Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
ИмеНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
страница1/21
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 14_Tehnik lesovad.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
НАРЕДБА № 14 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД"

В сила от 22.02.2008 г.

Издадена от Министерство на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 623010 "Техник-лесовъд" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 623 "Горско стопанство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 623010 "Техник-лесовъд" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 6230101 "Горско и ловно стопанство".

2. 6230102 "Горско стопанство и дърводобив".

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на Държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник-лесовъд".

(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник-лесовъд"определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Горско стопанство и дървообработваща промишленост" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-лесовъд"

Професионално направление:623

Горско стопанство


Наименование на професията:623010

Техник-лесовъд


1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Техник-лесовъд" - трета степен на професионална квалификация съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация.Таблица 1

Специалност

Степен на

Входящо минимално
професионална

образователно равнищеквалификация

за ученици

за лица,

навършили 16 г.

6230101

Горско

трета

завършено

завършенои ловно
основно

средностопанство
образование

образование

6230102

Горско

трета

завършено

завършеностопанство
основно

среднои дърводобив
образование

образование


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №5 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник по железопътна техника" в сила от 01. 02. 2008 г
Наредба №5 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник по железопътна техника"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №4 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-озеленител" в сила от 13. 01. 2009 г
Наредба №4 от 4 декември 2008 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-озеленител"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник" в сила от 23. 02. 2007 г
Наредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №16 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "текстилен техник" в сила от 06. 03. 2007 г
Наредба №16 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "текстилен техник"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник" в сила от 23. 02. 2007 г
Наредба №14 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник на енергийни съоръжения и инсталации" в сила от 02. 03. 2007 г
Наредба №15 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник на енергийни съоръжения и инсталации" в сила от 02. 03. 2007 г
Наредба №15 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"техник-лесовъд\" в сила от 22. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом