Решение №165
ИмеРешение №165
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер167.52 Kb.
ТипРешение
източникhttp://bansko.bg/documents/9ot07.doc
Общински съвет-Банско


Решения от Протокол №9/26.06.2008г.


Решение №165

Общински съвет-Банско реши т.14.8 да отпадне от дневния ред.


Решение №166

Дневен ред

1. Избор на временна комисия за изготвяне на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

докл. Г. Икономов

2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-46/19.05.2008г. от Гражданско сдружение “Дедо Лазко” относно поставяне на възпоменателен плакет на пл. “Н. Вапцаров” с имената на арх. Александър Баров и техническия ръководител Петър Баряков.

докл. Вл. Колчагов

3. Разглеждане на искане с вх. №ОС-З-50/21.05.2008г. от “МБАЛ - Разлог” ЕООД относно финансово подпомагане за закупуване на диализни апарати.

докл. Вл. Колчагов

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-31/11.06.2008г. от проф. Веселин Нейков – президент на “Екофорум за мир” относно план за инициативи, свързани с годишнините от раждането и смъртта на Паисий Хилендарски.

докл. Г. Икономов

5. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-35/13.06.2008г. от Фондация за изкуство и култура “Арс Милениум МММ” относно закупуване от Община Банско на тиража на първото издание на “Водач за културен туризъм Банско”.

докл. Г. Икономов

6. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-86/16.06.2008г. от продуцентска къща “Hidalgo” относно включване в културния календар на Община Банско музикален фестивал “Bansko Beat”.

докл. Г. Икономов

7. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-84/13.06.2008г. от Здравчо Благоев Джолев относно отпускане на финансови средства за спешен ремонт и укрепване на манастир “Св. Пантелеймон” с. Обидим.

докл. Вл. Колчагов

8. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-21/22.05.2008г. от д-р Емил Илиев относно отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на концерти по време на Джаз фест 2008г.

докл. Г. Икономов

9. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-15/12.05.2008г. от Job Performance Systems относно начално финансиране по проект за изграждане и опериране на летище в региона Банско, Разлог и Гоце Делчев.

докл. Вл. Колчагов

10. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-227/17.06.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно избор на концесионер на “Етнографска и туристическа зона – Банско на територията на ул. “Гоце Делчев” и УПИ V в кв. 11а по действащия регулационен план на гр. Банско”.

докл. Л. Захов

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-226/05.06.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно Решение №88/14.01.2008г. по обезщетение на наследниците на Костадин Георгиев Кафеджийски.

докл. П. Баряков

12. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-288/18.06.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 238, 239 и 240 по плана на гр. Банско.

докл. Л. Захов

13. Разглеждане молби на граждани за парични помощи.

- ОС-З-52/26.05.2008г. от Йордан Димитров Думанов;

- ОС-З-54/26.05.2008г. от Снежана Борисова Събева;

- ОС-З-82/11.06.2008г. от Мария Димитрова Атанасова;

- ОС-З-76/06.06.2008г. от Красимир Илиев Събев;

-ОС-З-71/05.06.2008г. от Любен Александров Думанов;

- ОС-МЖ-720/14.03.2008г. от Стойна Атанасова Клечерова;

- ОС-З-32/16.04.2008г. от Мариана Борисова Манова;

- ОС-З-69/03.06.2008г. от Искра Мирчова Бекирова;

- ОС-З-78/09.06.2008г. от Лилия Георгинова Кръстева;

- ОС-З-68/02.06.2008г. от Невена Лазарова Мандухова;

- ОС-З-88/18.06.2008г. от Иванка Василева Спасова;

- ОС-З-95/24.06.2008г. от Дафинка Благоева Шумарова.

докл. Г. Икономов

14. Разглеждане молби на граждани.

14.1. Възражение с вх. №ОС-00-550/12.02.2008г. от Димитър Лазаров Валеюв;

докл. А. Рупчина

14.2. Жалба с вх. №ОС-Ж-0/31.03.2008г. от Райна Милушова Стракова;

докл. А. Рупчина

14.3. Заявление с вх. №ОС-З -85/16.06.2008г. от н-ци на Елена Маркова Мехомийска;

докл. А. Рупчина

14.4. Жалба с вх. №ОС-Ж-7/11.06.2008г. от Лазар Иванов Цаков;

докл. А. Рупчина

14.5. Заявление с вх. №ОС-З-81/10.06.2008г. от Тоница Георгиева Колчагова;

докл. А. Рупчина

14.6. Заявление с вх.№ОС-З-58/28.05.2008г. от Дафина Петрова Чалина;

докл. А. Рупчина

14.7. Заявление с вх.№ ОС-З-51/21.05.2008г. от Георги Методиев Хаджиев;

докл. А. Рупчина

14.8. Заявление с вх.№ОС-З-4/22.05.2008г. от Невена Костадинова Думанова, Иван Костадинов - отпада

14.9. Писмо с вх. №ОС-С-22/28.05.2008г. от Георги Димитров Обецанов;

докл. А. Рупчина

14.10. Заявление с вх.№ОС-З-64/29.05.2008г. от Емилия Лазарова Станчева (Джупанова);

докл. Вл. Колчагов

14.11. Заявление с вх.№ОС-З-70/05.06.2008г. от Йордана Николова Яначкова (Джамбазка).

докл. Вл. Колчагов

15. Разни

15.1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-229/20.06.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

докл. Г. Икономов

15.2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-84/24.06.2008г. от Димитър Баряков – директор на Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров” гр. Банско относно финансова подкрепа за агитационна кампания за набиране на ученици.

докл. Г. Икономов

15.3. Разглеждане на мотивирано искане с вх. №ОС-З-91/23.06.2008г. от Емилия Вишанина – директор на ЦРД гр. Банско относно съдействие с парични средства във връзка със стартиране на “Плувно лято - 2008”.

докл. Г. Икономов


Решение №167

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-33/13.06.2008г. от Мирослав Каназирев – Прокурор при Районна прокуратура гр. Разлог, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА избира временна комисия за изготвяне на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в състав:

1. Юсеин Туталъ - председател

2. Костадин Юнчов

3. Сашка Въчкова


Решение №168

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка със заявление с вх. №ОС-З-46/19.05.2008г. от Гражданско сдружение “Дедо Лазко”, Общински съвет-Банско реши:

Възлага на Общинска администрация да определи място за поставяне на възспоменателен плакет с имената на арх. Баров и техн. ръководител Петър Баряков без финансови ангажименти от страна на Община Банско.


Решение №169

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с искане с вх. №ОС-З-50/21.05.2008г. от “МБАЛ Разлог” ЕООД, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие да бъде изразходвана сумата от 15000 (петнадесет хиляди) лв. за закупуване на диализни апарати за “МБАЛ Разлог” ЕООД, предвидена в параграф “Здравеопазване” от Бюджет 2008г.


Решение №170

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с писмо с вх. №ОС-С-31/11.06.2008г. от проф. Веселин Нейков – президент на Екофорум за мир, Общински съвет-Банско реши:

1. Възлага на Общинска администрация да организира и подпомогне посещението на паисиевите вестоносци от гр. Банско в осем града на България.

2. Възлага на Общинска администрация да проучи и предложи на следващото заседание на Общински съвет-Банско тиража и финансовата рамка за издаване на “История славянобългарска”.


Решение №171

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА Общински съвет-Банско не удовлетворява предложение с вх. №ОС-С-35/13.06.2008г. от Фондация за изкуство и култура “Арс Милениум МММ”.


Решение №172

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с писмо с вх. №ОС-З-86/16.06.12008г. от продуцентска къща “Hidalgo”, Общински съвет-Банско дава принципно съгласие за организация и реализация на летен фестивал “Банско бийт” за 2009г., като финансовите ангажименти на страните се определят на следващо заседание на Общински съвет-Банско.


Решение №173

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-84/13.06.2008г. от Здравчо Благоев Джолев относно отпускане на средства за извършване на ремонт и укрепване на сградата на манастир “Св. Пантелеймон” с. Обидим.


Решение №174

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-21/22.05.2008г. от д-р Емил Илиев, Общински съвет-Банско реши:

1. На основание чл.21 ал.1 т.6 дава съгласие за отпускане на сума в размер на 53600 лв. за организиране и провеждане на концерти по време на Джаз фест 2008г.

Средствата да бъдат осигурени от резерва на Общински бюджет 2008г.

2. В едномесечен срок след приключване на фестивала д-р Емил Илиев да представи отчет за изразходваните средства, осигурени от Община Банско.


Решение №175

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-15/12.05.2008г. от Job Performance Systems за начално финансиране по проект за изграждане на летище в региона Банско, Разлог, Гоце Делчев, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.6 не удовлетворява искането за начално финансиране по проект за изграждане на летище в региона Банско, Разлог, Гоце Делчев.


Решение №176

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, проведена ограничена процедура по смисъла на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите и на основание Решение № 928 от Протокол № 45 от 22.03.2007 г. на Общински съвет – град Банско, чл. 58, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите и предложение с вх. № ОС-01-227/17.06.2008г. от Александър Краваров – Кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

І. Определя фирма „АГРОМАХ” ЕООД, град Благоевград, със седалище и адрес на управление град Благоевград, бул. „Васил Левски” № 3, БУЛСТАТ 1016111650, регистрирано по ф.д. № 349/2002 г. на Благоевградски окръжен съд, представлявано от едноличния собственик на капитала Христо Асенов Савев за КОНЦЕСИОНЕР НА „ЕТНОГРАФСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ЗОНА – БАНСКО” НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЦА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, ГР. БАНСКО И УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, ОТ КВ. 11А, ПО ПЛАНА НА ГРАД БАНСКО”.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Банско в срок от три месеца от влизането в сила на решението за определяне на КОНЦЕСИОНЕР да подпише концесионен договор, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО: КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА: право да проектира, изгради и експлоатира, за своя сметка и на свой риск обект “етнографска и туристическа зона – банско” на територията на съществуваща улица “гоце делчев”, гр. банско и урегулиран поземлен имот V, от кв. 11а, по плана на града в срока на концесията.

2. ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА:

2.1. Обектът на концесията за строителство е съществуващата улица “Гоце Делчев” в гр. Банско и урегулиран поземлен имот V, от кв. 11а, по плана на града, както и бъдещият комплекс “Етнографска и туристическа зона – Банско”, който ще се построи от КОНЦЕСИОНЕРА върху тази улица, което включва също така и:

Приемна зона – частта между площад „Отец Паисий” и ул. „Христо Ботев”, което включва:

- Подземен паркинг на две нива за около 150 коли на всяко ниво;

- Надземен паркинг за 25-30 места;

- Посетителски и информационен център;

- Туристическа агенция;

- Обект за търговия с услуги;

- Търговски обект към училището;

- Сграда със смесено предназначение;

- Други.

Мемориална зона – частта от ул. „Отец Паисий” до ул. „Стара планина” и част от местността „Блатото”, представляваща частна общинска собственост /УПИ V от квартал 11а/, което включва:

- Център за приложни изкуства и художествени занаяти;

- Детски кът;

- Валявица;

- Вада по ул. „Гоце Делчев”;

- Други.

Търговско – атрактивна зона – в частта южно от Мемориален център – от ул. „Стара планина” до ул. „Глазне”, което включва:

- Кожухарска работилница с магазини;

- Дърводелска работилница;

- Дърводелско ателие с магазини;

- Сарашка работилница;

- РЕП обмяна на валута и др.;

- Заведение за хранене;

- Базар за мести бански деликатеси;

- Чайна;

- Базар за билки, ядки и гъби;

- Сладкарска работилница с магазин;

- Заведение за хранене;

- Кафене;

- Други.

3. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА – 30 (тридесет) години.

4. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖИНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

4.1. ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

- Правото да проектира и изгради обект “Етнографска и туристическа зона – гр. Банско, ул. “Гоце Делчев”.

- Правото да експлоатира построения обект “Етнографска и туристическа зона – гр. Банско, ул. “Гоце Делчев”, в срока на концесионния договор.

- Да използва съществуващата инженерна инфраструктура в района при проектирането и строителството на обектите в „Етнографска и туристическа зона – Банско”.

4.2. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

- проектирането и строителството на обекта да се извърши в рамките и при условията, поставени в одобрения от КОНЦЕДЕНТА предварителен проект, решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия и обвързващата оферта на КОНЦЕСИОНЕРА;

- да изработи, съгласува предварително с КОНЦЕДЕНТА и внесе за одобрение комплексен проект за инвестиционна инициатива за строителството на концесионния обект по реда на чл.150 от ЗУТ;

- да не прехвърля другиму права и/или задължения по концесионния договор, без съгласието на КОНЦЕДЕНТА;

- в случай на възлагане на част от строителните работи на подизпълнители, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да включи това обстоятелство в офертата си;

- строителството и експлоатацията на построените обекти да се осъществява при спазване на нормативните изисквания за националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда и човешкото здраве, на обществения ред, на защитените територии, зони и обекти;

- да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Банско, да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията;

- ежегодно да представя на КОНЦЕНДЕНТА в срок до 31 март писмени отчети за реализираните приходи от експлоатация на обектите в зоната за предходната година;

- да осъществи инвестиционни мероприятия не по-малко от 6 532 500.00 /шест милиона петстотин тридесет и две хиляди и петстотин/ лева в срок от 2 (две) години от началото на концесионния срок, като се разпределя по основните елементи на обекта;

- да не променя и да не допуска промени във функционалното предназначение на обектите в зоната;

- задължение по време на строителството да осигури условия за нормално ползване на ул. “Гоце Делчев” от живеещите на нея и от техни посетители;

- при експлоатацията на обектите в зоната да се спазват ограниченията от Община Банско за поддържане на обществения ред;

- да застрахова ежегодно обекта на концесията за своя сметка в полза на Община Банско.

- уведомяване на РИОСВ – Благоевград за цялостното инвестиционно намерение и провеждане на необходимите процедури по глава шеста от ЗООС и съответно глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

5. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

5.1. ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

- Да придобие правото на собственост върху изградените обекти в “Етнографска и туристическа зона-Банско”, след въвеждането им в експлоатация.

- Право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни плащания при условията на този договор.

- Право да контролира изпълнението на поетите от КОНЦЕСИОНЕРА задължения и условията на концесията, включително чрез правото на достъп до обекта по всяко време, без да пречи на работата на КОНЦЕСИОНЕРА.

- Право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение на основните задължения и условията за осъществяване на концесията.

- Право да получава регулярно и при поискване всякаква информация и документи, свързани с реализирането на концесията, която не е свързана с фирмени тайни на КОНЦЕСИОНЕРА.

5.2. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

- Да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите уредени в нормативен акт и в този договор.

- Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, в рамките на компетентността на общинската администрация, като даване на разрешения, одобрения, съгласувания и други подобни действия.

- Да оказва съдействие пред органи на държавни институции и администрация при съгласуването от страна на КОНЦЕДЕНТА на документи, действия и проекти с тези органи.

6. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО:

6.1. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си.

6.2. Парична вноска или банкова гаранция в размер на 50 на сто от концесионно възнаграждение за предходната година за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение, която се предоставя от КОНЦЕСИОНЕРА;

6.3. Банкова гаранция в полза на КОНЦЕДЕНТА за гарантиране инвестиционните намерения на концесионера в размер на 1 % от бъдещата инвестиция, която се предоставя от концесионера в 6 месечен срок от сключването на концесионния договор.

7. КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ:

7.1. Срещу предоставената концесия за строителство, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА концесионно плащане.

7.2. Концесионното плащане се определя във форма на парични вноски за предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията, както следва:

- Концесионно годишно плащане в размер на 5 % от брутните приходи от експлоатация на всички обекти в „Етнографска и туристическа зона – Банско”

- Годишното концесионно плащане е дължимо, считано от първи януари на четвъртата година на концесията за строителство.

7.3. Годишното концесионно плащане се заплаща на две полугодишни (шестмесечни) вноски – до края на м.март за годината, следваща отчетната, и до края на септември за всяка текуща година.

7.4. Концесионното годишно плащане не може да бъде по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева годишно, независимо от реализираните приходи.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР:

8.1. Концесионния договор се прекратява с изтичане на срока на концесията за строителство.

8.2. Преди изтичане на срока на концесията за строителство концесионният договор се прекратява без предизвестие в следните случаи:

- при прекратяване на юридическото лице – КОНЦЕСИОНЕР, от датата на прекратяването, освен ако КОНЦЕДЕНТЪТ реши договорът да бъде продължен с правоприемник при условията на чл.72 от Закона за концесиите;

- при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА - от датата на влизане в сила на решението;

8.3. Концесионният договор може да бъде прекратен и:

- по взаимно съгласие;

- по силата на съдебно решение;

- едностранно или по взаимно съгласие при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

8.4. При неизпълнение или нарушаване на клаузите на концесионния договор, той се прекратява едностранно с предизвестие от изправната към неизправната страна за отстраняването на нарушението или прекратяването на неизпълнението със срок не по-дълъг от три месеца.

8.5. Едностранното прекратяване на концесионния договор от страна на КОНЦЕДЕНТА, както и отправяне и приемане на предложение за прекратяване по взаимно съгласие, се извършват с решение на КОНЦЕДЕНТА.

8.6. При предсрочно прекратяване на концесията, по независещи от страните причини КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за направените съгласно концесионния договор инвестиции, в размер на тяхната историческа цена след приспадане на съответните амортизационни отчисления.

9. ИЗМЕНЕНИЯ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР:

9.1. Концесионният договор може да бъде допълван и/или изменян по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения между страните.

9.2. Когато измененията и допълненията са в рамките на решението на Общинския съвет за откриване на концесионната процедура, на решението за определяне на КОНЦЕСИОНЕР и на офертата на КОНЦЕСИОНЕРА, допълнителното споразумение се сключва с Кмета на Община Банско.

9.3. Извън случаите по предходната алинея допълнително споразумение може да се сключи след мотивирано решение на КОНЦЕДЕНТА при настъпване на хипотезите по чл.70, ал.3 от Закона за концесиите.

9.4. При промяна в данни и обстоятелства по търговската регистрация на КОНЦЕСИОНЕРА и/или КОНЦЕДЕНТА страните сключват допълнително споразумение, с което отразяват настъпилите промени.


Решение №177

Във връзка предложение с вх. №ОС-01-226/05.06.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско по молба с вх. №ОС-З-42/14.05.2008г. от Драгомир Георгиев Клешков, Общински съвет-Банско реши:

Допълва свое решение №88/24.01.2008г. като собствениците бъдат обезщетени с равностоен общински имот след изготвяне на ПУП-ПРЗ в местността “Овиначе”.


Решение №178

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ и постъпило предложение с вх. №ОС-01-288/18.06.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Одобрява Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на кв.238, 239 и 240 (сега 303, 304, 305 и 306) по плана на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, при показателите за застрояване за ІІ-ра зона, преходна, приети със Решение №640/24.02.2006г., а именно:

височина до 10 м кота корниз;

Кинт – 1,2;

Плътност на застрояване – 60%.


Решение №179

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

1. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-52/26.05.2008г. от Йордан Димитров Думанов от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 500 лв.

2. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-54/26.05.2008г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

3. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-82/11.06.2008г. от Мария Думанова Атанасова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

4. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-76/06.06.2008г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

5. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-71/05.06.2008г. от Любен Александров Думанов от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане еднократна парична помощ в размер на 1000 лв. за участие на дъщеря му Елена Любенова Думанова на състезание във Виена.

6. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-МЖ-720/14.03.2008г. от Стойна Атанасова Клечерова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

7. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-З-32/16.04.2008г. от Мариана Борисова Манова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

8. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-З-69/03.06.2008г. от Искра Мирчова Борисова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

9. Не удовлетворява молба с вх. №ОС-З-78/09.06.2008г. от Лилия Георгинова Кръстева от с. Места за отпускане на еднократна парична помощ.

10. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-68/02.06.2008г. от Невена Лазарова Мандухова от гр. Банско за еднократна парична помощ.

11. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-88/18.06.2008г. от Иванка Василева Спасова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

12. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З.95/24.06.2008г. от Дафинка Благоева Шумарова от гр Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.


Решение №180

Общински съвет-Банско не удовлетворява възражение с вх. №ОС-00-550/12.02.2008г. от Димитър Лазаров Валеюв поради липса на правово основание.


Решение №181

Общински съвет-Банско не удовлетворява жалба с вх. №ОС-Ж-0/31.03.2008г. от Райна Милушова Стракова поради липса на правово основание.


Решение №182

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-85/16.06.2008г. от наследници на Елена Маркова Мехомийска.


Решение №183

На базата на представените документи Общински съвет-Банско не удовлетворява жалба с вх. №ОС-Ж-7/11.06.2008г. от Лазар Иванов Цаков.


Решение №184

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-81/10.06.2008г. от Тоница Георгиева Колчагова поради това, че цитираният в заявлението имот е публична общинска собственост.


Решение №185

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-58/28.05.2008г. от Дафина Петрова Чалина.


Решение №186

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-51/21.05.2008г. от Георги Методиев Хаджиев.


Решение №187

На основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.40 ал.1 от ЗОС и във връзка с писмо с вх. №ОС-С-22/28.05.2008г. от Георги Димитров Обецанов, Общински съвет-Банско реши:

Упълномощава кмета на Община Банско да възложи изготвянето на пазарна оценка на имот с пл. №1291 по плана на гр. Банско от 1958г. – нива в местността “Улевиница”.

След изготвянето на оценката, тя да бъде представена за приемане от Общински съвет-Банско.


Решение №188

Общински съвет-Банско не удовлетворява искане с вх. №ОС-З-64/29.05.2008г. от Емилия Лазарова Станчева (Джупанова), тъй като имот №062001 попада извън зоните за ваканционни селища съгласно Решение №640/24.02.2006г. и Решение №117/17.04.2008г. на ОбС.


Решение №189

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-70/05.06.2008г. от Йордана Николова Яначкова (Джамбазка), тъй като пътят, минаващ през имоти с пл. №024002, 029012 и 029011, е публична общинска собственост и от приложените скици е видно, че обслужва и други съседни имоти.


Решение №190

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-229/20.06.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА изменя Наредба на ОбС-Банско за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги като в Глава четвърта в Преходни и заключителни разпоредби добавя:

§8 За 2008г. първата и втората вноска за таксата за битови отпадъци се внася от 31 март до 30 юни. На предплатилите за цялата година в тези срокове се прави 5% отстъпка.

§8 влиза в сила от 29.02.2008г.


Решение №191

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка със заявление с вх. №ОС-З-84/24.06.2008г. от Димитър Баряков – директор на Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров” гр. Банско, Общински съвет-Банско реши:

Удовлетворява молбата и дава съгласието си за отпускане финансови средства в размер на 1500 лв. за подпомагане агитационната кампания за набиране на ученици на ПЛТГ “Никола Вапцаров” гр. Банско.

Средствата да бъдат осигурени от параграф “Такси за административни услуги” на общинския бюджет за 2008г.


Решение №192

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с мотивирано искане с вх. №ОС-З-91/23.06.2008г. от Емилия Вишанина – директор на ЦРД гр. Банско, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласието си за отпускане на парични средства в размер на 1200 лв. за покриване разходите за входна такса в минерален плаж гр. Добринище за периода от 30.06.2008г. до 31.07.2008г. за мероприятие “Плувно лято-2008”, залегнало в Летния календарен план на ЦРД гр. Банско.

Свързани:

Решение №165 iconНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Решение №149/04. 10. 2001 г.,Решение №80/30. 05. 2002 г., Решение №165/28. 07. 2005 г., Решение №318/30. 11. 2006 г, Решение №236/04....
Решение №165 iconОбщина бургас заповед №1722/15. 06. 2011г
Зут, за обект Втора категория, за проект №58-131-165-165 „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води – кв. Горно...
Решение №165 iconРешение №47
Относно: отмяна на решение №165 по Протокол №9 от заседание на общински съвет, проведено на 17. 09. 2011 година
Решение №165 iconРешение №05 до – 165 00 от 09. 07. 2010 г
На основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
Решение №165 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №165 от 31. 07. 2012 г., прот. 15; Решение №184 от 25. 09. 2012 г., прот. 17
Решение №165 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Решение №165 от 31. 07. 2012 г., прот. 15; Решение №184 от 25. 09. 2012 г., прот. 17
Решение №165 iconРешение №165
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от змсма общински съвет Каспичан приема информацията за работата на Общинска служба по Земеделие...
Решение №165 iconРешение №165/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Решение №165 iconРешение №165
Самоковският районен съд, втори състав,в открито съдебно заседание,проведено на седемнадесети май две хиляди и единадесета година,в...
Решение №165 iconРешение №165 гр. Габрово, 20. 07. 2012 година
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом