Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера
ИмеПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
страница1/4
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер287.35 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/2089/Programa 2012 cit..doc
  1   2   3   4
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗА 2012 ГОДИНА


ВЪВЕДЕНИЕ


Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от читалища в Община Пещера предложения за дейността им през 2012 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Пещера.

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2012 г. цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Община Пещера, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация.

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.


Раздел І. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ


В Община Пещера са съдебно регистрирани общо 3 читалища, и трите са записани в Регистъра на народните читалищата в Министерство на културата. Същите читалища са субсидирани с държавна субсидия за 20011 г. с общата сума от 80 864 лв. Тази сума се получава за 14 бройки субсидирана численост, като една субсидирана бройка е 5 776 лв.. Същата субсидия и същата численост е и за 2012 година. През 2011 година Министерство на културата отпусна на читалищата в общината и допълнителна субсидия от 2500 лв.

Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ “Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата”. А за да бъде този механизъм адаптиран към местните условия и съобразен със спецификата на функциониране на читалищата в нашата община изключително ползотворно е партньорството между Община Пещера и Ръководствата на общинските читалища. Оказа се, че постигнатото в това сътрудничество разпределение на субсидиите стана водеща практика за много други общини от Пазарджишка област.

Решен е и въпросът със собствеността на читалищата: През 1991 година с решение на Общински съвет – Пещера безвъзмездно е отстъпено на читалище “Развитие 1873”- Пещера правото на собственост върху сепаретата на сладкарница “Венера”, а през 1992 година и върху сладкарница “Венера” с цел набавяне на допълнителни приходи за развитие на читалищната дейност. През 1998-99 година Община Пещера инвестира над 450 000 лв. с което бе извършен цялостен ремонт на читалищния салон и бе газифицирано читалището, а през 2004 година и за техническо оборудване на читалищния салон. Ежегодно Община Пещера отделя средства за ремонтни дейности на читалища. В читалище “Зора 1903” в с.Радилово през 2011 година бе извършен основен ремонт на сграда на стойност 250 000 лв. През 2012 г. Община Пещера и читалищата ще са партньор по два европейски проекта – Глобални библиотеки и Етнокултурен фестивал. Така в Общината са създадени прекрасни условия за развитие на читалищната дейност.

В Община Пещера има общо 279 читалищни членове. Във всички читалища има библиотеки, работят активно общо 28 постоянни художествени колективи, клубове и кръжоци с около 500 самодейци, които имат над 120 читалищни, общински, национални и международни изяви за година

Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в Общината би довел до следния извод: - 1/ народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура . 2/ Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като центрове на гражданското общество. 3/ Не малка заслуга за това има и Община Пещера със своята читалищна политика.

Около 50% от всички мероприятия в Културния календар на Община Пещера за 2012 г. са реализирани от читалищата в Общината. Нещо повече – по всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело у нас, свързани с новите предизвикателства и европейското членство на страната ни, читалище “Развитие 1873” е водещо не само за Общината, но и за България. Сериозни усилия в тази насока полагат и селските читалища, които също работят по тези насоки и имат вече конкретни постижения. Тук е мястото да кажем , че община Пещера е домакин на три национални културни прояви Националният детски пленер, Национален литературен конкурс”Спас Зафиров” и Денят на традиционните продукти с основна заслуга на читалище “Развитие 1873” и читалище “Зора 1903”. • Съхраняването на националните традиции и идентичност е изискване на нашата културна политика, която читалищата осъзнават и развиват масово, разнообразно и на все по-високо художествено равнище;
 • Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активизират гражданското общество, опитвайки се да работят по най-актуалните обществени проблеми, например социално-икономическите. Реализират се читалищни проекти, свързани с бизнес партньорство, компютърна грамотност, борба срещу наркоманията, етнически диалог и сътрудничество, алтернативния семеен бизнес и др.;
 • За всички читалища вече е ясно, че проектите са допълнителен източник за финансиране на читалищната дейност. Утвърдена практика е Община Пещера да финансира читалищните проекти, които са достатъчно значими, за да станат част от Културния календар на Общината.
 • В Община Пещера проблемът със затвореността на читалищата никога не е стоял. Читалищната дейност никога не е била само за читалищните членове и самодейците, но и за много широк кръг хора – пенсионери, инвалиди и други в неравностойно положение, учащите се. Радваща е и активната връзка между читалищата и други културни институти – Исторически музей , Клуб на художниците “П.Стайков”, Регионална библиотека “Н. Фурнаджиев”, Общински детски комплекс., Културен дом - Пещера и др., а много добри са и връзките между самите читалища;
 • Създаването на международни културни връзки вече е приоритет за читалищата в Община Пещера. Те могат да се похвалят с трайни и ползотворни контакти с Гърция, Турция, Македония, Литва и др. Община Пещера оказва съдействие на читалищата при реализирането и укрепването на нови и съществуващи вече контакти.


Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на проблемите пред читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен потенциал. Такива са:

 • обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги,

 • привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на социалния състав,

 • квалификация на кадрите и нов тип мениджмънт.Решаването на други проблеми изисква активното партньорство с местните власти и Министерството на културата: • Поддържане на материално-техническата база. Ежегодно Община Пещера отдели от своя бюджет средства. за основни ремонт в 3-те читалища. През миналата година основен ремонт бе извършен на читалището в с.Радилово.

 • Модернизацията на движимата материална база • Осигуряване от Министерството на културата на възможност за ежегодно увеличаване на субсидираните бройки или увеличаване на базата за една щатна бройка, за да е възможна финансова подкрепа на нови дейности и възобновили дейността си читалища.Раздел ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ДОКУМЕНТИ.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Утвърждаване на читалищата в Община Пещера като жизнени и функционални културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ:

1.Общински план за развитие на Община Пещера (2008 – 2013 г.)

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот

Приоритет 4: Опазване и експониране на културно-историческото наследство. развитие на културата, туризма, спорта и младежките дейности

Мярка 2.: Младите хора – активни участници в творческите процеси

Мярка 3.:Превръщане на народните читалища в съвременни центрове на културно и граждански развитие.

Мярка 4.: Издателска дейност

Мярка 5.: Мобилност на културата- размяна на идеи, опит и положителни практики на международно, национално и местно ниво.


ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ


 1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Пещера за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с културните параметри на общината и придаващи съвременна визия на читалищната дейност.Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и

популяризиране на българските културни традиции и наследство. 1. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими

сфери, като социалната и информационно-консултантската, както и в

приоритетни области за обществено-икономическото развитие на региона.


Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и

контакти, успешни социални практики и дарителски

акции, повишаване ролята на читалищата за социалната и

културна интеграция на различни социални общности,

включително такива в риск, неравностойно положение,

етнически общности и др.

Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на

развитие на гражданското общество, участие в

разработването на местни стратегии и превръщане на

читалищата във фактор на обществения диалог и

обществените форуми.

Приоритет 3: Изграждане на информационни центрове, провеждане на

обучителни програми и програми за социална

рехабилитация, културотерапия и превенция.

Приоритет 4 Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги

и атракции. 1. Насърчаване на регионално, национално и международно културното

сътрудничество.

Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни

контакти и участие на читалищата в културни мрежи.

Приоритет 2: Участие в интеграционните процеси и засилване на

междукултурния диалог.


4. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура.


Раздел ІІІ. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕНИ ПЛАНОВЕ.

  1   2   3   4

Свързани:

Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconІ. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
Приоритетите над който ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през изминалата...
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия №
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2011 год в Община Мизия
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна 2012 г. Нч„Пенчо Славейков 1871

Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconДокладна записка
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconГодишна програма
Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 Г. В община пазарджик
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconОбщински съвет на община димитровград решени е
Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2012г
Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера iconРешени е
Относно: Приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом