Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер136.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.podkrepa-obrazovanie.com/Document/doklad.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието, младежта и науката


Д О К Л А Д


Предучилищно възпитание и подготовка – 2010


Относно: изпълнение на Заповед № РД09-1751 от 19.10.2009 г. за изготвяне на анализ на необходимия кадрови, финансов и материално-технически ресурс за въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас и за изготвяне на проект на текстове за промени в съществуващата нормативна уредба и/или проект на акт, регламентиращ предучилищното възпитание и подготовка във връзка с въвеждането на задължителна двегодишна подготовка преди постъпване в първи клас


декември, 2009 година
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕРЕЗЮМЕ

2

ВЪВЕДЕНИЕ

3

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

5

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА РАБОТНАТА ГРУПА

6

ОБХВАТ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ

7

АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ

9

ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

12

ПРИЛОЖЕНИЯ


РЕЗЮМЕНастоящият доклад е резултат от изпълнен ангажимент за изготвяне на анализ на необходимия кадрови, финансов и материално-технически ресурс за въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас и за изготвяне на проект на текстове за промени в съществуващата нормативна уредба и/или проект на акт, регламентиращ предучилищното възпитание и подготовка във връзка с въвеждането на задължителна двегодишна подготовка преди постъпване в първи клас.

В доклада е структуриран в пет раздела: 1) Въведение; 2) Цели на дейността на работната група; 3) Обхват на поставените задачи; 4) Анализ на ресурсите и 5) Изводи и предложения. Освен това неразделна част от този доклад са Приложение № 1 – получените становища от членовете на комисията; Приложение № 2 – предложения за нормативни текстове и Приложение № 3 – структура за проект на наредба за организацията и дейността на детските градини.

С оглед предприемането на конкретни промени от страна на МОМН относно въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в училище във въведението на доклада са посочени някои основни предимства и ползи от предучилищното възпитание и подготовка. В следващите два раздела на доклада са целите и обхвата на извършената дейност в съответствие с поставени в Заповедта задачи и с компетентностите на работната група.

Анализът на ресурсите е изготвен въз основа на статистически данни и не може да претендира за изчерпателност. Този анализ не може да бъде основание за вземане на решения или за предприемане на мерки, тъй като не може да даде пълна информация, особено по отношение на финансовите ресурси.

Въз основа на изложеното в първите четири раздела на доклада са направени някои изводи и предложения, които са обосновани и мотивирани от работната група. Членовете на работната група обсъдиха и направиха предложения и извън поставените в Заповедта задачи, които имат пряко отношение към дейностите в детските градини и чието практическо приложение би допринесло за развитие на предучилищното възпитание и подготовка.


ВЪВЕДЕНИЕ


В Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. на предучилищното възпитание и подготовка е определено специално място. Предвидени са следните конкретни дейности в областта:

 • Постепенно намаляване възрастта на децата, обхванати в задължително предучилищно образование, и подготовка на децата от 5 годишна възраст;

 • Запазване и засилване ролята на държавата във финансирането на предучилищното образование и промяна на обществените възприятия за него като за част от системата на социални услуги;

 • Гарантиране на достъпа до детски ясли и детски градини чрез законова регламентация на връзката между устройството на територията и необходимостта от социална инфраструктура;

 • Въвеждане на програми, насочени към изграждане на отношение към заобикалящия ни свят;

 • Въвеждане на чуждоезиково обучение в задължителната програма.

В приетата Национална Програмата за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 2015 г. ролята на предучилищното възпитание и подготовка е определена като неоценима в процеса на изграждане и възпитание на личността, а утвърждаването на задължителната подготовка на децата, една година преди постъпването им в училище, има огромен образователен ефект, който носи дълготрайни ползи с оглед на социализацията и постиженията на всяко дете през целия период на обучение, а не само на по-добрите резултати в училище.

Инвестициите в предучилищната възраст са ефективно средство за създаване на основа за по-нататъшно учене, биха допринесли за превенция на отпадането от училище и увеличаване на ползите при завършване и достигане общото ниво на овладени умения. Снижаването на възрастта за задължителна подготовка преди постъпване в училище може да бъде и част от мерките за превенция на отпадащите от училище деца.

Наред с това предучилищното възпитание и подготовка, най-вече в периода на задължителната подготовка, е много важно с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене особено за децата, живеещи в среда, в която образованието не се възприема като ценност. В детската градина детето за първи път попада в една организирана по нов за него начин социална, често мултикултурна среда, изгражда и затвърждава навиците си за общуване, проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя основата на бъдещите си представи за добро и зло. Предучилищното възпитание е фактор за преодоляване на трудностите още от най ранна възраст.

Равният достъп до предучилищното възпитание предполага изработване на ефективни икономически, социални и образователни мерки. Изработването на социални и икономически механизми за възможно най -ранно включване в детската градина на децата, чиято семейна среда не осигурява овладяване на български език, би съдействало за по-лесно постигане целите на предучилищната подготовка в детската градина, свързани със социалното, емоционалното, двигателното, познавателното и художествено-приложно развитие на всяко дете.

Образователните мерки са подчинени на двете основни цели на образователната политика – равен достъп до образование и качествено образование. Равният достъп означава достъп до качествено образование, а качественото образование разкрива пълния си потенциал само ако до него има достъп всяко българско дете.

Държавата има задължението да осигури възможност децата да посещават детски градини със съвременна материално-техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават подготовка, съответстваща на потребностите на съвременния живот. Наред с осигуряването на необходимите условия (транспорт и пр.), свързани с достъпа на всяко дете до детската градина трябва да се търсят и възможности за осигуряване на съизмеримо по качество възпитание и обучение. Това е изпълнимо като се акцентира върху необходимостта от диференциране на обучението спрямо различните потребности на детето и непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала му.


ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ


Заинтересовани страни могат да бъдат лица, групи или организации, с интереси към определен проблем, защото те биха били засегнати или ще влияят при разрешаването му. Постигането на единно мнение е основно предимство при планирането и разработването на политики. Това обаче включва необходимостта от разработване на процедура за координация на политическите и административните нива, както и процедура за консултации с различните категории заинтересовани страни.

Към промяната в статута на характера на предучилищното възпитание и подготовка от „по избор” към „задължителен” за децата две години преди постъпване в първи клас отношение имат на първо място държавните институции в лицето на МОМН, МТСП, ДАЗД, местната власт, професионалните организации, неправителствени организации, в т.ч. родителски организации и на практика цялата общественост, имайки предвид факта, че децата от 0 до 6 години представляват 6,5% от населението на страната.

Ето защо в случая обществените консултации могат да съдействат при взимането на решение и за реализацията на едно добро управление. Това изисква ясна процедура за участие на обществеността, като заинтересованите лица се включват в процеса на разработване на конкретен акт от самото начало.

Ефективните обществени консултации могат да съдействат за утвърждаване на взаимно доверие, разбиране и сътрудничество между държавните институции и гражданите. С тяхна помощ могат да се изяснят различните виждания и да се определи къде са необходими нови усилия за справяне с предизвикателствата на управлението.

Предприемането, както на процеса на координация, така и на процеса на консултации може да стане в различни моменти, понякога на по-ранен етап (по време на планирането), или по-късно, по време на дейностите по разработване на политики, както в случая. Изборът зависи в голяма степен от характеристиките, касаещи предимно степента на сложност на предвижданите нова политика и/или степента на противоречията между отделните заинтересовани страни: колкото по-сложен и неприемлив за някоя от страните е проектът, толкова по-рано трябва да започнат процесите на координация и консултации.


ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА РАБОТНАТА ГРУПА


Със Заповед №РД09-1751 от 19.10.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката бе определена работна група в състав:

Ваня Трайкова

– главен експерт в дирекция „Политика в общото образование”

Петя Иванова Йосифова

– директор на ОДЗ № 48 ,,Братя Грим” и представител на СРСНПБ

Александър Герасимов

Роза Костова

– представител на НСОРБ, община Монтана

– представител на СБУ

Иван Кънчев

– представител на СБУ

Стефанка Недева-Балева

Иванка Харбалиева

– председател на СДСОРБ

– директор на ЦДГ № 99 ,,Брезичка”

Мария Минчева

– директор на дирекция „Образование” в Столична община

Коста Базитов

– заместник-кмет на община Варна

Живка Георгиева Желязкова

– заместник-председател на НУС

Валентина Денчева

– член на Управителния съвет на БАЧУ

Юлиян Петров

– Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"

На работната група беше възложено да представи доклад на министъра на образованието, младежта и науката за извършената работа, която е: 1) Да направи анализ на необходимия кадрови, финансов, материално-технически ресурс за въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас; 2) Да изготви проект на текстове за промени в съществуващата нормативна уредба и/или проект на акт, регламентиращ предучилищното възпитание и подготовка във връзка с въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас.

За изпълнение на поставените задачи комисията прие да проведе две работни срещи в Министерството на образованието, младежта и науката. На всички членове на комисията беше осигурена нормативната уредба в областта на предучилищното възпитание и подготовка. След извършен преглед на тези документи работната група обсъди и предложи текстове за промяна в тях с оглед въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас. Основната цел, която си постави работната група е да представи добре обмислени и практически приложими текстове за промяна в нормативните документи обект на обсъждане.

ОБХВАТ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ


Работната група с оглед на поставените задачи постави акцента в своята работа върху подготовката на децата преди постъпване в първи клас. Ето защо обект на обсъждане бяха документите, регламентиращи задължителната подготовка преди училище, а именно Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка.

Предвид че подготовката на децата една година преди постъпването им в училище се осъществява по Програма за задължителна подготвителна група, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката тя също беше обект на обсъждане.

В програмата за задължителна подготвителна група са включени представи и понятия, които са необходими на детето за успешното му училищно обучение. Определени са очакваните резултати за предучилищната подготовка в образователните направления:

 • български език;

 • математика;

 • социален свят;

 • природен свят;

 • художествена информация и литература за деца;

 • конструктивно-технически и битови дейности;

 • изобразително изкуство;

 • музика;

 • игрова култура и пресъздаване;

 • физическа култура.

При разглеждането на документите работната група прие да се ръководи от принципа, че главна ценност в образователната система е детето. Членовете на групата приемат, че въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас ще допринесе за:

 • Намаляването на необхванатите и отпадащи от училище деца

В България все още се наблюдава висок процент на децата в задължителна училищна възраст, които или не са обхванати от системата на образование, или впоследствие отпадат от нея. Този проблем има по-широки социални измерения и не може да бъде решен само с мерки в областта на образованието, но тези мерки са задължителен елемент от общите усилия на институциите за разрешаването на този проблем.

 • Равен достъп до образование и качествено образование и

 • Социализиране на деца, за които българският език не е майчин

Дейностите, свързани с усвояването на български език, трябва да са особено активни в периода на задължителната подготовка преди постъпване в I. клас и да продължат до достигането на равнище на владеене на езика, съизмеримо с това на останалите деца. Допълнителното обучение по български език на тези деца би следвало да се осъществява по специализирана методика, която да отчита техните специфични потребности и трудности.

Освен различните форми за допълнителна педагогическа помощ, от особено значение за тези деца е поставянето им в интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, етнокултурен или друг признак. Особено важно е да се предприемат целенасочени действия, свързани с разширяване на обхвата на тези деца в детската градина и възпитаването им в среда, в която те ежедневно да могат да общуват на български език. Това налага да се използват механизми, които да позволят запазването и укрепването на детските градини, особено в тези региони, където те са единствено средище за изучаване на българския език. За целта е необходимо да се повиши и информираността на родителите за ползите от посещаването на детската градина.

При изпълнението на поставените задачи работната група разгледа и други документи (Закона за местните данъци и такси и Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските заведения) и обсъди необходимостта от промени в тях. Тези документи бяха обект на внимание, тъй като имат пряко отношение към организацията на дейността на детските градини.

Във връзка с въвеждането на двегодишната подготовка преди постъпване в първи клас беше обсъдена и програмната й обезпеченост, тъй като одобрените от МОМН програми са от 1992 г. и не са в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка (с изключение на Програмата за подготвителна група/подготвителен клас, утвърдена през 2003 г.). в тази връзка беше коментиран, разработеният през изминалата година проект на Програма за предучилищно възпитание и подготовка за 3-6 годишни деца. Проектът не беше утвърден поради необходимостта от редактиране на съдържанието му.

АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ


На работната група беше възложено да направи анализ на необходимия кадрови, финансов и материално-технически ресурс за въвеждането на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в първи клас.

Тук ще направим отново уточнението, че този анализ не може да бъде основание за вземане на решения или за предприемане на мерки, тъй като не може да даде пълна информация, особено по отношение на финансовите ресурси, за които групата не разполагаше с необходимата информация.

За да направим изводи по отношение на кадровата и материално-техническа обезпеченост на предприеманата мярка за въвеждане на двегодишна задължителна подготовка преди постъпване в училище трябва да се запознаем с настоящото състояние на системата. В европейски контекст един от индикаторите за постигане та целите на Лисабонската стратегия е обхват на децата на 4 години във форми за предучилищно възпитание и подготовка. За България този процент за 2007 г. е 68.4, докато средният за Европа е 86.8% при целева стойност 90%.

i


В България броят на децата на възраст 0-6 г. през 2008 г. е 494 375, което представлява 6,5% от населението на страната. От тях 212 454 са записани в детски ясли и градини като най-висок дял имат шестгодишните, които са 54 396 от всички записани. През учебната 2008/2009 година броят на детските градини е 2 291, което е със 165 по-малко в сравнение с 2007/2008 година. Броят на настанените в тях деца е с 9 700 или 4.8% повече от броя им през 2004/2005 г. и с 2.3% повече от предходната година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, нараства от 73.2% за 2007/2008 година на 73.8% през изминалата учебна година. Постигнатият по-голям обхват на децата в детските градини при намаляване на броя на тези институции е показател, който установява усилията на общинските администрации за по-пълно обхващане на децата в предучилищното образование.
По отношение на материално-техническите ресурси трябва да отбележим, че детските градини разполагат с общо 224 110ii места, които се ползват от 212 454 деца. Това показва, че има неизползван ресурс от 11 656 места, което не означава обаче, че можем да пренебрегнем недостига на места в детските градини в големите градове. Например във Варна при 7 790 места в детските градини има 9 824 деца в тази възраст или София, където местата са 29124, а децата с право да получат качествена предучилищна подготовка са 33 933.

ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За представяне на предложенията относно промените в Закона бе определен срок 10.11.2009 г. В определения срок пристигнаха пет становища по електронната поща. Направените предложения бяха обсъдени на работна среща на 02.12.2009 г.

Настоящият доклад съдържа като неразделна част от себе си следните приложения:

 • Приложение № 1 – получени становища от членовете на комисията;

 • Приложение № 2 – предложения за нормативни текстове;

 • Приложение № 3 – структура за проект на наредба за организацията и дейността на детските градини.

Освен предложените в приложенията текстове комисията отправя и следните предложения, за които молим за Вашата резолюция:

 1. Въз основа на утвърдената програма за подготвителна група/подготвителен клас, както и въз основа на проекта на програма за предучилищно възпитание и подготовка на деца от 3 до 6 години в детските градини, да бъде изготвена единна програма за предучилищно възпитание и подготовка, структурирана в два раздела – за 3-5 годишните и за 5-7 годишните деца.

 2. Независимо от мястото на реализиране на задължителната подготовка преди постъпване в училище да се използва само определението „подготвителна група”, тъй като използването на определението „подготвителен клас” създава погрешно впечатление за различно съдържание и организация.

 3. Да бъде приета след……………………наредба за организацията и дейността на детските градини.

 4. Да се изработи модел за регламентиране на дейностите, които се организират извън ДОИ.

i Данни на Евростат

ii Използваните в доклада данни са на НСИ


Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом