При вак университет за национално и световно стопанство
ИмеПри вак университет за национално и световно стопанство
страница1/4
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер450.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://iisu.bvu-bg.eu/uploaded_files/20091113115447_Al_Naidenov_Avtoreferat.doc
  1   2   3   4


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО икономическа информация и стопанско управление ПРИ ВАК

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра “Статистика и иконометрия”


Александър Цветанов Найденов


СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА
НА БЕЗРАБОТИЦАТА


ЗА МАЛКИ ПОДСЪВКУПНОСТИ


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане

на образователната и научна степен “доктор”


С


офия, 2009

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО икономическа информация и стопанско управление ПРИ ВАК

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра “Статистика и иконометрия”


Александър Цветанов Найденов


СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА
НА БЕЗРАБОТИЦАТА


ЗА МАЛКИ ПОДСЪВКУПНОСТИ


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертационен труд за присъждане

на образователната и научна степен “доктор”

по научна специалност 05.02.06. “Статистика и демография”


Научен ръководител:

доц. д-р Мариана Коцева


Рецензенти:

проф. д.ик.н. Иванка Съйкова

доц. д-р Цветан Игнатов


С


офия, 2009

Дисертационният труд се състои от увод, четири основни глави, последната от които заключителна, списък на използваните информационни източници и приложения. Той е в обем 223 страници, от които 119 страници изложение, 7 страници списък на информационните източници и 97 страници приложения. Изложението съдържа 10 схеми, 25 графики, от които 9 картограми, и 13 таблици. Информационните източници включват 160 заглавия използвана литература, от които 17 на български и 143 на английски и 23 интернет страници.

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита в Специализирания научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при ВАК от катедра “Статистика и иконометрия” при факултет „Приложна информатика и статистика” на УНСС – София.

Авторът на дисертационния труд е бил задочен докторант към катедра “Статистика и иконометрия” при УНСС, София, и работи в същата катедра като асистент.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на 16.11.2009 г. от 13 часа в зала 2032-А на УНСС на открито заседание на СНС по икономическа информация и стопанско управление при ВАК.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката и в сектор “Научни съвети” на УНСС – София.

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


1. Актуалност на темата


През последните години нараства необходимостта от по-детайлна информация за ключови аспекти на социално-икономическото развитие на обществото като пазара на труда и човешките ресурси. В същото време все още се наблюдава известно несъответствие между търсенето и предлагането на информация за равнището на безработица с висока степен на териториална дезагрегация. От една страна, държавните и международните институции се нуждаят от „здрава” информационна основа, върху която да изградят своите политики; частният сектор в лицето на фирми, корпорации, банки и други търси данни за платежоспособен пазар с конкретни териториални измерения (напр. община), на който да предложи своите продукти и услуги. Нараства търсенето на информация на по-детайлно равнище и сред институции и организации, имащи за цел разпределянето на средства и провеждането на конкретни регионални политики на въздействие. Натрупаният опит показва, че добре насочените и адекватно локализирани политики дават по-добри и по-дълготрайни резултати. От страна на предлагането на статистическа информация за пазара на труда и в частност за равнището на безработица съществуват два основни източника – Наблюдението на работната сила, провеждано от Националния статистически институт, и Регистърът на безработните лица на Агенцията по заетостта. За съжаление нито един от двата не предоставя данни за пазара на труда с висока степен на териториална дезагрегация (т.е. на ниво общини и населени места). Наблюдението на работната сила е извадково изследване, което е представително за резултатите само на ниво „област”. При регистъра на безработните основните проблеми се коренят в това, че данните от него се отнасят само за броя на безработните, но не и за броя на заетите, което от своя страна води до невъзможност за оценка на равнището на безработица, а използваната методология е съобразена само с конкретната дейност на Агенцията по заетостта и цели единствено информационното й подпомагане.

Съществуващото несъответствие между търсенето и предлагането на информация с висока степен на териториална дезагрегация дава основание за търсене и прилагане на методи за оценка на характеристики за малки териториални единици (общини), третирани като подсъвкупности, с цел постигане на равновесие на този информационен пазар. В подкрепа на това твърдение трябва да се посочи и ясно очерталата се през последните две десетилетия тенденция за използването на подобни методи в редица страни като САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония и част от страните от Европейския съюз. Опитът в тези страни показва, че прилагането на теорията за оценка на характеристики за малки подсъвкупности (ТОХМП) дава удовлетворителни резултати и спестява значителни средства както на потребителите, така и на производителите на подобна информация.


2. Изследователска теза, цел, задачи и хипотези на изследването


Основната изследователска теза е, че е налице обективна необходимост от статистическа информация за равнището на безработицата в България с висока степен на териториална дезагрегация, която не може да бъде задоволена от съществуващите информационни източници, поради което е наложително прилагането на специални методи и подходи за оценка.

От така изложената теза произлиза и целта на дисертационния труд, а именно да се потърсят решения за задоволяване на съществуващата обективна необходимост от информация чрез специфичната методология на теорията за оценка на характеристики за малки подсъвкупности. За постигането на посочената цел е необходимо да бъдат решени следните изследователски задачи:

1. Да се проучат информационната база, теорията за оценка на характеристики за малки подсъвкупности (ТОХМП) и опитът на други страни по използването им за оценка на равнището на безработица по общини.

2. Да се адаптира съществуващата методология на ТОХМП към информационната осигуреност в условията на Република България и да се приложи за оценка на равнището на безработица по общини.

3. Да се сравнят резултатите от прилагането на различните методи и на тази основа да се направи критична оценка на познавателните им възможности, като в допълнение се формулират и конкретни препоръки за тяхното прилагане в статистическата практика.

От така дефинираната цел на изследването и произтичащите от нея конкретни изследователски задачи неминуемо възникват и следните изследователски хипотези:

 • Информационното осигуряване, отнасящо се до равнището на безработица в общините, е неотменна част от цялостното информационно осигуряване, засягащо пазара на труда. Това налага търсенето и апробацията на методи за оценка на това равнище.

 • В българската статистическа практика липсват достатъчно надеждни методи за оценка на безработицата с висока степен на териториална дезагрегация, т.е. на равнище община.

 • Наличието на информационна недостатъчност, касаеща равнището на безработицата в общините, налага проучването и апробацията на специфичната методология за оценка на характеристики за малки подсъвкупности.

 • Недостатъчната информационна осигуреност при определянето на търсените характеристики води до необходимост от адаптация на съществуващите в литературата методи за оценка на характеристики за малки подсъвкупности към конкретните информационни условия в България.

 • Апробацията на подобна методология е важна част от доказателството за високите й познавателни възможности. Поради спецификата на този набор от методи в процеса на апробация е възможно да възникнат различия в получените резултати. Това от своя страна довежда до необходимостта от разработване на специален набор от критерии за избор на най-подходящ метод за оценка, въз основа на който впоследствие да бъдат взети адекватни управленски решения.

 • Прилагането на методи за оценка на характеристики за малки подсъвкупности с различна степен на сложност и специфика налага използването на специален софтуер. Поради липсата на такъв в световното киберпространство е необходимо комбинираното използване на вече съществуващи програмни продукти, които от своя страна изискват задълбочени познания не само в полето на статистическата наука, но и на езици за програмиране.


3. Обхват, обект и предмет на изследването


За постигането на така поставената цел и проверка на формулираните хипотези в процеса на изследователската работа са използвани съвкупностният подход и подходът на моделирането на изследваните явления, обект на изучаване.

Обект на изследването е работната сила в общините, а предмет на изследване е равнището на безработица във всяка община, получено в резултат на моделиране на броя на заетите и броя на безработните, използвайки методологията за оценка на характеристики за малки подсъвкупности при конкретната информационна осигуреност. Изследването обхваща всички 264 общини на територията на Република България през 2007 г.

Необходимо е да се отбележи, че настоящият дисертационен труд не представлява изчерпателно описание и приложение на всички съществуващи методи за оценка на характеристики за малки подсъвкупности. В него са изложени подробно само онези методи, чиeто прилагане е възможно и целесъобразно от гледна точка на наличната статистическа информация.


4. Методология на изследването


Във връзка с постигане на основната цел на дисертационния труд, а именно да се потърсят решения за задоволяване на съществуващата обективна необходимост от информация чрез специфичната методология на теорията за оценка на характеристики за малки подсъвкупности са разгледани двата основни проблема, свързани с тази оценка – информационната осигуреност и изборът на подходящи методи за оценка. Изграден е теоретичен модел на изследването, като е отделено специално внимание не само на основните източници на информация, но и на адаптираните методи и подходи за оценка на характеристики за малки подсъвкупности в конкретните български информационни условия. В глава трета е направена експериментална оценка на равнището на безработица в общините, съчетавайки по специфичен начин, със специфични методи, данни от наблюдението на работната сила и текущата демографска статистика, като резултатите от всеки метод са онагледени с таблици и графични изображения. Впоследствие са извършени критичен анализ и сравнение на получените резултати от различните методи, въз основа на специално конструирана за целите на дисертацията методология.

В дисертационния труд е използвана информация от различни литературни източници и официални интернет страници, както и данни от наблюдението на работната сила и текущата демографска статистика на Националния статистически институт. Използвани са програмните продукти SPSS 13, WinBUGS, Excel 2003 и MapInfo Professional 9.5.


II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУДУвод


І. Статистическа оценка на безработицата у нас. Състояние и проблеми

І.1. Заетостта и безработицата като макроикономическа категория

І.2. Заетостта и безработицата като статистическа категория

І.3. Структура на заетостта и безработицата

І.4. Други основни понятия, използвани в изследването

І.5. Източници на информация за безработицата в България

І.6. Проблеми при оценката на равнището на безработица в общините


ІІ. Методи и подходи за статистическа оценка на безработицата
за малки подсъвкупности


ІІ.1. Оценка на равнището на безработица на ниво община

ІІ.1.1. Определяне на коефициента на безработица по общини

ІІ.1.2. Методи за оценка на броя на заетите и безработните на ниво община

ІІ.2. Сравнителна оценка на преимуществата и недостатъците на посочените методи за оценка на броя на заетите и броя на безработните по общини

ІІ.3. Оценка на „качеството” на получените резултати

ІІ.4. Критерии за оценка на разглежданите методи

ІІ.5. Ресурсно осигуряване на изследването

ІІ.6. Оценка на резултатите според общите и специфичните критерии
за ефективност


ІІІ. Експериментално изчисляване на равнището на безработица
в общините чрез адаптираните методи за оценка
на характеристики за малки подсъвкупности


ІІІ.1. Резултати от приложението на адаптираните методи за оценка
на броя на заетите и броя на безработните и произтичащия от тях коефициент на безработица

ІІІ.1.1. Директна оценка

ІІІ.1.2. Оценка във формата на отношение

ІІІ.1.3. Регресионна оценка

ІІІ.2. Сравнение на подходите за оценка

ІІІ.3. Възможни бъдещи проблеми при използването на данните
от Наблюдението на работната сила


ІV. Основни изводи и препоръки за приложение на теорията
за оценка на характеристики за малки подсъвкупностиИзползвани източници на информация


Приложения

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


Глава първа

СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС.
СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ


С цел изясняване смисловото съдържание на явлението безработица в тази глава е разгледан теоретичният модел на това явление и свързаните с него основни понятия, източници на информация и проблеми при оценката на равнището на безработица на ниво община в Република България.

Отправна точка в анализа на явлението безработица е разглеждането му от гледна точка на макроикономическата теория. Във връзка с това безработицата може да се разгледа като състояние на икономиката, при което текущото съвкупно производство е под равнището на общоикономическия потенциал и пълната заетост е нарушена. Описанието на разглежданото явление е допълнено от преглед на основните форми на безработицата: фрикционна, структурна, сезонна, циклична, скрита и марксистка. Обърнато е внимание и на последиците от безработицата както за отделния индивид, така и за икономиката като цяло. Последните се свързват със ситуация, при която текущото съвкупно производство спада под потенциалното равнище и безработицата нараства, което от своя страна означава, че националното производство не създава оптималното количество продукти. В резултат на това се ограничават възможностите и се променя структурата на съвкупното потребление. По този начин се нарушава възпроизводството на цялото общество, не само на безработните и техните семейства, но и на всички включени в системата на производството.

На следващо място подробно са разгледани понятията, свързани с работна сила (заети, безработни), използвани в статистическата практика и дефинирани от Международната организация по труда1. Като заети се определят лицата на 15 и повече навършени години, които извършват работа за производство на стоки и услуги поне 1 час, срещу заплащане (в пари или натура) или друг доход; не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете (за периода, през който получават пълния размер на възнаграждението си), неблагоприятни климатични условия, стачка или други подобни причини. Безработните представляват лицата на 15 - 74 навършени години, които нямат работа през наблюдавания период, като едновременно с това търсят активно работа през период от четири седмици и са на разположение да започнат работа до 2 седмици. Изложението е допълнено и с изясняване на другите понятия, свързани с населението и пазара на труда, а именно икономически неактивно население и обезкуражени лица.

На следващо място схематично е представена структура на населението от гледна точка на реализацията на трудовия пазар, като подробно са разгледани потоците на вливания и изтичания във и от отделните групи от населението.

Специално място е отделено на основния измерител, използван в дисертационния труд – равнището на безработица2. Той е представен в следния вид:


.

Изяснена е структурата на работната сила, която от своя страна има важно значение, тъй като броят на лицата от съответния пол, принадлежащи на съответната възрастова група и живеещи в определено населено място (град/село) за дадена община, обуславя броя на заетите и броя на безработните в тази община. Схематично представена, структурата е следната:

Фиг.
1. Структура на заетите и безработните лица

В дисертацията е подчертано, че върху статуса на лицата оказват влияние и фактори като образование, квалификация и много други, но наличието на представителна информация за тях е ограничено.

С цел по-пълно описание на теоретичния модел на изследването са изяснени и другите основни понятия, използвани в изследването. Те са, както следва:

 • Малка подсъвкупност (small area) – обикновено под това понятие в статистическата теория се разбира такава подсъвкупност, за която броят на единиците, попаднали в извадката, въз основа на които се извършва дадено статистическо оценяване, е малък в сравнение с броя на единиците от същата подсъвкупност в генералната съвкупност и не позволява извършването на директно оценяване с необходимата точност3. Някои автори предлагат за малки подсъвкупности да бъдат считани тези, при които относителният дял на единиците, попаднали в извадката, за тази подсъвкупност е под 5 %4 от същата подсъвкупност на генералната съвкупност. Важно е да се отбележи, че под понятието малка подсъвкупност се разбира не само съвкупност с териториален (например община, населено място и др.), но и с нетериториален характер (например групиране на единиците по пол, възраст, етническа принадлежност и др.). В конкретното изследване, свързано с дисертационния труд, под малка подсъвкупност се разбира съвкупността на единиците от дадена община на територията на Република България.

 • Характеристики на малка подсъвкупност (small area estimatе) - представляват показатели, характеризиращи определени черти и особености на съответната подсъвкупност, обикновено изградени въз основа на прилагане на специфични статистически методи. В конкретния случай става дума за броя на заетите, броя на безработните и равнището на безработица в отделните общини5.

 • Статистически методи за оценка на характеристики за малки подсъвкупности (small area estimation methods) – общност от статистически методи за определяне на конкретна числова стойност на дадена характеристика за определена малка подсъвкупност, получена въз основа на данни от конкретно статистическо изследване. Конкретното съдържание на тези методи е представено подробно в частта, засягаща методите за оценка на равнището на безработица в общините6.

 • Общината като малка подсъвкупност – от гледна точка на настоящия дисертационен труд общината се разглежда като малка териториална подсъвкупност. Тя е основна административно-териториална единица в Република България, има определени територия, граници, население, наименование и административен център и включва едно или повече съседни селища, като нейна територия е територията на включените в нея населени места. Общината обикновено носи името на населеното място, което е неин административен център. В изложението подробно са описани и условията, на които трябва да отговаря една община.

 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България7 (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) - съгласно Регламент 1059, приет от Европейския парламент и ЕС на 26.05.2003 г., е разработена европейска номенклатура на териториалните единици за статистически цели. С нейна помощ се създава ясна йерархия в териториалното делене на територията на страната и се осигурява строг ред при събирането, обработването и предоставянето на териториална статистическа информация.

Изложението продължава с подробно описание на основните източници на информация8, свързани както с явлението безработица, така и с конкретния оценителен процес. С оглед придобиване на най-обща представа за източниците информацията може да се синтезира в следния вид:

 • Наблюдение на работната сила. Осигурява информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в Република България и по своята същност представлява репрезентативно изследване, което се провежда въз основа на извадка от обикновените домакинства в страната. Извадката е стратифицирана по области, градове и села двустепенна гнездова извадка с гнезда на първа степен - преброителните участъци от проведеното към 1.03.2001 г. преброяване на населението и жилищния фонд и гнезда на втора степен – домакинствата. Извадката включва 2250 гнезда и около 42 000 лица на 15 и повече навършени години, живеещи в 18 000 обикновени домакинства. За претегляне на резултатите от наблюдението се използват данни от текущата демографска статистика за населението на страната по области, местоживеене, пол и възрастови групи (0-14, 15-24, 25-49, 50 и повече навършени години), като се формират т.нар. постстрати (448 на брой). Информацията от анкетираните лица в домакинствата, попаднали в извадката, се събира с помощта на хартиена анкетна карта.

 • Регистър на безработните лица в бюрата по труда. Регистърът на безработни лица в бюрата по труда е с административен характер. В него се включват всички лица на 16 и повече навършени години, които са се регистрирали като безработни в териториалните бюра по труда. Данните за броя на регистрираните безработни лица се отнасят към последната дата на съответния наблюдаван месец и включват информация за следните характеристики: пол, възраст, образование и местоживеене на лицата, брой свободни места на съответната територия, брой безработни на едно свободно място и др. Най-ниското териториално ниво, на което може да бъде предоставена информация за безработните лица, е община (NUTS4).

 • Преброяване на населението. Представлява изчерпателно статистическо изследване, което се провежда от Националния статистически институт приблизително на всеки 10 години. Като един от основните източници на данни за населението то предоставя данни както за броя и състава на населението, така и за притежаваното от него материално имущество. Преброяването се дефинира като съвкупност от операции, които се изразяват в събиране, групиране и публикуване на демографски, икономически и социални данни, отнасящи се за всички жители на определена територия. Работата по преброяването започва с постановление на Министерския съвет и завършва с публикуването на получените резултати9. Данните от преброяването се отнасят за строго определен момент, наречен критичен, и за всички лица от територията на Република България. За провеждането му се използва единна методология, а събирането на самите данни става посредством пряко лично интервю.

 • Текуща демографска статистика. От нея се получават данни за броя и структурата на населението, които са първоначално резултат от провежданите периодични преброявания на населението и впоследствие от съответните изчисления чрез естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска отчетност за годините между преброяванията. Източник на данните за естественото и механичното движение на населението са образците ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за сключен граждански брак, съобщение за прекратен граждански брак, съобщение за смърт и адресна карта за настоящ адрес.

В дисертационния труд е изяснено, че докато при наблюдението на работната сила информацията е добре методологично обоснована, но представителна на високо агрегационно равнище, при регистъра на безработните лица тя е „обременена” със следните проблеми:

 • регистърът е създаден, за да обслужва целите единствено на самата Агенция по заетостта;

 • разпоредбите, въз основа на които е организиран регистърът, са в пряка зависимост от промените в националното законодателство във връзка със заетостта;

 • налице е невъзможност да бъдат обхванати лицата, които са безработни, но не са регистрирани в бюрата по труда;

 • налице е невъзможност за изчисляване на коефициента на безработица само с данни от регистъра на безработните лица поради липса на информация за броя на заетите лица в него10.

Основният проблем при преброяването на населението е невъзможността да се гарантира достатъчно адекватна дефиниция на понятията „зает” и „безработен” поради използването на принципа на „самоопределянето”11. Също така степента на актуалност на данните е силно занижена.

Трябва да се отбележи, че докато преброяването на населението би могло да предостави „директна”, макар и неточна, информация за явлението безработица, данните от текущата демографска статистика биха могли да се използват единствено като допълнителен източник на информация. Това се дължи на факта, че текущата демографска статистика цели проследяването на промените в населението на територията на страната от гледна точка на естествения и механичен прираст, без да се интересува от икономическия статус на индивидите. Както става ясно в изложението, данните от демографската статистика заемат важно място при индиректното оценяване на броя на заетите, броя на безработните и произтичащото от тях равнище на безработица.

Както е изяснено в самото начало на дисертационния труд, съществува обективна необходимост от оценка на равнището на безработица в общините на Република България. Тя не може да бъде удовлетворена само от наличните към момента информационни източници, което от своя страна поражда необходимостта от прилагането на специфични техники за оценка на характеристики за малки подсъвкупности. Това изисква решаването на два основни проблема: осигуряване на подходяща за процедурите на оценяване информация и подбор на адекватни методи за оценка. Разискваната проблематика е представена нагледно по следния начин (фиг. 2):


Фиг.
2. Източници на информация и методи за оценка на равнището
на безработица по общини


По отношение на първия проблем, засягащ осигуряването на необходимата информация, трябва да се подчертае, че поради изтъкнатите вече особености данните от преброяването и регистъра на безработните лица не дават достатъчно точна информация по разглежданата проблематика. При тях основните проблеми произтичат от факта, че тези източници не са проектирани да дават представителна информация за равнището на безработица на ниво община. При преброяването на населението се цели предоставяне на данни за броя и състава на населението, както и имущественото му състояние, но не и изчерпателна информация за реализацията му на трудовия пазар. Регистърът на безработните лица от своя страна е изграден, за да обслужва дейността на Агенцията по заетостта и по тази причина отчита единствено регистрираните лица в бюрата по труда, като не може да предостави адекватна информация за нерегистрираните безработни и за заетите лица.

При наблюдението на работната сила основните затруднения са породени от представителността на използваната извадка и по-точно от факта, че извадката е проектирана така, че да дава представителна информация на ниво област, а не на по-ниско териториално ниво – община. Въпреки това, тъй като извадката по своята същност представлява двустепенна гнездова извадка, а гнездата са участъци с големина, по-малка от тази на общините, би могло да се извърши агрегиране на данните за попадналите в извадката лица от тези участъци по общини. Нагледно това може да се представи с помощта на следващата фигура:
Общини попаднали в извадката

Общини, попаднали
в извадката
агрегиране


Преброителни участъци - гнезда


агрегиране

агрегиране

Домакинства (лица)

Извадката

Фиг. 3. Структура на извадката на наблюдението на работната сила
и възможности за агрегиране на данните


По този начин се изгражда една частична представа за броя на заетите и броя на безработните. За да се придобие пълна представа за безработицата в общините, очевидно е необходимо да се използва друга информация, обхващаща всички общини на територията на страната. Подобна информация може да се осигури от текущата демографска статистика, която ежегодно предоставя данни за броя и структурата на населението (пол, възраст и населено място) по общини, области, райони за планиране и общо за страната.

Чрез съчетаване на предимствата на двата основни информационни източника е решен първият от поставените проблеми, а именно осигу­ряването на подходяща за оценяването информация. Нагледно то е представено на фиг. 4, от която съвсем ясно се вижда, че съчетаването на информацията се осъществява в следните етапи:

Първи етап - оценка на връзката между признаците статус в заетостта и пол, възраст и населено място (местоживеене) въз основа на данни от наблюдението на работна сила за общините, в които е проведено изследването и за които са изпълнени предварително дефинирани изисквания12.

Втори етап – въз основа на оценената връзка се прави “прогноза” за броя на заетите и броя на безработните за всички общини въз основа на данни за факторите (пол, възраст и местоживеене), получени от текущата демографска отчетност.

Трети етап – въз основа на оценените брой заети и брой безработни се оценява и равнището на безработица за всяка община.

Брой заети


Брой безработни


Брой лица по пол, възраст
и населено място
за всички общини

Оценка на броя на заетите
и броя на безработните
за всички общини


Брой лица по пол, възраст
и населено място

Оценка на равнището
на безработица
за всички общини
Фиг.
4. Схема на съчетаване на данни от наблюдението на работната сила

и текущата демографска статистика


Първият проблем, засягащ осигуряването на необходимата информация, е тясно свързан и с втория, а именно, за да може да се извърши съчетаване на информацията от различните източници, е необходимо да се подберат адекватни за целта методи за оценка. Основна трудност в случая е „отсяването” на съществуващите в литературата методи и адаптирането им в зависимост от конкретните български информационни условия. Това е направено във втора глава на дисертационния труд, с което се решава и вторият основен проблем при оценката на равнището на безработица в общините на Република България, свързан с подбора на адекватни методи за оценка.


  1   2   3   4

Свързани:

При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак
Дисертационният труд е обсъден от катедра „Човешки ресурси и социална защита” при Университета за национално и световно стопанство...
При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак университет за национално и световно стопанство
Насоки за усъвършенстване маркетинговата стратегия на фирмите за експресни доставки
При вак университет за национално и световно стопанство iconОценка и анализ
Университета за национално и световно стопанство на открито заседание на Специализирания научен съвет по отраслова и фирмена икономика...
При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по национално и световно стопанство при вак
Усъвършенстване управлението на разходите за лекарства, финансирани от публичните фондове в българия
При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е обсъден на 09. 03. 2010 г от катедра "Национална и регионална сигурност" при Университета за национално и...
При вак университет за национално и световно стопанство iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
При вак университет за национално и световно стопанство iconСпециализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак
Специализиран научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при вак университет за национално и световно стопанство...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом