Решение №233
ИмеРешение №233
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер65 Kb.
ТипРешение
източникhttp://bansko.bg/documents/protokol11.doc
Общински съвет-Банско


Решения от Протокол №11/30.09.2008г.


Решение №233

Дневен ред

1. Разглеждане на обръщение с вх. №ОС-С-64/01.09.2008г. от Управителния съвет на НАДПОС (Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в Република България) относно набиране средства за съхранение и реставрация на Мадарския конник.

докл. И. Ръхов

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-256/08.09.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно приемане на оценка и ликвидиране на съсобственост във връзка с одобрен ПУП-ПР за промяна на дворищната регулация между УПИ І-914 и УПИ ІІ-920 в кв.67.

докл. Р. Сугарева

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-60/01.09.2008г. от Българско национално радио относно предоставяне за стопанисване под наем за срок от 10 год. на Студийния комплекс, който ще бъде изграден с финансови средства на Община Банско.

докл. Ю. Туталъ

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-61/01.09.2008г. относно Решение №60/08.04.2008г. от Комисията за защита от дискриминация.

докл. Г. Икономов

5. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-67/05.09.2008г. от Райна Вавеюва – председател на Сдружение на жените “Марушка Буйнова” относно осигуряване на повече линейки към Центъра за спешна медицинска помощ.

докл. А. Кирицов

6. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-73/12.09.2008г. от Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите относно приемане на план – проект за съвместна работа и взаимодействие между Община Банско и дружество “Военноинвалид” гр. Банско през периода 2008 – 2011 година.

докл. А. Кирицов

7. Молби за парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-170/12.09.2008г. от Мария Петрова Неделчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-171/15.09.2008г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-166/10.09.2008г. от Сафе Алиева Туталова от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-167/10.09.2008г. от Нилсен Мустафа Язаджи от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-168/10.09.2008г. от Мариана Борисова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-129/17.07.2008г. от Вела Михайлова Божинова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-159/03.09.2008г. от Искра Бекирова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-127/15.07.2008г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-158/03.09.2008г. от Борис Бабачков Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-156/03.09.2008г. Зоя Иванова Куньова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-146/06.08.2008г. от Зоя Стефанова Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-136/25.07.2008г. от Елеонора Димитрова Кавръкова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-177/23.09.2008г. от Мария Михайлова Петакова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-164/09.09.2008г. от Надежда Димитрова Ковачева от гр. Добринище.

докл. И. Ръхов

8. Молби на граждани.

8.1. Молба с вх. №ОС-МЖ-553/от Невена Иванова Атанасова

8.2. Молба с вх. №ОС-З-19/08.04.2008г. от Методий Тодоров Политов

8.3. Молба с вх. №ОС-МЖ-217/09.03.2006г. от наследници на Георги Николов Хаджиев –Христо Георгиев Хаджиев и Магделена Георгиева Керанджиева

8.4. Молба с вх. №ОС-З-72/05.06.2008г. от Александър Димитров Рабаджиев

докл. Г. Икономов

9. Разни:

9.1. Образуване на група от общински съветници от листата на БСП.

докл. Г. Икономов


Решение №234

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с обръщение с вх. №ОС-С-64/01.09.2008г. от Управителния съвет на НАДПОС, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 1000 лв. за съхранение и реставрация на Мадарския конник.

Сумата да бъде приведена по сметка:

IBAN: BG981ABG74773200586604

BIC: IABGBGSF

Интернешънъл Асет Банк АД – клон Шумен

Средствата да бъдат осигурени от гласувания бюджет на дейност “Други дейности по културата” §4309.


Решение №235

На основание чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37ал.1 т.3, чл.37 ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, собственост на Община Банско и предложение с вх. №ОС-01-256/08.09.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Да бъде ликвидирана съсобствеността върху урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ, пл. №920, 914 в кв.67 по ПУП-ПР за промяна на улична регулация между УПИ І-914 и УПИ ІІ-920 в кв.67 по действащия план на гр. Банско, чрез продажба дела на Община Банско, възлизащ на 26/306 ид. ч. от общата площ на поземления имот (само земя, сградите не са общинска собственост). Площта на целия УПИ ІІ, пл. №920, 914 в кв.67 по плана на гр. Банско е 306,00 кв.м граф. Изчислено. За общинския дял е издаден акт за частна общинска собственост №630/08.09.2008г.

2. Съсобствеността е образувана в резултат на влязъл ПУП-ПР за промяна на дворищната регулация между УПИ І-914 и УПИ ІІ-920 в кв.67 по действащия план на гр. Банско, одобрен със заповед №01-180/29.07.2008г. на кмета на Община Банско. Община Банско притежава 26/306 ид. ч. от общата площ на поземления имот (само земя, сградите не са общинска собственост), а собственикът Соня Иванова Цакова – Найденова притежава 280/306 ид. ч. от УПИ ІІ пл. №920, 914 в кв.67 по плана на гр. Банско, съгласно нотариален акт №191, том І, дело №391 от 25.07.1990г. по описа на РРС.

3. Приема оценката за 26/306 ид. ч. от УПИ ІІ, пл. №920, 914 в кв. 67 по ПУП-ПР за промяна на дворищната регулация между УПИ І-914 и УПИ ІІ-920 в кв.67 по действащия план на гр. Банско, одобрен със заповед №01-180/29.07.2008г. на кмета на Община Банско, изготвена от л. о. Красимир Стайков с лиценз №2879/1994г., в размер на 2800,00 (две хиляди и осемстотин) лева с вкл. ДДС.

4. Възлага на кмета на Община Банско да проведе процедурата по ликвидиране на съсобствеността, по реда на чл.33 от ЗС.


Решение №236

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-60/01.09.2008г. от Българско национално радио, Общински съвет-Банско реши:

Потвърждава свое Решение №213 от Протокол №10/31.07.2008г. на ОбС.


Решение №237

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-61/01.09.2008г. от Комисията за защита от дискриминация, Общински съвет-Банско реши:

Възлага на Общинска администрация да изготви Програма за поетапно приоритетно адаптиране на общинските сгради и изграждане на достъпна архитектурна и жизнена среда за лицата с увреждания на територията на Община Банско за периода 2009-2011 година.

Програмата да бъде представена на Общински съвет-Банско преди приемане на общински бюджет 2009 г. за приемане от Общински съвет-Банско.


Решение №238

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-73/12.09.2008г. от Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА одобрява предложения план за съвместна работа и взаимодействие между Община Банско и дружество “Военноинвалид” гр. Банско през периода 2008 – 2011 година и дава съгласие за подписването му от кмета на Община Банско и председателя на Общински съвет-Банско.

Решение №239

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

1. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-170/12.09.2008г. от Мария Петрова Неделчева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

2. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-171/15.09.2008г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

3. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-166/10.09.2008г. от Сафе Алиева Туталова от с. Филипово за и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

4. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-167/10.09.2008г. от Нилсен Мустафа Язаджи от с. Филипово за и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

5. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-168/10.09.2008г. от Мариана Борисова Манова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

6. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-129/17.07.2008г. от Вела Михайлова Божинова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

7. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-159/03.09.2008г. от Искра Бекирова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

8. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-127/15.07.2008г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

9. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-158/03.09.2008г. от Борис Бабачков Събев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

10. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-156/03.09.2008г. Зоя Иванова Куньова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

11. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-146/06.08.2008г. от Зоя Стефанова Стоянова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

12. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-136/25.07.2008г. от Елеонора Димитрова Кавръкова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

13. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-177/23.09.2008г. от Мария Михайлова Петакова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 300 лв.

14. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-164/09.09.2008г. от Надежда Димитрова Ковачева от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 530 лв.


Решение №240

Във връзка с молба с вх. №ОС-МЖ-553/21.06.2007г. от Невена Иванова Атанасова, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА удовлетворява молбата в частта й за нива с площ 1,042 дка в местността “Гуровица”, имот №000485 по картата на землището на гр. Банско като за този имот наследниците на Димитър Спасов Спасов да бъдат обезщетени с равностоен общински имот.


Решение №241

Общински съвет-Банско не удовлетворява молба с вх. №ОС-З-19/08.04.2008г. от Методий Тодоров Политов поради това, че наследниците на Риса Благоева Тодева са обезщетени с компенсационни бонове съгласно решение №ПКБ01 на Поземлена комисия гр. Банско от 23.10.2000г. по реда на чл.19 ал.17 т.2 от ППЗСПЗЗ.

Решение №242

Във връзка с молба с вх. №ОС-МЖ-217/09.03.2006г. от наследници на Георги Николов Хаджиев – Христо Георгиев Хаджиев и Магделена Георгиева Керанджиева, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА удовлетворява молбата като за този имот наследниците на Георги Николов Хаджиев – Христо Георгиев Хаджиев и Магделена Георгиева Керанджиева, да бъдат обезщетени с равностоен общински имот.


Решение №243

Общински съвет-Банско не удовлетворява молба с вх. №ОС-З-72/05.06.2008г. от Александър Димитров Рабаджиев поради това, че наследниците на Магдалина Костадинова Рабаджиева са обезщетени с поименни компенсационни бонове съгласно решение №ПКБ01 на Поземлена комисия гр. Банско от 23.10.2000г. по реда на чл.19 ал.17 т.2 от ППЗСПЗЗ.

Свързани:

Решение №233 iconОбщинаказанлъ к решение №233 от 09 юли 2009 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 Змсма, чл. 32, ал. 3, т. 1 Зпск, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за търговете...
Решение №233 iconОбщинадрагоман – софийскаоблас т
На основание, чл. 44, ал. 2 от змсма и чл. 14, ал. 7, ал. 8 от зос, чл. 15 ал. 1, от Наредба №8 по чл. 8, ал. 2 от зос на община...
Решение №233 iconС решение №1424/08. 05. 2009 г., постановено по нахд №233/2009 г
В. от гр. Якоруда, ул. Хаджи Алиш №38, Област Б., е наложено наказание глоба в размер на 200,00 лв за нарушение на чл. 57, ал. 3...
Решение №233 iconРешение №39 гр. Смолян 08. 05. 2008 год
Зм на основание чл. 226,227,230,231,232 и 233 ал. 2 от зм,както и са отнети тютюневи изделия "цигари" от внос общо 1610 кутии с надпис...
Решение №233 iconОбщинакостинбро д общински съвет костинброд софийска област
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма и във връзка с Решение №233/07. 02. 2005 г на Обс-костинброд, Общински съвет Костинброд...
Решение №233 iconHistorique du 233° Régiment d’Infanterie

Решение №233 iconПостановление №233 на мс от 11. 2000 г за външнотърговския режим на Република България

Решение №233 iconРешение №233
За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІХ, кв. 60, гр. Банкя с площ 650...
Решение №233 iconDiskařská 100, P. O. Box 11, 160 17 Praha 6 Strahov, tel: 233 029 111

Решение №233 iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом