От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14
ИмеОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер46.6 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://fett.tu-sofia.bg/forms/fs/Protokol-FETT-11_16-12-08.doc
ПРОТОКОЛ No 11


От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 16.12.2008 г. от 1400 часа.


При списъчен състав от 30 члена на ФС присъстват 25.

При списъчен хабилитиран състав от 24 члена на ФС присъстват 20.


Отсъстват: доц. Анна Андонова - болнични, доц. Славка Цанова – в чужбина, доц. Марин Маринов – в отпуск, доц. Таня Василева, гл.ас. Митьо Митев


Дневен ред:

1.Състояние на доктурантурите във ФЕТТ.

2.Анализ на успеваемостта на студентите от ФЕТТ.

3.Текущи.


= С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.


По точка първа от дневния ред:

= Заместник-деканът по УД доц. Емил Манолов направи анализ на състоянието на доктурантурите във факултета през изминалата година.


По точка втора от дневния ред:

= Заместник-деканът по УД доц. Емил Манолов направи анализ на успеваемостта на студентите във факултета през изминалата година. Бе направено предложение от името на Деканския съвет в края на всяка учебна година да се смята средният успех по дисциплини и 3-те дисциплини с най-нисък успех да се проверяват от факултетната комисия СОПКО с цел повишаване на успеваемостта.

Изказвания направиха проф. Марин Христов и доц. Красимир Денишев.


По точка трета от дневния ред:

= Проф. д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ, предложи и ФС единодушно прие комисия по провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: доц. д-р Емил Димитров

Членове: доц. д-р Красимир Денишев

гл.ас. д-р Лилия Пиндева


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъде награден проф. д-р Стефан Евтимов Табаков с университетска награда „Златен медал с грамота” за значителен принос в развитието и утвърждаване на авторитета на Технически университет – София и за отлична дългогодишна преподавателска, научно-изследователска и административна дейност. Предложението се прави във връзка с пенсионирането му.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

проф. д-р Стефан Евтимов Табаков: 25 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на ФС е 30 души, редуцираният състав е 28 души, присъствали 25, кворум 19, гласували са 25.

= В резултат от гласуването бе решено да бъде награден проф. д-р Стефан Евтимов Табаков с университетска награда „Златен медал с грамота” за значителен принос в развитието и утвърждаване на авторитета на Технически университет – София и за отлична дългогодишна преподавателска, научно-изследователска и административна дейност.


= По доклад от доц. д-р Ива Бетова, Ръководител на катедра “Химия” беше предложено да бъде награден доц. д-р Александър Любомиров Лирков с университетска награда „Сребърен медал с грамота” за принос в развитието на Технически университет – София и за отлична дългогодишна преподавателска, научно-изследователска, административна и друга дейност. Предложението се прави във връзка с пенсионирането му.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

доц. д-р Александър Любомиров Лирков: 25 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на ФС е 30 души, редуцираният състав е 28 души, присъствали 25, кворум 19, гласували са 25.

= В резултат от гласуването бе решено да бъде награден доц. д-р Александър Любомиров Лирков с университетска награда „Сребърен медал с грамота” за принос в развитието на Технически университет – София и за отлична дългогодишна преподавателска, научно-изследователска, административна и друга дейност.


= По доклад от проф. д-р Рачо Иванов, Научен ръководител на ТУ ЕС към ТУ - София беше предложено да бъдат възложени часове за допълване на норматива за редовен преподавател от ТУ – София за зимния семестър на учебната 2008/09г. на гл.ас. д-р Людмила Йорданова Стоянова по дисциплината “Технология на програмирането” до 30 часа лекции и до 60 часа упражнения.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

гл.ас. д-р Людмила Йорданова Стоянова: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, редуцираният състав е 22 души, присъствали 20, кворум 15, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени часове за допълване на норматива за редовен преподавател от ТУ – София за зимния семестър на учебната 2008/09г. на гл.ас. д-р Людмила Йорданова Стоянова по дисциплината “Технология на програмирането” до 30 часа лекции и до 60 часа упражнения.


= Заместник-деканът по УД доц. Емил Манолов докладва, че е постъпила за приемане учебната програма по „Полупроводникови елементи” за ОКС Бакалавър, внесена от катедра „Електронна техника”. Изготвени са рецензии от катедрите „Силова електроника” и „Микроелектроника”. Направените забележки са взети предвид и в този си вид програмата съответства на изискванията на факултета.

= С явно гласуване беше приета единодушно учебната програма по „Полупроводникови елементи” за ОКС Бакалавър.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка инж. Стефан Димитров Калинков по научната специалност 02.20.09 Индустриална електроника.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

инж. Стефан Димитров Калинков: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, редуцираният състав е 22 души, присъствали 20, кворум 15, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка инж. Стефан Димитров Калинков по научната специалност 02.20.09 Индустриална електроника.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено за научни ръководители на докторанта на самостоятелна подготовка инж. Стефан Димитров Калинков да бъдат определени доц. д-р инж. Анастасия Петрова Кръстева и доц. д-р инж. Димитър Николов Пенев - КЕЕ.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

доц. д-р инж. Анастасия Петрова Кръстева: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

доц. д-р инж. Димитър Николов Пенев: 19 “ЗА”, 1 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 24 души, редуцираният състав е 22 души, присъствали 20, кворум 15, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено за научни ръководители на докторанта на самостоятелна подготовка инж. Стефан Димитров Калинков да бъдат определени доц. д-р инж. Анастасия Петрова Кръстева и доц. д-р инж. Димитър Николов Пенев - КЕЕ.


Декан на ФЕТТ:

/проф. д-р инж. М. Христов/


Протоколчик:

/гл.ас. инж. К. Аспарухова/Протокол №11

Свързани:

От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 02. 2009 г от 14
Възлагане на занятия за хонорувани преподаватели за летния семестър за учебната 2008/09г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 17. 06. 2008 г от 14
Отсъстват: проф. Т. Таков, доц. Д. Алексиев, доц. М. Маринов, гл ас. К. Аспарухова
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 19. 02. 2013 г от 14 часа
Проведено е електронно гласуване за „Приемане на предложения за хонорувани преподаватели във фетт през летния семестър на уч. 2012/2013...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 11. 2008 г от 14
...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 29. 01. 2008 г от 14
Председателят на Факултетната Комисия по качество на обучението доц. Тодор Джамийков направи отчет за качеството на обучението за...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 12. 2011 г от 14
Деканът доц. Емил Манолов запозна фс с писмото на кс, според което кс не приема проведените избори за заместник декани и утвърждаването...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 18. 03. 2008 г от 14
Отсъстват: доц. Емил Димитров, доц. Михаил Анчев, гл ас. Венцислав Маноев – болен, студент Калин Борисов, студент Мартин Катинов
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 07. 02. 2012 г от 14
Възлагане на занятия на преподаватели за летния семестър на учебната 2011/2012 г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 30. 10. 2007 г от 14
При списъчен състав от 28 члена на фс присъстват 25, редуциран състав на 28, кворум 19
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 07. 2011 г от 14
При списъчен хабилитиран състав от 22 члена на фс, редуциран състав 21, присъстват 19
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом