Отче т
ИмеОтче т
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер417.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://academic.uni-ruse.bg/zasneu.doc
  1   2   3
О Т Ч Е Т

за работата на Управителния съвет и за дейността на СТПД “Академик” през периода IV.2004 - III.2005 г.


Уважаеми делегати и гости на Общото събрание на СТПД “Академик” Русе,

Днешното събрание е свикано от Управителния съвет (УС), приблизително 12 месеца след проведеното на 07.04.2004 г. предшестващо общо събрание. Поради това в отчета са посочени факти и събития и анализират дейности, които предимно се отнасят за периода от 07.04. до днес, но поради установената годишно-календарна периодика финасовото отчитане е за календарната 2004г., т.е. от 01.01.до 31.12.

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През изтеклия отчетен период организационната работа и дейността по допълване и усъвършенстване на вътрешнонормативната уредба на дружеството продължи в съответствие с приетата на Общото събрание програма и съобразно произтеклите изменения в РУ “А.Кънчев”, БТС и страната в социален, икономически и юридически аспект. По наша инициатива и практически с изнасяне на основната тежест от дружеството бе съставена, съгласувана, отпечатана и проведена анкета с новозаписаните студенти от I-ви курс относно обучението по физическо възпитание и избора на отделен спорт/дисциплина. Конкретен резултат за нас бе същественото увеличаване броя на студентите, обхванати за заверка чрез нашите клубове и изпълнили изискванията с участие в състезания и прояви от името на РУ “А.Кънчев” и СТПД “Академик”. За сравнение в таблица 1 са посочени данни по учебни години и семестри.

Т а б л и ц а 1

Уч.година
2002/2003

2003/2004

2004/2005

Семестър
I

II

I

II

I

II

Бр.студенти
25

25

46

46

82

90 (план)

В началото на настоящия семестър в катедра “ФВС” бе представено ново мотиви-рано предложение за увеличаване на броя на занимаващите се с планинарство, което се надяваме да бъде одобрено, считано от следващата учебна година.

През отчетния период продължи работата по изготвянето, но до внасяне на проект за регламент за провеждане на заниманията по “физическо възпитание” чрез формите на туризма и свързаните с него спортове и дисциплини не се стигна. Отлагането бе наложено от проточилите се процедури за избор на ново ръководство на катедра “ФВС” и за структуиране на новосъздадения Университетски спортно-оздравителен център (УСОЦ). По тези причини и нашето участие в доизграждането на вътрешно-нормативната уредба и структурите, както и в разработването на стратегията и плановете за дейност на УСОЦ не бе в пълно съответствие с заложеното в годишната ни план-програма.

С неудовлетворение следва да отбележим, че възникналите усложнения през годината около стената за катерене, павилиона пред спортния комплекс и неизяснените въпроси със заверките по физическо възпитание не ни позволиха да стигнем до окончателни становища и формулировки, които да предложим за клаузи в проект за нов базисен договор за съвместна дейност между дружеството и РУ “А.Кънчев”. Това наложи ново отлагане на предвиденото в план-програмата внасяне в Академичния съвет на информация за дейността на дружеството.

Отложено бе и приемането на правилника за устройството и дейността на Универ-

-2 –

ситетското бюро за туристическа информация, отдих и услуги поради откритата процедура за договоряне с БТС и за регламентиране на статута на бюрото.

През периода съвместната ни работа със синдикатите не отбеляза желания напредък. От широко планирания проект на Съвместен план на Университетските синдикати, СТПД “Академик”, катедра “ФВС” и Университетски спортен клуб “Академик” за организиране спортно-туристическата дейност и отдиха на преподавателите и служителите през 2004 г., разработен и предложен от предишния УС се реализираха малък брой прояви и дейности, които щяха да се случат и без съществуването на плана. Като положителен резултат може да се отчете извоюваното принципно съгласие на синдикатите за осигуряване от страна на ръководството на Университета на средства за доставка на екипировка за нуждите на нашата дейност. Що се касае за съвместната ни работа със Студентския съвет на РУ “А.Кънчев” през изтеклия период отбелязваме известен напредък. Освен аналогичния Съвместен план за организиране спортно-туристическата дейност и отдиха на студентите през 2004 г., от наша страна бяха предложени нови идеи и съвместни инициативи, като пленера “Балканекоарт’ 2005”, акцията “Периметър 60 х 7” и др., които въпреки редицата пречки и затруднения са в процес на реализация

Изминалата 2004 г. се характеризира със стабилизиране и увеличение на членския състав на дружеството. При план 300, редовно отчетените членове са 294, или изпълнението е от 98%. Изменението на броя на членовете по години е следното:

Година

2002

2003

2004

Бр.членове на

Дружеството


248


237(-4,4%)


294 (+24,1%)


По клубове отчетените членове на дружеството за 2004 г. се разпределят, както следва:


КЛУБОВЕКПТ


КВТПК


КККТ


КАСК


КССТ

Представител- ство на члено- вете, несдруже- ни в клубове

.

Отчетени членове на клуба(д-вото) 

Относителен дял 

45

15,3%

30

10,2%

41

13,9%

15

5,1%

11

3,7%

5

1,7%

147

50%
  1   2   3

Свързани:

Отче т icon        Молитвата "Отче наш" е едно от тайнствата на Христос, предназначено за всички души, съпричастни и причислили се към Неговото наследство на Земята
Тази молитва би могла да се нарече външната, екзотеричната част на строго езотеричната Евхаристия. Колкото "Отче наш" е за лична,...
Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом