Грозев, Ваня Петкова, Мария Стойчева, Йордан Хлебаров.

Гости: Драгомир Колев.


Дневен ред на обсъждане:


1. Анализ на Общото събрание на ФФ;
2. Отчет на Председателя на ФСС за периода декември 2006 - октомври 2007;
3. Промени в Устава на ФСС;
4. Избор на ново ръководство на ФСС - Председател, Заместник-председатели и Секретар;
5. Избор на студентски представители в Катедрените съвети;
6. Разни.


Дневният ред бе приет от членовете на ОС с пълно единодушие.


Изказвания / гласуване / решения по точка първа:


По точка първа Момчил Тодоров съобщи на членовете на ОС на ФСС за резултатите от провелото се Общо събрание на Философски факултет. Най – важните от тях бяха изборът на нов Декан на Философски факултет (доц. Александър Димчев), изборът на Факултетен съвет на ФФ, в който ще участват и трима студенти: Гергана Манолова (четвърти курс Психология) , Иво Обретенов (първи курс ПА) и Момчил Тодоров (втори курс Културология) , както и докторантът Илия Мечков.

Момчил Тодоров изказа и огромното си разочарование от отказа на ОС на ФФ да включи представител на студентите със съвещателен глас в атестационната комисия. Председателят на ФСС мотивира и отказа си да представи отчета на ФСС пред Общото събрание на ФФ заради неговото преместване в точка „Разни” от дневния ред.Изказвания / гласуване / решения по точка втора:


В точка втора от дневния ред Момчил Тодоров представи отчета на Председателя на ФСС за периода декември 2006 – октомври 2007. Целият отчет може да бъде намерен на адрес: http://the-faculty.org .

След представянето на отчета оживени дискусии предизвика дисциплината „Академично писане”, която все още не е въведена като избираема във всички специалности. Обсъди се и програма ‘Еразъм”, както и студентската конференция.


Изказвания / гласуване / решения по точка трета:


В точка трета от дневния ред членовете на ОС на ФСС изразиха становището си за промените в Устава, предложени от Антоан Тенев. Обект на дискусии и гласуване бяха следните предложения за промени в Устава,свързани с чл. 25 ал. 5,6,7,8,9:


1. Гласуване за създаване на нов ръководен орган: Помощник – секретар.

За – 29 Против – 0 Въздържали се: 1


2. Гласуване за определяне броя на Помощник – секретарите.

2.1. Помощник – секретарят да е един (Предложение на Антоан Тенев); За: 9

2.2. Помощник – секретарите да са двама (Предложение на Момчил Тодоров). За:14

Въздържали се: 5


3. Гласуване за начина на избиране на Помощник - секретаря.

3.1. Помощник – секретарят да бъде избиран от Председателя, по предложение на секретаря, след проведен конкурс (Предложение на Момчил Тодоров); За: 15

3.2. Помощник – секретарят да бъде избиран с обикновено мнозинство от ОС на ФСС (Предложение на Антоан Тенев). За: 9

Въздържали се: 3


4. Гласуване за начина на освобождаване от пост на Помощник – секретаря.

4.1. Помощник – секретарят се освобождава от ОС на ФСС (Предложение на Мартин Сирашки); За:13

4.2. Помощник – секретарят се освобождава от Председателят на ФСС по предложение на Секретаря (Предложение на Антоан Тенев и Момчил Тодоров). За:12

Въздържали се: 3


5. Гласуване възможността Помощник – секретарите да бъдат сътрудници на ФСС.

За: 18 Против: 4 Въздържали се: 4


В края на дискусиите относно новосъздадения орган ОС на ФСС възложи с 24 гласа „за” и три „въздържал се” на Антоан Тенев да състави правилник на секретариата на ФСС.


Изказвания / гласуване / решения по точка четвърта:


Кандидатурите за ръководните постове на ФСС бяха следните:

Председател: Иво Обретенов, Момчил Тодоров, Румена Стоянова;

Заместник – председател по човешките ресурси: Гергана Манолова, Кристина Вичева;

Зам. – председател по външната комуникация: Тодор Райков, Диан Станчев;

Зам. – председател по вътрешната комуникация: Мартин Сирашки, Лора Стоилова;

Секретар: Антоан Тенев, Любослав Петров (самоотовод).

След уточняването на броя на кандидатите Момчил Тодоров даде думата на всички кандидатирали се членове на ОС в следната поредност:


  1. Румена Стоянова (самоотвод);

  2. Иво Обретенов;

  3. Момчил Тодоров;

  4. Мартин Сирашки;

  5. Лора Стоилова (самоотвод);

  6. Тодор Райков;

  7. Диан Станчев;

  8. Гергана Манолова (Поради отсъствието на Гергана Манолова тя бе представена от Валерия Терзийска);

  9. Кристина Вичева ( Поради отсъствието на Кристина Вичева тя бе представена от Момчил Тодоров);

  10. Антоан Тенев.

След представянето на кандидатите членовете на ОС пристъпиха към гласуване. Членовете на ОС избраха с 26 гласа „за” и 1 „въздържал се” изборна комисия в следния състав: Валерия Терзийска (председател), Ваня Петкова и Мария Стойчева.


Резултати от изборите за Председател на ФСС:

Момчил Тодоров: За: 21

Иво Обретенов: За: 5

Въздържали се : 1


Резултати от изборите за Заместник – председател по човешките ресурси.

Гергана Манолова: За: 19

Кристина Вичева: За: 4

Въздържали се: 4


Резултати от изборите за Заместник – председател по вътрешната комуникация.

Мартин Сирашки: За: 26 Въздържали се: 1


Резултати от изборите за Заместник – председател по външната комуникация.

Тодор Райков: 22

Диан Станчев: 4

Въздържали се: 1


Резултати от изборите за Секретар.

Антоан Тенев За: 26 Въздържали се:1


Изказвания / гласуване / решения по точка пета:


Момчил Тодоров предложи точка пета да бъде разглеждана като първа точка от дневния ред на следващото ОС. Предложението му беше прието единодушно от членовете на ОС.


Изказвания / гласуване / решения по точка шеста:


Главно място в точка „Разни” зае предложението на Калина Хицова за изрисуване на стая 135 в четвърти блок на ФСС. Членовете на ОС на ФСС решиха нейното предложение да бъде разгледано по – обстойно на следващо ОС.


Председателят на ФСС Момчил Тодоров откри заседанието в 17:20 часа и го закри в 20:10 часа.


Секретар /подпис/ : Председател /подпис/ :
Свързани:

Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconЗаседанието: Общо събрание Председателстващ събранието
Присъстващи ( поименно ) : Антоан Тенев, Антоанета Куманова, Диляна Топалова, Иво Обретенов, Калина Хицова, Кристина Вичева, Мартин...
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconЗаседанието: Общо събрание Председателстващ събранието
Диляна Топалова, Елена Райнова, Емануела Паунова, Иво Обретенов, Калина Хицова, Кристина Вичева, Любослав Петров, Мартин Сирашки,...
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconЗаседанието: Общо събрание Председателстващ събранието
Присъстващи ( поименно ) : Антония Николова, Веселка Христова, Вяра Кирилова, Димитър Вачов, Димитър Мурджев, Елена Райнова, Йелена...
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconОбщо събрание на нсорб международна конференция „общините след кризата – решения и проблеми
Председателстващ: Дора Янкова – председател на ус на нсорб, кмет на община Смолян
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconПротоко л от извънредното общо събрание на акционерите
Протокол. Общото събрание бе открито в 14. 00 часа от г-н Крум Иванов, акционер, който уведоми присъстващите, че на събранието е...
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconПротоко л от общо отчетно – изборно събрание на каб – в българия регионална колегия русе, проведено на 13. 03. 2012 год
Каб р к русе. Събранието бе обявено за 16. 30 часа, но поради липса на необходимият кворум, се изчака 1 час и в 17. 30 часа бяха...
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconПротоко л от учредително събрание
Владимир Бориславов Божинов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи...
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconПротоко л от учредително събрание
Владимир Бориславов Божинов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи...
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconДневен ред на събранието
По точките от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на домокат ад, което ще се проведе на 12. 07. 2011 Г
Заседанието: Общо събрание Председателстващ събранието iconДневен ред на събранието
По точките от дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на доминант финанс ад, което ще се проведе на 03. 08....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом