Министерство на правосъдието
ИмеМинистерство на правосъдието
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер180.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/6395_10_prot_dop_nadz_z_Pleven.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

ЗАТВОРА – ПЛЕВЕН

5800 Плевен, парк “Кайлъка”, тел.: 89-62-36; 89-62-44; факс: 82-51-03Рег. № Р-6395

Плевен 26.08.2010 г.


П Р О Т О К О Л


Днес 26.08.2010г. от 13:00 часа се проведе заседание на назначената със заповед № ЛС-04-1149/20.08.2010 г.на министъра на правосъдието комисия за провеждане на конкурсна процедура за заемане на 2 /две/ щатни бройка „надзирател”, категория „Е - полицай” в затвора – гр.Плевен и 3 /три/ щатни бройка „надзирател”, категория „Е - полицай” в ЗО „Вит” към затвора – гр.Плевен, в състав:

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:гл. и-р Богомил Цветков Бешев – заместник началник „Режимна и надзорно – охранителна дейност” в затвора гр. Плевен

ЧЛЕНОВ 1. гл. и-р Йотко Радоев Радоев – началник група „НОД” в затвора гр. Плевен


2. гл. и-р Александър Йорданов Георгиев - началник сектор ЗО „Вит” към затвора гр.Плевен


3. Светлозар Иванов Дамянов – началник група / психолог в затвора гр. Плевен


4. Иво Цветанов Кузманов – старши инспектор /човешки ресурси в затвора гр. Плевен


ПРОТОКОЛЧИК: Галя Бочева Петрова – технически сътрудник/ машинописец в затвора – гр.Плевен


От заседанието отсъства комисар Иван Христов Петков – началник на затвора гр.Плевен и председател на конкурсната комисия, поради ползване на платен годишен отпуск.

Съгласно чл. 2 от раздел IІІ, глава А от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД”ИН” и ГД”Охрана” при МП, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009г. на МП, заседанието е редовно и комисията може да вземе решение.


Заседанието се проведе при следния дневен ред:


І. Обсъждане на кандидатурите за длъжността „НАДЗИРАТЕЛ” и определяне съответствието на кандидатите с общите и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно заповед № ЧР-05-156/25.06.2010 г. на министъра на правосъдието.


ІІ. Допускане на кандидатите отговарящи на общите и специфични изисквания за заемане на длъжността „НАДЗИРАТЕЛ” до следващия етап от конкурсната процедура – „Изследване на физическата годност”.


Докладвано бе, че общо 65 (шестдесет и пет) кандидата са депозирали документи за участие в конкурса за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „Надзирател”, държавен служител категория „Е – Полицай” в затвора-гр.Плевен и на 3 (три) щатни бройки за длъжността „Надзирател”, държавен служител категория „Е – Полицай” в ЗО „Вит” към затвора-гр.Плевен. Те се подреждат по реда на подаване на документите както следва:


 1. Петър Борисов Смирнов, заявление №Р-5003/06.07.2010г.

 2. Николай Костадинов Серафимов, заявление №Р-5019/06.07.2010г.

 3. Петър Пепов Миков, заявление №Р-5046/06.07.2010г.

 4. Даниел Йорданов Йонков, заявление №Р-5048/07.07.2010г.

 5. Иван Стефанов Иванов, заявление №Р-5049/07.07.2010г.

 6. Юлиян Цветанов Иванов, заявление №Р-5054/07.07.2010г.

 7. Емил Валериев Борисов, заявление №Р-5078/07.07.2010г.

 8. Адриан Мариянов Величков, заявление №Р-5084/07.07.2010г.

 9. Пламен Любомиров Ганчев, заявление №Р-5085/07.07.2010г.

 10. Христо Тонев Петров, заявление №Р-5089/08.07.2010г.

 11. Мирослав Стефанов Иванов, заявление №Р-5090/08.07.2010г.

 12. Ивайло Тихомиров Танев, заявление №Р-5093/08.07.2010г.

 13. Мирослав Петров Атанасов, заявление №Р-5115/08.07.2010г.

 14. Христофор Георгиев Лазаров, заявление №Р-5116/09.07.2010г.

 15. Иван Гошев Георгиев, , заявление №Р-5117/09.07.2010г.

 16. Пламен Сергеев Недялков, заявление №Р-5118/09.07.2010г.

 17. Бисер Захариев Бирданов, заявление №Р-5119/09.07.2010г.

 18. Цветелин Сашев Стоянов, заявление №Р-5125/09.07.2010г.

 19. Пепо Веселинов Тодоров, заявление №Р-5141/09.07.2010г.

 20. Александър Валериев Рангелов, заявление №Р-5142/09.07.2010г.

 21. Любомир Георгиев Георгиев, заявление №Р-5151/12.07.2010г.

 22. Владимир Мирославов Траянов, заявление №Р-5160/12.07.2010г.

 23. Васил Стефанов Стоев, заявление №Р-5164/12.07.2010г.

 24. Павлин Николаев Данчев, заявление №Р-5206/12.07.2010г.

 25. Николай Анелиев Ангелов, заявление №Р-5211/12.07.2010г.

 26. Цветан Великов Мъцин, заявление №Р-5212/12.07.2010г.

 27. Александър Цветомиров Филипов, заявление №Р-5213/12.07.2010г.

 28. Любомир Ицков Станев, заявление №Р-5214/13.07.2010г.

 29. Ангел Николаев Андреев, заявление №Р-5215/13.07.2010г.

 30. Димитър Пламенов Някшолов, заявление №Р-5216/13.07.2010г.

 31. Илия Христов Илиев, заявление №Р-5217/13.07.2010г.

 32. Панталей Гаврилов Гергов, заявление №Р-5218/13.07.2010г.

 33. Николай Найденов Палуков, заявление №Р-5245/13.07.2010г.

 34. Костадин Мирославов Неделчев, заявление №Р-5251/14.07.2010г.

 35. Николай Валериев Савов, заявление №Р-5257/14.07.2010г.

 36. Пламен Боянов Първанов, заявление №Р-5278/14.07.2010г.

 37. Мирослав Спасов Божинов, заявление №Р-5282/15.07.2010г.

 38. Стефан Николаев Николаев, заявление №Р-5284/15.07.2010г.

 39. Момчил Живков Томов, заявление №Р-5314/15.07.2010г.

 40. Радко Цветанов Михайлов, заявление №Р-5323/16.07.2010г.

 41. Илиян Петков Цветанов, заявление №Р-5334/16.07.2010г.

 42. Пламен Юлиянов Миразчийски, заявление №Р-5325/16.07.2010г.

 43. Ангел Стефанов Орлешков, заявление №Р-5347/16.07.2010г.

 44. Ивайло Цветанчев Маринов, заявление №Р-5366/19.07.2010г.

 45. Сашо Спасов Радков, заявление №Р-5367/19.07.2010г.

 46. Пламен Димитров Арабаджиев, заявление №Р-5373/20.07.2010г.

 47. Йовко Планимиров Петков, заявление №Р-5374/20.07.2010г.

 48. Станислав Петев Михайлов, заявление №Р-5375/20.07.2010г.

 49. Борислав Красимиров Вълев, заявление №Р-5376/20.07.2010г.

 50. Валентин Георгиев Иванов, заявление №Р-5381/20.07.2010г.

 51. Пламен Величков Илиев, заявление №Р-5400/20.07.2010г.

 52. Даниела Йорданова Христова, заявление №Р-5403/20.07.2010г.

 53. Емил Тошков Бешев, заявление №Р-5434/20.07.2010г.

 54. Людмил Тошков Тодоров, заявление №Р-5463/21.07.2010г.

 55. Мирослав Сашев Вардолов, заявление №Р-5434/20.07.2010г.

 56. Николай Петров Бънов, заявление №Р-5467/21.07.2010г.

 57. Данаил Цветанов Шукин, заявление №Р-5508/26.07.2010г.

 58. Преслав Христов Вълчанов, заявление №Р-5583/26.07.2010г.

 59. Мартин Лъчезаров Захариев, заявление №Р-5584/26.07.2010г.

 60. Галин Цветанов Дачов, заявление №Р-5601/26.07.2010г.

 61. Митко Иванов Георгиев, заявление №Р-5605/27.07.2010г.

 62. Христо Евгениев Илиев, заявление №Р-5606/27.07.2010г.

 63. Илия Костадинов Илиев, заявление №Р-5614/27.07.2010г.

 64. Мирослав Лъчезаров Спасов, заявление №Р-5747/29.07.2010г.

 65. Явор Миленов Савов, заявление №Р-5605/29.07.2010г.


По ІІ точка от дневния въз основа на преценката на представените от кандидатите документи и на основание Глава А, раздел ІІІ, чл. 3, т. 3.1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана”, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009г. на министъра на правосъдието комисията


Р Е Ш И:


І. Документално съответстват с общите и специфични изисквания конкурса за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „Надзирател”, държавен служител категория „Е – Полицай” в затвора-гр.Плевен и на 3 (три) щатни бройки за длъжността „Надзирател”, държавен служител категория „Е – Полицай” в ЗО „Вит” към затвора-гр.Плевен, определени със заповед №ЧР-05-156/25.06.2010 г. на министъра на правосъдието и допуска до участие в конкурс следните кандидати:


 1. Николай Костадинов Серафимов, заявление №Р-5019/06.07.2010г.

 2. Петър Пепов Миков, заявление №Р-5046/06.07.2010г.

 3. Даниел Йорданов Йонков, заявление №Р-5048/07.07.2010г.

 4. Иван Стефанов Иванов, заявление №Р-5049/07.07.2010г.

 5. Юлиян Цветанов Иванов, заявление №Р-5054/07.07.2010г.

 6. Адриан Мариянов Величков, заявление №Р-5084/07.07.2010г.

 7. Пламен Любомиров Ганчев, заявление №Р-5085/07.07.2010г.

 8. Христо Тонев Петров, заявление №Р-5089/08.07.2010г.

 9. Мирослав Стефанов Иванов, заявление №Р-5090/08.07.2010г.

 10. Ивайло Тихомиров Танев, заявление №Р-5093/08.07.2010г.

 11. Иван Гошев Георгиев, , заявление №Р-5117/09.07.2010г.

 12. Пламен Сергеев Недялков, заявление №Р-5118/09.07.2010г.

 13. Бисер Захариев Бирданов, заявление №Р-5119/09.07.2010г.

 14. Цветелин Сашев Стоянов, заявление №Р-5125/09.07.2010г.

 15. Александър Валериев Рангелов, заявление №Р-5142/09.07.2010г.

 16. Владимир Мирославов Траянов, заявление №Р-5160/12.07.2010г.

 17. Васил Стефанов Стоев, заявление №Р-5164/12.07.2010г.

 18. Павлин Николаев Данчев, заявление №Р-5206/12.07.2010г.

 19. Николай Анелиев Ангелов, заявление №Р-5211/12.07.2010г.

 20. Александър Цветомиров Филипов, заявление №Р-5213/12.07.2010г.

 21. Любомир Ицков Станев, заявление №Р-5214/13.07.2010г.

 22. Ангел Николаев Андреев, заявление №Р-5215/13.07.2010г.

 23. Панталей Гаврилов Гергов, заявление №Р-5218/13.07.2010г.

 24. Николай Найденов Палуков, заявление №Р-5245/13.07.2010г.

 25. Костадин Мирославов Неделчев, заявление №Р-5251/14.07.2010г.

 26. Николай Валериев Савов, заявление №Р-5257/14.07.2010г.

 27. Пламен Боянов Първанов, заявление №Р-5278/14.07.2010г.

 28. Момчил Живков Томов, заявление №Р-5314/15.07.2010г.

 29. Илиян Петков Цветанов, заявление №Р-5334/16.07.2010г.

 30. Пламен Юлиянов Миразчийски, заявление №Р-5325/16.07.2010г.

 31. Ангел Стефанов Орлешков, заявление №Р-5347/16.07.2010г.

 32. Ивайло Цветанчев Маринов, заявление №Р-5366/19.07.2010г.

 33. Сашо Спасов Радков, заявление №Р-5367/19.07.2010г.

 34. Станислав Петев Михайлов, заявление №Р-5375/20.07.2010г.

 35. Пламен Величков Илиев, заявление №Р-5400/20.07.2010г.

 36. Даниела Йорданова Христова, заявление №Р-5403/20.07.2010г.

 37. Емил Тошков Бешев, заявление №Р-5434/20.07.2010г.

 38. Людмил Тошков Тодоров, заявление №Р-5463/21.07.2010г.

 39. Мирослав Сашев Вардолов, заявление №Р-5434/20.07.2010г.

 40. Николай Петров Бънов, заявление №Р-5467/21.07.2010г.

 41. Данаил Цветанов Шукин, заявление №Р-5508/26.07.2010г.

 42. Мартин Лъчезаров Захариев, заявление №Р-5584/26.07.2010г.

 43. Галин Цветанов Дачов, заявление №Р-5601/26.07.2010г.

 44. Христо Евгениев Илиев, заявление №Р-5606/27.07.2010г.

 45. Илия Костадинов Илиев, заявление №Р-5614/27.07.2010г.ІІ. Не се допускат за по-нататъшно участие и се прекратява процедурата за заемане на длъжността „2 (две) щатни бройки за длъжността „Надзирател”, държавен служител категория „Е – Полицай” в затвора-гр.Плевен и на 3 (три) щатни бройки за длъжността „Надзирател”, държавен служител категория „Е – Полицай” в ЗО „Вит” към затвора-гр.Плевен, определени със заповед №ЧР-05-156/25.06.2010 г. на министъра на правосъдието за следните кандидати:по ред

Име , презиме, фамилия

Заявление рег.№

Причини

1.

Петър Борисов Смирнов

Р-5003/06.07.2010г.


Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер.

2.

Емил Валериев Борисов

Р-5078/07.07.2010г.


Несъответства на общите изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба в ГД”ИН”, визирани в т.1, пр. трето от заповед №ЧР-05-156/25.06.2010г. на министъра на правосъдието, наложени на осн. чл.19, ал.2 от ЗИНЗС във вр. с чл.179,ал.1, т.2 от ЗМВР.

3.

Мирослав Петров Атанасов

Р-5115/08.07.2010г.


Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

4.

Христофор Георгиев Лазаров

Р-5116/09.07.2010г.


Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

5.

Пепо Веселинов Тодоров

Р-5141/09.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер.

6.

Любомир Георгиев Георгиев

Р-5151/12.07.2010г.


Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

7.

Цветан Великов Мъцин

Р-5212/12.07.2010г.


Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

8.

Димитър Пламенов Някшолов

Р-5216/13.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

9.

Илия Христов Илиев

Р-5217/13.07.2010г

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

10.

Мирослав Спасов Божинов

Р-5282/15.07.2010г

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

удостоверение от психодиспансер

11.

Стефан Николаев Николаев

Р-5284/15.07.2010г

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

12.

Радко Цветанов Михайлов

Р-5323/16.07.2010г

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • медицинско изследване;

13.

Пламен Димитров Арабаджиев

Р-5373/20.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

14.

Йовко Планимиров Петков

Р-5374/20.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

15.

Борислав Красимиров Вълев

Р-5376/20.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

16.

Валентен Георгиев Иванов

Р-5381/20.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

удостоверение от психодиспансер

17.

Преслав Христов Вълчанов

Р-5583/26.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

удостоверение от психодиспансер

18.

Митко Иванов Георгиев

Р-5605/27.07.2010г.

Несъответства на общите изисквания към кандидатите за постъпване на държавна служба в ГД”ИН”, визирани в т.1, пр. четвърто от заповед №ЧР-05-156/25.06.2010г. на министъра на правосъдието, наложени на осн. чл.19, ал.2 от ЗИНЗС във вр. с чл.179,ал.1, т.2 от ЗМВР.

19.

Мирослав Лъчезаров Спасов

Р-5747/29.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер

20.

Явор Миленов Савов

Р-5748/29.07.2010г.

Непълен комплект от изискваните документи. Не са представени:

 • анкетна карта;

 • автобиография;

 • нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование;

 • свидетелство за съдимост

 • удостоверение от РП и ОП;

 • удостоверение от Национална следствена служба;

 • удостоверение от Областна дирекция на МВР;

 • медицинско изследване;

 • удостоверение от психодиспансер


ІІІ. Изследване на физическата годност на допуснатите кандидати ще се проведе на 08.09.2010г. в ЗООТ „Плевен” към затвора – гр.Плевен, находящо се на бул.” Георги Кочев” №4 Б, гр.Плевен.

Кандидатите трябва да се явят пред експертната група в последователност определена по регистрационен номер както следва:


на 08.09.2010г. в 08:00 часа

 1. Николай Костадинов Серафимов, заявление №Р-5019/06.07.2010г.

 2. Петър Пепов Миков, заявление №Р-5046/06.07.2010г.

 3. Даниел Йорданов Йонков, заявление №Р-5048/07.07.2010г.

 4. Иван Стефанов Иванов, заявление №Р-5049/07.07.2010г.

 5. Юлиян Цветанов Иванов, заявление №Р-5054/07.07.2010г.

 6. Адриан Мариянов Величков, заявление №Р-5084/07.07.2010г.

 7. Пламен Любомиров Ганчев, заявление №Р-5085/07.07.2010г.

 8. Христо Тонев Петров, заявление №Р-5089/08.07.2010г.

 9. Мирослав Стефанов Иванов, заявление №Р-5090/08.07.2010г.

 10. Ивайло Тихомиров Танев, заявление №Р-5093/08.07.2010г.

 11. Иван Гошев Георгиев, , заявление №Р-5117/09.07.2010г.

 12. Пламен Сергеев Недялков, заявление №Р-5118/09.07.2010г.

 13. Бисер Захариев Бирданов, заявление №Р-5119/09.07.2010г.

 14. Цветелин Сашев Стоянов, заявление №Р-5125/09.07.2010г.

 15. Александър Валериев Рангелов, заявление №Р-5142/09.07.2010г.


на 08.09.2010г. в 09:30 часа

 1. Владимир Мирославов Траянов, заявление №Р-5160/12.07.2010г.

 2. Васил Стефанов Стоев, заявление №Р-5164/12.07.2010г.

 3. Павлин Николаев Данчев, заявление №Р-5206/12.07.2010г.

 4. Николай Анелиев Ангелов, заявление №Р-5211/12.07.2010г.

 5. Александър Цветомиров Филипов, заявление №Р-5213/12.07.2010г.

 6. Любомир Ицков Станев, заявление №Р-5214/13.07.2010г.

 7. Ангел Николаев Андреев, заявление №Р-5215/13.07.2010г.

 8. Панталей Гаврилов Гергов, заявление №Р-5218/13.07.2010г.

 9. Николай Найденов Палуков, заявление №Р-5245/13.07.2010г.

 10. Костадин Мирославов Неделчев, заявление №Р-5251/14.07.2010г.

 11. Николай Валериев Савов, заявление №Р-5257/14.07.2010г.

 12. Пламен Боянов Първанов, заявление №Р-5278/14.07.2010г.

 13. Момчил Живков Томов, заявление №Р-5314/15.07.2010г.

 14. Илиян Петков Цветанов, заявление №Р-5334/16.07.2010г.

 15. Пламен Юлиянов Миразчийски, заявление №Р-5325/16.07.2010г.


на 08.09.2010г. в 11:00 часа

 1. Ангел Стефанов Орлешков, заявление №Р-5347/16.07.2010г.

 2. Ивайло Цветанчев Маринов, заявление №Р-5366/19.07.2010г.

 3. Сашо Спасов Радков, заявление №Р-5367/19.07.2010г.

 4. Станислав Петев Михайлов, заявление №Р-5375/20.07.2010г.

 5. Пламен Величков Илиев, заявление №Р-5400/20.07.2010г.

 6. Даниела Йорданова Христова, заявление №Р-5403/20.07.2010г.

 7. Емил Тошков Бешев, заявление №Р-5434/20.07.2010г.

 8. Людмил Тошков Тодоров, заявление №Р-5463/21.07.2010г.

 9. Мирослав Сашев Вардолов, заявление №Р-5434/20.07.2010г.

 10. Николай Петров Бънов, заявление №Р-5467/21.07.2010г.

 11. Данаил Цветанов Шукин, заявление №Р-5508/26.07.2010г.

 12. Мартин Лъчезаров Захариев, заявление №Р-5584/26.07.2010г.

 13. Галин Цветанов Дачов, заявление №Р-5601/26.07.2010г.

 14. Христо Евгениев Илиев, заявление №Р-5606/27.07.2010г.

 15. Илия Костадинов Илиев, заявление №Р-5614/27.07.2010г.

Настоящият протокол да се изпрати своевременно в ГД „ИН” за обявяване в електронния сайт на Министерство на правосъдието и да се постави на таблото за обяви в затвора гр. Плевен.

С това комисията завърши своята работа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:гл. и-р Богомил Цветков Бешев …………….заместник началник „Режимна и надзорно – охранителна дейност” в затвора гр. Плевен

ЧЛЕНОВЕ 1. гл. и-р Йотко Радоев Радоев ……………… началник група „НОД” в затвора гр. Плевен


2. гл. и-р Александър Йорданов Георгиев ………………... началник сектор ЗО „Вит” към затвора гр.Плевен


3. Светлозар Иванов Дамянов ……………………. началник група / психолог в затвора гр. Плевен


4. Иво Цветанов Кузманов …………….. старши инспектор /човешки ресурси в затвора гр. Плевен


ПРОТОКОЛЧИК: Галя Бочева Петрова ………………… технически сътрудник/ машинописец в затвора – гр.Плевен

26.08.2010г.

гр.Плевен
Свързани:

Министерство на правосъдието iconМинистерство на правосъдието запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието iconМинистерство на правосъдието запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието iconМинистерство на правосъдието запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието iconМинистерство на правосъдието списък
На допуснатите стажант-юристи до изпит за придобиване на юридическа правоспособност, който ще се проведе на 06. 02. 2009г. От 00...
Министерство на правосъдието iconМинистерство на правосъдието
Допуснатият кандидат следва да се яви за провеждане на интервюто на 02. 09. 2010 г от 10. 00 часа в сградата на Министерството на...
Министерство на правосъдието iconОкръжен съд габрово
На основание чл. 297, ал. 3 от Закона за съдебната власт, във връзка с указания на Министъра на правосъдието – писмо с изх. № 11-03-11...
Министерство на правосъдието iconМинистерствонаправосъдиет о запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието iconМинистерствонаправосъдиет о запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието iconМинистерствонаправосъдиет о запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Министерство на правосъдието iconМинистерствонаправосъдиет о запове д
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед №...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом