Университет за национално и световно стопанство
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер28.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://archive.unwe.bg/en/docs/doktoranti/15.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

==============================================================

Катедра “Икономика на природните ресурси”


К О Н С П Е К Т

за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (Аграрна икономика)


1. Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план.


2. Пазар на земята. Специфични особености на пазара на земята в условията на преход към пазарна икономика. Аренда и арендни отношения.


3. Производствена функция. Фактор-продукт решение, фактор-фактор решение, продукт-продукт решение.


4. Предлагане на селскостопански продукти, същност, фактори, които то определят.


5. Производствени разходи и максимизация на печалбата при производството на селскостопански продукти.


6. Аграрните проблеми и необходимостта от правителствена намеса.


7. Политика за поддържане цените на селскостопанските продукти.


8. Международната търговия и националните аграрни политики. Ролята на международните организации за либерализация на аграрната търговия.


9. Общата аграрна политика на Европейския съюз.


10. Аграрната политика на България.


11. Структура и особености на агромаркетинга. Търсене на земеделски и хранителни продукти. Теория на консуматора.


12. Етапи в развитието на продоволствената верига. Форми и начини на съвместна и директна реализация на земеделските продукти. Маркетингови маржани.

13. Реализация на земеделските продукти чрез едрови пазари. Тържища, аукциони и борси.


14. Възможности за прилагане на маркетинговите техники от земеделските производители. Цели и анализ на цените.


15. Определяне на мястото, времето и цените при продажбата на земеделските продукти. Видове сделки.


16. Мениджмънт на земеделските стопанства. Същност на мениджмънта. Специфика на мениджмънта на земеделските стопанства. Управленски функции и реализацията им в земеделските стопанства.


17. Организация на територията на земеделските стопанства. Организация и стопанисване на поземлените ресурси. Организация на територията. Земеустройство.


18. Управление на машинно-тракторния парк на земеделското стопанство. Същност и организация на машинно-тракторния парк. Размер и състав на МТП на земеделското стопанство. Организационни форми за експлоатация на МТП.


19. Управление на финансите в земеделското стопанство. Финансова организация. Управление на оборотните средства. Управление на дългосрочните инвестиции.


20. Управление на човешкия фактор в земеделското стопанство. Особености на управление на човешкия фактор в земеделието. Подходи за управление на човешкия фактор. Методически средства и инстументариум за ръководство на персонала в змеделското стопанство.


литература

1. В.Ангелова, Аграрна икономика, С., 1999 г.

2. Савов Ст., Обща теория на пазарното стопанство, С., 1990 г.

3. Миркович К., Микроикономикс, С., 1992 г.

4. Christopher R., Agricultural economics, Principles and Policy, Collins, London,1985.

5. Кънчев Ив., Цонева М. и др., Агробизнес - икономика, политика и мениджмънт, Изд. 22 век, С.,1993 г.

6. Вълчев и колектив, Аграрен пазар и регулиране на аграрното производство, БАН, С., 1994 г.

7. Политика и стратегия за развитие на аграрната сфера, Унив.изд. Стопанство, С., 1996 г.

8. Развитие на аграрната политика на Р.България, Унив.изд.Стопанство, С., 1995 г.

9. Бланше Ж., Европейската земеделска политика, сп.Икономика и управление на селското стопанство, кн.2, 1997 г.

10. Мишев, Пл., Агромаркетинг, изд. ГорексПрес, С.,1996 г.

11. Кънчев Ив., Ю.Дойчинова, Аграрен мениджмънт- 1 и 2 част, изд.Стопанство, 1996, 1997 г.

12. Kaw R.D. Farm management /planning, control and implementation/, Mc Graw-Hill Book Company,1981.

13. M.D. Boehlje and V.R. Eidman, Farm management, John Wiley & Sons, 1984

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Анализ на проблема стр
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Университет за национално и световно стопанство iconУниверситет за национално и световно стопанство
Доц д-р Валентина Алякова 11. 2011 г. (четвъртък) от 16,00 до 20,00 ч., зала по36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом