Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер138.96 Kb.
ТипРешение
източникhttp://gallery.bg/razlog/images/documents/obs/resheniq25032010.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


1. Предложение, №61.00-130/11.03.2010 г., от Райна Лазарова Рачева – Управител на ЕООД “Обреден дом – Разлог”, гр. Разлог, относно: Приемане на отчета за приходи и разходи на дружеството за 2009 г., на основание чл.13, ал.3 от Учредителния акт на дружеството и чл.11 от Договора за възлагане на управление.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.13, ал.3 от Учредителния акт на дружеството и чл.11 от Договора за възлагане на управление и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Александър Костадинов Юруков, Иван Божанов Терзиев, Христо Георгиев Дръдалов, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 51

Приема:

- Отчета за приходи и разходи на ЕООД “Обреден дом – Разлог” за 2009 г.

- Анализа на отчета

- Баланс за 2009 г.

- Годишен отчет на дружеството за 2009 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


2. Предложение, №61.00-142/16.03.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение: “Многофункционално игрище за футбол и тенис” и “Многофункционално игрище за баскетбол и волейбол” в УПИ І – 758.121, ПИ 61813.758.121, кв.80 по плана на гр. Разлог, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.10 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, чл.22 и чл.23, ал.3 от Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансова подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и т.10 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, чл.22 и чл.23, ал.3 от Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансова подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Александър Костадинов Юруков, Иван Божанов Терзиев, Христо Георгиев Дръдалов, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 52

1. Дава съгласие Община Разлог да кандидатства пред Министерството на физическото възпитание и спорта с проект “Изграждане на спортно съоръжение на открито включващо “Многофункционално игрище за футбол и тенис” и “Многофункционално игрище за баскетбол и волейбол” в УПИ І – 758.121, ПИ 61813.758.121, кв.80 по плана на гр. Разлог.

2. Одобрява финансовото участие на Община Разлог в размер на 25 317, 06 лв. (двадесет и пет хиляди триста и седемнадесет лева и 06 ст.) за проекта по т.1, представляващи 10% от общата стойност на проекта, равна на 253 170, 62 лв. (двеста петдесет и три хиляди сто и седемдесет лева и 0,62 ст.) с ДДС. Собствените средства за съфинансиране на проекта да се осигурят от общинския бюджет – Параграф 97-00, дейност 998 Резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности.

3. Възлага на Кмета на Община Разлог да извърши необходимите процедури по подготовката, кандидатстването и изпълнението на проекта по т.1.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


3. Предложение, №61.00-139/15.03.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Месечно разпределение на разходите за заплати на държавните и местни дейности към Община Разлог за 2010 г., на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, в съответствие с ПМС №46 от 26.02.2009 г., заплатите в бюджетните организации и дейности.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, в съответствие с ПМС №46 от 26.02.2009 г., заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 53


1. Приема месечното разпределение на разходите за заплати на държавните и местни дейности към Община Разлог за 2010 година, съгласно Приложение №1.

2. Упълномощава Кмета на Общината да определя допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства и председателя на Общински съвет, при прилагане на възможностите на ПМС №46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, по критериите, заложени във Вътрешните правила за работна заплата на Общинска администрация.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


4. Предложение, №61.00-133/12.03.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Разпореждане със земя общинска собственост за строителство на Водопровод от резервоар в м. “Св. Троица”, землище на гр. Разлог, до резервоар в м. “Камено”, землище на с. Баня, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.19, ал.9, т.1, във връзка с чл.19, ал.4, т.5 от ЗСПЗЗ.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.19, ал.9, т.1, във връзка с чл.19, ал.4, т.5 от ЗСПЗЗ и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 18 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Александър Костадинов Юруков, Иван Божанов Терзиев, Христо Георгиев Дръдалов, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, с 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: Владимир Георгиев Коцаков, Мария Димитрова Копанарова, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 54

Дава съгласие през поземлени имоти с № № 251, 260, 437, 487, 646, 883, 52050 и 53040, в землището на с. Баня, Община Разлог и имот 61813.643.984 в землището на гр. Разлог, община Разлог, да бъде утвърдено трасе за водопровод – съоръжение на техническата инфраструктура.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


5. Предложение, №61.00-134/12.03.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Отдаване под наем на земеделска земя - общинска собственост, на основание чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.19, ал.8, т.2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Александър Костадинов Юруков, Иван Божанов Терзиев, Христо Георгиев Дръдалов, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 55

1.Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните земеделски земи - общинска собственост:

1. 1. Поземлен имот № 61813.115.61 с площ от 1424 кв.м., находящ се в м.”Равнако”, гр.Разлог, представлява нива.

1.2. Поземлен имот № 005008 с площ от 2832 кв.м., находящ се в м.”Трестеник”, землището на с.Баня, община Разлог, представляващ нива.

1.3. Поземлен имот № 61813.136.7 с площ от 1698 кв.м., находящ се в м.”Полето”, гр.Разлог, представляващ ливада.

1.4. Поземлен имот № 61813.136.8 с площ от 912 кв.м., находящ се в м.”Полето”, гр.Разлог, представляващ ливада.

1.5. Поземлен имот № 047052 с площ от 301 кв.м., находящ се в м.”Кочови втораци”, землището на с.Горно Драглище, община Разлог, представляващ нива.

1.6. Поземлен имот № 047053 с площ от 300 кв.м., находящ се в м.”Кочови втораци”, землището на с.Горно Драглище, община Разлог, представляващ нива.

1.7. Поземлен имот № 047054 с площ от 259 кв.м., находящ се в м.”Кочови втораци”, землището на с.Горно Драглище, община Разлог, представляващ нива.

1.8. Поземлен имот № 61813.44.34 с площ от 6689 кв.м., находящ се в м.”Голям чурулец”, гр.Разлог, представляващ ливада.

1.9. Поземлен имот № 61813.503.24 с площ от 15924 кв.м., находящ се в м.”Каменита поляна”, гр.Разлог, представляващ ливада.

1.10. Поземлен имот № 61813.648.2 с площ от 201596 кв.м., находящ се в м.”Гораача”, гр.Разлог, представляващ пасище.

2. Имотите да се предоставят под наем за земеделско производство и/или за отглеждане на пасищни животни.

3. Срок за отдаване под наем – 3 години.

4. Началната конкурсна цена се определя съгласно Решение на ОбС-Разлог № 105 от 28.05.2009 г.

5. Възлага на Кмета на Община Разлог да проведе процедурите за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс и да сключи договори за наем.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


6. Предложение, №61.00-138/15.03.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Възмездно придобиване право на собственост, с цел разширяване на гробищния парк в с. Горно Драглище, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, т.2 и чл.8, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.7, т.2 и чл.8, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 56


Възлага на Кмета на Община Разлог и Кмета на Кметство Горно Драглище да проведат разговори със собствениците на съседните имоти, за придобиването им, подходящи за разширяване на гробищния парк в с. Горно Драглище и да се внесе предложение за разглеждане на следващо заседание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...

9. Молба, №61.00-141/16.03.2010 г., от Костадин Георгиев Калоянов – Представител на “Балканстрой” АД, гр. Разлог, “Българя Холидейз” ЕООД, гр. Разлог, “Катарино СПА” АД, гр. Разлог, “Технопрофил” ЕАД, гр. Разлог, “Техноууд” ЕАД, гр. Разлог, “Пирин Голф Холидейз Клуб” АД, “Банско Турист” ООД, гр. Разлог, относно: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на сградите, собственост на гореизброените дружества, на основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, чл.8 от НОАМДТ и чл.21, ал.2 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, чл.8 от НОАМДТ и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 15 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Александър Костадинов Юруков, Иван Божанов Терзиев, Христо Георгиев Дръдалов, Емилия Йорданова Кадурина, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, 1 глас “ПРОТИВ”: Владимир Георгиев Коцаков и 4 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Пламен Асенов Хаджиев, Тодор Иванов Колчев, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 57


Намалява таксата за битови отпадъци за 2010г. с 50%, на фирмите: “Балканстрой” АД, “България Холидейз” ЕООД, “Катарино СПА“ АД, “Технопрофил” ЕАД, “Техноууд” ЕАД, “Пирин Голф Холидейз Клуб” АД, “Банско турист” ООД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


10. Предложение, № 61.00-154/24.03.2010 г., от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Изключване на гори и земи от горския фонд – собственост на Община Разлог, на основание чл.14а, ал.2 от Закона за горите, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.14а, ал.2 от Закона за горите, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 18 гласа “ЗА”, 1 глас “ПРОТИВ” и 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие


РЕШЕНИЕ № 58


Дава съгласие за изключване на гори и земи от горски фонд – собственост на общината от проектен имот с № 000295, в землището на с. Баня с ЕКТЕ 02693, община Разлог.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.ДНЕВЕН РЕД:

...

11. Предложение, № 61.00-152/22.03.2010 г., от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на “Пирин Голф Холидейз Клуб” АД, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.223 от Търговския закон и във връзка с чл.44, ал.1, т.4 от Устава на АД, чл.22 и чл.25, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.223 от Търговския закон и във връзка с чл.44, ал.1, т.4 от Устава на АД, чл.22 и чл.25, т.4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Александър Костадинов Юруков, Иван Божанов Терзиев, Христо Георгиев Дръдалов, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, от гласували 19 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 59

Упълномощава Кмета на Община Разлог - инж. Красимир Иванов Герчев:

1. Да представлява Общината в извънредното общо събрание на акционерите на “Пирин Голф Холидейз Клуб” АД на 12.04.2010 г.

2. Да гласува “ЗА” по точките от предложения Дневния ред.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


3


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 03. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


12. Писмо, № 08.00-44/24.03.2010 г., от инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Сключване на споразумение за публично-частно партньорство за инвестиция в енергийни проекти, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 60


1. Общински съвет подкрепя писмо, вх. №08.00-44/24.03.2010 г., за намерение от Крединвист Интернешънъл.

2. Възлага на Кмета на Община Разлог да подпише Меморандум за разбирателство между Крединвист Интернешънъл от една страна и от друга страна - Община Разлог и “Пирин-строй” ЕООД, Разлог, относно реализиране на проекти в енергийния сектор. / Приложение - Меморандум/.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом