Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция
ИмеМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер187.39 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://file.burgas.bg/predpr/Profesionslno_obu4enie/ZAIVLE1.DOCЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Мярка 111 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”За служебно ползване

/Попълва се от експерт РА/...............................................

Идентификационен №............................................

Дата/час/минутаПечатСекция А Попълва се от кандидата


Обучаваща институция: ________________________________________________________

Лицензия/акт за акредитация/ Заповед №: _________/ дата: ____________________________

Адрес: село/ град: ______________Пощ.код:________Област:______________________ Община:______________улица:__________________________________________№: _______ Телефон: ________________ Факс: __________________E-mail:_________________________

IBAN: ______________________________________ BIC код ____________________________

Име и адрес на банката: ___________________________________________________________

Представляващ: Име: ________________ Фамилия: ______________ Презиме:_______________

Лична карта №: _______________ издадена от: ____________________________на: ________

ЕГН: ___________________

Секция Б Попълва се от кандидата


Юридическо лице: ________________________________________________________________

Фирмено дело №: _________/ дата:____________по описа на:_____________съд Том:_________________ Регистър:__________ Страница:_________ Партида:__________ БУЛСТАТ/ЕИК №:___________________Данъчен№:______________________________

Седалище:______________________________________

Адрес на управление: село/ град: ______________ Пощ.код:________ Област:_____________ Община:______________улица:__________________________________________№: _______ Телефон: ________________ Факс: __________________E-mail:_________________________

IBAN: ______________________________________ BIC код: ____________________________

Име и адрес на банката: ___________________________________________________________

Управител: Име: _________________ Фамилия: ______________ Презиме:_______________

Лична карта №: _______________ издадена от: ____________________________на: ________

ЕГН: ___________________

Секция В Попълва се от упълномощеното лице


Име: ________________ Фамилия: ______________________ Презиме: ___________________

Лична карта №: _______________ издадена от: ____________________________на:_________

ЕГН: ____________________

Пълномощно №: _________________/ дата: _____________Секция Г

Кандидатствам за ................................................ пореден път за подпомагане по Мярка 111

Секция Д

Кандидатствам за организиране на:


  1. Дългосрочни курсове от 150 часа □

Брой……………….

  1. Краткосрочни курсове от 30 часа □

Брой………………….

  1. Информационни дейности □

Брой………………..

Вид………………………………….

Попълва се в случай на кандидатстване за организиране

Секция Е на курс.Попълва се за всеки един курс по проекта

А. Тема на курса:..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................


Б. Темата на курса е част от следната тема:

1. Технически (нови технологии, въвеждане на иновационни практики и др.)

1.1 Сектор Растениевъдство

1.2 Сектор Животновъдство

1.3 Сектор Лесовъдство


2. Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.)

2.1 Сектор Растениевъдство

2.2 Сектор Животновъдство

2.3 Сектор Лесовъдство


3. Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-

приложни изследователски проекти в областта на селското стопанство и горите до

подходящи ползватели) в областта на:

3.1 Сектор Растениевъдство

3.2 Сектор Животновъдство

3.3 Сектор Лесовъдство


4. Информационни технологии ( работа с компютър, средства за комуникации и

информация и др.)

4.1 Сектор Растениевъдство

4.2 Сектор Животновъдство

4.3 Сектор Лесовъдство


5. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието

(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата,

биоразнообразие и др.)


6. Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското

законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на

управление, съвместими с поддържането и подобряването на ландшафта,

и др.). в областта на:

6.1 Сектор Растениевъдство

6.2 Сектор Животновъдство

6.3 Сектор Лесовъдство

6.4. Специфични мерки и дейности в обхвата на екологична мрежа Натура 2000

6.5. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез преработка на

растителна и животинска първична и вторична биомаса (енергия от биомаса)


7. Повишаване на основните знания за агроекологичната мярка на национално/

регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях


8. Специфични допълнителни програми за обучение за отделните

агроекологични пакети по мярка 214 „Агроекологични плащания”


В. Брой часа в рамките на курса.........................................................................................................

Г. Брой учебни групи в курса (при повече от една група се номерират и се посочва населеното място за всяка учебна група или начало в общия график за всяка учебна група при условие на едно и също населено място)...............................................................................................................................................

Д. Планиран брой обучаеми в група (за всяка група)...................................................................................

Е. Планиран общ брой обучаеми.....................................................................................................................

Ж. Място на провеждане ( по учебни групи):

- на теоретичното обучение.................................................................................................................

- на практическото обучение...............................................................................................................

З. Срок за набиране на заявления за включване в обучение...........................................брой дни след публикуване на информация за курса, в случай на сключен договор с РА

И. Адрес за подаване на заявления за включване в обучение ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Й. Телефон за връзка с кандидатите за включване в обучение......................................................................


Попълва се в случай на кандидатстване за организиране на

Секция Ж информационна дейност. Попълва се за всяка една дейност по проекта


А. Вид на информационната дейност.............................................................................................................

Б.Тема на информационната дейност............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

В. Темата на информационната дейност е част от следната тема:

1. Технически (нови технологии, въвеждане на иновационни практики и др.) □

1.1 Сектор Растениевъдство

1.2 Сектор Животновъдство

1.3 Сектор Лесовъдство


2. Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.)

2.1 Сектор Растениевъдство

2.2 Сектор Животновъдство

2.3 Сектор Лесовъдство


3. Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени □

научно-приложни изследователски проекти в областта на селското

стопанство и горите до подходящи ползватели) в областта на:

3.1 Сектор Растениевъдство

3.2 Сектор Животновъдство

3.3 Сектор Лесовъдство


4. Информационни технологии ( работа с компютър, средства за комуникации □

и информация и др.)

4.1 Сектор Растениевъдство

4.2 Сектор Животновъдство

4.3 Сектор Лесовъдство


5. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието □

(замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата,

биоразнообразие и др.)


6. Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското □

законодателство (включително кръстосано съответствие и прилагането на

управление, съвместими с поддържането и подобряването на ландшафта,

и др.). в областта на

6.1 Сектор Растениевъдство

6.2 Сектор Животновъдство

6.3 Сектор Лесовъдство

6.4. Специфични мерки и дейности в обхвата на екологична мрежа Натура 2000

6.5. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез преработка на

растителна и животинска първична и вторична биомаса (енергия от биомаса)


7. Повишаване на основните знания за агроекологичната мярка на национално/ □

регионално ниво, различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях


8. Специфични допълнителни програми за обучение за отделните агроекологични □

пакети по мярка 214 „Агроекологични плащания”


9. Основна агроекологична информационна дейност по □

мярка 214 „Агроекологични плащания”


Г. Брой часа в рамките на информационната дейност.....................................................................

Д. Брой семинари в случаите на информационната сесия...........................................................................

Е. Планиран брой обучаеми в информационна дейност..............................................................................

Ж. Планиран общ брой обучаеми (в случаите на информационната сесия)...............................................

З. Място на провеждане:

- на теоретичното обучение................................................................................................................

- на практическото обучение (когато е предвидено).........................................................................

В случаите на информационна сесия (по семинари)

- на теоретичното обучение................................................................................................................

- на практическото обучение (когато е предвидено)........................................................................

И. Срок за набиране на заявления за включване в обучение...........................................брой дни след публикуване на информация за информационната дейност, в случай на сключен договор с РА

Й. Адрес за подаване на заявления за включване в обучение...........................................................................................................................................................

К. Телефон за връзка с кандидатите за включване в обучение...........................................................


Секция З

Списък на изискваните документи:

1.

Копие от документ за самоличност на представляващия кандидата;

Да

2.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се
подават лично от кандидата;

Да

3.

Копие от трудов договор на представляващия кандидата (за професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, висши училища и научни институти);

Да

4.

Копие от Заповед на министъра на образованието и науката, придружена от справка от Регионалния инспекторат на МОН за професионалното направление, професиите и специалностите, по които кандидатът обучава (за професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи);

Да

5.

Копие на лицензия на център за професионално обучение, издадена от НАПОО (за центрове за професионално обучение);

Да

6.

Копие от решение на Народното събрание, придружено от справка за акредитираните специалности, и документ, издаден от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), доказващ акредитация по посочените специалности (за кандидати, акредитирани по Закона за висшето образование);

Да

7.

Копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или на по-висшата научна организация, към която институтът се числи като юридическо лице и документ за правосубектност на научния институт (за научни институти);

Да

8.

Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор (за юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛ по ТЗ, ЗК и ЗЮЛНЦ);

Да

9.

Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ)

Да

10.

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на НАП не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане;

Да

11.

Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ);

Да

12.

Удостоверение, че кандидатът не е в производство по ликвидация, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ);

Да

13.

*Учебна програма за всеки курс или информационна дейност;

Да

14.

Проекто – бюджет (по образец) за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект;

Да

15.

*График за провеждане на планираните дейности (по образец) за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект;

Да

16.

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;

Да

17.

Копие от документ за собственост и/или копие от договор за наем на материалната база за теоретичното и/или практическото обучение за времето на провеждане на обучението;

Да

18.

Копие от разписки и/или фактури и договори, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта. (изисква се в случаите, когато са извършени допустими разходи преди одобрението на проекта ).

Да

*Забележка: Документи 13 и 15 се представят и на електронен носител

ВАЖНО: Моля при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.


Секция И

Декларации.


Декларирам че:Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

ДаКурсовете/информационните дейности, за финансиране на които кандидатствам, не са част от редовните учебни програми или системи за обучение по земеделие и горско стопанство на средните и висшите училища в Република България.

ДаНе получавам финансиране по други програми за дейностите по проекта.

ДаНямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие”.

ДаНямам изискуеми публични задължения към държава.

ДаВсички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства.

Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис.

ДаСъм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства, да бъдат проверени на място от служители на Разплащателната агенция и упълномощени представители на Европейската комисия.

ДаИнформиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл.56 на настоящата наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

ДаИзвестна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи.

ДаКандидатствам за сума от …………………лева.


/Сумата следва да бъде равна на тази от ред Г в Таблицата за допустими разходи/


____________________________________

дата/име/подпис на кандидата/печат

Таблица за допустимите разходи

Идентификационен №:…………………………………………….Тема на курс/информационна дейност


Обща сума без ДДС

/лева/*

Обща сума с

ДДС

/лева/*

Допустим разход

Одобрена сума

1

2

3

4

да

не

5

1А1

Преки разходи
Б1

Административни разходи за организация и управление
В1

Разходи за изготвяне на програмa за обучение
Г1

Обща стойност на разходите за курса/информационната дейност /А1+Б1+В1/
2А2

Преки разходи
Б2

Административни разходи за организация и управление
В2

Разходи за изготвяне на програмa за обучение
Г2

Обща стойност на разходите за курса/информационната дейност /А2+Б2+В2/


A


Общо преки разходи по проекта /А1+А2+…Аn/


Б


Общо административни разходи за организация и управление /Б1+Б2+…Бn/


В


Общо разходи за изготвяне на програми за обучение /В1+В2+…Вn/


Г

Обща стойност на разходите по проекта /А+Б+В/


Попълва се, в случай че кандидатът желае междинно плащане

Първо междинно плащане

Тема на курс/информационна дейност:Второ междинно плащане

Тема на курс/информационна дейност:Попълва се ред за всяко следващо предвиждано междинно плащане
* Попълва се колона 3 или 4 в зависимост от стойността, за която се кандидатства. Невъзстановимия ДДС е допустим разход и следва да бъде предвиден, при желание да бъде финансиран. В този случай се попълва колона 4.

Забележка: Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция


…………………………………………………………………………………………………………..

дата/име/подпис на кандидата/печат

Свързани:

Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Приложение №3 към чл. 14, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07....
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Приложение №3 към чл. 14, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07....
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconИзложение на земеделска и автомобилна техника, организирано от Русенския университет "Ангел Кънчев"
Транспортен”/. Изложението ще се провежда под патронажа на г-н Мирослав Найденов Министър на земеделието и храните и със съдействието...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconПротокол №2 / 18. 11. 2011 г
Иг девня – Аксаково” със седалище и адрес на управление град Девня, община Девня, област Варна, бул.”Съединение” №78, булстат 175893552,...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Ж. к. Възраждане,бл. 78,вх а,ет. 1,ап. 3, тел./факс 052/510 679, e-mail
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните
Протокол от заседанието на 05. 06. 2008 г на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони...
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Министерство на земеделието и храните разплащателна агенция iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом