Отче т
ИмеОтче т
страница1/5
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер0.55 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://academic.uni-ruse.bg/Ot4US_02.08.doc
  1   2   3   4   5
О Т Ч Е Т

за работата на Управителния съвет и за дейността на СТПД “Академик” през периода III. 2007 - II. 2008 г.


Уважаеми делегати и гости,

Днешното събрание се провежда приблизително 13 месеца след състоялото се на 21.02.2007 г. предшестващо общо събрание. Поради това в отчета са посочени факти и събития и анализират дейности, които предимно се отнасят за периода от 22.02.2007 г. до днес, но поради установената годишно - календарна периодика финасовото отчитане обхваща времето от 01.01. до 31.12. 2007 г. Отчетът е последен

за целия мандат на сегашния УС, избран на 07.04.2004 г.

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Изминалата 2007 г. се характеризира с известно увеличение на членския състав на дружеството. От членски внос са постъпили 572 лв, което е 114 % изпълнение на плана. За сравнение през 2005 и 2006 г. тези приходи са били съответно 440 и 473 лв. Или налице е трайна тенденция за увеличаване на приходите от членски внос. При план 291, за 2007 г. отчетените членове са 300. Постигнатият, макар и неголям ръст се дължи на трайното стабилизиране и увеличаване броя на членовете на клубовете по пешеходен туризъм, воден туризъм, пещерно дело. В следващата таблица е показано изменението на броя на членовете на дружеството по години.


Година

2005

2006

2007

Брой членове на

Дружеството


240 (-18,37 %)


291 (+21,25%)


300 (+3,09,%)


За настоящата 2008 г. в дружеството са доставени 340 членски марки. От тях към 10.03. са отчетени 135.

По клубове и по години членовете на дружеството се разпределят, както следва:
К Л У Б О В Е 


Пешехо-

ден

туризъм


Водентуризъм

Пещер-

но

делоПл. коло-

ездене

коло т-мАлпини

зъм

съст. кат.


ски

ски-

туризъм


ЦИКО

Членове,

несдружени

в клубове


Членове за 2004 г.

Относителен дял, в %


Членове за 2005 г.

Относителен дял, в %


Членове за 2006 г.

Относителен дял, в %

Членове за 2007 г.

Относителен дял, в %


45

15,3


61

25,42


59

20,27


82

27,5


30

10,2


16

6,67


11

3,78


26

8,72


41

13,9


30

12,5


31

10,65


37

12,4


15

5,1


18

7,5


13

4,47


6

2.01


11

3,7


10

4,17


34

11,68


25

8,39


5

1,7


4

1,67


3

1,03


4

1,01


-

-


-

-


6

2,06


10

3,36


147

50


101

42,08


134

46,05


110

36,56През уч.2007/08 г. успяхме да затвърдим и разширим обхвата от предходни години на студентите, които се включват в групите по дисциплината “Спорт по избор”. За сравнение са посочени данни по учебни години и семестри.Учебна година

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Семестър

I

II

I

II

I

II

I

II

Брой студенти в групите по “ФВС”


82


98


54


70


97


110


138

(очакв.изпълн.)

200

- 2 -

През периода съвместната ни работа със синдикатите и с университетската КСБВ не отбеляза напредък. От наша страна не бе проявена активност за съставяне на съвместен план с Университетските синдикати, катедра “ФВС” и Университетски спортен клуб “Академик” за организиране спортно - туристическата дейност и отдиха на преподавателите и служителите, каквито планове се реализираха до 2003 г. След оттеглянето на колегите Емил Станев и Минчо Минчев, чрез които дружеството имаше дългогодишна ползотворна съвместна дейност със синдикати и КСБВ, през последните няколко години ролята на дружеството в това направление все повече избледнява. В тази връзка е необходимо занапред УС и определеният отговорник за тази дейност да положат повече усилия за постигане на конкретни резултати. Що се касае за съвместната ни работа със Студентския съвет на РУ “А. Кънчев”, през изтеклия период може да се констатира понататъшен напредък. В съвместния план за организиране на спортно - туристическата дейност и отдиха на студентите от наша страна бяха предложени нови идеи и съвместни инициативи, като походите до х. ”Ехо”, прониквания в пещери, открито регионално и второ студентско първенство по състезателно катерене, туристическата акция “Периметър’ 100” и др. За постигнатите добри резултати съществена заслуга имат председателят на дружеството доц. д-р инж. Стефан Вичев, ас. инж. Павел Петров, студентите Иван Калинов и Ивелин Искъров и редица други колеги, включили се в подготовката и провеждането на проявите. В това направление, както и при изпълнението на задачи от по - общ характер през годината ценна помощ ни оказаха гл. ас. Пламенка Христова, Емил Станев, гл. ас. Румен Кожухаров, инж. Валентин Каменаров, г-н Валерий Гегов и др.(приложение 1), на които изказваме нашата благодарност.

За времето между последното и настоящето общо събрание УС на дружеството е провел 7 организационни заседания, на които са разгледани 17 основни въпроса. Приети бяха решения, повечето от които допринесоха за подобряване на работата. В самокритичен дух отбелязваме, че УС не успя да организира изпълнението на всички планирани мероприятия и дейности, допусна някои пропуски и слабости в своята работа.

По лични и други причини не всички членове проявиха активност, инициативност и резултатност, подобаващи на ръководство на общо взето активното ни дружество.

В тази връзка събранието следва да вземе под внимание всички добронамерени бележки, критики и предложения за подбор на членовете на новия УС.

През периода бе продължена традицията за активна работа на УС за осъществяване на по - широки взаимноизгодни контакти, на съгласувана и съвместна дейност с различни органи, организации, фирми и т.н. Сключени бяха договори и анекси за съвместна дейност, за наем, за дарения, реклама, споразумения и др. с РУ “А. Кънчев”, СОУЕЕ “Св. Константин Кирил Философ”, Община Русе, Студентския съвет, БТС, УТС, Федерация “БАК”, “Ученически отдих и туризъм” към МОН, ДПП “Русенски Лом” и др.

В съответствие с утвърдената план - програма бяха положени усилия за поддържането на постояннодействащи информационни кътове на дружеството и клубовете. Но състоянието им през по - голямата част от годината продължава да не задоволява. Аналогично е и положението с поддръжката на вебсайта на дружеството. За отбелязване е успеха на експозицията за пленера “Ломеа’ 2006“, което дава основание подобни инициативи да се реализират и в бъдеще.

През отчетния период по случай студентския празник бяха изготвени предложения и общо 16 студенти - деятели и изтъкнати спортисти на дружеството бяха отличени с награди от РУ “А. Кънчев”.

3 –

II. ПОХОДНА, ЕКСКУРЗИОННА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА УЧЕБНО - СПОРТНА ДЕЙНОСТ

Степента на изпълнение на утвърдените в програмата на дружеството отделни задачи в това направление е проследена в отчета последователно по видовете туризъм и дисциплини.

Пешеходният туризъм, като най-достъпен бе и най - практикуван. В регистрите на дружеството са записани повече от 50 прояви с около 770 участника. Проведени бяха наши походи и реализирани участия в прояви на други организации в Стара планина, Родопите, Витоша, Пирин, Рила, по Русенското Поломие. Ще отбележим многодневния поход - екскурзионно летуване в Родопите на групата с лидер гл. ас. Пламенка Христова, ръководена по този маршрут от гл. ас. Юлия Златева и водена от доц. Вилям Манев, многолюдният поход на клуба по пешеходен туризъм с ръководители до х. “Рай”, в които отделно се включиха и студенти от клуба по спелеология, походите на клуб ЦИКО до хижите “Добрила”, “Васильов”, по поречието на р. Русенски Лом и др. Само по маршрутите в района на хижите ”Ехо” и ”Козя стена” бродиха 7 наши групи с над 180 участника Тази активност дружеството реализира благодарение на организаторските способности, планинарските умения и обичта към природата на нашите водачи, ръководители и организатори на прояви и групи. С най - голям брой прояви се отличиха ас. инж. Павел Петров, доц. д-р Вилям Манев, Ангел Вачев, Ивелин Искъров и Иван Калинов.

През годината бе продължена работата по оказване на помощ и съдействие на неформални студентски и други групи, на семейства и отделни туристи за осъществяване на десетки техни излети, екскурзии и походи. В дните около 8 декември 2007 г. в съчетание с отбелязването на студентския празник дружеството съдейства общо на 14 групи (приложение 2), с над 700 участника (при 8 групи с 245 участника през 2005 г) за организиране на различни преходи в планината, на екскурзии, пътувания и кратковременен отдих. Наши студенти посетиха хижите “Ехо”, “Грамадлива”, “Васильов”, “Узана”, “Стратеш”, “Ветрен”, “Орешак”, “Еделвайс”, НДК “Ястребино”, турбазите “Козница”, “Писанец”, “Тинтява”- Калофер и ”Водопада”- Карлово. Но заедно с разширяване на тази дейност добива все по-голяма важност проблемът с внедряване на ефикасни мерки за безопасното провеждане на проявите, предварителното регистриране с маршрутни листове, застраховане и изясняване на отговорности на участниците, на ръководителите на групи (студент, преподавател или друго лице) и на длъжностните лица в дружеството и Университета. От съществена важност е и недопускане на инциденти и други прояви на лошо поведение, които биха уронили престижа и доброто име на дружеството и Университета. В тази връзка УС разгледа на “второ четене” и окончателно одобри проект за актуализиране на Правилник за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, водачите и участниците в организирани туристически прояви в системата на СТПД “Академик”, който вече е в сила и се прилага.

Изминалият “походен” сезон през 2007 г. за водните туристи бе по – про-дуктивен в сравнение с предходния от 2006 г. В националния поход - регата по р. Янтра взеха участие 18 водни туристи. Под ръководството на председателя на клуба Мартин Николов бяха проведени плаване по р. Русенски Лом и няколко тренировъчни занимания в района на водната база “Метеора”, ремонтирани бяха повредени лодки. През есента клубът проведе и двудневен поход до х. “Вежен” в Стара планина, което е атестат за оформяне на ядро на клуба за неговата целого-дишна дейност. Що се касае за основните задачи през 2008 г., те се свързват с поната тъшно увеличаване на броя на водните походи и с актуализиране на регламентите за

ползването, поддръжката и ремонта на материалната база на клуба.

- 4 -

Практикуването на колоезденето и колотуризма през периода бе твърде ограни-чено. Проведени бяха няколко вело - излета по маршрути в Русенското Поломие и реализирани две участия в спортни прояви. Нашият клуб “Меридиан” бе представен чрез Филип Станев в състезание по планинско колоездене в околностите на Сопот.

През отчетния период скиорите на практика имаха една открояваща се изява - участие в общостудентските спортни игри по ски на Витоша. Макар и със скромно представяне Иво Пазарджиев и съотборниците му допринесоха за по-доброто общо представяне на Университета в националните студентски спортни игри.

Изявите на клуба по алпинизъм и състезателно катерене през годината бяха по - значими. Проведени бяха общо три състезания по катерене. Първото бе проведено на 6 май по случай Деня на Русе под патронажа на кмета на Русе г - н Божидар Йотов в самия център на града. Организацията на състезанието бе на висота, то предизвика значителен интерес сред гражданите на Русе и категорично може да се оцени като най - атрактивната проява на клуба и дружеството през последните 20 години. Основната тежест при подготовката и провеждането на състезанието бе поета от Теодор Кисимов, Александър Кирилов и Теодор Стойчев, на които изказваме нашата гореща благодарност. Дял за постигнатото имат и БФСК’ 2006, Университетския туристически съюз и Студентския съвет на Университета.

В навечерието на студентския празник нашите катерачи организираха второ състезание в дисциплината боулдър от общостудентски мащаб, а седмица по - късно и трето състезание за деца с 30 участници. Последните две състезания бяха проведени в залата на комплекса за социални услуги по бул. “Липник”. Своеобразно място в дейността на дружество заема клуба по пещерно дело. В резултат на активната организаторска дейност на ас. инж. Павел Петров, нашите пещерняци имаха редица разнообразни прояви. Осъществени бяха любителски прониквания в пещерите Орлова чука (2 прояви), в пещерите край Карлуково и край с. Емен, както и 6 похода до хижите “Тъжа”(2), “Рай”, ”Ехо”(2) и “Амбарица”.

На настоящото събрание за първи път от създаването на дружеството през 1960 г. ще стане дума за туристическа художествена самодейност. Както е известно през м. май 2005 г. ръководството на дружеството предостави възможност на вокална група “Еделвайс”- Русе да ползва клубната ни зала в к-с 14 за репетеции. През близо 4-те години активна певческа дейност с участие в над 15 фестивала в цялата страна, групата с организатор Методий Хлебаров се обособи като клуб “Приятели на туристическата песен”, в който членовете на дружеството достигнаха 20. Изказваме им голямата си благодарност за усърдието, както в пропагандирането на туристи-ческата песен, така и в подпомагане на дружеството чрез редица техни инициативи.

В заключение извеждаме и поставяме на вниманието на Общото събрание няколко общи и важни според нас за отделните видове туризъм, спортни и туристически дисциплини проблема.

На първо място поставяме проблема с нарастващия дефицит на подготвени кадри и на приемствеността в дейността. За решаването му е необходимо по - рационално използване на възможностите, които предоставят заниманията по дисциплината “Спорт по избор”, използването на съвременните информационни технологии и средства, осигуряване на необходимия финансов и кадрови ресурс.

Проблемът поражда и друг проблем. Все по - трудно можем да организираме и дори да осигурим участие в организирани от водещи клубове и дружества от страната прояви, в т.ч. квалификационни от по - висока категория и с по - голяма продъл-жителност и трудност.

На второ място продължаващото подценяване на необходимостта от предвари-телно инструктиране,проверка на здравословното състояние и застраховане на участ-

- 5 -

ниците в проявите и тренировъчните занимания.

На трето място поставяме проблема, свързан с новите алтернативни форми за членуване и общуване на отделни групи и членове в състава и извън клубовете и необходимостта от актуално регламентиране на връзките им с дружеството. Необходимо е осъвременяване на организационната структура и на Устава на дружеството и в намирането на приемлив баланс между използването на по - малко формалности, документация, заседания и събрания, на по - малко загубено време, от една страна и от друга спазването на някои демократични принципи, на уставните изисквания и на мерките за безопасност.

В тази връзка е необходимо след публикуване на новия, наскоро регистриран от съда устав на БТС, да се започне веднага работа по актуализиране на устава на дружеството за премахване на несъответствията спрямо първия устав и за промени, които да са от полза за развитието на туризма сред академичните общности на Университета.

III. ХИЖНО ДЕЛО, МАРКИРОВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

В изпълнение на вътрешните правила за хижна дейност в началото на 2007 г. за х. ”Ехо” бе съставена план - схема за разпределение на разходите в рамките на реализираните приходи и целево осигурените помощи и средства в обем 16000 лв и програма за строително - ремонтните дейности и подобрения по отделен проект на стойност 11000 лв, финансиран чрез БТС. Едновременно с това се появи възможност и благодарение на експедитивността в действията подготвихме и ни бе утвърден втори проект за усвояване на други 9000 лв за изпълнение на строително - ремонтни работи на х. “Козя стена”.

За подобряване условията за прием и обитаване в х. “Ехо” бяха извършени редица строително - ремонтни дейности, по - важните от които са:

- ремонт на резервоара за питейна вода, включващ укрепване на стоманобе- тонната конструкция, цялостна вътрешна хидроизолация с хидрозол, реконструкция на водовземната и изпразнителната система;

  • подмяна на външният трети кат на дървената дограма с алуминиева такава, общо 18 прозорци и 2 врати;

  • започната бе подмяна на старото дървено предверие с ново.

Поради недостигащите средства се наложи да търсим допълнителна помощ от други източници – фирми, от РУ “А. Кънчев”, доброволен труд, дарения, вътрешно кредитиране. За предверието и други хижни нужди от фирма “Димант” бе получена безвъзмездно поцинкована ламарина, от “Мегахим” бои, лакове и грундове, от

Екоинвестинженеринг ООД - Русе бе дарена газова уредба – комплект за автомобила “УАЗ”, от ”Месалина - ООД” 100 кв. м. плат за ушиване калъфи за дюшеци, от завод “П. Караминчев”, мушами покрития, от други фирми получихме голямо количество керамични съдове, дъски, материали за маркировка и др.

С големи усилия, продължили вече и при сурови зимни условия, през м. декември предверието бе затворено с предвидените панели от алуминиеви профили, стъклопакети и термоплотове, а покрива бе изпълнен с плътна дъсчена обшивка, върху която бе положена и временна хидроизолация.

Така макар и неокончателно завършено, предверието бе предоставено за ползване от туристите и заедно с монтираните през септември други 20 бр. прозорци и врати алу-миниева дограма вече спомага забележимо за цялостното уплътняване на сградата.

С малка финансова подкрепа от ДНП “Централен Балкан” успяхме да изправим и

укрепим и повредените участъци на парапетите на вр.Юмрука и вр. Кавладан.

През годината бе продължена традицията, повечето от членовете на дружеството, които посещават х. ”Ехо”, да пренасят по нещо – материали, резервни части,

- 6 -

повредени и обратно ремонтирани уреди и съоръжения, документи, екипировка, консумативи и други, поръчани от хижарите доставки, да предават информация “от” и “към” дружеството и да се включват в изпълнение на конкретни работи.

Участие имаше в ремонта на резервоара, по предверието, маркировката, изнасяне на гръб на дограма, на металните конструкции, доброволен квалифициран труд от работилници и лаборатории на РУ “А. Кънчев” и др. В тези разнообразни дейности взеха участие доц. Вилям Манев, Радослав Стоянов, Владимир Димитров, Борис Георгиев, Добромир Петков, гл. ас. Румен Кожухаров, Емил Станев, Бончо Бонев, Марин Петров, Стоян Балтаджиев, Мартин Николов, доц. Валентин Димов, доц. Христо Станчев и др.( приложение 3.)

През отчетния период преки стопани на хижата бяха Венеция и Михаил Боневи от Русе. За работата им като хижари постъпиха много добри отзиви, в т.ч. и от всички наши групи, посетили хижата. От особена важност бе усърдието на Михаил за по-качествен ремонт на резервоара, старанието за осигуряване на по – икономично раз-ходване на дървата, за по – ефективно отопление на помещенията. За облегчаване труда на хижарите и за подобряване организацията на работа и стопанисване, от страна на дружеството бяха положени доста усилия и вложени значителни финансо-

ви ресурси. Увеличен бе размерът на възнагражденията в сравнение с предходните години. Закупена и предоставена бе екипировка за 780 лв.

От целеви средства за строително - ремонтни работи и от бюджета на хижата бяха вложени като инвестиция и за текущи разходи за създаване и поддържане на оборудване за транспортно обслужване на хижата общо 4500 лв. В резултат предлаганите асортименти съществено бяха разнообразени и “Ехо” се превърна в една от най - заредените хижи в Стара планина. С цел реализиране на допълнителни доходи, на хижарите бе дадена възможност да извършват търговско – ресторантьорска дейност самостоятелно за своя сметка без заплащане на наем за ползваните помещения, инвентар и съоръжения. За първоначалното опознаване на източниците и маршрутите за снабдяване, от страна на щатните служители и дружеството като стопанска структура многократно бе извършвано закупуване, доставка и транспортиране на значителни количества продукти, напитки и др. стоки без да се изисква хижният персонал да заделя от реализираната печалба средства за покриване на тези разходи. Общо са осъществени 27 зареждания, от които 23 с натоварени по и над норма бусове, леки автомобили и лекотоварния автомобил УАЗ.

По отношение на стопанисването на хижа Козя стена в съответствие с поетите от дружеството задължения по договора за наем можем да отчетем следното. Изготвихме сметна и друга документация, с която кандидатстваме и получихме сумата от 9000 лв за изпълнение на обект ”Укрепване сградата на х. “Козя стена”.

Изпълнението на строително - ремонтните дейности в основната сграда – частична подмяна на дограма, поставяне на теракотни плочки, на санитарните възли на II-я етаж и др. вътрешни подобрения, както и ремонтирането на агрегатното помещение бе поето изцяло от фирмата - наемател.

През периода хижари на х.”Козя стена”, назначени от фирмата - наемател бяха Тончо Бонев от Карлово, а от м. юни Делчо Делчев от с. Слатина.

По показателя “Използваемост” (брой на реализираните през годината нощувки, разделен на броя легла, с които разполага обекта) през 2007 г. имаме минимално увеличение и за двете хижи.

Данните за приходите на х. “Ехо” от нощувки в [лв], за броя нощувки и за използваемостта в [ ДНИ ] са посочени по - долу.


– 7 –


Показатели, по години 


2004


2005


2006


2007


Приходи от нощувки и др.в [лв]


3868


4810


10338


11334

Брой нощувки

1121

1231

2061

2069

Използваемост, в дни

28

31

51,5

51,73

За осигуряване посещението в нашите обекти през периода бяха подготвени и отпечатани 1000 фотокартички с информационно - рекламен текст, които се разпространяват заедно с издадените по - рано дипляни “Маркирани пътеки в района на хижите “Ехо” и “Козя стена”, календарчета, по - малки диплянки и др.

Въпреки положените усилия считаме, че за осигуряване на повече посетители на хижите има още много да се прави по отношение на рекламата, в т.ч. в Интернет, на различните инициативи, лични контакти и покани и т. н., поради което е наложително да се търсят нови допълнителни резерви.

В обобщение постигнатите резултати в хижната дейност, от една страна и пропус ките и нерешените проблеми, от друга, можем да групираме в следния ред:

а) условията за прием и обслужване на туристите в хижа “Ехо” през 2007 г. са подо

подобрени съществено. Хигиената и редът се поддържат на много добро ниво. В хижа “Козя стена” също са направени подобрения, но проблемът с недостига на вода се отразява неблагоприятно, поради което решаването му не търпи отлагане

б) при стопанисването на х.”Ехо” е постигнат задоволителен краен финансов резул- тат ( приложение 4). Реализираните приходи от нощувки и др. през 2007 г. са с 996 лв в повече в сравнение с 2006 г. Като цяло хижата е на загуба с 308 лв, но същата е компенсирана от положителното салдо на х. “Козя стена”. Всички текущи разходи за хижна дейност през 2007 г са разплатени, при това окончателно са разплатени и тегнещите ни над 5 години задължения от 9000 лв, натрупани през 2001 и 2002 г.

в) за транспортно оборудване за нуждите на х. ”Ехо” са инвестирани значителни средства, в резултат на което снабдяването с напитки, захарни и др. пакетирани хранителни и нехранителни стоки е подобрено съществено;

г) относно нашите хижи и преди всичко за х.“Ехо”, продължава разпространяването на неверни сведения и дезинформации в околните села и другаде, което се отразява неблагоприятно на посещението им, а от там и на икономическите резултати. Последното налага, всеки член на дружеството, посещаващ района да не остава безраз- личен и да съдейства за преустановяване на подобни вредни и недостойни действия.

В заключение на гореизложеното считаме, че за да се направи през 2008 г. следваща крачка напред в хижното ни дело е наложително да насочим в предсто-ящите седмици и месеци вниманието си към решаване на някои приоритетни задачи.

Необходимо е да се извърши добра предсезонна материално - техническа подготовка на хижа “Ехо”, да се изградят ефективно отопление и топлоизолация на помещенията. И за двете хижи е наложително да се подобри водоснабдяването и предприемат мерки за подобряване икономическите показатели от стопанисването им.

През 2007 г. дейността по обновяване на маркировката в района на хижите “Ехо” и “Козя стена” продължи, макар в ограничен мащаб. Въпреки неусигуряване на целево финансиране, от БТС бяха предоставени по 300 лв само на две дружества, на нашето и на дружеството в гр. Костенец. С получените средства бе извършена инвентаризация на стълбовете с изготвяне на азимутна схема за местоположението и характеристика за фактическото състояние с поставяне на временни номерца от контрастно жълто/черно PVC фолио от х. ”Планински извори”(ст.№ 1), през разклон за х.“Вежен” и Клисура (ст.№ 248) до х.”Ехо”(ст.№ 333) и рестартиране от х. ”Ехо” (стълб № 1) до начало на ръба “Трионите” (стълб № 26).

- 8 -

Възстановени бяха 4 бр. разрушени и поставени 2 бр.нови стълбове във възлови точки по маршру та и в трудни за ориентиране терени, почистени от ръжда и цветово бяха освежени 24 стълба;

По маршрута с. Розино - м. Шамака - м. Чанакчиите - Дълга поляна - м. Карагьол - х.”Ехо” бяха поставени 7 указателни стрелки, 6 бр. стълбчета и 46 “поставяеми” знака лентова маркировка 10 х 10 см.

В тези разнообразни дейности участие взеха доц. Вилям Манев, Харутюн Папазян,

Вела Стойчева, Радослав Георгиев, Анита Димитрова и др.

През отчетния период дружеството продължи да управлява и стопанисва трите павилиона: “Академик”, Чинара” и “Еделвайс”. Павилион “Академик” (включващ питейно заведение и магазин за хранителни продукти) стопанисваме по договор за наем с РУ “А. Кънчев” и договор за съвместна дейност с ЕТ “Константин Петров - Коста”, павилион “Чинара”- по договор за наем за терена със СОУЕЕ “Св.

Константин - Кирил Философ” и договор с ЕТ “Пазарджиев и син” и павилион “Еделвайс” по договор за наем с РУ “А.Кънчев”. През 2007 г. дружеството бе поставено пред значителни юридическо - процесуални изпитания относно изброените обекти. Преминахме през тежка и продължителна процедура за признаване на извършените от нас и нашия партньор за павилион “Академик” подобрения от минали години за покриване на задълженията ни по договора за наем В резултат бе подписан анекс с РУ “А. Кънчев”, според който дружеството няма да заплаща наем за павилионите “Академик” и “Еделвайс” за следващите 8 - 9 години и в който се регламентират допълнително, нови клаузи в изгода на дружеството.

С немалко усилия успяхме да запазим павилион “Чинара”, за чийто терен бе обявен и се проведе конкурс за отдаване под наем по общия ред. В крайна сметка успяхме да се преборим и да сключим нов договор за наем със СОУЕЕ “Св. Константин - Кирил Философ” за следващите пет години.

За павилион “Еделвайс” през 2007 г. въпреки проблемите с клиентопотока бе продължена работата по обособяване на малка търговска зала, която да позволява условия за обслужване на посетители при неблагоприятни външни влияния.

За този обект е характерно, че е разположен в не толкова оживен район със затормозен пропускателен режим, а прилежащият спортен комплекс все още не функционира с пълния си капацитет. Очакванията ни са, че след завършване

реконструкцията на футболното игрище пристроената закрита търговска площ ще спомогне павилоинът да стане по - печеливш.

В обобщение отбелязваме, че относно упоменатите обекти предстои много работа, както за подобряване на обслужването и повишаването на рентабилността, така и за обогатяването и разширяването на информационно- резервационните и образователните им функции, с което тези обекти ще допринесат още повече за развитието на туризма и спортовете, свързани с него сред студентите, преподавателите и останалите членове и съмишленици на дружеството. Необходимо е също така да се възстановят традициите за провеждане на тематични срещи, дискусии, сбирки, награждавания, празненства и др. п., организирани от нашите клубове, отделни членове, съмищленици и т.н.

Уважаеми делегати и гости,

Това са по - важните факти, събития и резултати от нашата дейност през 2007 г.

С гореизложението се надяваме да възбудим и насочим вашата активност към дискусия и достигане до точната оценка на извършеното, за още по - точен анализ на причините за неуспехите и слабостите и за намиране на лостове и механизми за движение напред. В името на успеха Ви призоваваме и в бъдеще с общи усилия да търсим и следваме вярната посока, за по - добри дни за нашето дружество, за неговите клубове, групи, членове и съмишленици.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Отче т icon        Молитвата "Отче наш" е едно от тайнствата на Христос, предназначено за всички души, съпричастни и причислили се към Неговото наследство на Земята
Тази молитва би могла да се нарече външната, екзотеричната част на строго езотеричната Евхаристия. Колкото "Отче наш" е за лична,...
Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом