Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул."Граф Игнатиев", №16, представлявана от
ИмеДнес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул."Граф Игнатиев", №16, представлявана от
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер90.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.starazagora.mvr.bg/NR/rdonlyres/B5E5C890-B07D-4AEC-BB3B-FF311561764E/0/op21.doc
ДОГОВОР


Днес ......................2012 г. в гр. Стара Загора, между ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР-СТАРА ЗАГОРА, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”, № 16, представлявана от директора Алекси Койчев Алексиев, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и ........................................................................................................................., представлявано от ............................................................................................................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР на обект: „Основен ремонт на съществуваща сграда "ВИЛА РОЗА" в гр.Казанлък, кв.215, урегулиран поземлен имот II, община Казанлък” с място на извършване както следва: гр. Казанлък, ул.Княз Александър Батемберг” № 21, съгласно количествено-стойностна сметка и в съответствие с приетата оферта.

Чл.2. Стойността на текущия ремонт по настоящия договор съгласно офертата възлиза на ..............лв. без ДДС, а с ДДС ................ лв. крайна цена .

Чл.3. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранцията за изпълнение в размер на 6875.00 лв.

Възстановяването на гаранцията за изпълнение, се извършва в 30-дневен срок след изпълнение на договора и подписването на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. ОДМВР- Стара Загора превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 20 % от стойността на договора, в срок от 10 работни дни от подписване на договора, представляващи сумата от............... с ДДС на .......... Фактурата се издава в 3/три/ дневен срок от плащането.

Окончателното плащане по договор се извършва след приключването на СМР и съставяне на необходимите актове и протоколи съгласно Наредба №3 /2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и в срок от 10 работни дни от издаване на фактурата от Изпълнителя и подписването й от Възложителя, като от дължимата сума се приспада заплатеният аванс.

Чл.5. Количествата и качеството на извършените работи подлежи на контрол от страна на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 5% от стойността на преведената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора сума, за всеки ден до отстраняване на недостатъците.

Чл.6. Не подлежат на промяна за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, първоначалните единични цени по количествено-стойностната сметка, неразделна част към настоящия договор.

Чл.7. (1) Посочените в конкурсните документи количества на видовете дейности не са окончателни, а се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени ще се считат само тези видове работи, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в съответния протокол.

(2) Посочените в конкурсните документи количества на видовете работи не подлежат на увеличение.


II. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл.8. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на договора е ........календарни дни от влизане в сила на договора.

Чл.9. Срокът, определен от чл.8. може да бъде удължен, поради неблагоприятни атмосферни условия, при спазване на законовата и нормативна уредба (ЗУТ и Наредба 3 от 31.07.2003 г), като към нормативно регламентираните документи (протоколи) се прилага и сведение на Националния метеорологичен институт.

Изпълнителят е длъжен да представи комплект от всички документи (вкл. сведението от Националния метеорологичен институт).


IІІ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ


А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

10.1. Да осигури необходимите средства за финансиране на строително-монтажните работи.

10.2. Да осигури периодичен контрол при извършване на строително-монтажните работи и въвеждане на обектите в действие.

10.3. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителните площадки с протокол в тридневен срок от подписването на настоящия договор.

10.4. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще извършват периодичния контрол.

10.5. Да участва със свой представител при подписване на Протокола за установяване на годността за ползване на обектите.

10.6. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено до 5 (пет) работни дни след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

12.1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта,

12.2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строително-монтажните работи.


Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Т се задължава:

13.1. Да представи преди подписване на договора документ за внесена, съгласно настоящия договор гаранция за изпълнение на договора, в размер на 6875.00 лв. Гаранцията може да бъде банкова, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или парична сума, внесена по банков път по сметка с IВА№ ВG30UNCR76303100115626: BIC: UNCRBGSF, при „Уникредит Булбанк” АД, клон Стара Загора или в касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.2. Да изпълни договорените строително-монтажни дейности в договорения срок като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

• Офертата с приложенията към нея.

• Действащата нормативна уредба в Република България.

• Условията и изискванията на конкурсните документи

• Действащи норми по здравословни условия на труд

• Общите условия за извършване на строително-монтажните работи

• Заповедите и методическите указания на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.3. Да влага при строителството качествени материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), приета с ПМС № 325/06.12.2006 г. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Гаранционният срок на вложените материали не може да бъде по-кратък от предлагания от производителя .

13.4. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.

13.5.Да предостави на осъществяващите контрол възможност за извършване на контрол по изпълнението на работите на обекта.

13.6. Да участвува в съставянето на всички актове и протоколи – образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3 / 31.07.2003 г.на МРРБ.

13.7. Да осигури за своя сметка от съответните инстанции, всички необходими разрешителни или други документи, свързани с осъществяване или спирането на строително-ремонтната дейност.

13.8. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др. констатирани извършвания периодичен контрол на обекта, НСН, други държавни органи и приемателната комисия.

13.9. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави акт за завършване на обекта .

13.10. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи застраховка съгласно чл.117, ал.1 от ЗУТ.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и /или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска допълнения или изменения към същия.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми. При изпълнение на строително-монтажните работи е длъжен да спазва минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл.17. След приключване на СМР и преди организиране проверката на извършените работи, строителните площадки трябва да бъдат изчистени и околното пространство - възстановено.

Чл.18.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да направи всичко необходимо по време на строителството да не допусне повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.19. Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.


IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


Чл.20. (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно действащата нормативна уредба на Р.България и са както следва:

• за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи и др.-................. години / минимум пет години/;

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в гаранционният срок, в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването на писменото известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3 (три) работни дни след получаване на известието.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на чл.27 от договора.


V. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)


Чл.21. Извършените строително-монтажни дейности се приемат с Протокол за установяване на годността за ползване на обекта, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. За отделните видове работи, подлежащи на закриване (скрити строителни работи) се съставят актове за междинно приемане и/или изпитания, съгласно нормативните документи.


VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.23. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

2. При неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забавяне на ремонтните дейности с повече от 5 (пет) календарни дни.

4. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен контролен орган груби нарушения на нормите, залегнали като задължения в договора.


VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ


Чл.24. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 23 т.1 , страните не си дължат неустойки и обезщетения за вреди.

Чл.25. (1) При прекратяване на договора по реда на чл. 23 т.2, т.3 и т.4 от същия ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 1,0% на ден, от стойността на договорените, но неизпълнени дейности. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

(2) В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освен неустойката дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и връщане на платения аванс, пропорционално на неизпълнената част, законната лихва върху сумата, причинени щети и пропуснати ползи.

Чл.26. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или като резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат възстановени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване.

Чл.28. Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения по чл.16 и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, появили се в следствие неправилна експлоатация.

Чл.30. (1) В случай на неспазване на срока за изпълнение на договора без основателни причини, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 3% от неизвършени ремонтни дейности за всеки просрочен ден.

(2) В случай на констатирани от периодичния контрол и НСН неспазване на правилата за изпълнение на текущия ремонт и “Здравословни и безопасни условия на труд” по чл.16, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи окончателно до 0,5 % от договорената стойност по чл.2.


VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.31. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му.

Чл.32. (1) Изменения по този договор могат да се правят писмено по взаимно съгласие на страните единствено при следните случаи:

• Промяна в адреса или банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по силата на уведомително писмо от изпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

• Неблагоприятни метеорологични условия се документират във връзка с искане за промяна на срока или ЛКП по договора с: Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, подкрепен със Справка на Националния метеорологичен институт, след което при започване на текущия ремонт се подписва Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството. Срокът на изпълнение на договорираните дейности при неблагоприятни метеорологични условия се изменя със срока на спиране на обекта, отразен в подписания Акт за състоянието на обекта при продължаване на строителството.

Чл.33. Възникналите спорове по изпълнението на договора се уреждат с взаимни преговори. При непостигане на съгласие споровете се решават от съответния съд в Р.България.

Чл.34. Настоящият договор се състави в 2 еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


От страна на Възложителя От страна на Изпълнителя


ДИРЕКТОР

СТАРШИ КОМИСАР: УПРАВИТЕЛ:

Алекси Алексиев


ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:


ЮРИСКОНСУЛТ:

Свързани:

Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр стара загора
Съдържа извадки от годишния отчет за дейността на одмвр –Стара Загора през 2011 година
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconРегионална дирекция по горите гр. Стара загора,ул."Граф Игнатиев" №26, тел.: 042 / 63-97-37, факс: 042 /63-07-52, e-mail
Директорът на Регионална дирекция по горите Стара Загора, в качеството си на орган по назначаване, на основание чл. 14 от нпкдсл...
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconСтара Загора 6000 бул. "Граф Игнатиев" 14
Фондация “обществен дарителски фонд – стара загора” е създадена на 10 юни 2003 г и регистрирана в обществена полза в Централния регистър...
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconПрограма на „загорка ад
Използвайте шрифт Ариал, размер 11. Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел поща: zagorka@fund-sz...
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconЛокомотив (Стара Загора), есен 2006/2007
Берое (Стара Загора), Чардафон (Габрово), Ботев (Враца), Олимпик (Галата), Олимпик (Тетевен), Олимпик-Берое (Стара Загора), Берое...
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconДо общински съвет стара загора предложение
Относно: Избор на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие – Стара Загора
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр стара загора
Основен ремонт на съществуваща сграда "вила роза" в гр. Казанлък, кв. 215, урегулиран поземлен имот II, община Казанлък” с място...
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconИ н формация
Организатори са Националния музикално-фолклорен съюз /нмфс/, а съорганизатор е община Стара Загора. Конкурсът се провежда със съдействието...
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconBg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:,...
Днес г в гр. Стара Загора, между областна дирекция мвр-стара загора, гр. Стара Загора, ул.\"Граф Игнатиев\", №16, представлявана от iconКолективен трудов договор
Община Стара Загора, представлявана от г-н Живко Тодоров – Кмет, сдсорб – Стара Загора, представлявано от г-жа Мима Богданова – Председател-...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом