Правилник за устройството и дейността
ИмеПравилник за устройството и дейността
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер77.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.popovo.bg/newsite/raw/uploads/Obstinata/pravilnik_IM_2010.doc


УТВЪРЖДАВАМ, СЪГЛАСУВАМ,

КМЕТ НА ОБЩИНА МИНИСТЪР

ПОПОВО: подпис НА КУЛТУРАТА: подпис

/д-р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ / /Вежди Рашидов/


ПРАВИЛНИК


ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА исторически МУЗЕЙ – гр. ПОПОВО


Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей - град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за настоящия правилник „музеят“.

Чл. 2. (1) Музеят е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Попово.

(2) Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 4. Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес: град Попово, бул. „България“ № 97, община Попово, област Търговище, създаден с Решение на Общински съвет Попово № 4 / 1.04.1991 г.

Чл. 5. По тематичен обхват музеят е общ.

Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:

 1. административно-организационно – от община Попово;

 2. методически – от Министерство на културата;

 3. научно – от специализираните научни институти към БАН.Глава втора

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯРаздел І


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ


Чл. 7. (1) Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.

(2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи:

 1. издирва движимите културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;

 2. изучава, събира, придобива, съхранява, документира културни ценности;

 3. извършва идентификация на културни ценности при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност, съгласно чл. 97, ал.1 от Закона за културното наследство;

 4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи, дискусии и др.);

 5. получава методическа помощ от държавни и регионални музеи;

 6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;

 7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности - собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие от собствениците им;

 8. участва в теренните проучвания на територията на страната, при осигурено финансиране;

 9. извършва сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на Общината, а за възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на Министъра на културата;

 10. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение от Министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;

 11. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;

 12. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;

 13. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове за участие във временни експозиции в страната и в чужбина по нареждане на министъра на културата;

 14. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство;

 15. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл.165 от Закона за културното наследство;

 16. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;

 17. осигурява правна и физическа защита на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности;

 18. осъществява дейности по дигитализация на основния, научно-спомагателния и обменния фонд на музея;

 19. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите, които води по Закона за културното наследство;

 20. съгласува с Министерство на културата тематико-експозиционните документи и проектите за художествено-пространственото оформление на музея;

 21. изготвя идейни задания за нови музейни сгради или за адаптиране на съществуващи за нуждите на музея;

 22. участва в разработването на художествено-пространствени проекти;

 23. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите - обект на идентификация или в други случаи.

(3) Музеят може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната му дейност.

Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен и научно-спомагателен фонд, които включват:

1. за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;

2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;

3. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.

4. за научният архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;

г) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.


Раздел ІІ


УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЯ


Чл. 9. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани отдела и администрация.

(2) Специализирани отдели са:

1. „Археология и недвижими културни ценности“;

2. „Етнология“;

3. Нова и най-нова история“;

4. „Художествен“;

(3) администрация:

1. „финансово-стопански”.

Чл. 10. (1) Музеят се ръководи от директор.

(2) Правоотношенията на Директора на музея с кмета на община Попово възникват въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата. В комисията по провеждане на конкурса участва представител на дирекция „Културно наследство“ на Министерството на културата.

(3) Конкурсът за длъжността „директор“ се провежда след представяне на концепция за развитието на музея по ред, определен в наредба, издадена от Министъра на културата.

Чл. 11. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:

1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2. управлява средствата на музея;

3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;

7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.

(2) Директорът е разпоредител с бюджета на музея.

Чл. 12. (1) Към музея функционира Музеен съвет – консултативно-помощен орган, който обсъжда проблемите и перспективите за развитието на музея, финансовото му състояние, издателската и популяризаторската дейност. В състава му се включват изявени представители на културата, образованието и бизнеса.

(2). Съставът и задачите му се определят със заповед на директора.


Раздел ІІІ


ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ


Чл. 13. Музеят се финансира със средства от:

1. бюджета на Община Попово;

2. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.

3. защитени проекти по международни и национални програми;


Раздел ІV


ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ


Чл. 14. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява на информационни табла пред входа на музейните експозиции и на интернет страницата на музея;

(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

Чл. 15. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2) Цените на входните билети са определени със заповед № 4 / 06.07.2008 г. на директора, съгласувана с Община Попово.

(3) Безплатен вход за посещение на експозиция е определен съгласно заповед на директора на музея № 4 / 06.07.2008 г.

(4) В четвъртък е осигурен безплатен вход за посещение.

(5) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно заповедта по ал. 2.

Чл. 16. (1) Работното време на служителите в музея е от 8.00 до 17,00 ч., с обедна почивка от 12.00 до 13.00 ч.

(2) Работното време на служителите в експозициите на музея се определя със заповед на директора.

Чл. 17. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Параграф единствен.

Правилникът се приема на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство от Общински съвет-Попово, след съгласуване с Министъра на културата и утвърждаване от Кмета на Община Попово.


Правилникът е приет с Решение № 444 по Протокол № 33 от 25.03.2010 г. на ОбС-Попово!
Свързани:

Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за устройството и дейността iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на отдел
Му – Плевен, Правилник за устройството и дейността на отдел „Международни връзки” – pl07 – V01- 29. 09. 2003, стр от
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на държавно предприятие
Чл. С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Държавно предприятие "Българо-германски център...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата
Чл. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Чл. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Гаранционния фонд, наричан по-нататък "фонда"
Правилник за устройството и дейността iconПравилни к за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за устройството и дейността iconПравилник за устройството и дейността на
Проектът на Правилника за устройството и дейността на Техническия университет – София (ту – София) е разработен през 1996 г. от избрана...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом