Инвентарен опис №3
ИмеИнвентарен опис №3
Дата на преобразуване28.11.2012
Размер58.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.archives.government.bg/tda/docs/inv3_tyrgovishte.doc
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 3

Включва документи от 1960 г. до 1963 г.


1. Писмо на ОНС – Търговище до ГОНС – Търговище относно решение за отпускане помощ от 30000 лв. за строителството на паметник на Никола Симов – Куруто.

Търговище. 23 юни 1960 г. Оригинал. Машинопис. 1 л.


2. Вестник “Народна култура” бр. 31 от 1960 г. с публикация на обявление на ГОНС –Търговище за анонимен конкурс за изготвяне проект за паметник на Никола Симов - Куруто.

София. 30 юли 1960 г. Оригинал. Печатно. 6 стр.


3. Конкурсна програма на ИК на ГОНС – Търговище за изготвяне идеен проект на паметник на Никола Симов - Куруто в града.

Търговище. 1960 г. Оригинал. Машинопис. 1 л.


4. Ситуационен план на мястото (обществена градина на пл. “Независимост”), избрано за паметник на Никола Симов – Куруто в Търговище. М 1:1000.

Търговище. 15 авг. 1960 г. Хелиографско копие. 1 л.


5. Покани на ИК на ГОНС – Търговище до СБХ, ОНС, ОК на БКП и ГК на БКП за участие в комисията за журиране на представените проекти за паметник на Никола Симов – Куруто; уведомителни писма на СБХ за определените творци - участници в комисията.

София, Търговище. 2 – 14 ноем. 1960 г. Оригинал. Машинопис. 6 л.


6. Протокол на комисията за журиране на идейните проекти за паметник на Никола Симов - Куруто и обяснителни записки на представените проекти.

София, Търговище. Окт. – 15 ноем. 1960 г. Оригинал. Машинопис и ръкопис.

17 л.


7. Договор между ГОНС – Търговище и Държавно предприятие “Каменни кариери” – Мездра относно изработване на постамента и плочника за паметника на Никола Симов - Куруто от бял врачански камък.

Мездра. 31 окт. 1961 г. Оригинал. Печатно и ръкопис. 1 л.


8. Преписка между ГОНС – Търговище, СБХ и скулптора Петър Куцаровi относно изработването и приемането на паметника на Никола Симов – Куруто; протокол на комисия за приемане на етап от изработката на паметника.

София, Търговище. 17 окт. 1960 г. – 22 май 1963 г. Оригинали. Машинопис и

ръкопис. 10 л.


9. Предложение от Димитър Харизанов до ГК на БКП – Търговище и от инспектор в отдел “Просвета и култура” при ГОНС – Търговище до председателя на съвета за реставриране родната къща на Никола Симов – Куруто, отпечатване и разпространение на биографията и снимката му.

Търговище. 11 март 1961 г. Оригинал. Машинопис. 2 л.


10. Покани на ГОНС – Търговище до научни и културни институции за тържественото откриване на паметника на Никола Симов - Куруто на 1 юни 1963 г.; отрицателен отговор на поканата от Института по история при БАН.

Търговище, София. 15 – 25 май 1963 г. Оригинали. Машинопис. 5 л.


11. Снимка на барелефа “Ботевата чета в поход” – част от паметника на Никола Симов - Куруто в Търговище.

Търговище. Б.д. Оригинал. Позитив, р. - 8/16 см.1 л.


i Петър Куцаров (1921 г.), скулптор.


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


авг. – август

апр. – април

а. е. – архивна единица


БАН – Българска академия на науките

БИА – Български исторически архив

БКП – Българска комунистическа партия

бр. – брой

Б. а. – без автор

Б. д. – без дата

Б. м. – без място


в. – вестник


ГК – Градски комитет

ГОНС – Градски общински народен съвет

гр. – град

г. – година


дек. – декември

ДИ – Държавно издателство

ДКМС – Димитровски комунистически младежки съюз

Док. - документ

др. – други


ИК – Изпълнителен комитет


л. – лист


НДФ – Национален дарителски фонд

НБКМ – Народна библиотека “Кирил и Методий”

ноем. – ноември


ОДА – Окръжен държавен архив

ОК – Окръжен комитет

окт. – октомври

ОНС – Окръжен народен съвет

Ориент. отдел – Ориенталски отдел


р. – размер

с. – село

СБХ – Съюз на българските художници

Св. св. – Свети

септ. – септември

см – сантиметри

СССР – Съюз на съветските социалистически републики

стр. - страница


февр. – февруари

ф. – фонд


ЦК – Централен комитет


ян. - януари


ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ


А

Авгарски, Георги – оп. 1, а. е. 72.

Алвановски, Иван - оп. 1, а. е. 18, 62.

Ангелов, Янко - оп. 1, а. е. 20, 32.

Андонов, Иван оп. 1, а. е. 88.

Б

Баба Петра - оп. 1, а. е. 52.

Белчев, Тотю - оп. 1, а. е. 71.

Бенински, Тодор - оп. 1, а. е. 58.

Бобева, Йорданка - оп. 2, а. е. 6.

Ботев, Христо - оп. 1, а. е. 40, 53, 78, 88, 97, 99.

Бъчваров, Михаил - оп. 1, а. е. 39, 78.

В

Ванков, Петър - оп. 1, а. е. 32.

Варненско-Преславски Симеон (Одисей Попниколов) - оп. 1, а. е. 35.

Василев, Васил Неделчев - оп. 1, а. е. 95.

Василев, Иван - оп. 1, а. е. 59.

Великов, Стефан - оп. 1, а. е. 40, 42, 49, 82.

Видински, Кирил - оп. 1, а. е. 46, 73.

Владимиров, Иван – оп. 1, а. е. 73

Волов, Панайот - оп. 1, а. е. 32, 35.

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила - оп. 1, а. е. 14, 20.

Вълчев, Никола - оп. 1, а. е. 29.

Г

Габровска-Белчева, Маня - оп. 1, а. е. 60.

Габровски, Пеню - оп. 1, а. е. 60.

Георгиев, Николай - оп. 1, а. е. 57.

Герасимов, Любен - оп. 1, а. е. 89.

Геренов, Сава - оп. 1, а. е. 13, 15, 16, 30, 32, 50, 85, 94, 95; оп. 2, а. е 1.

Господинов, Иван - оп. 1, а. е. 63.

Грамадов, Спиридон - оп. 1, а. е. 26.

Греков, Михаил - оп. 1, а. е. 15, 50.

Д

Данчев, Иваница - оп. 1, а. е. 32, 51.

Добрев, Стефан - оп. 1, а. е. 31.

Добрева, Иванка - оп. 1, а. е. 51.

Донев, Симеон - оп. 1, а. е. 55.

Дражев, Панайот - оп. 1, а. е. 45, 73, 80, 81, 96, 101; оп. 4, а. е. 12.

Драсов, Иван - оп. 1, а. е. 19.

Дунавски, Васил (Васил Йорданов Василев) - оп. 1, а. е. 73, 97.

Ж

Живков, Тодор - оп. 1, а. е. 75.

З

Зидаров, Николай - оп. 1, а. е. 68.

И

Иларионов, Ради - оп. 1, а. е. 66.

Илиев, Стефан - оп. 1, а. е. 12.

К

Каваев, Асен - оп. 4, а. е. 1.

Каниц, Феликс - оп. 1, а. е. 27.

Каралеева, Любомира - оп. 1, а. е. 73.

Катрафилов, Сава - оп. 1, а. е. 17, 18, 32, 51, 61, 62; оп. 4, а. е. 7.

Кесяков, Александър - оп. 1, а. е. 102.

Кесяков, Ангел - оп. 1, а. е. 102.

Колев, Енчо - оп. 1, а. е. 99.

Конаклиев, Стоян - оп. 1, а. е. 43, 47, 48, 55, 58, 66, 69, 70, 72, 90.

Кубадински, Пенчо - оп. 1, а. е. 76.

Куцаров, Петър - оп. 3, а. е. 8.

Къдрев, Петър - оп. 1, а. е. 4.

Кънчев, Ангел - оп. 1, а. е. 32, 102.

Кърджиев, Тома - оп. 1, а. е. 14, 20, 32.

Кючюков, Никола - оп. 1, а. е. 88.

Л

Ловджиев, Ради - оп. 1, а. е. 3.

М

Макариополски Иларион (Стоян Стоянов Михайловски) - оп. 1, а. е. 35.

Марангозов, Николай - оп. 1, а. е. 70.

Маринов, Димчо - оп. 1, а. е. 73.

Маринов, Илия - оп. 1, а. е. 94, 102.

Марков, Стефан - оп. 1, а. е. 63.

Матьо – виж Радославов, Матю

Митка – виж Симова, Митка Николова

Мърмъръков, Илия – виж Маринов, Илия.

Н

Никола (Симов, Никола Николов) - - оп. 1, а. е. 10.

Николов, Борис - оп. 1, а. е. 43.

О

Обретенов, Никола - оп. 1, а. е. 16, 88, 117.

Осинин, Димитър (Димитър Николов Попов) - оп. 1, а. е. 53.

П

Панайотов, Панайот - оп. 1, а. е. 86.

Петков, Кирил - оп. 1, а. е. 65.

Петкович, Георги - оп. 1, а. е. 14.

Предич, Ана - оп. 1, а. е. 32.

Р

Радев, Любен - оп. 1, а. е. 64.

Радославов, Матю (Михаил) - оп. 1, а. е. 15, 19, 21, 30, 32, 50, 51, 85, 94, 95; оп. 2, а. е. 1.

Робов, Стоян (Стоян Андреев Робовски) - оп. 1, а. е. 13.

С

Свещаров, Янко - оп. 1, а. е. 9, 84.

Сербезов, Димитър - оп. 1, а. е. 44.

Симов, Георги Николов - оп. 1, а. е. 2, 84, 92; оп. 2, а. е. 5.

Симов, Христо Николов - оп. 4, а. е. 1.

Симов, Христо Христов - оп. 1, а. е. 92.

Симова, Митка Николова - оп. 1, а. е. 23, 24, 25, 26, 45, 52, 81.

Славейков, Петко Рачев - оп. 1, а. е. 12.

Соколов, Спас - оп. 1, а. е. 32.

Станев, Христо - оп. 1, а. е. 73.

Станчев, Лъчезар - оп. 1, а. е. 97.

Стоев, Стою Владимиров - оп. 4, а. е. 7.

Стойков, Руси - оп. 1, а. е. 49.

Стоянов, Захари - оп. 1, а. е. 88.

Странджата, Никола (Нено Тодоров) - оп. 1, а. е. 32.

Стъпов, Петър - оп. 1, а. е. 1 10, 12, 14, 20-22, 36, 38, 39, 41, 43-45, 48-55, 57-60, 62, 64-66, 70-74, 77-81, 83-88, 92-94, 96-98, 100, 103-113, 116, 118, 119, 122, 123; оп. 2, а. е. 3, 4, 5; оп. 4, а. е. 3, 8.

Сърмаджи, Никола Димитров - оп. 1, а. е. 26.

Т

Тихов, Никола – виж Обретенов, Никола.

Тодоров, Давид (Давид Тодоров Савов) - оп. 1, а. е. 32.

Томов, Тома - оп. 1, а. е. 87.

У

Унджиев, Иван - оп. 1, а. е. 40, 70, 79.

Х

Халаджов, Иван - оп. 1, а. е. 51, 55, 73; оп. 4, а. е. 4.

Харизанов, Димитър - оп. 1, а. е. 41, 51, 73, 92, 101; оп. 3, а. е. 9.

Хитов, Панайот - оп. 1, а. е. 32.

Христакиев, Жеко - оп. 1, а. е. 34.

Христов, Христо - оп. 1, а. е. 77.

Христов, Христо Симов - оп. 1, а. е. 92.

Ц

Цолова, Петя - оп. 1, а. е. 69.

Цонев, Иван - оп. 1, а. е. 93.

Ч

Черноколев, Стефан - оп. 1, а. е. 60, 61, 70, 72; оп. 4, а. е. 6.

Ш

Шопов, Лев - оп. 1, а. е. 35.

Я

Якимов, Иван - оп. 1, а. е. 91.

Янков, Петър - оп. 1, а. е. 85.

Свързани:

Инвентарен опис №3 iconИнвентарен опис
Тд “Държавен архив” – Монтана, като представи на читателите информация за документите във фонда на Градско общинско управление –...
Инвентарен опис №3 iconИнвентарен опис
Протоколна книга от заседания на Селски общински съвет с. Хюсенче. 3 февр. 4 дек. 1892 г. Оригинал. Ръкопис. 44 л
Инвентарен опис №3 iconИнвентарен опис на личен фонд
Тефтерче на Захари Стоянов с лични бележки за направени домакински разходи, за състоянието на пътя Търново Нова Загора, азбуката...
Инвентарен опис №3 iconИнвентарен опис №2
Дописка (от 24 юни 1873 г.) от Русе за предстоящото заточение на Сава Геренов и Матю Радославов в Диарбекир (Турция) и освобождаването...
Инвентарен опис №3 iconИнвентарен опис
Статия „Свободният университет „Сребристий бряг” – Балчик” от Ганчо Господинов – във в. „Куриер”, бр. 404, за изнесени сказки от...
Инвентарен опис №3 iconГрадски общински народен съвет разград фонд 47 инвентарен опис
Окръжни, заповеди, указания и др на мс, мвр и Областна дирекция – Русе до околийските управители и кметовете на градските и селски...
Инвентарен опис №3 iconОпис на наличните активи по смисъла на Закона
Опис на наличните активи към дата и на получени стоки преди дата
Инвентарен опис №3 iconОпис на регистрите на населението на община карнобат
Опис на регистрите на населението на град карнобат –Регистрите от 1934-1946 том Х и ХІ липсват
Инвентарен опис №3 iconОпис на регистрите на населението на община димитровград
Опис на регистрите на населението на град димитровград, кв. Раковски, кв. Толбухин
Инвентарен опис №3 iconМотокар с рег.№ См гатер с рег.№ См а точиларка "wood mizer" № /2003
Г. Ч. по принудително изпълнение на движимо имущество,извършено по изп д. №36/2011г по описа на сис при районен съд Г. Ч.,а именно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом