Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
страница1/4
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер348.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001641222.docx
  1   2   3   4
00164-2012-0022

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, E-mail: ya.kostadinova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиции в отбраната"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.mod.bg/DUD/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Министерство на отбраната, ул. Иван Вазов № 12, За: Красимира Ангелова, България 1080, София, Тел.: 02 9220675

Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиции в отбраната" - МО

Интернет адрес/и:

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Министерство на отбраната, ул. Иван Вазов № 12, За: Красимира Ангелова, България 1080, София, Тел.: 02 9220675

Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиции в отбраната" - МО

Интернет адрес/и:

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива, масла, смазки и специални течности (ГСМ и СТ).

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: формирования: 28000 - Граф Игнатиево 32040 - Крумово 24900 - Враждебна 52090 - Долна Митрополия 54320 - Божурище 26030 - Безмер 28930 - Брацигово 22320 - Божурище
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1. Бензин екстракционен (петролев етер) 2. Моторно масло 10 W 40, MB 228.51 3. Антифриз-65 4. Вазелин Vaseline mineral grapfite BTE 5. Грес авиационна Aeroshell Grease 33 6. Грес авиационна Aeroshell Grease 5 7. Грес авиационна Aeroshell Grease 7 8. Грес авиационна Aeroshell Grease 6 9. Грес авиационна Aeroshell Grease 14 10. Грес Mobil Special SHC 100 11. Добавка "AD BLUE" 12. Етилцелозолв (течност "И" висш сорт) Nikozol-37 13. Масло Niko protek 05 14. Масло авиационно ИПМ-10 15. Масло авиационно Aeroshell turbine oill 500 16. Масло авиационно Aeroshell turbine oill 3 17. Масло авиационно Б-3-В 18. Масло вретенно АУ 19. Масло защитно тип MIL-PRF-21260-E 20. Масло за турбохладилник /MIL -PRF-6085-D/ 21. Масло за двутактови двигатели ЛТ-2Т 22. Масло авиационно МС-8п 23. Масло МС-8рк 24. Масло моторно 10W40 25. Масло моторно SAE30/10W30/ 26. Моторно масло 5W40,МВ Sheet 229.5 27. Масло трансмисионно ТС - гип 28. Масло универсално всесезонно М6W16 Е2/Е1 29. Масло хидравлично АМГ-10 (FH-15) 30. Масло хидравлично FH-51 31. Масло хидравлично МХМ-22 32. Масло хидравлично MIL-H-83282-D 33. Масло хидравлично "CASTROL Aero HF 585 B" 34. Смазка УНИЛИТ У-3В 35. Смазка ЦИАТИМ 201 36. Смазка ЦИАТИМ-221 37. Спирачна течност 38. Спирт ректификат 39. Течност за чистачки зимна - 40 40. Масло Nico protekt 8132 41. Масло консервационно Produit de protektion 42. Инхибитор на корозия Налко-5403 43. Масло Aerogear 823 44. Масло авиационно Aeroturbine total 535 45. Масло хидравлично FH-2 46. Смазка графитна AMS 2518 47. Смазка ОКБ 122-7 48. Течност ИМ /Никозол 37М/ 49. Nico protekt 06

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09200000, 09210000, 09211000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти
Смазочни препарати
Смазочни масла и препарати

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Бензин екстракционен (петролев етер) - 2 т. 2. Моторно масло 10 W 40, MB 228.51 - 800 л. 3. Антифриз-65 - 0,200 т. 4. Вазелин Vaseline mineral grapfite BTE - 0,050 т. 5. Грес авиационна Aeroshell Grease 33 - 0,020 т. 6. Грес авиационна Aeroshell Grease 5 - 0,005 т. 7. Грес авиационна Aeroshell Grease 7 - 0,010 т. 8. Грес авиационна Aeroshell Grease 6 - 0,010 т. 9. Грес авиационна Aeroshell Grease 14 - 0,030 т. 10. Грес Mobil Special SHC 100 - 0,020 т. 11. Добавка "AD BLUE" - 1 т. 12. Етилцелозолв (течност "И" висш сорт) Nikozol-37 - 3,200 т. 13. Масло Niko protect 05 - 0,005 т. 14. Масло авиационно ИПМ-10 - 0,500 т. 15. Масло авиационно Aeroshell turbine oill 500 - 0,080 т. 16. Масло авиационно Aeroshell turbine oill 3 - 0,030 т. 17. Масло авиационно Б-3-В - 0,180 т. 18. Масло вретенно АУ - 1 т. 19. Масло защитно тип MIL-PRF-21260-E - 0,010 т. 20. Масло за турбохладилник /MIL -PRF-6085-D/ - 0,010 т. 21. Масло за двутактови двигатели ЛТ-2Т - 0,040 т. 22. Масло авиационно МС-8п - 0,600 т. 23. Масло МС-8рк - 2,500 т. 24. Масло моторно 10W40 - 0,060 т. 25. Масло моторно SAE30/10W30/ - 0,060 т. 26.Моторно масло 5 W 40, МВ Sheet 229.5 - 200 л. 27. Масло трансмисионно ТС - гип - 0,040 т. 28. Масло универсално всесезонно М6W16 Е2/Е1 - 7 т. 29. Масло хидравлично АМГ-10 (FH-15) - 0,400 т. 30. Масло хидравлично FH-51 - 0,040 т. 31. Масло хидравлично МХМ-22 - 0,600 т. 32. Масло хидравлично MIL-H-83282-D - 0,032 т. 33. Масло хидравлично "CASTROL Aero HF 585 B" - 0,010 т. 34. Смазка УНИЛИТ У-3В - 0,500 т. 35. Смазка ЦИАТИМ 201 - 0,400 т. 36. Смазка ЦИАТИМ-221 - 0,062 т. 37. Спирачна течност - 0,400 т. 38. Спирт ректификат - 4 т. 39. Течност за чистачки зимна - 40 - 0,067 т. 40. Масло Nico protect 8132 - 0,010 т. 41. Масло консервационно Produit de protection - 0,010 т. 42. Инхибитор на корозия Налко-5403 - 0,200 т. 43. Масло Aerogear 823 - 0,030 т. 44. Масло авиационно Aeroturbine total 535 - 0,250 т. 45. Масло хидравлично FH-2 - 0,200 т. 46. Смазка графитна AMS 2518 - 0,040 т. 47. Смазка ОКБ 122-7 - 0,010 т. 48. Течност ИМ /Никозол 37М/ - 3 т. 49. Nico protect 06 - 0,100 т. Възложителят си запазва правото да намали или увеличи предварително обявените количества за отделните обособени позиции от предмета на поръчката до размера на осигурените финансови средства.

Прогнозна стойност без ДДС

313526 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – банкова гаранция издадена по приложения образец в документацията или парична сума преведена по сметка на Дирекция “Финанси” в Българска Народна Банка , гр.София,пл."Александър I " №1, IBAN BG96 BNBG 9661 3300 1522 01. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Размерът на стойностите на гаранцията за участие по обособени позиции е както следва: 1. Бензин екстракционен (петролев етер) - 40,00 лв. 2. Моторно масло 10 W 40, MB 228.51 -56,00 лв. 3. Антифриз-65 - 6,00 лв. 4. Вазелин Vaseline mineral grapfite BTE - 10,00 лв. 5. Грес авиационна Aeroshell Grease 33 - 4,00 лв. 6. Грес авиационна Aeroshell Grease 5 - 9,00 лв. 7. Грес авиационна Aeroshell Grease 7 - 11,00 лв. 8. Грес авиационна Aeroshell Grease 6 - 7,00 лв. 9. Грес авиационна Aeroshell Grease 14 - 22,00 лв. 10. Грес Mobil Special SHC 100 - 22,00 лв. 11. Добавка "AD BLUE" - 16,00 лв. 12. Етилцелозолв (течност "И" висш сорт) Nikozol-37 - 305,00 лв. 13. Масло Niko protect 05 - 2,00 лв. 14. Масло авиационно ИПМ-10 - 105,00 лв. 15. Масло авиационно Aeroshell turbine oill 500 - 30,00 лв. 16. Масло авиационно Aeroshell turbine oill 3 - 12,00 лв. 17. Масло авиационно Б-3-В - 39,00 лв. 18. Масло вретенно АУ - 33,00 лв. 19. Масло защитно тип MIL-PRF-21260-E - 15,00 лв. 20. Масло за турбохладилник /MIL -PRF-6085-D/ - 6,00 лв. 21. Масло за двутактови двигатели ЛТ-2Т - 5,00 лв. 22. Масло авиационно МС-8п - 110,00 лв. 23. Масло МС-8рк - 375,00 лв. 24. Масло моторно 10W40 - 6,00 лв. 25. Масло моторно SAE30/10W30/ - 6,00 лв. 26.Моторно масло 5W40, MB Sheet 229.5 - 26.00 лв. 27. Масло трансмисионно ТС - гип - 6,00 лв 28. Масло универсално всесезонно М6W16 Е2/Е1 - 233,00 лв. 29. Масло хидравлично АМГ-10 (FH-15) - 83,00 лв. 30. Масло хидравлично FH-51 - 12,00 лв. 31. Масло хидравлично МХМ-22 - 25,00 лв. 32. Масло хидравлично MIL-H-83282-D - 21,00 лв. 33. Масло хидравлично "CASTROL Aero HF 585 B" - 5,00 лв. 34. Смазка УНИЛИТ У-3В - 29,00 лв. 35. Смазка ЦИАТИМ 201 - 36,00 лв. 36. Смазка ЦИАТИМ-221 31,00 лв. 37. Спирачна течност - 26,00 лв. 38. Спирт ректификат - 833,00 лв. 39. Течност за чистачки зимна - 40 - 1,00 лв. 40. Масло Nico protect 8132 - 17,00 лв 41. Масло консервационно Produit de protection - 2,00 лв. 42. Инхибитор на корозия Налко-5403 - 23,00 лв. 43. Масло Aerogear 823 - 9,00 лв. 44. Масло авиационно Aeroturbine total 535 - 78,00 лв. 45. Масло хидравлично FH-2 - 45,00 лв. 46. Смазка графитна AMS 2518 - 19,00 лв. 47. Смазка ОКБ 122-7 - 15,00 лв. 48. Течност ИМ /Никозол 37М/ - 232,00 лв. 49. Nico protect 06 - 57,00 лв.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще бъде извършено с платежно нареждане по банков път в срок до 90 дни след представяне в дирекция "Инвестиции в отбраната" следните документи: фактура - оригинал, подписана от получателя на стоката в склада; складова разписка;приемо-предавателен протокол, подписан между Изпълнителя и склада получател; протокол за оценка на качеството издаден от Института по отбрана - толкова на брой от колкото партиди е доставения ГСМ и СТ.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: До участие в процедурата се допускат само участници чиито оферти отговарят на всички обявени от възложителя условия и изисквания, посочени в обявлението и документацията. Чуждестранните юридически лица от държава членка, прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган , в която са установени, който се представя в официален превод или с печат апостил, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн.Държавен вестник бр. 45 от11/05.2001г.). За физически лица - копие от документа за самоличност. За чуждестранните физически лица - копие от съответен еквивалентен документ. Офертата се представя съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП. Съгласно изискванията на чл. 56 от ЗОП: Плик №1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за български юридически лица и документи за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство; 2. Документ за гаранция за участие; 3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП (подорбно описани в т III.2.2 в обявлението); 4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП (подробно описани в т. III.2.3 в обявлението); 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5; 6. Декларация подписана от участника за използване на подизпълнители , ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора; 8. Декларация по с чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ; 9.Декларация по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ; 10. Декларация за срока на валидност на офертата; 11.Пакт за почтеност 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Плик № 2 с надпис " Предложение за изпълнение на поръчката" Попълва се техническото предложение ( Приложение №8 по образец в документацията). Плик № 3 с надпис "Предлагана цена": Предлагана цена ( Приложение №9 по образец в документацията). Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 с № 3 се представят за всяка от позициите, за която участват.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Чл. 50, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗОП 1.Копие от годишния финансов отчет към 31.12.2011 г. 2.Справка декларация за общия оборот, и за оборота на стоките, които са обект на обществената поръчка, за последните три години (2009 г.,2010 г. и 2011 г.)
Минимални изисквания: .

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Чл. 51, ал. 1, т.1 1.Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение, във връзка с предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1. За три от договорите в списъка, участникът трябва да приложи препоръки, удостоверяващи изпълнението им, от който да е видно: датата на издаване на препоръката и договора, за който тя се отнася.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

27.08.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие ще се продава на технически носител - CD ежедневно в приемната на дирекция "Инвестиции в отбраната", гр. София, ул."Иван Вазов" №12, етаж 5, от 09:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

03.09.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 04.09.2012 г. Час: 11:00

Място

Дирекция "Инвестиции в отбраната" гр. София, ул."Иван Вазов" №12, етаж 5.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На основание чл. 68, ал.3 и чл.69а. ал.3 от ЗОП, участниците в процедурата или техни представители, представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при отварянето на офертите за проверка съответствието им със списъка по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП и при отваряне на плика с ценовите оферти.


  1   2   3   4

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Андон Каравелов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220664; 02 9220640,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом